Augurios 2008
di Giovanni Michele Migali

Benennidu sias
Annu Noale
da ennarzu a nadale
gosu nos dias.

Anzenas e mias
dies transitorias
drucches istorias
e oras cumprias.

Dae babb’in fizzu
regnet s’amore
s’ispina in fiore
bessed’a pizzu.

Nuscosu lizzu
isparghe bolu
pone consolu
ue bat fastizzu

O rusignolu
canta sovranu
regnet su eranu
in dogni brassolu.

Astringo sa manu
a bois tottu cantos
AUGURIOS TANTOS
Migali de Iscanu.

28.12.2008