Auguri… Po Nadale e Annu Nou
de Tonino Fancello

Custu Nadale siat s’intendardu
pintirinau ‘e pache e de salude
in manos jucas pricas de virtude
po cantu campas tue inas’a tardu.

E chin maria sempes sias sardu
prenu de grabu e mai sias rude
mai ispinas boches chei su gardu
siat po tene sa rosa in sa palude.

E alligru mantenel’in s’incantu
fin’a chent’annos settiu in zaminera
ca sa muzere servit meda e cantu.

Mantenet arta sempes sa bandera
ca est pintada ‘e amore meda tantu
a frammarida cundit cad’aera.

In d’una lantia luchet unu mantu.