Ascurta Israel...
de Leonardo Angelo Berria

Tue nanchi no ìs babbu Abele,
inbetzes ti cumportas de Cainu.
haìas vaddes de latte e de mele,
imbetzes ses achenne su buzìnu.
Puìte no ascurtas Israele,
comente hat nadu su Deus Divinu:
e dae solu artzati e camina,
illiberannela sa Palestina.

Mossè t'hat dadu sos Cumannamentos,
ca tue nanchi ìs populu irghiàdu.
A su prossimu leas sos talentos,
ch'est pogherittu e dissisperadu.
E non ti dolen cussos patimentos
chi galu e de cuntinu lis has dadu.
Has partorìdu su Fizzu 'e sa Luche,
ma cussu Nazarenu has postu in Ruche!

Lassa chi alen baddhes e lucuras
in locos tuos ma-chi son anzenos.
Bastat e finan cussas amarguras
e iscios puru chi b'isten selenos.
Lassa chi curran cussas criaduras
e chi bi nascan sos arcubalenos.
Lassa sos muros e firma sa gherra,
ses tue ch'has uradu cussa Terra.

A su Munnu lu naro jeo custu,
nemos hat custu Populu a Cumpanzu.
Tottu cantos mi dazes su dirgustu
ca cue non bi-n'hazes de valanzu.
De sambene innoscente est tottu iffustu
su terrinu 'e su mere, ma s'istranzu
s'hat ingulidu donzi parte e locu
e tue Palestina a ferru e focu.

Preco, b'ispero galu in su Segnore
e su chi pedo chi sìat intessu,
su dolu tuo n'hat fattu cramore,
umiliadu e galu ses rempressu.
Lassa chi torret Pache e-i s'Amore
ca n'hat dirittu su Palestinessu,
de tenner Libertade in sos caminos
e torren sos anticos de Cunfinos.

Davide tue juches in s'isteddhu
in sa pandera tua, sos ebreos.
Isce s'Untadu, Isce zovaneddhu
a Israele che leat anneos.
E-a tascheddha, vrunnid'e bacheddhu,
Golia hat ruttu de sos filisteos.
Non t'est piaghidu su chi t'hat fattu,
lu torras como in ateru piattu.

Oh Israele su chi ses achenne
a l'ischis chi lì nan sa tirannìa?
Che-a su filisteu ses rennenne,
no has connottu sa pejus zenìa?
Che tirannu su populu prennenne,
tue lu ses in sa Terra nadìa.
Mai bi torret su malu nazista!
Virmati tue puru sionista.

Illiberala cuss'istriscia e ghira
a locu tuo e bosti chin s'aìra!

Poghera zente t'hat ammontricada
e la currezis nanchi est'Intifada.

E galu sichis a lu pessichire
bastat, derettu la pothas inire.

A cadiunu su terrinu suo
e torr'in palas e renne su suo.

Ammustra chi ses dignu locu santu,
ne ses achenne unu campussantu.

Torrache a locu tuo oh Israele,
prus non Cainu ma torres Abele.

Adios che la serro sa cantada...
cuntentu ca sa gherra est terminada!!!

Nuoro 17 ottobre 2015