Annada 2007
di Gian Giuseppe Contini

Su inu nou assazzadu occannu
Pagu...no drucche…e buccante.
Medas narana chi este andante
ma a fine serada faghede dannu.

Tue si sese tottu o mes’astemiu
ti cossizzo ande ponnere in laras,
buffalu e asa b’iere bellas caras.
Tiziu … caiu…. e semproniu,

su riccu lu iese andende pedi-pedi,
s’avvocadu mudu e a limba lada,
puru su zegu s’ampulla b’ida l’ada
su dimoniu a brazzetta cun su Predi.

S’elettricista a currente alternada,
su pastore in cravata e iscalzonadu,
difensore de unu mannu avvocadu.
Su passivu chi manna b’ida lada,

sighire cherede custa annada bella
de trans e viados in gabbanella.
Isperada de inu onu….manna tazza,
ca guvernu cherede… pesare razza.

Flussio-Bosa 10 Dic 2007