Atìtidu
de una mama pro su fizu giovani
de Mario Nurchis

Oe no' apo chelu
ma solu disisperu.
Suòra sa conca mia
sa disgrascia ebbìa
ammuntonat chigina,
sinnu de sa ruina
chi m'at furadu s'oro:
de fizu meu su coro.
Puru si domo mea
restai ancora intrea
no'apo pius aficu
in s'aposentu ricu
ue drommias tue.
Apo solu sa nue
de a tie cun su 'entone
cantende sa cantone
de un'innamoradu;
poi ti fist'isposadu
cun d'una bella fada
chi degheiat amada
e m'as dadu pro nura
pili niedda che mura
chi t'at fatu cuntentu
dèndedi meda apentu
cun amore sintzeru
de coro bonu e beru.
Mortu ses in su viagiu,
ma bi cheret coragiu
e fide pro lu amare
como chi saludare
devimus su Padronu
chi t'at fatu su donu
de naschire in megus.
Como Iss'est cun tegus
e s'amore 'e Babbai
no at a finire mai
ca in Deus no est finida
cussa chi narant vida.

Menzione d'Onore al Premio Letterario di Poesia Sarda "Nanneddu Chighine" - Ittireddu, novembre 2019