Anarchicu durgalesu
de Vincenzo Pira

A Pascale Fancello Crodazzu


Cadderi fieru e sognadore
naschiu in locu isconnotu
po su zustu as fattu votu
d’essere balente lottadore.

De connoschessias chircadore
chin s’anima in abolotu
lassau as su locu notu
e su primu amore.

Tropu dies de itianu
de una vida intristìa
de unu inchidore metzanu.

Bramande tempos d’armonìa
circaos in locu lontanu
po su ene de donnia zenìa.