Anninia
de
Angelo Maria Mingioni

Anninia, minores de su mundu …

Anninnia! pizzinnia chi at s'alòre
de unu nidu caente;
pizzinnia, tanca de isteddos,
mendula frisca,
sisìa durche de innossènte,
paristoria fughijola,
chi ses reberde a s’iscuru
de sas dudas de sa bida.

Chie nos at a dare amparu
a su macchighine de s'ingannu?

Anninnia, minores de su mundu;
chi nessi su coro birde brostu,
sarbet su lucòre de sa luna,
e abbiset a cudd’ala ‘e su bridu,
unu basu de uliba,
deugosu ch’est benende.


Mentzione Tema Lìberu a su XXXII Premiu Logudoro 2013