Aspettanne Sa Risposta
de Peppe Montesu

1.
Amore a una bella appo pedidu
ma no m’at nadu ne si e ne nò
cultivo ’isperanzia però
chi no mi lasset goi pispinidu.

2.
Menguante bi l’appo dimannadu
e mustradu mi soe suspirante
pedinne so amore in cust’istante
ca de te mi soe innammoradu
isperennne de essere azzettadu
iscusa si mi soe permittidu.

3.

M’ at colpidu su trattu graziosu
e i su bonu tuo faeddare
cumbintu sò de ti podere amare
so de s’affettu tuo bisonzosu
no mi desses de goi in tantu gosu
nara chi ei a su c’appo pedidi.

4.
Non ti mustres ingrata a sa dimanna
dogamiche e su coro su fastizzu
de babbu e mama bona soe fizzu
in coro appo pro te istima manna
daemila s’ intrada in cussa janna
in coro meu tue as fattu nidu.

5.
Pro cantu chi de benes no so riccu
de onestu trabagliu so vivende
no mi lesses de goi tribulenne
aspettare non potto mancu azziccu
cunzedimi e su coro cuddu biccu
ca a su meu colpidu e feridu.

6.
In manos tua as cudda risposta
chi est alenu a su meu dissizzu
si a sas amore, li das cuntipizzu
e de amare a mie ses disposta
accettami sincera sa proposta
no mi lesas in penas affligidu.

7.
Sa tua solu amabile figura
jucco in sa mente mea notte die
si tue prenda amada das a mie
sa risposta e amore duratura
pro cantu vivo istanne sicura
onzi bene de me tes cunzedidu..

8.
Mai a tie at’esser negadu
de coro ogni amore e ogni istima
ogni versu ogni cantu e ogni rima
ana esser pro tene coro amadu
unu dulche poema dedicadu
app’a iscrier pro ti aer bidu.

9.

Si tue accettas sa mia dimanna
de custu coro diventas padrona
custa mia insistenzia perdona
su chi sento pro te est cosa manna
no mi che ponzas in su coro a banna
dali risposta a su meu assedidu

10.

Pro cantu aspetto sa tua imbasciada
ammentati non sias cori dura
de custu riguardu ista sicura
sole pro te s’i stima mea est dada
grascias appo a pedire cantu bada
pro valanzare in su tou sentidu.

2013