ARIA E MARI

Càimma ciaggadda a mari, l'ària è netta,
lu sori s'è acciaraddu da libanti,
li guzzi zi so fora tuttiganti
e a terra calchunu v'è ch'aisetta.

Terra e mari lu sori apretta,
s'intendi la campana di li Santi,
in mezu a chistha luzi tu t'ipanti,
i' la biddezia l'ànima prinetta.

Tutt'in giru sintori v'è di pazi,
ciaru è lu biaìtu di lu mari
e lu so' curori a l'ària dazi,

e da inogghi finz'a li fundari
la risaredda la luzi ti fazi
cu' l'occi di lu sori beddi e ciari.

Nino Fois