Nudda mi nelzas
de Franco Piga

Zente forte e serena apo connotu
ch’in s’anima lughiat de bellesa,
puru essende de penas tropu ofesa
apretada e gherrende cun s’ignotu.

Binchidore però in issu etotu
mai arresu a s’umana fragilesa,
mudada in fortza e rara cumpostesa
da-e sentidos chi lu chinghen totu.

E tra cumpassione e gentilesa
vivinde cun amore custa vida,
ogni die retzida in cuntentesa

e sempre da-e prendas irrichida,
costoindesi in mente sa tristesa
a sa morte, torrendeli s’isfida.

su 7 de frealzu 2012