A Luigi Ladu de Bolotana e famiglia «Augurios 2009/2010»
di Serafino Putzolu

Sende Parigi tottu illuminadu
Pro Natale cun festosu argumentu
Ogni prazza ogni via han decoradu
Cun arte vera cun coro e talentu

Pro custas festas de su primu gradu
A sos prus caros si manda s'amentu
Gasi a sa famiglia e Luisu Ladu
Mandamos custu nostru penzamentu

Cun vera istima e cun rispettu mannu
Non bos podimos zertu ismentigare
Ischinde chi sa vida in terra est'una

De innoghe a bois tottu augurare
Bos cherimos cun salude e fortuna
Bonu Natale e felice Bon'Annu
_________________________
Si su duamila e noe duru fiada
Su duamila e deghe menzus siada

Courbevoie - Nadale 2009