«A Luigi Ladu de Bolotana cun istima sincera»

Augurios
di Serafino Putzolu


Da su Campu Eliseu a Nostra Dama
Da Santa Madalena a Sacru Coro
Pro sas festas in custu panorama
An preparadu unu mannu decoro

Sa Turre illuminada es che fiama
Cun lampadinas in colore oro
E pro Gesû bambinu babbu e mamma
Presepios meda àn fattu a moda insoro

Gesû Bambinu c’à podere mannu
In Nostra Dama lu chelzo invocare
D’enanti a su Presepiu imbenugadu

E cun paghe e salude amigu Ladu
De Parigi ti chelzo augurare
Bonu Natale e felice Bon’ANNU

Courbevoie NADALE 2008