+Atteru Amig'aia agattadu
de Don Tonio Sau

Atteru amig’ aia agattadu
Bisonzosu, poveru, ma onestu:
est andadu però troppu prestu
dae Deus a su chelu giamadu.

Fraigamuru e omine destu
Tonino Serra fit de sambenadu
a su Coro Immaculad’arrivadu
da sa vida tribuladu e mestu.

Fattende tribaglios cun amore,
agiuadu, nos at ricambiadu:
in bagnos,tinghende cun cuidadu
pro ingegner’ aiat su rettore.

Su salone ben’at pavimentadu,
cun affannos e cun tantu suore,
est opera chi li faghed'onore
oe isplendede restauradu.

E cant’at suffridu in custa terra
Maria chi ad’appid’a bighina
Li diada su chelu pro istrina:
gosede in Deus, Tonino Serra!

15 de abrile 2014
Don Tonio Sau pro sa morte de Tonino Serra