Arregionu "de una mama e fizu mortu"
di Vittoria Calzaghe

Anghelos bolana a Tie Signore
de ogni razza de ogni colore
lassende in s'isconfortu in su dolore
chie l'ha partoridu cun'amore.

Tantos anghelos Deus ti ses giutende
che punzones dogni die a trumadas
pruite! naschene gai indebadas
pro los leare poi rie, riende.

Carignadu aia custu sognu
l'istringher' inpetus e ninnare
ma Tue mi l'has cherfidu leare
cha de issu n'haiasa bisognu.

De issu sa sembianzia nappo perdida
e pianghende lu so isconsolada
pro una criadura appena nada
chi in s'iscuru es bennid'e partida.

A su Signore fia destinadu
no istes cara marna in faltizu
happ'a esser pro te sempr'u nu fizu
cha ses tue chi m'hasa generadu.

A sa sola non t'happ'a lassare
cun s'agiudu de Deus e Maria
a tie carigno in pregadoria
cand'happ'a bennere a ti visitare.

Tue già l'ischisi chi Deus si leat cura
de sos anghelos chi issu a separadu
no istes in pena o quidadu
epas de su chi naschede premura.

Cun su tempus andende piami, pianu
lontanu ad'ha esser cust'ammentu
ed eo cun tegus mama ogni momentu
b'happ'a esser tenzendedi sa manu.

Isto ene girende in giru tundu
pro distruere sos males de du mundu
Deus t'hada dare un'alera criadura
cara mama de custu ista sigura.