Anticu stazzu abbandunatu
di Giacomo Murrighili

1
Casa cadenti senza cupaltura,
undi un àlburu v’ha di fica aresta.
D’un riccu anticu stazzu di Gaddura
sólu chissa, cun silva e lama, resta.
Un tempu gjenti e roba cun pastura,
olti e vigni ci aía a manca e dresta,
trabaddi, canti, festa, spassi e gjócu
e paci santa c’éra in chistu lócu.

2
Paci santa ci aía e luci in córi,
moggj, anniníggj, beli e son di schiddi,
dulci múïta in mantu di fïóri
ci aía d’abba di staddi e casiddi.
Tu, lauranti, chizzu cun amóri
di fuchilaggj e di spiranza briddi:
sesti la tula e piddi un pugnu d’‘oru’:
ti signi e siminiggj cun diccoru.

3
Tuttu l’oru (lu tricu) siminatu
è un trisoru chi illi sulcj cói.
Cacci li bóï, stringjendi l’aratu
e li rincóri cu lu cantu pói:
“Ah, pulpurínu, tira lu me’ fatu!
Su, tiréti in bonóra, li me’ boi!”
Drommi póï lu tricu un sonnu intennsu
suttu a sulchj chi fúmani d’incensu.

4
Pal cumpensu si sciuta in alba e spichi,
torra in tricu, in farina e cottu in pani
par altu gjru di sonnî e fatíchi
d’attivitàï e faccendi nustrani.
Sé’ massàiu e pastóri: t’affatichi
in olti e vigni e faccendi nustrani:
com’e bucàni estési sualticci,
pal mutà l’ “oru ’eldi” in soldi spicci.

5
Da l’ulíi e li lcci óciu e ligna
procuri, e ghjanda pa’ lu to’ mannali.
Li brutoni liccanti di la ’igna
Tu li tramuti in cióia cunviviali.
Oh, caru stazzu, pal solti maligna
e ne olti e ne vigna esisti abali!
Sé’ taleccali d’un vecchju e malatu:
diccadutu, ispuzzitu…abbandunatu.

Enas, 20/12/2005

“ di fuchilaggj e di spiranza briddi” = Qui mi rivolgo all’aratore col presente stórico.
“ti signi” = ti fai il segno di croce.
Sonnî = ‘sonnî’ con l’accento circonflesso è plurale di ‘sònniu’ (ogno) non di ‘sonnu’ (sonno)
‘bucàni’ = bucà con ni paragocico per ragioni di eufonia, significa estrarre (nella fattispecie estrarre il sughero).
“oru ’eldi’ = Così viene chiamato il sughero per antonomàsia.