Anninnia Anninnia
di Rosaria Floris

 

…Dellu dellu, dellu dai, su pipiu miu no morgiat mai…

Ascurta coru stimau custu cantu
est su cantu de una Jana e de bolidus de arrundinis
celus istellaus, contus de tempu antigu, de miradas e de allirghia
contus de amori passau e de ballu tundu
is pilloneddus in su niu bramant sa mamma insoru,
e impari a mei, notesta cantant a tui sa ninnia.

Dellu dellu, dellu dai, su pipiu miu no morgiat mai
mellus chi mi morgiat una vitelledda…
Sonus, musica e ballu de joventudi torrant in sa conca mia
e arregordendi ti seu anninnendi forti in su coru.

Su soli est calendi, acuendisì in lacanas de sonnus
is ogus tuus a pagu a pagu si funti serrendi
e is manisceddas funti lassendi sa manu mia.

…dellu dellu, dellu dai, su pipiu miu no morgiat mai…
mellus chi si morgiat una vitteledda…
Dromi, anninnìa pipiu miu e sonnia,
pipius de su mundu gioghendi a manu pigada.
Mai prus senz’ ‘e mamma, mai prus solus e in prantu.
Anninnia, anninnia
Pipiu miu, notesta ap’a billai a peis de lettu,
no tengas timoria ssssssss…

Sonnia, sonnia coru stimau
Ap’essi sempri cun tui finzas in s’urtima dì de sa vida mia
Finzas a candu atra Mamma at a pigai in custodia sa vida tua

…Dellu dellu, dellu dai, su pipiu miu no morgiat mai…
Anninnia, anninnia su pipiu miu…sssssss…


Menzione al Premio di Poesia “Città di Iglesias” 2011