Augurios a Peppe
di Salvatore Enne

Caru Peppe un’opera perfetta
ar dadu tue a s'istamperia
cun donzi riga sillabada e netta
dinna e presentare a sa zuria
opera fatta da unu poeta
chi tenzat una mente frimma e bia
in cuss'opera tua favolosa
dimustras chi ses forte in donzi cosa.

Est facile sa tua dicitura
in tottu in cualsiasi argumentu
ast dimustradu poesia pura
est bene fattu ‘onzi cunponimentu
ca tenes tue donos de natura
‘onzi lettore nde restat cuntentu
ca sa pinna manizas a puntinu
cantu su mortu Contine Gavinu.

Cando s’iscrittu tuo leo in manos
lu lezo mi lu godo tott’intreu
e pens’a tie caru amigu meu
ch’illuminas sos nostros paesanos
chi medas t’assimizana a Tirteu
s’iscrittore famosu (de Ispartanos)
sos Ispartanos Tirteu at lodadu
e tue cante issu enzas famadu.

Ses tue caru Peppe unu talentu
c’as’una ricca vena naturale
Apollo cus sas Musas grande apentu
pro dar’e a tie una fortza mentale
e ti fatt’unu mannu cumplimentu
iscrie sempre a sa dialettale
faghind’a modu sos sardos lettores
de dare a tie sos mannos onore.

Caru Peppe sas lodes e onore
toccat de dare c’as fortza e corazu
ca ses bistadu pitzinnu pastore
e creschinde as fattu su massazu
e a fagher a betzu s’iscrittore
chenz’aer de iscola unu passazu
e medas chi a iscola intrana e bessini
a iscriere che tue non resessini.

Bolotana, 29-07-2010