Augurios
de Tonino Fancello

Auguri Per Natale 2015 e felice Anno Nuovo.

Su tempus tou presu chin cadenas
a nellas e a ganzos de sentidu
su entu chi nd’assuttat in sas penas
valores chi s’anticu nd’hat chistidu.

Custu Nadale in pittu‘e sas carenas
carinnet su mundanu sanu ischidu
chin paches e chin lodes sas terrenas
e siat’a chent’annos gal’unidu.

E tue Luisi sias s’istendardu
po sa cultura chin su mann’impinnu
campande chin Maria su prus tardu.

Po s’amichessia ti aco unu carinnu
arrumbes bene chertu che unu sardu
chi trazat chin sa fide bonu sinnu.


Sonetto Dedicato a Luigi Ladu e la moglie Maria.