Atunzu

di Benito Saba (2006)

Nues in chelu pesadas
indeoradas
disaffiende sun lúghidas su sole
contra a un'asulu diváriu
in s'aera illacanada navighende...
Fin'a mesudie
burianu su mare
attappadu s'est rajosu,
rebelle isfidiadu
in sa temporada frisca angariosa.
Coladu est s'istiu
chi mai passare paríat!...

In su merie 'e cabidanni
s'est remunidu su 'entu solianu,
sa marettada, acchéssida, a ponente
a lenu a lenu trazat che fustiju
su gutzu 'e su coro solovadu,
rundanu pitzinnu curiosu,
cara a un'isula noa...
No isco si est rezettu posadinu,
terra romasa o rassa e saliosa,
de 'innenna o de nudda tentu in punzu
e cantos annos bi devo arreare...
Ma 'idende so sa chiza 'e mama
e intendo sa 'oghe coidadosa
cando istudiante attesu so partidu:
" Bae, fizu meu, bae cun Deus! ".

Arreputzada torra s'est sa vela,
chíbbera
che sinu de bajana primorosu.
Die b'at galu e lughe a s'intrinada...
Ómine, ajò! B'at tempus a s'ierru!

Benito Saba


Questa poesia ha conseguito la MENZIONE D'ONORE ALLA XVI EDIZ. DEL PREMIO DI POESIA IN LINGUA SARDA "PRANTAFERRU" - PAULILATINO - 2006