Arcos de chelu
de Pietrino Monni

Arcos de chelu isparghen colores
Chi son tra sos prus bellos in natura
Canno s’aghera torrat crara e pura
Torran a disegnare sos pintores

Si b’eret pothidu arribare
Michelangelo b’eret intintu su pennellu
Giotto uradu su prus bellu
Po dipingher e nos fachere sognare

Botticelli po achere “Su Beranu”
No eret usadu atteros colores
Po dipinghere tottu sos vrores
De immortalare a su generu umanu

A Van Gogh ne l’eret bastadu solu unu
Po colorare girasoles de ammirare
Ma si l’ esseret possibile de arztare
Non bi nn’eret dassadu mancunu