Anziana Filende
de
Fernando Piras

Accozzulada settida in sa janna,
interessada cun su fusu in manu,
su maridu ipacchende canna,
settidu issu puru, no lontanu.

Pianu essi dai cussa manu,
un' alte chi connosched' issa solu,
e issu de canna ha preparadu,
intantu unu bellu coinzolu.

Sa lana fu de un'alveghe alza,
e allorumadu nd'ha su filu,
cras cominzad' a seguru calza,
iscuttinende sa faldetta dai su pilu.

Gai arrejonende contos de meda,
de fizzos e nebodes faeddende,
de antos e afettu, los bestin de seda;
a palas su sole est' tramontende.

A sa janna essidi Marilena,
intrade e lassade tottu istare,
Mama Babbu, est pronta sa chena,
e poi bos'andades' a pasare.


Marnate ( VA ) 09/02/2015