AUGURIOS

Buffade ’e parte mia una bottiglia
E terminade s’annu in allegria
Buffade una bottiglia ’e parte mia
E s’annu in allegria terminade
De parte mia una bottiglia buffade
E terminade in allegria s’annu
Passedas sas festas senza affannu
Bos Auguro cun su Bambinu Immortale
Bon’Annu a Tottus e Bonu Natale.

Serafino Putzolu