Amsicora
de
Salvatore Lay Deidda

Cantu primu
1.
O sempiterna Musa, creatrice
De sos sublimes cantos d'Ennargentu,
In te, cantende Roma destruttrice
E de Sardigna mia su turmentu,
Chirco sa forza, pro ch'essat felice
Amsicora descrittu in battimentu,
E pro chi de Ichnusa sos dolores
Hapent semper sos devidos onores.

2.
Antoni de istirpe amsicorea,
Samben de sa suprema Eleonora,
Isculta cale ispantos e pelea
Supportesit Sardigna e Amsicòra,
Cando Roma nutresit s'aspra idea
De lis 'ettare manu feridora.
Gai ti peses cun asperidade
Pro dare a sos Sardos libertade.

3.
Sa settima aurora resplendiat
Dae chi sa granitica Kalare
Sutta Titu romanu restaiat
Cinta dae sos montes a su mare,
Cando Magone punu, ca cheriat
Sos superbos nemigos atterrare,
Intro sa rocca sas trumbas sonesit
E s'esercitu totu riunesit.

4.
Benzesint tot'armados, ca ischiant
Esser tempus de turmentosa gherra.
Tres mila fantes d'Africa bi fiant,
Caddos seschentos de sa sarda terra,
De cuddos chi sos Sardos pesaiant
De s'alta Bruncuspina in ogni serra,
Tra sas immensas tancas fioridas
Dae abbas purissimas nutridas.

5.
Custos gherreris miresit Magone
Cun ojos fissos, lucidos, irados,
E poi nêsit: «D'alma Karchedone
Nobiles gentes, o fortes soldados,
E bois, Sardos, omines d'isprone
Da' una terra a s'atera famados,
Fin'a cando de Roma sos barrosos
Nos circundant che lupos rabiosos?

6.
Hant fantes chimbe mila in bona edade
E chimbeghentos crispos curridores;
Hant eroes de nota asperidade
E armas graes d'immensos valores;
Ma non timèdas: fortesas donade
A s'ispirid'in totu sos dolores:
S'Isula bella de Sardan divinu
Libera siet dae su Latinu.

7.
Custos Romanos chi s'hant fattu tana
In s'itala Penisula pomposa,
E ch'in s'Isola manna siciliana
Hant estesu sa manu disastrosa;
Custos Romanos ch'in costa africana
Hant toccadu Karchedon valorosa,
Non sunt istancos de nos turmentare
O ancora la cherent segudare?

8.
Prestu! che mann'incendiu 'esside
E siades che lampos fulminantes;
Custos feros nemigos destruide
De gherras autores e amantes.
In pettus bostru fogos alluide:
A intr'e foras siades lampantes.
De sos Romanos siades terrore,
Ira secreta, disastru e furore!».

9.
Naresit; e serenu e maestosu
Totu sa truppa cherzesit notare:
Prima sos fantes cun capu Dudosu,
Già meda nominadu in su gherrare,
Che leone feroce e ispantosu
Chi su terrenu faghiat franare,
Senza timer nissunu in sos fogosos
Attaccos de gherreris disastrosos.

10.
Poi miresit cuddos cavalleris
Totu 'estidos de ferru lughente,
Alunnos de sardonicos gherreris,
Chi fint fiores d'Amsicorea gente;
A sa vista pariant fracasseris,
Possessores de brazzu onnipotente,
E si bidiat in s'issoro fronte
Sa fieresa de s'Argenteu Monte.

11.
S'issoro capu fît s'altu Balare,
Sardu trassosu, de duellos mastru,
In totue famadu pro gherrare,
Giamadu dae totus su Disastru;
Veloce piùs che lampu, ch'in falare
In unu nudda arrivat dae s'astru,
Ma generosu finzas cun nemigos,
Comente si custumat in amigos.

12.
Totu sa truppa si mostrat cuntenta
De su capu Magone a su faeddu;
Contra Roma furores aumenta
Cun coro inferocidu aspru e nieddu;
In armas lughidoras bene assenta
Si movet gai dae su Casteddu.
Pronta a s'iscarrigare in sos Romanos
Piùs fracassosa de chent'uraganos.

13.
In su campu nemigu non dormiat
De Roma altera su fort'esercitu:
Ma semper a sa gherra prontu fiat
Sutta sos ojos de Manliu Titu;
E, bistu chi Magone si moviat
Non calmu si restesit in su litu,
Ma che persone sola si pesesit
E sas lughidas armas si ponzesit.

14.
Su capu Titu dae un'altura
Custas fortes paraulas naresit:
«De Marte fizos, de Diana pura
Alunnos, forzis Giove decretesit
Subra sa puna gente disaura
E sa binchida a oe nos serbesit:
A incontrare sos Tyros atroces
'Esside de leone piùs feroces.

15.
Ferros in altu, sos coros in altu:
Superade de Marte sos furores;
Faghide oe gloriosu saltu
Subra sos punos falsos possessores;
Lassadelos in terra a unu maltu
Cun sos superbos Sardos curridores.
De sas gherras in mesu a s'uraganu
Connoscant totus su nerbu romanu»

16.
Naresit goi; e cun veloce passu
S'esercitu fogosu si movesit,
In sa via faghinde unu fracassu
Chi a largu sos ecos ispinghesit,
E cun sas trumbas dae s'altu a bassu
De tristos sonos su logu prenzesit,
Annunziende fin'a sas isperas
Disastros mannos, gherras turmenteras.

17.
Prima de totus avanzat Valeriu,
Guidende sos caddos chimbeghentos.
Est un'eroe fattu pro s'imperiu,
Ca riccu de rarissimos talentos,
Religiosu meda, grave, seriu
E forte de sa gherra in sos turmentos;
Est cavalleri mannu, ma in battaglia
In terra sos pedones eguaglia.

18.
Sighit Terenzu, su piùs forte nerbu
Chi possidit s'esercitu latinu,
Disprezzadore 'e deos e superbu,
Dae totus naradu su Ferinu;
In fattos aspru, in faeddare acerbu,
Senza dirittu, meda libertinu,
Furbu che a mazzone e rabiosu
Che pibera in su tempus caentosu.

19.
Isse guidat tremila pedones
Chi connoschet che frades, unu a unu,
Los amat, e a esserent furones
Lis mostrat s'arte comente nessunu.
Cand'istringhiat isse sos isprones
Tremiat dae fundu ogni Punu,
E naraiat forte in ogni parte:
«Ecc'unu Marte, negadore 'e Marte».

20.
Terzu passat Tiberiu, s'incantu,
Su piùs bellu in sa latina gente,
Forte ch'in ogni logu dat ispantu,
De mannas famas amadore ardente;
Piedosu, ma duru; dulche tantu,
Però cun frequenzia furente.
Isse guidat duamila fantes,
Arcieris in parte, in parte astantes.

21.
Tra sas potentes romanas ischeras
Traversat Titu Manliu dugone,
Aizzende cun asperas maneras,
Ca fiat piùs felosu de leone;
Pro sas usanzas in eccessu feras,
In totu s'assimizat a Magone;
Mancari su Romanu piùs graosu
Si mustret de su punu, piùs trassosu.

22.
In unu monte Kalares est posta
Subra sas largas undas de su mare,
Cinta e difesa dae una costa
D'altos muros, chi faghent ispantare.
Sol'a s'aspettu coment'est esposta,
Mustrat de non si podet espugnare,
Ca sas arduas roccas cun sos muros
S'innalzant a sas aeras seguros.

23.
Tra sas portas chi tenet, bind'hat una
Chi puntat a sas partes d'occidente;
Inie como chirchende fortuna
'Essit armada s'africana gente,
Senz'haer resistenzia peruna
Fin'a una parada fiorente,
A pês de duos colles, ue Titu
S'est firmadu 'essidu dae litu.

24.
Cando sas truppas fiant front'a fronte
Su tremendu Balare in d'unu muru
Cun boghe chi passat de monte in monte,
Goi isparghesit su faeddu duru:
«Non passedas su riu senza ponte:
Mancari parzat bassu no' est seguru
O istirpe maligna e furibunda
Per mares e per terras vagabunda.

25.
O superbos furones de su Laziu,
Chic bos mandat a sa nostra terra?
Proite 'enides renovande istraziu,
Attinde fogu e ferru, pest'e gherra?
Non tenides né tanca né palaziu,
Né saltos in pianos o in serra:
Proite tando cun arcadas naes
Sezis benidos che rapaces aes?

26.
A sa patria bostra bos torrade,
A sos Sardos lassende sa Sardigna.
Emo! Populu totu crudeltade,
Istirpe d'ignominias insigna,
Coros de ferru senza piedade,
Animas de origine maligna.
Fui, populu turpe, senz'istentu,
De sa Sardigna mia su turmentu».

27.
Goi nêsit cun coro infelonidu
Su tremendu Balare armipotente,
E de tant'improperiu suffridu
S'inferocesit sa romulea gente.
Valeriu che pibera inzalidu,
Altu 'nde respondesit e fremente:
«O fortissimu Balar, ite naras?
Cale Divinu t'imbruttat sas laras?

28.
Sa saturnia gente ti teniat
Pro unu sapiente geniosu,
Che mannu cunsizeri t'antaiat
Non solu che gherreri ispaventosu,
Ma dae com'in poi issa ti ghiat
Titulos dignos de obbrobriosu,
C'has faeddadu cun manera indigna
De te e de sa bellissima Sardigna.

29.
E non giames furones sos Romanos,
Ca issos non s'accostant pro furare;
Issos s'accostant pro sos Africanos,
Ca devent sa Sardigna abbandonare.
Si sos faeddos nostros 'essint vanos,
Isculta sas rajones in gherrare:
Si ti mostras de duru intendimentu,
Ammoddigadi in su cumbattimentu.

30.
Non disprezies s'origine romana,
Ca origine est meda gloriosa.
E mostras una mente meda vana
Si no' ischis ancora tanti cosa.
Pustis chi sa cittade Trojana
In tanti tempus nobile e pomposa,
Fît ruinada dae s'impiu Ulysse
E dae cuddos chi gherraian cun isse.

31.
Enea santu, fizu a Citerea
Cun Dardanos impare si fuesit,
E pustis tantos giros de pelea
A sas costas latinas arrivesit,
Ue cun sa truppitta, no' intrea,
Sos Rutulos oppostos superesit,
E cun Lavina, Fiza a re Latinu,
Generesit Ascaniu divinu.

32.
Mort'Enea, Lavina su guvernu
Tenzesit d'Alba, a nou edificada;
Ascanu poi, su regnu maternu,
Pighesit, e a Silviu lassada
Sa corona, bolesit a s'eternu,
Ue b'hat giucundissima parada,
Nou Enea sighesit, e Latinu,
Alba, Attys, Capi, Capetu, Tribinu.

33.
Agrippa, poi Romulu Silviu,
Aventinu cun Proca e su superbu
Amuliu, de dolos unu riu,
Chi pighesit su tronu in modu acerbu,
E mortu 'nde restesit Egestiu
Nebode de su re coro de nerbu,
E d'Egistiu, Silvia, sa sorre,
In unu templu posta pro non morre.

34.
Fît Numitor su babbu isfortunadu,
Chi prestu si bidesit senza tronu,
Senza fizos, in totu desoladu,
De ogni bene privu e d'ogni donu.
Ma non restesit nudda invindicadu,
Ca cun sos giustos Giove est sempre bonu.
In sa terra non ruet unu fiore
Chi non biat s'eternu tronadore.

35.
Isse Marte mandesit a Silvia,
E in amore sacru si unesit.
Fît fortunada sa divina ghia,
Ca Rea bella duos generesit,
Romulu e Remu, chi a gherrera via
Destinu favorevole ispinghesit,
E issos cun su nonnu Numitore
Fracasseint Amuliu usurpadore.

36.
Restat in Alba Numitor regnante,
Mentres Romulu fundat sa cittade
Roma giamada, Roma triunfante.
Roma famosa dae cussa edade,
Si peseit che sole illuminante
Subra de sa terrena immensidade,
E cun sa forza hat fattu ispaventare
Totus sas gentes de su Mediu Mare.

37.
Binchesit Ceninenses e Sabinos,
Sos Antennantes e sos Veientes,
Sos Fidenates e sos Crustuminos,
Sos de sa Gallia e sas Sannitas gentes,
Siculos, Epirotas, Tarantinos
E medas boltas sos Punos furentes.
Est custa Roma: sambene divinu
De Venere, de Marte, de Quirinu.

38.
Cala sa fronte, Sardu gherradore,
Cand'intendes de Roma su lumène
E crede chi Sardigna senz'onore
Hat a ruer perdende su sambène:
Si resistit ancora in su furore
Hat a esser provada piùs bene,
Cand'arrivant cun ferros marziales
Ateros bintimila Laziales».

39.
Finesit goi su Romanu mannu;
E Balare ridesit che piseddu,
E senza li risponder, in s'affannu
De sas mattanas intresit nieddu
In totue fattende tristu dannu
E rabiosu che unu calleddu.
Sos Sardos lu sighesint e, in una
Puru sa gente 'e Roma cun sa Puna.

40.
Istridores suprernos si pesesint
In sas paradas de sos largos campos:
Montes, mares e astros rimbombesint
Mentres in totu sulcaiant lampos;
Sas gentes in cittade si tremesint,
Sos puzones lassesint sos istampos,
Sas aeras de pruine fogosu
Si prenzesint in modu ispaventosu.

41.
Passat su capu Titu in maestade,
Ordines dende e colpos de ispada;
Faeddat cun suprema asperidade
E s'intendet in totu sa parada;
Incoraggiat cun dulche lenidade
E brigat cun paraula siccada;
Curreget, dimostrende passienzia
E s'azzardat a ogni sufferenzia.

42.
Incontresit in via a su Ferinu
Terenzu mentres lestru isvenaiat
Sardos e Punos cun supremu ostinu
E in sas gentes timore poniat.
Lu miresit Manliu e su camminu
Lassesit chi cun foga passaiat,
E cun boghe sonora li mandesit
Custos faeddos chi su coro desit:

43.
«Salve, Terenzu, fizu de Marcellu,
Istirpe 'e Marte! Salve, nostru eroe!
Tra nois ses su fiore piùs bellu,
E pìùs che mai l'has mostradu innoe,
Sa destra tua operat macellu
E ispaventu in sos nemigos proe;
Si ti moves, sos montes s'appianant,
Sas roccas trement, sas cittades franant.


44.
Si Roma esset tentu che a tie
Omines trinta, nudda piùs timèret.
Comente cedet a su fogu, nie,
Su mund'a issa de gai cedèret.
Senza mancu passare longu die
Totus sas naziones possideret:
Da' Oriente a s'arcu 'e Atlante
Hiat a esser Roma dominante.

45.
Grecos, Persos, Britannos e Germanos,
Sos de Karchedon e sos de Gallìa
Ruerent prestu in sas latinas manos.
Pro non bierent mai noa via,
Sos Sardos ch'in sa gherra sunt galanos
Cantu mai in sa vida pensaia,
Hiant sas truces armas abbassare,
Nora lassende, Cornus cun Kalàre.

46.
Cando mai de Sardan sos gigantes
Che a ti' o Terenzu, hant operadu?
Cessent d'Omeru sos versos sonantes
De cantare Pelidu insuperadu;
Si lassent sos Titanos ìspantantes
Chi contra Giove turres hant alzadu.
Subra de cussas gentes b'est Ferinu
Chi giamare si dêt Marte Latinu».

47.
Goi li nêsìt; e su gherradore,
Immensos piagheres intendesit,
Però senza responder, cun furore
Sos tremendos disastros segudesit.
Manliu Titu creschende fervore,
A su bellu Tiberiu incontresit,
Tiberiu, chi dae una altura
Miraiat sa manna disaura.

48.
«Ite faghes - li nêsit Titu -, o servu
De giovaneddas bellas, totu giogu?
Ses forte che leone, ma ses chervu
Chervu de ponner in placidu logu.
Non bies tue su romanu nervu
Cumbatter in su ferru e in su fogu?
Non bies chi de Marte in sa parada
Sa gioventude 'e Roma est'ettada?

49.
Ammenta, ammenta cuddu tou frade,
S'eroe de sas abbas de Micale.
Isse, senza peruna lenidade,
A sa zega calesit in su male,
Faghende ruer a profundidade
Bindighi naves, e cand'un'istrale
Li colpesit sa testa, cumbattesit
E cun immensa gloria morzesit».

50.
Finesit Titu, e lu lassesit solu
Senz'ottenner né signu né resposta.
Passesit cun su coro in disconsolu
E si firmesit in vicina posta,
Ue Furiu faghet mannu colu
De sambene, e de mortos una costa,
Isparghend'in sos punos sa paòria,
Cun colpos e cun boghes de tremòria.

51.
Fiat Furiu fizu de Serenu,
Omine 'e fama manna pro ricchesa,
Naschidu de Sabina in su terrenu,
In un'alta, e antighissima fortesa;
Cun Cornelia, fiza de Lentenu,
Femina totu geniu e bellesa,
Lu generesit, e in su pruine
De gherra, lu peseit forte omine.

52.
Furiu combattesit in Messina,
Cun Appiu, su consule canudu,
E in totu Sicilia, s'ischina,
De Appiu fìt e protettore iscudu;
In Agrigentu cun forza ferina
Lassesit ogni punu tristu e mudu,
E dae sos pianos de Clipea
Cartagine ponzesìt in pelea.

53.
Bistu custu gherreri su regente,
Goi lu saludesit: «Altu Furu,
Bidendedi mi torrat sempr'a mente
Su chi mi nêsit Regulu, su puru:
- Furiu est de Roma una potente
Rocca, de brunzu unu sublime muru;
Credo chi sient pagos in sa terra
Sos chi cust'egualant in sa gherra».

54.
Respondesit su fizu de Serenu;
«O sapiente Capu, su chi naras
In sa tristura mi rendet amenu;
'Essit infattis dae sinceras laras;
Però si de Kalare in su terrenu
A vittoria manna mi preparas,
Timo chi in sas terras d'Amsicòra
Si cambiant sas cosas in un'ora.

55.
Si binchimus Kalare e Campidanu,
Non ti credas de bincher Bruncuspina,
Ue de Pados s'innalzat sa manu
Cun forza non umana, ma divina.
Cal'est s'eroe, cal'est su Romanu
Chi contr'a Pados sas armas inchina?
Eo lu timo finzas dae tesu
Ca cun cussu pro nudda so' avvesu»,

56.
«De Comelia fizu, altu Furiu
- li respondesit Titu - non rennoves
De dolore nemmanc'unu guttiu;
De nominare Pados mancu proves.
Pados, monte de brunzu, largu riu
Ch'allagat campos, cuiles et boves;
Pados, de Giove siccadore lampu
E de Marte piùs forte in ogni campu

57.
Est pro isse ch'ancora cumbattimus
In sas costeras de su Sardu logu,
Pro isse, senza tregua suffrimus,
Tenende sempre lagrimosu s'ogu.
Emo! lu timo, però insistimus;
Cun pag'abba s'istudat mannu fogu.
Como pensa a sos muros de Kalare,
Poi pro Pados hamus a pensare».

58.
Naresit; e passesit che veloce
Bentu, forzende sa romulea gente.
Creschet sa gherra cun modu feroce
E de foga su campu est ardente.
Cue 'e su samben si biet sa foce,
Innoghe brotat forte sa surgente;
Como si pesat de gherra unu cantu,
Como de morte s'alzat su piantu.

59.
Ecco Magone, tenend'alta fronte,
In sa terribilissima parada
E girende s'iscudu fatt'a ponte
Pro ispuntare sa romana ispada.
Ecco Dudosu: paret ca su monte
Si tremat pro li fagher sa passada,
Dudosu, su feroce destruidore
De su bellu romuleu valore.

60.
Ma nemos che Balare in su turmentu
Mostrat forzas de totu sovrumanas;
Isse faghet in gherra piùs che chentu
E sas manos ch'ìncontrat rendet vanas;
S'anima est de su cumbattimentu
E non s'istancat pro milli mattanas;
L'est dolore soltantu su mirare
In Sardigna sas gentes d'ultramare.

61.
Mentres isse distruet sos giovònos
De s'alta Roma, s'avanzat Valeru
A caddu, nênde forte: «Ite tronos
Nos ses frundinde, Pellitu fieru?
Fui, senz'allongare chistionos
E de fuire non ti parzat beru».
Goi li narat e cun totu foga
Contra Balare s'asta manna isloga.

62.
E tue Balar, su gigante 'e Nora,
Hias a esser mortu sì, si Abìle,
Su caddu chi ti desit Amsicora,
No haeret saltadu che astile
Dae su colpu ponendesi fora,
Pro non ruer che cavalleri vile.
Valeru prestu dae su caddu saltat
E su Norense dae terra assaltat.

63.
Custu fuit, e poi, abbandonadu
Su mannu caddu, ponet pê in terra,
E cun s'ispada in altu, mes'unfiadu
A mannos passos torrat a sa gherra;
Agattat a Valeriu paradu
De sa face mostrendeli una perra,
Cun s'iscudu paradu dae nante,
E cun s'ispada in aera, vagante.

64.
Balare cun sa manu mesu istanca
In fac'a su Romanu s'appizzigat,
S'asta calende a destra e a manca,
Ma in pienu non mai li pigat,
Ca custu cun persona agile e franca
Si torcet, girat e s'iscudu pigat
In modu tale chi su feridore
De lu colpire non tenet onore.

65.
Infine su ferissimu latinu
Nât: «Has fattu, Balare, lassa a mie!
Bidamus si sos tiros, de continu
Isbaglio de totu che a tie».
E poi cun aspettu leoninu,
Crênde de Balare ultima sa die,
Calat s'ispada cun podere tantu
Ch'hiat haer a totus fattu ispantu.

66.
Però non ferit che a sa 'entrera
De su robustu Balar, ue fiat
D'attarzu temperadu una nodera
Chi norense ferreri fattu haiat,
Cun trassas tantas e cun arte vera,
Chi colpos piùs de iscudu paraiat.
Intantu Balar in su corpus totu
Si tremet et s'intendet s'avvolotu.

67.
E alzada s'ispada impiberida,
Prestu la calat cantu mai forte
In su pettus lassendela fìcchida
De Valeru, naschidu in mala sorte,
Chi tristu ruet a sa terra frida,
Certu de bier subitu sa morte.
Dae sa carre su sardu 'nde tirat
Su ferru mentres cuddu 'nde suspirat,

68.
Narende: «Bintu has, sardu Balare,
Bintu has, bintu has, tue has bintu!».
E a isse su sardu: «O in gherrare
De sos latinos gherreri distintu,
Si sa vida ti podere salvare,
Lu dia a fagher cun coro cunvintu
De dare benefizios a unu
Ch'in sos italos est nudda comunu.

69.
O Valeriu, crede! hapo disizu
De salvare sa tua bella vida.
Lu pennitteret Deus! ... Cun fastizu
E cun anima meda infelonida
Goi narat su fertu: «O maccu fizu
De calchi macca femina famida,
O feroce Pellitu, ite, ite
Faeddas a Valeriu Quirite?

70.
De morrere non timo, ca sos deos
Dae me istimados ogni die
Hant a pagare sos dolores meos,
Morte donende cantu prima a tie.
Subra Sardigna bio mannos teos,
Teos ch'in morte mi forzant a rie.
De cust'ista seguru, omin' atroce,
Più de face, ma cori feroce».

71.
Intendet Balar su duru faeddu
E s'infelonit che piber'aspèra
E de goi s'isfogat: «O nieddu
Coro, disprezias grazia sebera!
Si morte cheres, mori che catteddu
E non mirare piùs sa sarda aèra,
Cudd'aera chi pienare 'olias
De sas tristas luttuosas boghes mia.

72.
Mori, cane furuncu e traitore,
Non piùs respires in Sardigna mia.
Ses benidu che mannu curridore,
Però sos Sardos t'han firmadu in via.
Inveces de potente e de segnore
Restas pro pastos a sa zerpulia,
Ca non ses dignu d'esser sepellidu
Sutta sas terras de su sardu lidu».

73.
Goi li narat, e cun su lepeddu
Li trapassat sa grussa gorgoena,
Cun tres colpos li pistat su cherveddu
Lassendeli buìda ogni vena.
Sas armas 'nde li pigat, e a Casteddu
'Nde las ghiat cun cuntentesa piena
Gai Valeru s'omine famadu
Restat che unu truncu abbandonadu.

74.
Intantu de sa sua trista morte
In sas gherreras gentes passai boghe.
Sos Alliados a Balare forte
Acclamant com'in cue com'innoghe
Ma sos Romanos bient chi sa sorte
In modu crudelissimu los noghe,
E pianghent pìenos de affannu
De s'almu capu su supremu dannu.

75.
Titu fremet e dat suprernu ordìne
Pro chi si movat ogni Quiridu.
Creschet s'aspru fracassu e su pruìne
Mares ammantat e montes e lidu;
E in s'oscuru calat che fulmine
Su ferru cantu mai incrudelidu.
Chie ruiat, chie rodulaiat
Chie brincaiat, chie si pesaiat.

76.
Passan crisados caddos annigrende,
Timende sos furores de sa lotta,
A omines e cosas calches dende
Senz'obbedire a sa guida dotta.
Ecco soldados chi abboghinende
Mostrant face de fele mesu cotta.
Infernales sos logos, ue s'ogu
Non biet che disastros e che fogu.

77.
S'intendet sa olaja de sos crastos
A muilos terribiles passare,
Faghende fossos e profundos rastos
In su forte fulmineu calare.
In s'aspru campu tra gherreros trastos
Non si cumprendet che uno tronare:
Tot'a travessu: caddos e omìnes,
Ferros, iscudos, nues de pruìnes.

78.
Prevalet meda sa gente romana
Subra sos Sardos e subra sos Tyros,
Chi rabiosos e a mala gana
Bie sas turres faghent sos ritiros,
Premidos semper dae sa mattana
De sos fortes de Titu, in mannos giros,
Chi avanzant che riu turbulentu,
Fattos sos meres de cumbattimentu.

79.
Cumbattint totus sos crispos Romanos
Cun coro firmu, ben'indirizzados,
E che gherreris si mostrant galanos
Senza pensare a esser superados.
Ses terribile, Furiu! cun manos
Ferreas e cun brazzos attarzados,
'Ettende vastos lampos destruttores
E isparghende supremos dolores.

80.
Bista sa bella e favorevol'ora,
S'iscadenat Terenzu cun Tiberu
Doppiende sa forza destruttora
Pro lear'a sos Tyros ogn'isperu;
Ambos duos passende iscora iscora
'Ettant sas annas a Dudosu feru;
Però isse bidendelos assegus,
Si che ritirat che veloce pegus.

81.
Curtu Dudosu, pigant a Balare,
Ma isse non si ponet a fuire;
Isse resistit e de su segare
Sas gentes faghet tremere e chinnire;
Tentat totu sos suos a gherrare
E onorat sos attos de suffrire,
Tantu chi cavalleris duos chentos
Morint in sos piùs asperos turmentos.

82.
Ma Magone cun faeddos med'accesos
Li cumandat d'intrare in sa cittade
Semper vicinu a sos Cartaginesos,
Senz'ispostare cun temeridade.
Goi, portende sos gherreris pesos,
Fuint sos Tyros senza lenidade,
Mentres dae sas palas sos Romanos
Moviant turbolentos uraganos.

83.
In sa brunzea porta occidentale
Intrant Sardos e Punos già seguros,
Lassende foras s'arma laziale
Sutta sos grussos sublimes muros,
Da' ue calat olaja letale
D'untas sagittas e de crastos duros.
Ma sos Latinos senza tant'istentu
Torrant'allegros a s'accampamentu.


Cantu secundu

1.
Haiant sos Romuleos fundadu
In sos pianos de ponente porta
S'issoro accampamentu bene armadu,
In totue diffusu cantu importa
Pro bier su Casteddu ruinadu
E sa tyria gente curta o morta,
Mentres chi, pro romulea vittoria,
Istat in turres s'insigna littoria.

2.
Sa terza die dae chi cun bottu
Lassaian sos Punicos su lidu,
Manliu Titu, de velenu, cottu
E contra sa cittade ìncrudelidu,
A boghe sicca, libera a fiottu,
Goi hat sos Romanos avvertidu:
«O alunnos de Marte, chi armados,
Passades in totue insuperados,

3.
Pro Roma nostra sos Deos cumbattint
E a issa surridet sa Fortuna;
Sos Destinos vittoria nos'attint
E a sos Sardos non 'nde lassant una.
Issos s'isforzant, pro su re si battint,
Ma ruent senza binchida peruna,
Ca contra sa divina podestade
Non giuat sa terrena asperidade.

4.
Intantu tra sos deos est Pallade
Sa piùs chi donat aggiudante manu,
E a issa cun summa piedade
Offerzo sacrificiu galanu,
Chentu columbas subitu apprestade
E chentu boes bellos de beranu,
Anzones chimbeghentos, non de tittas,
E candidas che nie ses bacchittas.

5.
Pustis su sacrificiu, 'essimus
Cum fortes armas contra sa cittade
E che cuil'e linna la finimus,
Comente Nora in sa passada edade;
Poi in Sardigna sa via sighimus
Operende suprema crudeltade
E preparende luttuosa sorte
A sos vessillos de sa Sarda corte».

6.
Nêsit: e su teraccu, nadu Albanu,
Pizzinnu de vint'annos non ancora,
Bellu che sole ch'in calmu manzanu
Sas tancas amenissimas indora,
A isse s'accostesit risulanu
Goi narende cun boghe sonora:
«Illustre capu, in custas tendas bellas
Totu tenimus foras che vitellas».

7.
De su pizzinnu a su serenu risu
Manliu respondesit; «O amadu,
de Regulu nebode, o dulche visu,
Nudda t'affannes pro su ch'est mancadu.
A sas pasturas de su Sardu Elisu,
Mando d'omines fortes pugnu armadu,
Ch'in sos umbraghes de sas sardas tancas
Pighent vitellas piùs che latte biancas».

8.
Goi fìnesit; e cun tale fine
Battor fantes mandesit a bardana:
Lucintu, che mazzone furbu omine
E de trassas su primu in sa mattana;
Forcu, 'essidu dae su cunfine
De s'Irpinia terra e sa Nolana;
Muziu, de istirpe quirita
E Alessandru de gente sannita.

9.
Curresint custos battoro soldados
E s'accostesint a unu cuile
De tres medaos a linna ammantados,
Accanta d'unu bellu e friscu idile,
Dae largos umbraghes, circundados,
D'arulas e d'un'altu e longu eile.
Sette canes a bucca che balena
Appeddesint, ligados in cadena.

10.
Su pastore liadu de berritta,
Falada larga fin'a mesu ischina,
Subra d'una niedda istepedditta
Ornada a foras a pedde anzonina,
Cintu de una tunica larghitta
Sutta torace 'e lana purpurina
E de biancas bracas e lumberas,
Istrintas cun bellissimas ventreras,

11.
A un'alberu fìat imbaradu,
Sonende sas antigas launeddas,
Mentres in campu largu e aerbadu
S'isparghiant sas bellas anzoneddas,
Biancas e de pilu pintuladu,
Murrazzas, mesu trinas e nieddas;
E in sas mattas, cuados mugiant
Vitellos, e sas vaccas respondiant.

12.
Intesos sos cateddos appeddare,
De sas cannas sa musica cessesit
E in sa bella tanca attraessare
Battor Romanos subitu bidesit.
Senza si mover, senza faeddare
S'issoro passu liberu lassesit.
Ma cando s'accostesint a sas amas
A issos lestru movesit sas camas;

13.
E bistu ca sa roba leaiant,
«It'est - naresit - custa bostra idea?
Pro chi sas baccas mias grassas siant
No eccitent sa bostra gula fea.
In unu tempus numerosas fiant:
E fît piena custa tanca mea;
Però bois in milli occasiones
Hazis cherfidu fagher sos padrones.

14.
Non mi credades mannu possessore,
A manizzare meda oro, avvesu;
Non galante superbu regnadore
D'immensas tancas cun su riu in mesu;
Solamente si godit cuss'onore
In sas terras chi tenet su Cornesu,
E in sas costas de su Bruncuspina,
Ue regnat sa paghe nuraghina.

15.
Fuide custu logu, allontanade
Sas bostras manos semper fracasseras.
Sas cosas meas a mie lassade
Senza mi causare oras feras».
Goi lis nêsit cun asperidade
E cun accinnos de malas maneras,
Ca giughiat su coro in passione,
Contra s'intranzu perfidu ladrone.

16.
Unu li respondesit: «Tocca! accosta
Ca oras feas provas como como.
Simus Romanos; e sa Sarda costa
Est totu divenida nostra domo.
Curre, non fettes peruna proposta.
Militum romanurum memento homo
Lassa sos pegos, ca 'nde los pigamus
E cantu prima ti los iscorzamus».

17.
Intendende resposta goi dura,
«Accudide! - esclamesit su pastore -
Custa no' est rapina, no' est fura,
Ma de disastros supremu terrore.
Goi s'espandet sa bostra dulzura?
Bos cumpatit su chelu tronadore?
Mudos, lassade su possedimentu,
Senza toccare nudda e senz'istentu».

18.
Nêsit; e cumenzesit a lanzare
Pedra cun sibilante muinaja.
Sos Romuleos, bistu su calare
De tanta furiosa codulaja,
S'unfiesint 'ettende tot'a pare,
Lassende su cuile in fogu e braja
E bocchinde cun fischidu furore
Su serenu montarzu sonadore.

19.
Mentres issos sos pegos a masone
'Nde leaiant lestros a su campu,
Ecco felosa piùs che leone
E piùs che bentu isvelta, e piùs che lampu,
Una pizzinn'armad'a ìschidone
Arrivare furente e a istrampu,
E un'allegra, candida crabitta
Currer a issa a beolos affitta..

20.
De sos fantes istesit in cuspettu;
E naresit turbada: «Ite cherides?
lassade custa roba, senz'ispettu,
Ca inoghe dirittu non tenides;
A babbu meu cun feroce aspettu
Hazis bocchidu, ma como finides».
Goi nende, lanzesit s'ischidone
E duos 'nde ponzesit a muntone.

21.
E mentres, gai, sa sarda gigante
Preparaiat una noa iscutta,
Unu Romanu l'istesit innante
E la ponzesit lestru dae sutta,
E cun sa propri'arma sambenante,
La colpesit, lassendela distrutta,
Mentres sa crabittedda, timorosa,
Si ch'andesit a beolos penosa.

22.
Binchidores, sos duos Quirinos,
Cun sos masones pighesint sa via,
E in su campu nêsint sos ostinos
De sa femina sarda, che furia,
Grazias elevende a sos Divinos,
Pro l'haer superada in sa malia,
Mancari tristos de haer perdidu
Lucintu furbu e Alessandru fidu.

23.
Bistu su numerosu bestiamen,
Titu naresit: «Dea oghicheleste,
Santa Minerva, a tie custu samen.
Totu pro te cust'almu donu este.
Te, Dea, semper sos Romanos giamen,
Semper cun te sa sacra Roma reste,
Ca tue ses segnora de vittorias,
D'altos onores e d'immensas glorias».

24.
Naresit; e in una ordinesit
D'offerire su dignu sacrificiu.
Gai sa bella roba s'iscannesit
Subra d'unu santissimu edificiu.
De mugitos e beolos sonesit
Ogni serragu; e su sacradu ufficiu
Trattenzesit sas gentes piedosas
Medas oras, cuntentas e briosas.

25.
Mentres, de goi, in su Romanu campu
Festas e sacrificios faghiant;
Sardos e Punos, chirchende un'iscampu
Cun tristos pensamentos istaiant.
Ma Magone, su furbu ojos de lampu,
Cando sos suos, mudos, pensaiant,
A sé giamesit duos seniores:
Su Sardu Baru e s'africanu Flores;

26.
E lis nêsit: «O montes de valore,
O mannu Flores, o nobile Baru,
Bidides cale asperu terrore
Nos cinghet né nos lassat un'imbaru,
E cun cale potente, altu fragore
Avanzat Roma senz'haer riparu.
Ischides, poi, cal'est sa potenzia
Chi militat a mia dipendenzia.

27.
Cand'hant a benner noas legiones
A circundare su Casteddu antigu,
Comente dae custas regiones
'Nd'hamus a poder currer s'inimigu?
Cal'esercitu s'alma karchedones
Nos hat mandadu innidu e pinnigu?
Asdrubale, cudd'omine aspettadu,
Non l'hat in mare nemos obiadu.

28.
'Esside, duncas, o meos amados,
A s'alma Cornus, ue Amsicòra,
Re de sos Sardos in gherra famados,
Tenet sa sede dae dannos fora.
A isse cun faeddos infogados
Narade sos terrores de cust'ora,
E pregadelu cun totu s'anìma
Chi falet cun esercitos d'intima.

29.
Falet su venerabile regente,
O mandet Pados, o mandet Iostos,
O Busentu su capu armipotente.
Vittoriosu pro totus sos oppostos
Falet! Sa sarda cun sa puna gente
Sunt che istranzos in sos logos nostos,
Opprimidos cun turpe violenzia
Dae sa quirita prepotenzia».

30.
Intesu totu, sos nunziadores
Si preparant isveltos a partire.
Inseddan duos caddos curridores,
Lizeris che puzzones in fuire;
E mudos che trassosos furadores,
In porta falsa tentant a bessire,
E non connotos dae vigilante
A pe' veloce si 'ettant innante.

31.
Cando d'ogni perigulu fînt fora
A Flores goi faeddesit Baru:
«O amigu, connosches Amsicòra?
Bisognat chi ti nare cantu est jaru.
Tue l'has a connoscher pagu ancora
Ca in Sardigna como has riparu;
Mancari in s'africana terra tua
D'Amsicora sa fama non si cua.

32.
Amsicora su nobile regente
De s'alma Gennargenzia fiera,
Su ch'hat in Cornus tronu risplendente,
Tra bellos montes in salubre ispera,
Pro mente e pro potenzia est valente
Chi hat onore in sa sublime aera;
E solamente pro lu nominare
In sa terra s'inchinant e in su mare.

33.
A Ortobene est fizu, semen santu
De Sardan, fizu a Sarug, fizu a Deu,
Comente narat un'antigu cantu
Tentu pro sacramentu in logu meu.
Si dae remotissimu impiantu
Non s'esset suscitadu illustre areu,
Sol'Amsicora diat a bastare
A s'istirpe sardonica esaltare.

34.
Amsicora, sa mente illuminada,
Chi a vint'annos, vivende in Atene,
Sos sapientes de cussa parada
Superesit cun s'anima chi tene.
Sa sua sapienzia elevada
Glorifichesit su sardu sambène,
Faghende narrer ch'in sa nostra gente
Vivit s'antiga lughe 'e s'Oriente.

35.
Amsicora, cudd'omine famadu,
Chi, sende capu fît triunfadore
Bindighi 'oltas contra s'inviadu
De su punu guvernu tentadore,
E sette 'oltas contra su vantadu
Invincibile 'e Roma gherradore,
In sas terras de Sardan attrividu,
Pro cumandare dae lidu in lidu.

36.
Amsicora, figura santa e jara,
Tra sos regnantes de sa Bruncuspina!
De isse totus faeddant a gara
Dendeli intelligenzia divina.
Montes e colles bie ogni cara
Paret ch'antent cust'alma leonina,
E sas aeras sardas ogni istante
Paret chi cantent de custu gigante.

37.
A isse est tribuidu ogni onore,
Donàda est a isse ogni gloria,
Ca mostrant semper massimu valore,
Sos attos suos dignos de memoria.
Est a sos Sardos su piùs dulche amore,
A sos nemigos tremenda paòria.
Sa face sua est de venerare
(Si licet narrer), in doradu altare.

38.
Inoria, sa bella e cara isposa,
De sas tancas de Sardan veru lizu,
L'hat generadu prole copiosa,
Destinada a dolores e fastizu.
E si distinghet, che in lizos rosa,
Iostos bellu, suo ultimu fizu,
Nerbu d'eroes, alta piedade,
Amore santu e generosidade».

39.
Naiat goi Baru, su facundu,
Passende calmu in d'una via umbrosa
De vastu territoriu, giucundu
D'uas, de pira, de mela fragosa;
Cando romanos tres cun s'arma in tundu,
Cumparzesint a face iscuriosa,
E sos amigos a boghe niedda
'Nde fattesint falare dae sedda.

40.
Unu naresit: «O bezzos barbudos,
……………………………………………………..
Chie sezis? Ue andades senza dudos
Che si non b'haer gherras in neddue?».
E Baru rispondesit: «O forzudos
Romuleos, presentes in totue
Prontos istamus, né hamus fastizu
A soddisfagher su bostru disizu.

41.
B'hat una terra totu carignada
Dae sos mares piùs riccos e bellos;
A issa s'almu sole in sa falada
Non solu donat lughe, ma gravellos;
Dae divinos cantos est ninnada
Mancari intendat orrendos macellos.
La giamant dulche mama de amore.
Femina de fortesa e de dolore.

42.
Su chi generat issa est'eroe
E vivit de amore e sacrifizios,
Da' issa so naschidu, e Baru soe,
Forte nemigu de sos malefizios:
S'ardente mia limba fogu proe
Ue appubat tontesas e vizios,
Benzo da ue regnat s'ingiustizia
E a logos m'avvio de delizia».

43.
Goi naresit Baru, maestosu,
Limba d'eloquenzia divina;
E Flores mannu, su suo amorosu,
De gosie cumplesit sa faina:
«So' Flores, su naschidu in mostruosu
Logu; su bonu Baru m'incammina
Dae paradas de manna ingiustizia
A paradas ridentes de delizia.

44.
Accabbesit su narrer s'Africanu
E, senza tenner ateru interrogu,
Si 'idesit a subra unu Romanu
Cun una face ch'ettaiat fogu.
Ecco Flores cudd'omine galanu
A terra postu in pruinosu logu!
Ecco Flores cun d'un'ispada in tuju
Faghende su camminu totu ruju.

45.
Né tue, Baru sardu, abbarras vivu,
Ca mentres inchinadu a su cumpagnu
Cuntemplaias cuddu vultu divu,
T'intendesti in s'ischina unu calcagnu
E ispadas, ch'in sambenosu rivu,
Trasformesint su corpus tuo lagnu.
Goi finesit s'alta missione
De su capu furbissimu Magone.


Cantu terzu

1.
Falat serena sa noa aurora
Dae sos chelos de su Gennargentu
A basare s'Ichnusa chi dolora
Posta miseramente in su turmentu,
'Essit su sole, sas tancas indora
E s'oceanu vastu in movimentu,
Mentre astende a sos ferrados campos
Produghet isplendores piùs che lampos.

2.
Manliu, su potente ojos de mare,
Cherinde de Casteddu s'aspru assaltu,
Cun c'ustardente suo faeddare,
Sos vivos coros ponzesit in altu:
«O Romanos invittos in gherrare,
Oe si faghet terribile saltu:
De s'altissimu Kalares sos muros
Devent ruer che palos non seguros.

3.
Cun supremu coraggiu turmentade
Sa Sardigna, lassendela in disprezzu.
Isveltos piùs che lampu aderezzade
Armas, camos, iscalas, ogni attrezzu.
Sutta s'ordine meu camminade,
Ordine veru dae tempus bezzu.
Eo già bido Kalare galana
E totu Sardan in manu romana».

4.
Goi naresit Manliu dugone
Cun aspettu superbu e cun altura,
E s'elevesit bellica cantone
A Marte sacra, deus de paura.
Chi pighesit ispada e chi furcone,
E chi armas de varia puntura,
E cun emozione in su momentu
S'estesu campu fît unu turmentu.

5.
Iscalas e burdones ispinghiant
E punteddos e macchinas de gherra.
E mentres aspras gherras giamaiant
Timida, a sutta, tremiat sa terra;
Sos fracassos che bentos andaiant
A riprodugher sonu in Caputerra,
In sas lebias undas giogulanas
E in sas vastas tancas solianas.

6.
Puru sos Punos in altu fînt prontos,
Ammantados de varia armadura,
Trattende sos Romuleos che tontos
In tender de Casteddu a sa cintura.
Ispettaiant solu a dare contos:
Issos in altu, cuddos in bassura:
Pienos d'isperanza e de furore,
De odiu supremu e de terrore.

7.
Sos Romanos ponzesint sas iscalas,
Tentende de sos muros superare.
Copertos de attarzu in sas ispalas,
Tantu de poder gai riparare
Sas de sos Punos 'ettaduras malas,
Chi dae largu faghent ispantare:
Tizzones e gravissima nodera,
Abba 'uddida, ozu, pighe e chera.

8.
S'alzat de gherra tremendu signale
Cun timore e terrore e cun furia.
Dominat in totue aspru male:
A giru, senza gherra non b'hat via:
Dae turres a mare, aspru canale,
Sa terra tremet pistada in malia.
S'aera s'est piena 'e pruìne
A non si bier ue si cammìne.

9.
Confusiones milli: pruinaja
S'alzat in altu cun boghes e sonos;
Muilat de sos crastos sa olaja,
E sos ferros lanzados parent tronos.
In tant'inferru b'est sa sambenaja
Iscurrende tra milli chistionos.
Lughet su sole, ma paret s'aèra
Annuada, maligna, niedda e fera.

10.
A muntones sas pedras sunt falende
Dae sos altos e superbos muros,
Numerosos Romanos fracassende,
Mentres si credent fortes e seguros.
A riu falat s'abba, fumighende
E abbrujende tantos pettos duros,
'Olant veloces frizzas feridoras
Da sambene faghinde altas coras.

11.
Ecco Balare, postu in d'una rocca
Abboghinende che boe colpidu,
Su grussu crastu suo ue fiocca
Lassat su logu totu distruidu,
E si, pro casu, corpus vivu tocca,
L'atterrat in s'istante fertu e fridu.
Si b'haeret che isse ateros deghe
Rueret su Romanu fattu a feghe.

12.
Si distinghet Dudosu fracasseri,
Puntende s'arcu bie su nemigu
E impedinde chi su furisteri
Alzet, sutta testudines, pinnigu.
Gas'ogni Punu s'unfiat e feri
Pro non lassare in bassu logu aprigu,
Semper attentu pro su chi dispone
S'altu duce furbissimu Magone.

13.
Invanu tentat sa Romana truppa
A superare sos muraliones.
Ca, cale fante, sutta, non s'alluppa
A pedra, a chera, a pighe e a tizzones?
A rios s'abba dae susu istuppa,
Sa braja ardente falat a muntones.
Pro unu pagu sos Latinos girant,
Ma poi timorosos si ritirant.

14.
Sos Africanos, in fua bidende
Sos inimigos, los cherent sighire.
Aperint su portale abboghinende
E ben'armados current a ferire.
Nammi, Magone, su chi ses pensende,
Su chi faghet su tuo insuperbire.
Ammira sos Romanos, in aspettu,
Cuntentos de cumbatter pett'a pettu.

15.
Si tesset nova gherra, e sunt forzosas
Ambas sas truppas e bene allenadas.
Falant a pare sas gentes fogosas
E ponent mannu fogu in sas paradas.
Ecco colpos falare, 'oghes gravosas,
Armas in altu, superbas sonadas;
Corrighinare caddos e saltare,
Pistende totu cantu a su passare.

16.
In sa creschente e aspra tribulìa
De Romanos e Punos accanidos
Passat Balar, giughende sa furia
De leones in buscu inferocidos.
Cando isse si parat in sa via
Sunt pagos sos Romanos attrividos,
Ca Su Disastru soltantu a s'aspettu
Si mostrat feru dae largu trettu.

17.
Ma su bellu Tiberiu, non timende,
A boghes mannas li curret innante,
Un'iscudu curvadu poderende
E puntende s'ispada sambenante.
Balare sardu su caddu ispronende
Alzat s'ispada in su matess 'istante,
E iniziat gai aspru duellu,
Causa d'istridore e de flagellu.

18.
Cumbattint pro med'ora sos gherreris
Ma nissunu rennesset binchidore.
Pro cussu tres Romanos trumbetteris
Los istessent, donende pari onore.
Sunt infustos che duos marineris:
E iscolat a cona su sudore.
Si pasant ambos duos, ma Balare
Disizat dae nou cumentzare.

19.
Su caddu movet, e giamat: «Romanu,
Su sardu no' est goi abituadu;
Su sardu cand'a s'arma ponet manu
Solu dae sa morte 'enit paradu.
Alza sos ferros e ponedi, o vanu,
A firmare su colpu preparadu.
Beni, cumbatti, chirca 'e ligare
Sos metallicos bruzzos de Balare».

20.
Cuddu respondet: «Balare ses tue?
Balare? Cuddu nobile Balare?
Sa fama tua 'olat in sa nue
Però non ses gherreri 'e contare.
Ecco, cumbatto; non timas chi fue,
Ca pro te non mi potto ispaventare
E si sas venas che linna m'issugo,
Eo mi sego però non m'indugo.

21.
Replica Su Disastru: «Forzis puru
De Balare ti contas avanzadu?
Mancu lu penses, si ses meda duru,
Como como ti lasso ispaventadu.
Tue dês ruer sutta cuddu muru
Chi d'atterrare oe has tentadu,
Poi ti beffo, ti pisto, t'orrugo,
Ca 'eo né mi sego né m'indugo.

22.
Ah, Roma, Roma, de ladros segnora
E de gente superba e bardanera!
Senza ti dares paghe manc'un'ora
Ti mostras a su mundu che gherrera.
Ma benit tempus chi trumba sonora
Sulet pro te a orrida manera,
E 'nde piangas su samben'anzenu
Punt'a ìsprone e tent'a forte frenu».

23.
E ancora Tiberu: «Si mi vanto,
Est ca potente che a tie seo.
Tue disprezzas Roma, eo canto
E a issa sas laudes recreo.
Pro chi ti fettas forte non m'ispanto,
Tanti sa morte ti la dono eo,
E a Plutone tue das sa vida,
Ca Romanu Tiberiu t'isfida».

24.
Mentres goi s'avvilint sos potentes
E si preparant pro nou duellu,
Arrivant numerosos cumbattentes
In totue fattende aspru macellu.
Balare a sos Latinos parat dentes,
Tiberiu a sos Punos dat flagellu,
Che si s'essent in una ismentigadu
Su ch'a fogosa limb'haiant nadu.

25.
Creschet da ogni parte sa battaglia
E traversat sa morte a falzadura.
Terribile est Balare in sa ferraglia,
Totu su campu ponende in tortura.
In tant'iscuder, colpu no' isbaglia
E su chi ferit, morte che lu fura,
Ca troppu dura est s'ispada sua
Faghend'istrage disastrosa e crua.

26.
Ma mancari Magone hapat virtude
In ogni gente sua gherradora,
Est piùs forte s'avversa gioventude
E de nou est Roma binchidora.
Cedent sos Punos a sa gente rude,
Chi cun forza creschente s'infervora,
Già connoschende mannosa vittoria
E onores, e lauros, e gloria.

27.
Mi! su lupu Terenziu che lampu
Passare disastrende infuriadu,
Insambenende su sonante campu,
Lassende su nemigu ispaventadu.
Ecco, ecco Terenziu a istrampu
Che distruttore fogu insuperadu.
Ecco Furiu, lughidu che ferru
Furriende su campu a un'inferru.

28.
Manliu dae sus'a pugnu in altu
Mostrende sambenosa s'armadura,
Nât fittianu: «Romanos, s'assaltu,
Bene est andende; faghide tortura.
Coraggiu! Siet saltu subra saltu,
E restet su nemigu in pistadura.
Pur'oe sa vittoria est nostra:
Falat dae sos chelos e si mostra».

29.
Gos'aizzada, sa Romana truppa
Disastrat fervidissima e accanida,
S'avversaria gente a ferru alluppa
Et est a toccu massimu attrivida.
De fortes armas su logu si tuppa
E medas Punos bi lassant sa vida,
Fin'a chi non podende piùs restare,
Current'a sa cittade a si salvare.

30.
Balare biet sa mala parada,
E isse puru fuit mesu unfiadu;
Dat, frequente, calchi iscarrigada
Lassende unu Romanu fracassadu.
Sa face sua a fele est ammantada
E ogni pilu suo est alzadu:
Terribile a sa vista e a s'iscutta,
Chi faghet bier solu gente rutta.

31.
Mancari Balar, infogadu tantu,
S'isforzat mentres chi a cittade curret
A sos Romanos non donat ispantu
E totu vanu est ch'isse los surret.
PiùS prestu in Punos b'hat amaru piantu
E pessimu disordine discurret.
Fuendesi, Magone, a pês ardentes
Paret chi seghet sos ferros a dentes.

32.
Ma non sunt sos Romuleos cuntentos
De 'nde respingher sos Punicos, solu:
Los sighint tempestosos, foghitentos,
Veloces che puzzones in su 'olu.
In cussa cursa succedent turmentos,
E mortallas, e òrulos, e dolu.
Si pesant boghes tristas, lacrimosas
E fin'a largos trettos ispantosas.

33.
Arrivant a sas portas de Casteddu
E lestra intrat s'africana gente,
Ma sos Romanos, cun furbu cherveddu,
In mesu trettu dant colpu veemente
De tempus non lassare unu pagheddu
A craer s'alta porta resistente:
E gai d'armadura carrigados
Sunt puru sos Romuleos intrados.

34.
In Kalare si pesat aspra gherra:
Sas vias sunt in totu ispaventosas.
Trement sos muros e tremet sa terra
Sutta sos colpos d'armas disastrosas.
Faghet altu rimbombu in Caputerra
Iscottulende sas mattas fronzosas,
Totu treulu est; e in s'aera
Pruìne girat fin'a s'alta ispera.

35.
Resistint pagos Punos, ma Balare,
Alluttu de fiammas infernales,
Passat incrudelidu a disastrare,
Faghinde nascher tuncios mortales.
Lasso Dudosu su chi format mare
E ampios de sambene canales;
S'alzat che feru lupu cun appeddos
Tra mites dilicados anzoneddos.

36.
Ma inutile creschet sa fortesa
De Balare e Dudosu, ca Casteddu
Non piùs podet haer sa salvesa,
Né cun sardinu né cun punu ulteddu.
Binchet Titu e sa cittade est resa,
Pustis cumbattimentu aspru e nieddu,
Mentres su fogu cun fraccula tanta
Tentat de la distruer totu canta.

37.
Fuint sos gherradores africanos
E fuit ogni sardu cun Magone,
Infelonidos, puntende sas manos
Contra sas gentes de Titu dugone.
Fuint bie sos vastos Campidanos
Timend'ancora su Romanu isprone,
Mentres bient assegus sa cittade
In fogu e fumu senza piedade.

38.
Totus si 'nd'essint cun velocidade:
Feminas, mascos, bezzos e giovonos.
Timent sa binchidora magistade
Dae meda famosa a malos sonos.
Sos pizzinnos in tanti crudeltade,
In tanti gherras e in tanti tronos,
Pianghent disperados, senz'ischire
Chi pro salvesa bisognat fuìre.

39.
Sas mamas a salvare sos pippios
Current tra cumbattentes e tra fogos;
Non timent sos ardentes incendìos
Né sos gherreris ch'occupant sos logos.
Babbos pro sa familia, che rios
Passant frementes cun dolentes ogos.
Sos bezzos ruent pistos in camminu,
Senz'un'aggiudu umanu né divinu.

40.
Sos Romanos a fìlu de ispada
Passant sos chi agatant in sa vìa.
Est ogni ruga totu insambenada,
E sunt sas domos postas in furìa,
Sutta s'aera triste affumigada,
Da 'ogni parte dende tribulìa.
Ue bi fît dulzura est amaresa,
Ue fît allegria b'hat tristesa.

41.
Ogni vivente chi b'est capitadu
Hat bidu aspra gherra iscarrigare
E rodulare carros e ferradu
D'armas su logu, lestras a gherrare;
Unu contra de s'ateru 'ettadu
Chirchende cantu prima a iscannare,
Mentres tremendas boghes a s'altura
Si pesaìant in tanta tristura.

42.
Hat bidu caddos crispos calches dende
E pistende sa gente morta e viva,
Currer in vias e corrighinende
Insurdare sos pisches in sa riva.
Hat bidu cumbattentes rodulende
Tra gente avversa e de consolos priva;
E fiammas de fogu distruttore
Divorendesi totu cun ardore.

43.
Hat bidu tristes mamas pianghentes
Passare cun sos fizos in sa manu,
E isposas confusas e dolentes
Chi a sos caros fînt giamende invanu;
E in ogni parada, medas gentes
Mortas sutta su ferreu uraganu
O sutta de su fogu chi alluet
Puru sos crastos e totu destruet.

44.
Miseru logu! Misera cittade
De Kalare, comente ses torrada!
Ammenta puru sa famosa edade,
Cando fìs fiorente e nominada.
Oe ses posta a dura crudeltade,
Restende cun dolore fracassada,
Mentres sos fizos in gherra non mortos,
Timidos fuint per diversos portos.


Cantu quartu

1.
Mentres chi sa cittade, infracculida,
Fumiat intristinde sas aeras
E Manliu cun manu insuperbida
Piùs la turmentat cun duras maneras,
Magone capu cun sa gente fida
Si firmesit de Cornu in sas costeras,
A sa de duos dies chi Kalare
Intendida si fiat ruinare.

2.
Su bonu Balar, pienu e rispettu,
Sezzidu subras d'Abile fogosu,
Cun dulche coro e commovidu aspettu
Desit a Cornus saludu pomposu:
«O Cornus, salve, fulgore dilettu
A Deus, de Sardigna dulche gosu!
Salve, Cornus, metropoli potente,
Sa manna meravizza de ogni gente!

3.
Dê Sardan Babbu tue ses naschida
Pro esseres miraculu a su mundu:
De marmaru lughente circuida
Faghes s'oju solare piùs giucundu;
Est ogni turre tua a prata estida,
E ogni templu tuo a oro mundu,
Sos palazios tuos de ogni giru
Sunt ismeraldu, berillu e zaffìru.

4.
Ses tue, gemma de Sardigna mia,
Ch'in sos seculos longos has servadu
Sos res chi s'Altu Deus ghiaìa
E su ch'in custu tempus nos hat dadu.
Salve, de nois Sardos allegria,
E d'Amsicora soliu indoradu!
Salve, sa destinada a numerare
Vittorias che renas in su mare!».

5.
Naresit: e sighesit cun Magone,
Dae s'aspru Dudosu accumpagnadu.
Arrivesit de brunzu a su portone
Dae chentu colunnas adornadu,
Chi faghent mesu circulu: e s'impone
De issas in su mesu, inghiriadu
A destr'e a sinistra, ma innante
Hat unu bell'ispaziu vacante.

6.
Ogni colunn'in bassa estremidade
Tenet unu leone a sa facciada,
A bucca aperta cun ferocidade
E cun sa destra franca sullevada;
In s'alta 'olat cun maiestade,
Una tremenda aquila istendiada.
Custos terrificantes animales
De brunzu veru sunt che sos portales.

7.
Sos cales fiant altos palmos chentu
E cun chimbanta manos si moviant
A furriu fînt pintos de arghentu,
E in duas in mesu s'aperiant;
Fînt ses disignos issoro ornamentu,
E tres pe' parte si 'nd'ammiraiant.
Opera de sos genios potentes,
Chi si sullevant tra sas sardas gentes.

8.
A sas destras, in altu, si bidiat
Un'omin'a ispada totu fogu
Chi da unu giardinu 'nde curriat
Duos giovonos a pianghente ogu,
E miseros andare los faghiat
In andaleddas d'ispinosu logu;
S'issoro face fît dolente tantu
Chi a las mirare pariat incantu.

9.
Sutta, poi, b'haiat un'omine
In attu de bocchire unu giovonu.
E piùs a sutta, in mare senza fine,
Un'arca aspettaiat tempus bonu,
Mentres dae su desteru cunfine
Una culumba 'eniat cun su donu
De una naissola 'e olìa,
Birde ch'ispiraiat allegria.

10.
A sa sinistra poi cumpariat
Una potente turre interminada,
Ue gente confusa si bidiat
Senza cumprender paraula nada:
Su quintu designu mostraiat
Sardan Babbu cun fronte incoronada;
E su sestu una femina formosa
Pro unu fizu mortu lagrimosa.

11.
Sos tres capos passeint su portale
E s'agatesint in una piatta
Larghissima, giamada Triunfale,
Cinta a colunnas e a pedra fatta,
E, giust'in mesu trettu, de sa cale
Si pesaiat d'ilighe una matta,
Alt'e frunzosa tale de ammantare
Sa piatt'e su sole cunfinare.

12.
Sos gherreris dirittos segudesint,
Totus a caddu in una via lada
Ue meravizados ammiresint
S'arte sard'in totue già famada:
Oros, arghentos, brunzos osservesint
In cantiade manna, innumerada.
E arrivesint gai a sas regales
Domos riccas d'arghenteos portales.

13.
Tenet su re unu casteddu mannu
Ch'est su nuraghe massimu in Sardigna,
E de su cale non si notat s'annu
De sa fattura, né pedra lu signa.
Totus crênt senza dubbios d'ingannu
Chi fît de Sardan Babbu sede digna,
Destinadu pro tenner sos regentes,
De sos fizos d'Ichnusa armipotentes.

14.
Sa porta de s'intrada est totu arghentu
In rilievos d'arte trasformadu,
Ma su piùs bellu de tale ornamentu
Est un'abil'e oro, istendiadu
In su frontone, postu a ispaventu
D'ogni mente chi l'hapat ammiradu;
Tant'est in isse sa naturalesa,
Sa posidura giusta e sa fìeresa.

15.
In giru b'hat bellissimos giardinos
E buschittos 'e ilighes antigos;
B'hat de abba rizzolos cristallinos
E laghittos lughentes che isprigos;
B'hat monumentos d'oro o arghentinos,
O de marmu, distantes o pinnigos.
Tale solennidade cun bellesa
Mostrat sa sarda nobile mannesa.

16.
In sas portas arghenteas Magone
Avvisat, e d'intrare hat su permissu.
Intrat, passat su brunzeu leone
Ch'est in su passarizzu feru e fissu,
E chi paura a chie si siat pone,
Pro una bucca aperta che abissu;
E sighit cun sos capos a fiancu
Fina chi l'hant fìrmadu in unu bancu

17.
Unu servu d'Amsicora lis narat:
«Ite cherides giusta e bona gente?»
Subitamente Magone declarat
De cherrer faeddare a su Regente.
Su servu partit e cue los parat
Pro ispettare ordine 'eniente;
Ma prestu torrat, nênde: «Segudade
E a sa sacra regia accostade».

18.
Dae su servidore guidados
Passant trinta nuraghes bellos meda,
A internas intradas ordinados
E pomposos d'orientale seda.
A su portale regiu arrivados
Repitint 'e su re pro ch'isse creda,
E intrant agattende su barbudu
Amsicora in su tronu, calmu e mudu.

19.
Teniat a fiancu altos soldados,
'Estidos d'armas bellas lughidoras
E d'una longa purpura ammantados
Ma lassende su pettus totu foras.
E iss'a pilos longos coronados
Cun ojadas serenas, feridoras,
De rubiu 'estidu, a sa presenzia
Pariat unu deus de potenzia.

20.
Balare cun sos duos Africanos
Inbenujados sos pês li basesint,
Mentres isse alzende ambas sas manos
Nêsit; «Chi sunt ch'a mie bos mandesint?
Salude, capos, gherreris galanos;
A sos cales sos Sardos si fidesint!
Salude, fizos de su coro meu,
Consolu de Sardigna totu teu!».

21.
Mentres goi naiat, unu servu
Sos ospites ponzesit in iscannu
Cun sas paleras de peddes de chervu,
Istrett'a seda, e piùs che lettu mannu.
E Magone, non piùs oghi protervu,
Cun su coro pienu 'e affannu,
A su summu Pontefice Amsicora
Goi naresit dolora-dolora:

22.
«Venerabil'Amsicora, dilettu
A sos chelos potentes, e famosu
De cust'immensu mundu in ogni trettu,
Iscultami su contu dolorosu!
Cudda chi ogni gente hat in dispettu,
Roma, sa senza paghe e senza gosu,
A terra dae nou nos hat postu
E nos cheret in morte a ogni costu.

23.
Miseros Punos! non piùs siculanu
Possedint territoriu fruttosu;
Sunt turmentados in logu africanu
E cantu current mare ispaziosu;
Como sunt in Sardigna foras manu
Senza tenner momentu 'e reposu.
Eppuru, mannu re, b'hat isperanza
Si alzas tue sa potente lanza.

24.
Si non ti moves, Titu dae lidu
S'accostat a su tuo paradisu:
Su tuo sacru regnu fioridu
Totu cantu lu falat in chinisu.
Credemi, re, ca Manliu est perfidu
E ogni cosa si pigat a risu;
Già lu connosches, ma ti naro puru
Ca s'est fattu de prima piùs duru.

25.
Kalares bella, Kalares est binta
E dae mannos fogos destruida;
Sa campagna de sambenes est pinta
E rappresentat morte e nudda vida.
Sa forza puna est istada ispinta
E invanu s'est posta e attrivida:
Casi totu s'esercitu ch'haia
Est restadu distruttu in mesu 'ìa.

26.
E de custos disastros in su mediu,
Baru cun Flores haia ghiadu
Pro dae te pedirent su remediu,
Contra de su de Roma infuriadu;
Ma, oh! noeddu, luttuosu tediu
Chi sos deos m'haiant decretadu!
Baru cun Flores, faeddu divinu,
Los hamus bistos mortos in camminu!

27.
Succurre como, capu gloriosu,
A liberare sos sardos pianos.
Fala tue, ca Manliu barrosu
Non resistit pro nudda a sos Montanos:
Hamus a bier mare burrascosu
Sulcadu prestu dae sos Romanos,
Ca si 'nd'hant a fuire senz'istentu
Lagrimosos, pienos de turmentu.

28.
Succurre tue, capu totu fama,
Non pro Casteddu (issa est distrutta!)
Ma, pro istesser sa romana trama
Ch'in totue troboit sutta-sutta.
Suscita cuddu populu chi t'ama
E a Roma prepara manna iscutta,
Pro chi no' hapat piùs sa mala idea
De ponner sa Sardigna che cadrea».

29.
Cessesit tristu; e pro resposta dare
Tremendu alzat manos Amsicora,
E cummenzesìt fervidu a narare
Cun boghe sicca, potente e sonora:
«Capu Magone, pro bos flagellare
Est arrivada sa suprema ora:
Bois, potentes tantu, proite 'enides
E dae nois aggiudu pedides?.

30.
Maleditta Cartagine, sa causa
De sas ruinas a Sardigna mia!
Sardigna! dolorosa senza pausa
E carriga de male e tribulia.
E maleditta, ca s'incausa
Sos Punos, punzant in diversa via!
Roma, barbara Roma totu fele,
Roma furunca, superba e crudele!

31.
Ma s'imperiu sardu non s'atterrat
Mancar'arrivent Titos mill'e chentu;
Sa Sardigna non ruet: issa gherrat
E non si curat de su patimentu.
De fele contra nos Roma s'isperrat,
Ma nos bidimus in cumbattimentu,
Ue sa gente sarda est protetta
Dae manu divina, piùs deretta.

32.
Deus de s'Universu Ordinadore
E de sas cosas s'Unicu Regente
Cand'a su mundu, chi fît in fiore,
Dividesit s'istirpe in Oriente,
A Sardan neit: «O fizu e onore
De Sarug, Sardan bonu e sapiente,
Tue cun su famosu tuo areu
Chi partas como est ordine meu.

33.
In cudd'Isola bella e soliana
Chi est dae meda tempus nota a tie,
Guverna: surgat s'istirpe galana
E imperiu sacru sît inie,
Imperu ch'in sos seculos non frana,
Ca semper dêt restare caru a mie;
Hant a ruer imperos mill'e chentu
Ma iss'hat a restare in fundamentu.

34.
Nemigos hat a tenner da ogni puntu,
Ma nemos l'hai a poder violare;
De milli dolos hat a esser puntu
Ma subra totus devet triunfare,
Ca eo cun bonesa mando s'Untu
Pro s'umana progenie salvare
E s'imperiu tuo, a Isse caru,
Hat a tenner pro semper su riparu».

35.
Nêsit Deus; e gai s'est formadu
Su regnu sardu in custa bella terra.
Sardan sas tres cittades hat fundadu
Chi altas sunt piùs de ogni serra:
Seulu, bastione ismesuradu,
Porta dura, cunzada a ogni gherra;
Belvì, d'eroes sa mama fecunda
E Ollollai de artes giucunda.

36.
Norace de sos mares dominante
Fundesit Nora, bella dae tesu,
Ispettaculu summu a s'ammirante
Chi de su mare si ponet in mesu.
Enosi, su de turres fabbricante
Fundesit Sulcis, su casteddu estesu
Ch'hat fatt'ispaventare ogni gente
Benida da' occasu e da' oriente.

37.
Kalar peseit Kalares divina
Cun aereas cupolas lanzada,
Surrisa semper dae sa marina
E dae dulches zefìros basada.
Ultima Cornus, perla 'e Sardina,
Dae su Babbu Sardan fît creada,
Pro superare totus in bellesa,
In maestade summa e in fortesa.

38.
Gai si populesit tot'in una
Custa terra piena e dulzuras:
In ogni logu (tanti fît fortuna!)
Si pesesint cittades in alturas.
Sos nuraghes ch'Ichnusa oe aùna
Che cosas de servare imperituras,
Sunt totu restos de sa majestade
Chi teniat Sardigna in cuss'edade.

39.
Oh, immensas cittades de nuraghes
Ridentes in sos logos solianos!
O pungente regodu, mi piaghes
Ma in coro mi pones uraganos!
Nara, Sardigna mia, ite faghes
Pensend'a tales seculos lontanos?
Pensa, pensa, mancari cun dolore,
A sos tempos de fastos e fulgore!

40.
Est Sardigna, regina 'e gigantes,
Chi a s'Italia hat dadu civiltade,
A s'Etruria dottos abitantes,
A sa sicula terra bonidade.
Est Sardigna ch'a populos vagantes
Distruesit s'antiga feridade
In sas libycas costas e maùras,
D'Ispagna e de Gallia in sas alturas.

41.
Est a Sardigna chi devet sas glorias
Cudda Grecia manna, oe pomposa,
Ca, mancari si perdant sas memorias,
Dê Sardign'imparesit ogni cosa.
De sos sardos onores e vittorias
Faedda tue, Egittu populosa;
E tue, indorada Etiopia,
Pesa, faedda 'e Sardigna mia.

42.
E bois, terras totus ue mai
Sa fenicia nave est arrivada
Cun sas robas de Nora e d'Ollolai,
Faeddade. E s'in casu bos aggrada,
Tyrios, faeddade puru gai
E 'nde siet Sardigna gloriada.
S'Isula chi ponides in dolore
Bos hat dadu scienzia e onore.

43.
Ma s'in tanta bassesa como est posta
Cudda chi s'universu hat ammiradu
No' est rutta sa santa fide nosta
In su chi Deus hat assiguradu.
Su nemigu si pesat e s'apposta!
Ma semper Sardan est invioladu:
Gennargentu, su regnu imperituru
Da' ogni insidiosu est seguru.

44.
Ruat puru su vastu Campidanu
E Logudoro a ogni Sardu caru;
Gennargentu però in sarda manu
Hat a restare, liberu in riparu.
Kartagine già l'ischit; su Romanu
Cando lu provat l'hat a bier jaru
E a totu su mundu hat a narare
De sa Gennargenzia non toccare.

45.
Prestu! Prestu! Sas forzas de Sardina
Si pesent e, cun bolu vigorosu,
Falent a isfasciare in sa marina,
Su littoriu fasciu obbrobriosu.
Cuss'istirpe silvatica e lupina
Non turbet piùs de Sardan s'almu gosu:
Dae su sacru lidu si 'nde fuat
O senza tumba inie morta ruat».

46.
Goi fìnesit sa limba divina
De su de Gennargenzia imperadore,
Concludende sa nobile faìna
De 'nde currer de Roma s'invasore
O de lu ferrer cun morte canina,
Lassendelu frundidu in disonore.
Sos tres capos innantis timorosos,
In cussu narrer agattesint gosos.

47.
Intantu s'almu re, totu bonesa,
Sos ospitados tres accumpagnesit
A una sala de manna larghesa
Ch'iss'a candidas mantas adornesit,
E a facch'a istretta e longa mesa
Sezzer in modd'iscannu los fattesit,
Nende chi in sas domos d'Amsicòra
Pro sos cibos ogn'ospite hat s'ora.

48.
Ordinesit de gai a sas teraccas
De 'attire sos donos chi sas terras
De Sardigna produghent e sas baccas
In pianos, in colles e in serras.
Issas preparant panerinas craccas
De pane friscu, già segadu a perras
Biancu piùs che nie 'ennargentana
E modde piùs che ambaghe treghentana.

49.
Sighesint cun larghissimos piattos
De casu nou, postu a mannas fìttas,
E de casizoleddos totu fattos
A forma d'anzoneddos e crabittas.
Porchededdos rostidos, ma intattos
Benzesint poi, bestias de tittas,
Pigados a su dulche godimentu
De sos concales de su Gennargentu.

50.
Essesint coscias grassas de anzone
Pesados in sa tancas aerbadas;
Orrugos saboridos de silvone
Abitante 'e forestas attuppadas;
Non manchesit sa petta 'e muflone
Cazzadu de Urtigu in sas faladas,
Né sas fìttas de vitelledda rue
Ispettacul'a totus in totue.

51.
Bìnos bezzos de ogni calidade
In bellas tazzas sa mesa adornesint;
Milli floridas fruttas de istade
Totu sa manna sala profumesint;
Né a sa geniosa maestade
De cussa mesa sos meles manchesint,
Dilettos fruttos, meda preziosos
De sos fiores sardos profumosos.

52.
Saziados chi fînt, sos gherradores
Si separesint dae su Regnante
Cuntentos de sos hapidos onores
In logu nobilissimu e galante,
Subra sos mannos caddos curridores
S'incamminesint a passu sonante
A ue fînt sas gentes africanas,
Pro lis narrer d'Amsicora sas ganas.

53.
Medas fizos su re haiat dadu
Cun Inoria, mascos e feminas,
A s'imperu sardonicu famadu
Pro eroes pesare et eroinas.
Ma in sas gherras ch'haiat passadu
Contras sas gentes punas e latinas
Li fiant mortos, eccettu s'ultimu,
Iostos nadu, pro virtude Primu.

54.
Iostos, su famosu, altu talentu;
S'invincibile 'e caddos domadore,
De totu sa Sardigna su cuntentu,
De sas tancas sardonicas fiore.
Su re, restadu solu in s'apposentu
…………………………………………………
Custu giamesit: «Fizu meu caru,
De sa mia bezzesa altu riparu.

55.
Iscas chi est binchende su Romanu
In sos passos marinos de s'imperu,
Kalares bella est in sua manu,
Anzis distrutta cun modu severu.
Magone, de sos Punos capitanu,
Cun s'esercitu suo, no' interu,
Fuinde s'est in Cornus riparadu
E su chi nadu t'hapo isse m'hat nadu.

56.
Suscita prestu sas pellitas gentes,
Cantu ti 'nde bisognat, e prepara
A sos Romanos iscuttas punghentes
Fin'a chi girent s'ergunzosa cara;
E ghia d'Ennargentu a sas lughentes
Aras vittima numerosa e rara,
Pro chi Deus ti fettat binchidore
De sa Sardigna posta in su dolore»

57.
In s'altura cheleste d'Ennargentu,
Puntu supremu de sa Brunchispina
B'hat unu templu ch'est su monumentu
Massimu de s'artistica Sardina.
Sas altas portas de lughid'argentu
Si credent fattas dê manu divina,
E da' issas sa Brunchispina intrea
Si narat puru sa Gennargentea.

58.
Est inie chi cheret Amsicòra
Offèrrer como mannu sacrifiziu
Pro 'nde allargare, in sa presente ora,
De sos Romanos s'aspru malefiziu.
Respondesit Iostos: «Babbu, onora
Semper Deus in ogni santu offiziu.
E cunfida, ca Isse est sa salvesa
De cust'Isola bella a morte offesa.

59.
Ecco ca 'eo, su chi tue naras
Fatto; Deus mi siet su regente!».
Goi finesint sas divinas laras
De s'amabil'Iostu eloquente.
E Amsicora re cun ojadas caras
In primu lu fissesit pianghente,
Poi in sos santos brazzos l’istringhesit
E unu forte basu li donesit.


Cantu quintu

1.
Mentres in Cornus santa, s'Africanu
Fiat cun su Pellitu imperadore,
Trattende de torrare a Campidanu
Pro respingher a forza s'invasore,
Su Capu Titu, in su calaritanu
Logu, distruttu dae s'abbrujore,
Si giamesit a Laos, su naschidu
De Partenope bella, in bellu lidu.

2.
Fît custu unu soldadu geniosu,
De limbas ischidore, sapiente,
A Titu semper caru, e già famosu
Pro su sou faeddu eloquente.
A isse nêsit su capu pomposu
De sas forzudas de Saturnu gentes:
Laos eloquente ischidore,
De sas umbas umanas su fiore.

3.
«'Ess'a sa Santa Cornus, u'Amsicora
Tenet de Sardan sa vetusta sede,
Re de cuddos Pellitos chi ogn'ora
Amant de bider Roma sutta pede,
Et espone cun limba feridora
Su ch'a Iostu nêsi, suo erede,
Cando cun medas forzas abbassesit
E a nois in Nora s'apponzesit.

4.
Roma avanzat e cheret avanzare
Dae totus sos Deos guidada:
In manos suas devet abbarrare
De Campidanu s'immensa parada
Cun Logudoro, fìnzas a su mare,
Dae sas sacras abbas de Posada,
E su passagiu chi Cornus 'nde pigat
E custos logos in Urtigu ligat.

5.
Ma non tenet peruna voluntade
De suggettare sa Gennargentia,
Rispettende sa Sarda deidade
Chi hat mostradu fischida malia,
Cando sos Punos cun asperidade
Bie Belvì cheriant fagher via
E cand'a parada seulesa
Puntaiant de Gianu sa fortesa.

6.
Restet intatta s'alma Bruncuspina
E sient sacros sos suos cunfines,
Nados dae sas gentes de Sardina,
De Gennargentu divu sos Marghines.
Mai, in eternu, s'istirpe latina
Hat a lanzar'inie sos fulmines:
Gentes romanas hat bier mai
Seulu cun Belvì e Ollolai.

7.
Su bezzu venerabile Regente
Cust'ordine rispettet e s'inchinet:
Non piùs s'opponzat a Roma potente
Né in van'isperanzia s'ostinet:
Cando s'avanzat sa latina gente
De mover sos Pellitos non ordinet,
Ca si nò distruimus ogni logu
'Essinde cun su ferru e cun su fogu.

8.
Salvet su preziosu Campidanu:
Sas grassas pianuras profumadas;
Salvet su Logudoro, eternu eranu,
Ue sunt paradisu sas ojadas;
Salvet sa santa Cornus: su galanu
Casteddu, totu artes ammiradas;
Salvet, salvet Sardigna cun s'onore
Chi hat che sapiente regnadore».

9.
Goi nêsit su capu ojos de mare
A su facundu Laos; e i custu
Accunsentinde de subit'andare
Faeddesit: «S'inchinet s'augustu
Amsicora! Su meu annunziare
Bos portet cantu prima accordu giustu».
Naresit; duos caddos inseddesit
E a Cornus cun Furu s'avviesit.

10.
Pustis partidos sos nunziadores
In sas campales trattas, su dugone
Forte sonesit, e sos gherradores
Giamesit totu cantos a sermone.
Comente columbeddos passidores,
Current bie su mere in unione,
Cando los giamat, ettende sos granos;
Curresint a su capu sos Romanos.

11.
Titu, bistos innanti totu cantos
Sos potentes gherreris ideados,
Poderende sas puntas de sos mantos
In sos sinistros poddighes cunzados,
Cun sa destra fattesit signos tantos
Fin'a chi sos clamores fînt cessados,
Sos clamores, chi dae ogni logu,
Si pesaiant pro cuntentu isfogu.

12.
Et ecco s'altu Capu faeddare
In modu imperiosu siccu e duru:
«O Romanos, Nettunos in su mare,
Martes in terra cun brazzu seguru,
Ammirade sos arcos de Kalare,
Sos pinnaculos suos, ogni muru:
Est dadu totu cantu a sa potenzia
E a s'alta romulea avvertenzia.

13.
E binchidu de gai omninamente
Hat a esser de Sardan s'almu imperu,
Si non s'inchinat s'amsicorea mente
A su meu consiliu severu.
Sa voluntade 'e sa latina gente,
Pro fagher custu, s'est firmada aberu;
E cantu piùs bi cheret sacrifiziu,
Piùs bellu si pesat s'edifiziu.

14.
Connoscant de Sardigna sos gigantes
Su valore chi hat sa forza nostra:
Valore ch'in sos seculos passantes
Mostresit mannas glorias, e mostra:
Gloria de Romuleos gherrantes,
Chie cun tegus falat a sa giostra?
Superas tue ogni monumentu
Ch'hapat fattu s'umanu intendimentu.

15.
Naschida ses in su lontan'eranu,
Cando sulchesit Romulu divinu
E signesit su logu a su Romanu
Resu potente dae su destinu:
E dae tando cun bolu galanu
No' has connotu perunu cunfinu:
Alta, massima, fulgida ses gloria
Chi non podet cuntenner un'istoria.

16.
Cal'est sa terra chi no' est piena
De te, o bella gloria romana,
Dae s'arcu d'Atlante a sa cadena
De montes, ue naschet Tramuntana,
Connota ses, e in sa terra, amena,
Piùs de ogni atera meda soliana,
Chi biet s'aurora totu pinta
Pesendesi ridente a lughe cinta.

17.
O chelos! Tue gloria, in fortuna
Pur'in su sardu logu ses falada,
E cale tue ses: massima, una,
Ti ses a sos Argenteos mostrada.
Non b'hat innoghe anima peruna
Chi non restet pro te ispaventada:
Tue ses una nue manna tantu
Chi passende ammantas totu cantu.

18.
Sas terras totus de su Mediu Mare
Sunt già tuas, e puru sa Sardigna
Sutta te cantu prima hat a restare.
Oe su Capu Manliu la signa.
In cust'Isula deves triunfare,
Ca de triunfos massimos ses digna,
'Nde cunvenit a tie sa memoria
D'haer perdidu mai una vittoria».

19.
Goi Manliu cessat su faeddu
Pro su cale cun mannu onore resta.
Ordinat poi chi subra Casteddu
Si fattet, totu brios, una festa
Fin'a s'ora ch'in chelu ogni isteddu
Esset 'essidu cun sa lughe mesta.
Isveltos, sos Latinos, faghent fraccas
Pro arrustire sas pulposas baccas.

20.
Bochint puru vitellos e mazolos,
Crabas, crabittos, bervès e anzones.
S'alzant fortes mugitos e beolos
A sas punturas de sos ischidones,
Mentres de samben si formant rizzolos,
Fumantes tra sas peddes a muntones.
Totu su campu est unu macellu
De bestiamen grassu e meda bellu.

21.
Chi' affittat, chi' ficchit in s'ispidu,
Chi' acconzat su fogu pro girare,
Chie salit s'orrugu già rustidu
Chie pensat a mensa preparare.
E cando su preparu fît finidu
Totu cantos s'accostant a pappare,
Allegros cantu mai e ispassosos
In su godire sos presentes gosos.

22.
Pappant e passant su bundante binu
A vasos, a bariles, a cubittas;
Buffant e creschet semper su festinu,
Mentres si finint sas fragosas fittas.
Pariat festa non solu a vicinu
Ma in lontanas terras, derelittas,
Tanti fît s'allegria, sos clamores
De sos fortes Romanos binchidores.

23.
Pustis ch'ognunu si fît saziadu,
Hat piùs gana de si divertire;
E Torquatu chi totu hat notadu
Duos cantores cumandat d'enire,
E in su palcu a nou collocadu
Ben'estidos los faghet apparire
A s'incuriosida moltitudine
Ch'aspettat cantos cun sollecitudine.

24.
Unu est Tyru, dulche cantadore,
Chi mandat 'oghe tremula e divina;
S'ateru est su bellu Alcaniore,
In bonidade notu e in dottrina,
Chi tra Romanos godit mannu onore
Puru pro una 'oghe tantu fina.
A sos duos cantores cun incantu
Fissant sas gentes, ispettende cantu.

25.
Ecco ca Tyru sa lyra si pigat
Chi a designos sas Musas presentat
E chi de lughentesa a tesu isprigat,
Tantu ch'a l'iscultare ognunu tentat.
Tyru sonat; sos didos lestros ligat
Né a mandare 'oghe meda istentat.
'Ettende a Venus custa poesia
Cun digna de sos chelos melodia.

26.
«Venere bella, dulchesa e amore,
De Roma sacra aggiudu poderosu,
Fala tra nois, ben'in tant'onore
Cun su tuo surrisu graziosu
Bies ogni Romanu gherradore
Alzende s'istendardu gloriosu?
Bies s'arma romana triunfante
E cun milli vittorias belante?

27.
O dulche Dea, sos triunfos mannos
Dae sos chelos tue a nois ghias;
Ca potente ses tue, e sos affannos
Furrias in veementes allegrias.
Ecco, nois bolamus senza dannos
Mentres tue nos preparas sas vias
Ecco ca de onore nos bestimus,
Mentres dae te ammaestrados simus.

28.
O graziosa Dea, hamus giamadu.
Beni cun visu giucundu e serenu;
Beni subra Casteddu suggettadu
E subra Campidanu tantu amenu.
Beni: cun coro t'hamus invocadu
Dae custu Sardonicu terrenu,
Pro iscultares sos sonoros innos
Chi pesamus cun fervidos accinnos.

29.
Tue ses dulche e de dulchesa pienes
Sos chelos e sas terras, ogni cosa.
Tue, o bella, s'amore mantenes;
Tue, divinidade luminosa,
A s'intristidu coro donas benes,
Gosos donas a s'anima amorosa.
Salve, divina, salve almu visu
Salve dulzura, nobile surrisu!

30.
Ogni manu romana ti dât gloria,
Ogni limba romana ti dât lôdes.
Roma semper ti tenet in memoria,
Dea, chi subra Giove meda podes,
La lighes a perpetua vittoria.
Roma a onore estremu tue annodes,
O d'Enea divina Genitrice,
Giamada dae totus Beatrice!

31.
Dea, ses bella! Bastat su surrisu
E su mundu universu 'nd'innamoras.
Tue ses unu veru paradisu
E dae isse non b'hat gosu foras.
O dulchissim'aspettu, o almu visu.
Tue tantu su coro m'infervoras
Ch'in me non b'hat affettu, no' amore
Ma fiamma potente tot'ardore.

32.
Cand'apparis s'abbassat ogni monte,
Su pianu ti mostrat sa 'irdura,
Divenit luminosu s'orizzonte
Dae sa terra finzas a s'altura.
E gai, Dea, de bellesa fonte,
Passas cantada dae sa natura,
Cun visu chi non tenet s'uguale
In persona terrena o immortale.

33.
Ma tue, divin'arca de amore,
Cun sa bellesa possidis potenzia;
Sos Romanos avanzant cun valore
Ca los cunfortat sa tua presenzia;
Tue pro issos ses forte motore,
Tue duresa, tue resistenzia:
In sos seculos longos l'has mostradu
Cando pro sos Latinos has gherradu.

34.
Sient a tie laudes, onores,
Innos e cantos de ogni manera.
Ti fissant sos Romanos gherradores
De vittoria, unica bandera.
Assumant dae te altos valores
E s'insoro costanzia gherrera,
Triunfende pro Roma, sa cittade
Surrisa dae te, Divinidade».

35.
Goi firmat sa lyra cun su cantu
Tyru, mirende sos iscultadores,
Chi acclamant pro s'innu bellu e santu
A Venus nadu, Dea 'e amores.
E sos bariles dae tantu in tantu
Si multiplicant tra sos buffadores,
Lassende calchi omine mesu cottu,
Chi non cessat, ma buffat a fiottu.

36.
Manna sa festa: su divertimentu
Semper creschet, in modu piùs bellu
In totue de boghes b'hat turmentu
Chi signat allegria e non flagellu.
Su binu passat semper senz'istentu
C'a buffare nisciunu est rebellu
E a fagher in sua cumpagnia
Chi buffent cun lestresa e allegria.

37.
«Buffade ca piùs meda 'nde buffamus
In sos sacros confines de Belvìe
- Titu narat - e su chi disizamus
A ottenner est prossima sa die.
Piùs bellas festas tando preparamus
Pro passare sas oras rie rie;
Mentres in campu sas nemigas gentes
Restant de corvos pasturas fetentes».

38.
Totus naiant: «Emo! - e buffaiant
Fissende su segundu cantadore -.
«Move, move su cantu - repetiant -
Move su cantu, bellu Alcaniore.
Si sas notas de Tyru dulches fiant,
Supéralas, o mirabile tenore».
Isse ubbidit e subitamente
A Baccu cantat goi dulchemente.

39.
«Dono versos e semper hapo dadu
Versos a Baccu, Deus geniosu.
In totue, o Baccu, ses famadu,
Adoradu, connotu e gloriosu,
Ca ogn'omine tristu has sullevadu
Currende males e dende reposu;
Vivat su modu tuo, e piùs ancora
Tra sa gente romana gherradora!

40.
Tue pones dulzura in sa tristesa;
Su poveru cun te diveni riccu;
Das a sos gherradores sa fortesa,
A sos binzarzos forza pro su piccu;
A su poeta infundes foghesa
E paret mannu mentres est pitticcu,
Invias tue bellos pensamentos,
Cantos e festas e divertimentos.

41.
Pro meighina d'ogni sufferenzia
Invoco te, o gloriosu Deu.
Cun tegus vivo de indifferenzia
E non m'importat de su mundu intreu.
Tue mi donas paghe e passienzia
Pro chietare su dolore meu.
Salve, Liberu nostru, deidade
Chi paghe donat e serenidade!

42.
Ben'a Sardigna, a sa Sardigna pinta
De binzas mannas e d'ua muscosa:
Ben'a Sardigna e dona forte ispinta
A s'idea romana valorosa.
Innoghe regna: terra a fiores cinta
Ue semper pro te fragat sa rosa.
Beni, Liberu nostru, e cun Venere
De cust'Isula bella sies mere.

43.
Cant'hant intesu Baccu laudare
Totus subitu dant forte acclamada:
Ogni tazza chi fînt pro manizare
Buid'o piena totus l'hant alzada,
Ogn'imbriagu s'est post'a burlare
E immensa allegria est falada,
Ca cantu piùs su binu los arrendet
Tanti piùs fracassu si cumprendet.

44.
Chi' riet de sos Cartaginesos,
Chi' bie sos Sardos dant minattas:
Cuddos chi, a cantare sunt avvesos,
Cantant, lodende sas cosas già fattas;
Alcunos ballant in campos estesos
Tenend'ancora sas cosas intattas;
Ateros poi si corcan perdidos
Isvariende senza sos sentidos.

45.
A unu puntu ses bida girende
Una pippìa de otto o degh'annos
A boghe forte sa mama giamende
Cun cara lagrimosa e cun affannos.
Issa est sicca, e tant'est pianghende
Chi a la bier mostrat dolos mannos.
Medas Romanos lassan su festare
E curren lestros a la pregontare.

46.
L'inghiriant, faghendeli pregontu:
«O bella pizzinnedda ite giras?
Forzis t'attristat calchi duru contu?
Proite cun timoria nos miras?
Pippìa, nara cun serenu prontu
Pro cale male pensas e t'adiras.
Non timas, su chi cheres ti faghimus:
Bona gente e non mala nois simus».

47.
S'innocente pizzinna, non segura
De totu sa promissa cortesia,
Narat: «Piango cun meda tristura
Ca perdid'hapo a mama, a mama mia
No' isco si est morta tra s'ardura
De sa cittade nostra, in tribulia,
O puru, s'in su fogu no' est rutta,
Vivit in calchi tana o calchi grutta.

48.
Hapo giradu; non bio nessunu
[n totu sa marittima longaria:
Non b'hat vivu Sardonicu né Punu
Totus sunt mortos in s'ispissa avrària
E si dê morte s'est campadu alcunu
Hat tot'a fua cambiadu aria.
In custu logu eo sola, o gentes
Pisto sas vias tristas e ardentes.

49.
Non tenzo babbu, non sorre, non frade:
Tenìa a mama solu. Como u'este?
Est forzis mort'in custa crudeltade
O est in calchi buscu fatta areste?
O mama mia, totu bonidade,
Sola cherides ch'eo innoghe reste?
O mama! Mama! Sezis morta o viva?
Si morta est, o morte, a mie arriva!

50.
Narade, bois, o bonos omìnes;
Narade: l'hazis bida in calchi posta?
Tra fogos e istrales e pruìnes
L'hazis a terra cun morte deposta?
O cantu males! oh cantu macchìnes
Si sunt fattos in custa sarda costa!
Cantu tontesas, cantu battimentos!
O mama, sezis morta in sos tormentos?»

51.
Ecco responder sas gentes romanas:
«Macchìnés? Battimentos e tontesas?
Sunt sas operas nostras tantu vanas?
Tue disprezzias sas nostras impresas
Ah! tue puru nos moves mattanas?
Centra nos tue puru ti 'nde pesas?
Maledittos sos Sardos! Dênt morire
In su sinu maternu e non naschire».

52.
Goi nênde sos mannos imbriagos
Pigant sa pizzinnedda a istrappazzos;
La ferint, poi cun duos ispagos
L'allorigant sas palas cun sos brazzos
A unu palu postu in sos umbragos
Che si esset pinnazzulu d'istrazzos;
E tra issos si nânt: «Forza! A sa mira!
Oe si biet chi piùs bene tira».

53.
Chie si pigat pedras, chi' saettas
E a sa mira ponent sa pizzinna.
Mandant sos colpos: sas armas, derettas
Passant e colpint sa ligada in linna.
Alzant boghes furentes e minettas,
Giamende Pluto, Medusa e Corinna
E faghend'ispirare sa pippìa
Sutta colpos de doppia furìa.

54.
Issa est piulende, mischinedda,
Sa rosa sarda martire 'e amore.
Totus sas partes de sa personedda
Sunt tintas de fumante rubjore.
A foras ruja est, intro niedda,
E gai morit cinta de dolore.
Sos imbriagos 'nde l'hant isligada
E a pastos de canes fuliada.

55.
Virgine sarda, pianghende t'adoro
In sas erbas 'ettada e sambenante;
Cun castissimas lagrimas t'onoro,
O rosa aperta a s'aura fragante.
O Sardigna, cumprende custu coro
E muda non mi sies dae 'nante.
Sos Romanos intantu hant segudadu
Sa festa che si nudda esset faladu.

56.
Ma cando treme treme in s'occidente
Falat su sole e torrat tempu oscuru,
Ogni soldadu cun turbida mente
Si ponet in sa tenda a sonnu duru.
Su silenziu regnat; solu ardente
Lampant fogos in calchi ruttu muru
De sa cittade trista inchinisada,
A disaùras milli abbandonada.

57.
Sas vias sunt desertas e pienas
De insepultos corpos fracassados.
Non piantos s'intende!, e non penas,
Ma solennes silenzios gravados.
Sun tristas puru sas bassas arenas,
E sos fluttos si movent indignados
Pro basare sos sambenosos lidos,
A muilos potentes e sentidos.

58.
A furriu non campos de 'irdura:
Ogni alberu fattu a crispione;
Non naes friscas, bellas in s'altura,
Ma ramos bassos fattos a crabone;
Non giardinos pienos de dulzura,
Ma muros ruttos cun calchi fruccone;
Non fruttas, fiorimentu in terra sarda,
Ma pabassa brujada cun pirarda.


Cantu sestu

1.
Torrada s'aurora e dadu iniziu
A noa die in cuss'istiu tristu,
Iostu bellu, sublime giudiziu,
E che su babbu in ogni cosa arbistu,
Pustis d'haer ghiadu sacrifiziu
Ch'in Gennargent'a Deus esset pistu,
Decidesit d'essire a ordinare
Sas gentes necessarias d'armare.

2.
Giamesit su dulchissimu Ammirando
Giucundu car'amigu, ubbidiente,
Lu preghesit cun modu venerandu
De li esser cumpagnu cunfidente
In fagher s'amsicoreu cumandu,
Giamend'a gherra sa pellita gente:
De cudda ch'in Urtigu est aspettende
E sutta capu Pados vigilende.

3.
Giucundu su naschidu in gente umile,
Da Iost'a deg'annos fît connotu.
S'amesint; e Amsicora nobile,
Che fizu lu pesesit bonu e notu,
Tenendelu lontan'a ogni vile,
E de gente maligna a s'abbolotu,
Mentres diventaiat su tesoro
De Iostos amigu e dulche coro.

4.
Si movesint a caddu sos giovonos
Pro fagher prestu sos lontanos giros
Tra sos fracassos de bellicos sonos,
Traessesint su campu de sos Tyros
Ue cun modos e faeddos bonos
Los pighesit su Capu cun suspiros,
Nênde: «Giovonos bellos e divinos
Pro cale fine faghides camminos?

5.
Si 'enides a mie, isfortunadu,
Pro mi dare cumandos e ordines,
Eccomi prontu, semper preparadu
So' cun sos meos nobiles omines,
Ma si nemos a me bos hat mandadu
E camminades pro ateros fines,
S'abbassent sos chelestes e in via
Bos fattent amorosa cumpagnia».

6.
«Magone bonu - s'Amsicoreu narat -
Eo ess'a sas baddes de Urtigu
Ue sa gente sarda si preparat
Pro calare armad'a s'inimigu.
In cuddane b'est Padu e los imparat
A tenner sos Romanos a pinnigu.
No' isco si de totu sient prontos
O si b'hat de chircare ateros contos.

7.
Intantu, nara de cantu gherreris
Dispones pro nos poder aggiudare:
Cantu fantes e cantu cavalleris
In Kalares has potidu salvare:
Nara sos chi sunt sanos e lizeris
Pro torrarent armados a gherrare».
Li respundet su Punu, lagrimante,
Faeddende che omine pesante:

8.
«Ah! Proite mi pedis custa cosa.
O fizu de Amsicora divinu?
Sa dimanda m'est tantu dolorosa
Chi mi paret ca rua in su camminu.
Sa gente mia fort'e poderosa
Est morta sutta Manliu tigrinu;
Mi sunt restados mill'e chimbeghentos
Fantes e cavalleris duos chentos.

9.
Custos sunt totu prontos a gherrare:
Sos feridos non sunt che meda pagos»
Goi cessat su Punu; e in pensare
Montes de mortos, de sambene lagos,
Pianghet cun lamenta singolare,
Abbaidende sos mestos umbragos.
Ma Iostos cun coro li respundet
E calor'ardentissimu l'infundet:

10.
«No! non t'affligas, o capu Magone,
Si has s'aspra battaglia perdidu;
Ma piùs forza contra Roma pone
E pesa contra issa ogni sentidu.
La paghet cara Manliu dugone
Pro haer su Casteddu destruidu
E pro haer pistadu meda gente
Senza 'ettare oju a s'innocente.

11.
Coraggiu! Preparadi ca falamus
Cantu prima a su bellu Campidanu;
Animosas offesas opponzamus
E tremat che cannitta su Romanu;
Dae nou Casteddu edificamus
Né piùs in toccat sa nemiga manu;
Devimus fagher a ogni manera
Ch'innoghe si respiret sarda aera.

12.
Sa Sardigna potent'e generosa
Contra Roma crudele est adirada
E contra d'issa, tantu clamorosa
S'hat a pesare cantu prima armada.
Ah no! Si Roma si vantat forzosa,
Cue non fettat peruna parada,
Ca b'hat gente ch'in unu solu attu
Li mandat in ruina ogni fattu.

13.
Semper sos Sardos, sempere hant bintu
Cun cussos maccos d'infamia pienos,
E cun s'issoro sambene hant pintu
Campos e roccas, laores e fenos.
Si Manliu non s'est bene convintu,
Ispettet dae nou sardos frenos.
Pone coro, Magone! sa vittoria
Est nostra, totu nostra est sa gloria».

14.
E a Isse Magone: «O prole digna
De s'almu venerabile Amsicòra;
Tue ses unu sole in sa Sardigna,
In sa Sardigna ses un'aurora:
Si pro bellesa binches a Ciprigna,
A Marte pro coraggiu pones fora.
Sa limba tua resu m'hat piùs forte,
E so' pront'a vittoria o a morte».

15.
Accabbat s'Africanu; e su Pellidu
Cum Ammirandu sighit su viaggiu,
Cuntentu d'haer prestu cunvertidu
Sos lagrimosos teos in coraggiu.
Subra su caddu candidu sezzidu
Maledighet de Manliu s'oltraggiu,
Fissende s'oju firmu a Campidanu
In s'orizzonte lughidu e lontanu.

16.
Cando su sole dae Gennargentu
S'accheresit cun rajos luminosos
Faghende sa Sardigna totu argentu
E allumende sos bacos buscosos,
Iostu, de Ichnusa su cuntentu,
Fît d'Urtig'in sos campos, ispantosu,
U'istaiat cun coro superbu,
De s'istirpe sardonica su nerbu.

17.
Bistu chi l'hessent totu sos soldados
Innalzesint clamores terrorosos
E lu giamesint, narendesi armados
Pro calar'a sos campos bellicosos.
Benzesit gai s'ispantosu Pados,
Incontrende giovonos amorosos
Mentres in giru sos fantes piludos
Sonant corros, e trumbas, e iscudos.

18.
Est Pados unu doppiu gigante,
Chi a lu bider faghet ispaventu;
Totus lu giamant su sardu Elefante,
Su re de sos eroes d'Ennargentu.
L'istimat meda su bezzu Regnante
Et est de sa Sardigna su cuntentu,
Ca sa virtude sua e sa potenzia
Esiget dae totus reverenzia.

19.
Sa testa sua a longu est piluda,
E hat sa fronte alta; ojos ostiles,
Instabiles, orrendos ch'in sa nuda,
Candida tela agatant margas viles;
Hat origas ch'intendent a sa muda,
E sunt sos bassos sonos terribiles:
Non falat pilu senza ch'isse intendat
E de totu, sa causa cumprendat!

20.
Hat unu nasu curvu, corranchinu
E longu, giustu pro sa sua cara:
Lu movet a su modu leoninu,
L'ingrussat, e lu alzat, e lu para;
Hat duas mannas laras, de continu
Tintas de ruju cun manera rara;
Hat duos mannos, ìspidos mustazzos
Chi s'isparghent in ladu, e sunt trinazzos.

21.
Tra sos mustazzos e sa barba manna,
Si biet de sa bucca s'apertura
Da u'essit sa oghe a longa canna,
Pro ispantare totu sa natura,
'Oghe chi pro timenzias inganna
Finzas una pettorra meda dura.
In palas est piludu a mannos mazzos,
E gai in sos pulposos, grussos brazzos.

22.
Su chinzu suo no' est chinzu umanu
Subra cambas de alta posidura.
Curret che chervu: ma su chervu est vanu
A paris suo, anzis est gravura;
E siat in costera o in pianu,
In pendida calada o 'essidura
Non lu sighint nemmancu sos catteddos
Avvesos a cazzare mufloneddos.

23.
Tanti est forte chi pigat a mazzos
Sos soldados, che feurras e palos;
In sos nemigos causat segazzos
E de sambene faghet altos calos.
Intantu bonu est cun sos bonazzos,
E si s'arrendent, perdonat sos malos,
Comente usant dae edade eterna
In Ollolai, cittade materna.

24.
De su re sardu est sa destra manu
In su disponner e in su cumpire;
Li dat Sardigna onore galanu,
Onore chi non mai hat a finire;
Mentres pro Roma est mann'uraganu
Chi dae fundu la faghet chinnire
E narrer chi Sardigna hat unu Marte,
Anzis piùs potente in bellic'arte.

25.
«Salve - nêsit - salve, o caru Pados,
Deus onnipotente ti dêt vida!
O caru, sos Romanos, adirados
Avanzant: est Casteddu destruida!
Sunt prontos totu cantos sos soldados
Pro fagher pusti cras sa movida?
Timo meda chi cuddos inumanos
No' distruant sos bellos Campidanos».

26.
«Iostos forte - nêsit su gigante -
Connosco totu su chi Titu hat postu.
Movamus, emo, cantu piùs innante
Pro salvare su dulche logu nostu.
B'hat duas mila fantes, in s'istante
Disizosos de gherra a ogni costu,
E in Belvìe poi cun Busentu
B'hat tra caddos e fantes mill'e ch’entu;

27.
E mill’e setteghentos 'nd'hat Magone
(Eris a sero fatt'hapo pregontu),
Sunt piùs de chimbe mila, in unione,
E hant a dar'a Titu, malu contu:
Istet certu de ruer a muntone
O puru de falare in duru affrontu.
Su ch'hat distruttu sa cittade 'e mare
Dêt sas culpas a sambene iscontare.

28.
In Campidanu, logu de letizia!
In Campidanu, logu de ricchesa!
In Campidanu, logu de giustizia!
In Campidanu, logu de bonesa!
Non passent cussas gentes cun mestizia
Pro 'nd'interrare sa nostra bellesa!
Ah! cando m'hap'a bier distruende
Sos barrosos chi essint minattende?».

29.
Gos'accabbesit Pados su faeddu,
Che fustialvu, tetteru e immobìle,
Pro su fele faghendesi nieddu
E cantu mai rigidu e frebrìle.
Si l'hêret bistu calchi pizzinneddu
O calchi mannu de coro debìle,
Hiat a esser mortu pro s'ispantu
Senza 'ettare lagrimas de piantu.

30.
E Iostos a isse: «O Pados caru,
Chi est ch'in te hat bistu negligenzia?
Sa patria ti tenzat che riparu
E s'inchinet a tie in riverenzia:
Tue tra gente rara ses su raru,
Tra eccellentes ses tue eccellenzia
E superas pro forzas e pro mente
De sa manna Sardigna ogni gente.

31.
Eo torr'a sa regia seguru,
Pro narrer ogni cosa ad Amsicòra.
Pusti cras ben'a Cornus tue puru
Cun s'esercitu tuo a sa prim'ora,
Ca offerimus in su santu muru
Donos a Chie sa Sardigna adora;
E poi cun Magone, ch'est'inie,
Cantu prima falamus a Belvie».

32.
Naresit e paresit, mentres fortes
Mandesint boghes sos grussos soldados,
Disizosos de fagher aspras mortes
In sos Romanos a vida odiados.
Sos coros sardos disizende sortes,
Mai si rendent o restant pasados:
Sa Sardigna est fogu chi non cessat
Fin'a ch'abbrujat su chi l'attraessat.

33.
Comente cando s'adirant sos canes
Chi mentre sunt a forte incadenados,
Bient in su cuile sos margianes,
Divorende sos pegos isgannados;
Gasi sos Sardos de armas immanes
S'adirant e si agitant unfiados,
Ischinde ca s'esercitu romanu
Si divorat su bellu Campidanu.

34.
Mentres Iost'a Cornus torraia
Cun Ammirandu bellu, suo amante
Li cumparzesit, giustu in mesu 'ìa,
Una femin'armada che gigante
Subra d'un'ebba currende a furia
In aspettu tremendu, fulgurante
Che fantasma chi a mente immaginaria
Si presentat cun artes, e in aria.

35.
Appena bista, su giovono sardu
Goi li nesit cun dulche manera:
«Salve, de sa Sardigna s'istendardu,
De Sardigna s'isplendida bandiera!
Ue traessas tue, incensu e nardu
Pesas a nues a s'immens'aera.
A ue leas, Desulina mea,
Armada e bella piùs de greca dea?».

36.
In Cornus, logu de gente dechida
Viviat una rara giovonedda,
Sa mezus ch'Ichnusa hat postu in vida,
Dae totus narada Oghiniedda.
Alta, lizera, ruja, carinida
Che una mela cotta in naissedda,
Incantaiat ogni creatura
Mancar'haeret tentu anima dura.

37.
Sa manna fama de su suo visu
Dae chentu poetas fit cantada;
Che figura benida dae 'Elisu,
In Roma e in Atene fit contada.
A la bier pariat unu bisu,
Chi podet render s'anima biada,
E faghiat concluder ch'in su mundu
Non b'haiat ispantu piùs giucundu.

38.
Sa forza sua non fît de femmina
Ma de gigant'espert'in art'aspèra:
De Karchedon sa gente e sa latina
Già 'nd'haiant provadu sa manera
Narende: - Custa est calchi Divina
In terra post'a forma 'e gherrera,
Pro aggiudare sa Pellita gente
Amante d'unu Deu Onnipotente -.

39.
Fît issa sa piùs manna tessidora
De cussos tristos dies de Ichnusa,
Pro operas famosa intro e fora,
In su telarzu e in sa fini busa.
Tirsu, su consizeri de Amsicora,
Carnale frade de s'alta Marcusa,
Li fît babbu, sa mama fît Sebèra,
Unu die fortissima gherrera.

40.
Pro nomine teniat Desulina,
A issa dadu dae naschimentu
Pro mesu de Inoria, regina
De sos fortes imperos d'Ennargentu;
Sa cale de Sebèra leonina
Fît un'amiga car'a ispaventu;
E non faghiant cosa in familìa
Chi no' essent trattadu in cumpagnia.

41.
Iostos fît de issa innamoradu
E su re si l'haiat promittida;
Issa puru l'haiat istimadu
Chirchende de s'offrire a totu vida;
E ispettende su die giamadu
Ue s'esset eternamente unida,
Cumpiat mannos attos de valore
Pro sa sarda difesa e pro s'onore.

42.
Ecco ca mentres sola in s'apposentu
Tessiat una tela ricamada
Ue de Padu unu cumbattimentu
Presentaiat in larga parada,
L'arrivesit sa boghe e s'ispaventu
De sa manna romulea avanzada
E chi Iostos in Urtigu fiat
E pro falare si preparaiat.

43.
Esclamesit: «Et eo in su telarzu
Resto pintende sos attos anzenos?
Movamus contra Titu majarzu
E li ponzamus cantu prima frenos.
Hîa esser de prontu faularzu
Si reste de Cornus in sos amenos
Logos, mentres Iostu e sos Pellidos
Falant armados a campos orrìdos.

44.
Morza mancari in baddes pruinosas
Insambenadas dae s'aspru ferru,
O rni 'nde lênt sas undas furiosas
De Mannu preparendemi un'interru,
O puru manos mannas e barrosas
M'appicchent che porchedda de ierru,
Ma non suffro chi s'Italu feroce
Non biat s'arma mia in totu atroce».

45.
Goi narende senza passienzia
Si 'ettesit in dorsu s'armadura
E de suos parentes in presenzia
Sezzesit s'ebba cun mala 'isura
E partesit piena de potenzia
D'arrivar'a Urtigu cun premura,
U'haeret Iostos incontradu
Cun sos soldados de su mannu Padu.

46.
Et ecco ca in via l'incotresit
Torrende cun su suo amigu caru.
A su saludu issa respondesit
Ma usende faeddu med'amaru,
Ca cun prontu crudele goi nêsit:
«Ses tu' Iostos? Salve, o tantu raru,
Omine ch'in su fagher non cuncedit
Mai su tempus, né consizu pedit.

47.
Nara, narami proite a Urtigu
Senza nudda narare ses movìdu?
Solu tue ses forzis su nemigu
De Titu, né a totus est infidu?
Forzis non simus nos gentes d'errigu
Pro falare armados a su lidu?
De sas passadas gherras in ogni attu
Solu s'ispada tua hat totu fattu?

48.
Ammenta, ammenta su valore meu
In sos campos de Nora e de Kalare
Cando ponzesi su nemigu in teu
Fattendel'in totue disperare;
Ammenta puru chi a Muciu feu
Li fattesi sas cristas abbassare,
E prima chi a Roma che torresit
Metade de su sambene lassesit;

49.
Ammenta ancora su fini lorittu
Chi ponzesi de Mammula in su zugu
E lu traghende che lanzu caddittu,
Restesit totu pistu in su genugu.
Mancu male chi Marcu cun ferrittu
Su crabistu fattesit a orrugu,
Ca si no cuddu Mammula potente
'Essiat alloradu che molente.

50.
Ammenta ammenta sa gherra nefanda
Chi sustenzesi contra s'altu Furu,
E s'atera azione memoranda
Ch'iscudesit Terenziu a su muru,
Cando 'eniat dae una banda
De mi tenneret viva già seguru
Portend'a manu manca una cadena
Pro istringher sa mia gorgoena».

51.
Naiat Desulina; ma s'isposu
L'interrumpesit cun custa resposta:
«Est unu male semper ispantosu
Sa forza ch'in sa femina est posta!
O Desulina, isco ca s'umbrosu
Titu, odiat ogni gente nosta
E ca tue li ses tantu nemiga
Cantu nemigu est abile a piga;

52.
Ma nudda b'hat premura manifesta
Ch'essat a gherra totu sa Sardigna.
Hant a falare a sa parada infesta
Solu cuddos ch'Amsicora disigna;
E cand'isse faeddat, gasi resta,
Né contr'a isse b'hat resposta digna:
S'in unu solu regnu piùs cumandant,
Totu sas cosas a reversu andant.

53.
Inutile est chi tue bider fettas
Sas forzas tuas dignas de gigante,
Tue nutris ideas non derettas
Né isprones cuss'ebba piùs innante:
Tue de nou s'arma has a pigare
Cando su re lu cheret cumandare.
…………………………………………………….
…………………………………………………….

54.
Mancu Marcusa, capu 'e sas feminas,
Falat a gherra cun suas gherreras;
Eppur'est forte chi de Desulinas
Si 'nde divorat binti tot'interas.
Sunt estremadas sas gentes sardinas
E sunt in deplorabiles maneras,
Ma non a tale puntu de ghiare
Sas amadas isposas a gherrare.

55.
O carissima femina, pro cantu
Amore portas a su tuo Iostu,
Ubbidi pronta, né insistas tantu
In cudd'idea chi t'hias prepostu.
In su telarzu tuo, totu incantu,
Sighi sos contos d'infinitu costu,
Ca coment'in sa gherra ses potente
Gai ses in sa tela sapiente».

56.
Goi Iostu naresit; e s'isposa,
Cun duas bellas lagrimas in visu,
Giresit s'ebba manna e maestosa
Senza torrare de faeddu avvisu,
E currende cun fua furiosa
Iscumparzesit che 'olante bisu
Lassende su dolore in sos giovonos
De non bider sos ojos suos bonos.

57.
E Ammirandu, fini intelligenzia,
Esclamesit: «O nobile Sardina,
O Ichnusa chi a sufferenzia
S'inumana malizia destina,
Solu tu'in su mundu has potenzia
De generares una Desulina!».
E pro custos faeddos de bellesa
Iostu lagrimesit in dulchesa.

58.
Fît s'ora dulche de serenidade
Ch'in coro ponet giucunda tristesa,
E su sole cun summa maestade
Pendiat de s'Occasu a sa bassesa,
Cand'a Cornus, santissima cittade,
Finesit de sa via sa longhesa
Laos cun Furu, intrende in presenzia
D'Amsicora, cun manna reverenzia.

59.
Isse los accettesit cun amore
Fattendelis provare cant'est bonu
S'intrare in domo sarda, ue onore
S'agatat semper e gradidu donu.
A ricca mensa, de sas mensas fiore,
Los ponzesit cun dulche chistionu
E los fattesit bene riposare,
Istancos de su longu viaggiare.

60.
Poi, prudente tantu e dignitosu,
Dimandesit s'officiu ch'haiant.
E dae Laos, su limbi pomposu,
Custos bellos faeddos si 'nd'essiant:
«Venerabil'Amsicora famosu,
Sos ufficios siant su chi siant,
Permittimi ch'innante d'ogni cosa
Vante s'anima tua gloriosa.

61.
Sa fama de sa sarda bonidade
Eo credia chi esset leggenda,
Mentres in totu est realidade
Pro sos fattos istoricos credenda.
Né in totu credia beridade
Sa mente chi ognunu ti cummenda,
Mentres, aberu, ses mente suvrana,
Onore de s'intera istirpe umana.

62.
A tie como, o venerandu Antigu,
O geniu divinu armipotente,
Ti manifesto che umile amigu
Cuddu ch'impostu m'hat Titu valente.
Isse narat: ferzende s'inimigu,
Roma avanzat cun bichida fulgente
Pro conchistare sas possessiones
Chi tenet in Sardigna Karchedones.

63.
Roma pedit soltantu Campidanu
E su musicadore Logudoro
Cun sos passos d'Urtigu a manca manu
Pro giugher gai sos logos issoro.
Escludet totu su regnu Arghentanu
E lu rispettat che divu tesoro,
Bene chistidu cun ferrados didos
Dae cuddu ch'adorant sos Pellidos.

64.
Regnes tue cun s'alta sapienzia
In s'alma marghinada Bruncuspina
Lassende chi s'italica potenzia
Ogn'africanu 'ettet in ruina.
Non t'opponzas, ca tando in violenzia
Avanzat distruende sa Sardina,
E in su modu chi Casteddu est rutta
Sa santa Cornus rueret distrutta».

65.
Goi naresit Laos; e su mannu
Barbudu venerabile Regnante,
Avvesu pro su dolu e pro s'affannu,
Resistit calmu e de figura amante,
De goi nênde: «No' est su prim'annu,
Chi custa Roma si ponet innante.
O fizu, piga sa mia resposta
Portendela de nou a gente bosta.

66.
A Titu nara: «Roma a sos Romanos,
A sos Tyros sa Tyra Karchedones,
Sa Sardigna a sos Sardos! Turpes manos
Non turbent sas anzenas possessiones.
Su Logudoro cun sos Campidanos
Non connoschent né Titos né Magones.
Sa Sardigna est una: suos fizos,
Sunt sos Sardos, pro bois in fastizos».

67.
In custu modu sos contos seghesit
De Sardan primu re, su mannu fizu.
Tando Furu turbadu si 'nd'alzesit
Credende de lu ponner in fastizu,
E de goi decisu faeddesit;
«O mannu re, isculta unu consizu,
Mancari Titu Manliu 'hapat giuttu
Solu cuddos chi Kalare hant distruttu;

68.
Isse 'nd'ispettat ateros, e credo
Chi sient casi chimbe legiones.
Postu custu, comente ('eo pedo)
Salvas faghes sas sardas regiones?
Nudda sas beridades eo ledo
Si como etto tres affirmagiones:
Abbrujamus Sardigna, Cornus rue,
E sutta Roma has a falare tue».

69.
Nêit; e tremendissimu faeddu
Contra isse alzesit Amsicòra;
«A sos chi hant distruttu su Casteddu
S'aggiungat milione e piùs ancora.
Nois tenimus figadu nieddu
E de timer pro nos non naschet ora.
Non mai est esistidu dolore,
Timidu dae sardu gherradore.

70.
Si sa Sardigna 'ettades in fogu,
Nois tra sas giannas cumbattimus
Cornus non ruet ca est sacru logu,
E non soltantu nois lu chistimus.
Né mai eo hap'a falare in giogu
De sos Romanos, ch'allargu tenimus.
No! Sos teatros fetidos latinos
No' hant a bier su re 'e sos Sardinos.

71.
Opprimidu nos hazis medas annos
Cun coro incrudelidu. Como bastat!
E mancari piena de affannos
Sa Sardign'in coraggiu bos suvrastat,
E cando ghiat cuddos fizos mannos
Chie sos Sardos sunt Manliu tastat.
Andade; sas istorias lassemus:
In campu de battaglia nos bidemus».

72.
Goi nêsit su re; né respondesint
Sos dignitosos nunzios romanos,
Ma silentes che mudos si ch'andesint,
Cun regalos d'Amsicora galanos;
Poi bie Kalare s'avviesint
Chistionende de sos passos vanos,
Mentres su sole da' Urtigu Monte
Si bidiat appena in s'orizzonte.


Cantu settimu

1.
Duas boltas dê nou fît torrada
S'aurora a su summu Gennargentu,
Cando Laos cun Furu in sa parada
Firmesint de s'issoro accampamentu.
Sa gente, de disizos animada
Curresit a sos nunzios che bentu,
Ma issos senza s'esitu narare
Andesint dae Titu Ojos de mare.

2.
E cando giustu li fînt in presenzia,
Laos, de limbas medas ischidore,
Nêsit: «O Titu, dae Gennargenzia
Torramus pienos d'inspettadu onore,
Ma senz'haer infundidu timenzia
A su suo distintu Regnadore».
A su nostru proponner bene nadu,
Goi decisamente hat declaradu;

3.
«Sa Sardigna a sos sardos. Custa terra
Non connoschent né Tyros né Romanos.
Si avanzades, nois puru a gherra
Falamus coraggiosos e galanos».
De goi nêsit totu in una perra
Pro no' ettare faeddeddos vanos
S'eloquente Laos; e intantu
Titu s'arreneghesit a ispantu.

4.
«Est custa — nêsit — sa bella risposta
Chi bos hat dadu cussu re superbu?
Si calmet o si infuriet costa costa,
Isse devet pagare ogni 'erbu:
E mancari de tigre hapat proposta
S'hat a mostrare che debile cherbu
Cando essint sos fantes de dugone
Apportadores de distruzione.

5.
Nò! senza chi trascurrat longu mese,
E non chida, non die, ponzo gherra
Pro ruinare in furibundas lese
Totus sas gentes de sa sarda Serra.
Sos suddittos, sos principes, sos rese
Ispirent paris in sa nuda terra;
Iscat su rnundu chi cun sos Romanos
Est inutile fagher sos Titanos.

6.
Dae Kalares fin'a su Falcone,
E dae Monte Mannu a Totuvista
Hat a passare Manliu dugone
Senza lassare innida un'arista.
Ca ue isse ponet su falcone
Non restat che chinisu e pedra pista.
Ogni ricchesa pigo, e sos Romanos
Godint sos fruttos de sas sardas manos.

7.
Sos Sardos pappent longos colorones
Ranas crisosas, putridas lughertas,
Vermes fetentes e iscorpiones,
Viperas 'ispas e limbis'apertas.
Ruant poi cazzados che silvones
O che tigres in tracca a ferru fertas,
E sient fuliados senz'onores
A pastura de canes e d'istores.

8.
O Sardigna ses rutta in mia ira!
Tue ses che barchitta in sa tempesta:
Titu est unda manna chi ti mira
E contra te isbattit, né s'arresta.
S'Isula bella chi su mundu ammira
Subit'ottenet sa suprema festa;
E totus hant a narrer; «Ue fia
Cudd'Isola de forza e d'allegria?».

9.
Mezus su mare t'esset fattu mantu
Né a s'eternu sole esses cumparta,
Ca pettantis tra dolos e piantu
Cantu prima has a fagher s'iscumparta;
Su tou fundamentu, totu cantu
Ruat e sies che pruìne isparta;
Su fogu ti divoret e non lasset
Palmu de logu ue puzzone passet.

10.
Prestu! Fortes Romanos, preparade,
Ca cras manzanu 'essida faghemus;
In ogni logu ruina lassade
Faghende bier bene su chi semus.
Portas in domos, senza piedade,
E in cuile pegos non lassemus.
Non si salvet perunu in disaura
Chi causamus cun pettorra dura».

11.
Accabbesit; e lestros sos soldados
Preparesint pensende a su manzanu:
Movesint tendas, sos contos 'ettados
Riunesint cun diligente manu;
Accuzzesint sos ferros ingurdados
Pro causare novellu uraganu
A sos Sardos, chi vivint in su Monte
E chi a Roma cheren fagher fronte.

12.
Torradu nou die, totu cantos
Si ponzesint in ordine 'e partire.
Sos caddos corrighinant e ispantos
Causant, in disizu 'e fuire.
'Essint a s'altu bellicosos cantos
Chi giuant pro su coro inferocire.
Sos omines, sas bestias, sas cosas
Totus faeddant de gherras umbrosas.

13.
O Musa santa, non mi lasses solu,
Senza te non m'agatto vigorìa;
Fal'a cantare su supremu dolu
E sos piantos de Sardigna mia.
Issa poi, cun basidos, consolu
M'hat a donare pro sa poesia,
Ca semper amat e hat in onore
Totus sos chi li cantant su dolore.

14.
Movesint sos Romanos minettosos,
Dae sos logos chi fînt devastados,
A sos campos amenos, preziosos,
Ancor'innidos, bellos, cultivados.
E a sa bella Sinnai, fogosos,
Arrivesint e d'animu ideados,
Pro mostrar'a sos Sardos sa potenzia
Cun sa vindicatrice violenzia.

15.
Sinnai tando fît una cittade
Floridissima, nota in Campidanu
Dê sa piùs remota antighidade
Cando Sardigna fît eternu 'eranu.
Issa fît centru de civilidade
Prima ch'esset benidu s'Africanu,
Anzis prima de bier su mercante
De Fenicia gente navigante.

16.
De fruttuosos ortos si cinghesit
Abbellinde sos fertiles terrenos.
Su limone fragosu si pesesit
Cun sos aranzos a boscos amenos;
Su lauru suave s'estendesit
Supra sos colles de bellesa pienos.
In Sardigna pianta non b'haiat
Ch'in Sinnai ferace non creschiat.

17.
Como ch'intrat s'esercitu potente
Sas binzas pendent carrigas de ua.
Ogni bignarzu pro su sole ardente
Calmu s'aumbrat in sa parte sua,
Mentres si alzat su fragu suavemente
De pessighe e de mela cotta e crua,
E piulende sas allegras aes
Biccant sos figos in sas altas naes.

18.
Sa massaja camminat carrigada
D'ua monica frisca e de muscau,
De pruna pinta, de pira odorada,
E cuntenta 'nde pienat su medau;
S'ortulana donosa, suerada
Riposat sutta s'altu e friscu lau,
Mentres sos fizos andant a chircare
Pintados lepporeddos de affrontare.

19.
Mugint sas baccas; sos vitellos current
E s'accostant a issas in concale;
In sas alturas sas abes trascurrent
A muilos continos che istrale;
Sos puzzoneddos chircant e accurrent
Cibos, e godint cuss'istadiale.
Totu est paghe, tottu est dulzura:
Paret chi non esistat s'amargura.

20.
Un'ala de s'esercitu gherreri
Impugnat s'arma pro fagher difesa,
E passat furiosa feri feri
Isparghende ruinas e tristesa;
Mentres ateros current a lizeri
Pighendesi in totue ogni ricchesa:
In piattas, in domos, in giardinos
Predant e ferint sos fortes Latinos.

21.
Non gherras, non duellos de cabale
E non gherreris fortes subra pare,
Ca non incontrat Roma alcunu male,
Ma passat binchidora in disastrare:
Falat s'ispada, ghiat aspru istrale,
Ma non s'alzat iscudu a la parare;
Issa libera est e gai faghet
Su chi narat su coro e li piaghet.

22.
O Sardigna, Sardigna, ammenta puru
Sos potentes esercitos antigos
Ch'avanzaiant cun passu seguru
Pro istrefare sos tuos nemigos.
Como ses sola, bidda senza muru,
Senz'isperu d'aggiudu 'e amigos;
Sos fìzos tuos dae medas annos
Sunt morind'affogados in affannos.

23.
Dae Sinnai fuint che astile
Sos Sardos pro chircarent sa salvesa:
Est ogni vultu biancu e febbrile,
Palpitat ogni coro in nieddesa.
Sos canes orulende in su cuile
Si lamentant cun massima amaresa,
Bidende chi s'issoro vigilare
Non giuat pro sos logos riparare.

24.
In solos duos dies fît desertu
Da Oladri e Serpeddu e Forru, in giru.
Sa gente chircat logu piùs certu
E medas bie Cornus dant ammiru,
Ca inie pro totus est apertu
Su portale, e pro totus b'hat ritiru,
Ospiziu sagradu ue Sardigna
De iss'e totu si declarat digna.

25.
Dolianova no' hat abitantes,
Nuramenes, Barrale e Senorbie,
Sos de su Flumendosa coltivantes
Si firmant in Seulu e in Belvie;
Sas terras de Quirra sunt vacantes
Fin'a Genna Purgada e Bettellie;
Sa Treghenta, sa Giara e Sarcidanu
Sunt già seguras in logu montanu.

26.
In Sinnai pettantis sos Romanos
De ogni cosa s'impossessaiant,
Ca pastores, massajos e ortulanos
A issos totu cantu lassaiant;
Mentres, potentes, sas romanas manos
Che meres in totue s'imponiant:
Non b'haiat né domo né cuile
U'ispada 'e sambene o astile.

27.
Pigant baccas de latte e de arare,
Baccas sardas, bastardas e razzadas;
Mannos caddos e boes de tirare
E ircos e vitellas ingrassadas;
Cabras, bervès attrubant totu impare
E crabitteddas a nou pesadas;
Pigant porcos, e ogni bestiamene
Chi giuet a trabajos o a famene.

28.
Illebiant sas bignas, sos giardinos,
E a ogni cuile ponent fogu;
Sas fiammas si pesant in ostinos
Divorend'ogni cosa in ogni logu.
Sos abitantes tristos e mischinos
Mancu dae lontanu girant ogu,
Ma fuint, mentres ruet sa cittade
Sutta sa furistera podestade.

29.
Mentres Tiberu bellu in sa parada
Giamaiat su mundu pro disfida,
Allorighende cun s'ispada alzada,
Bidesit una giovana affliggida,
Chi dae totus Florida giamada
Fiat pro sa bellesa e bona vida,
E dulche li naresit: «O giovona,
O dea, prite lagrimas a cona?

30.
Tue ses digna de regnu cheleste
Pro sa tua bellesa incantadora.
Paris a tie Venere no' este
E superas in totu s'aurora,
Avanza a mie, o ninfa sarda areste,
Ornamentu de Roma imperadora.
Su potente Tiberiu so' eo:
T'amo: pro cussu cun me ti 'nde leo».

31.
Rispondesit sa Sarda: «O capu mannu,
Salvami tue, si mi cheres bene!
Ammira cale pena e cale affannu
In custas circustanzias mi tene.
Intercede chi cesset custu dannu,
Sos furores romuleos cuntene:
A mie no' in Roma imperadora,
Ma lassami in sos logos de Amsicòra».

32.
Goi nêsit; et ecco 'enire armados
Battoro fortes Sardos zerriende:
«O Florida! pro te simus torrados;
Fui, Florida; ite ses faghende?».
Sa Sarda, a issos sos ojos fissados,
De si fuire lesta fît tentende,
Cando Tiberu, bista ogni cosa,
Sa 'oghe sullevesit mostruosa:

33.
«O Romanos, curride e divorade
Custos battor feroces imprudentes;
Custa novella Venere salvàde
Ca non est cosa pro sas sardas gente!».
Intendesint cun manna claridade
E curresint chimbanta armipotentes,
Acciappesint sos Sardos, los lighesint
E Florida a Tiberiu giughesint,

34.
Chi felosu naresit: «O induridos
Sardos, cal'attrivida mi faghides?»
Respondesint: «Non simus attrividos,
Ma simus saldos in sas sacras fides;
Pro sant'opera nos simus benidos:
Non giudicades su chi no' ischides:
De custa giovonedda chi pigades
B'est innoghe s'isposu cun tres frades.

35.
Abbandona sa tua intenzione:
Libera nos e libera Florida.
Ite godis, si a coro 'e leone
Cun fera morte nos privas de vida?».
E a issos Tiberiu: «Est cantone
Chi eo cherzo subitu finida:
Florida mia est; bois morides,
Eroes saldos in sas sacras fides».

36.
Nêsit; e ordinesit a sos fantes
De los passar'a fìlu 'e ispada.
Sos Sardos cun sos ojos lagrimantes
A Florida fissesint desolada
Chi cun boghes d'ispantu supplicantes
A su capu si fît inbenujada
Nènde: «Est custu s'amore chi mi cheres?
O capu, salva custos meos meres».

37.
E a issa Tiberu: «Meres tuos?
Su mere tuo so' eo soltantu.
Palas pro palas e a duos a duos
Hant a morire sutta mannu ispantu».
Gai giamesit sos soldados suos,
Pro s'ordine cumpire totu cantu;
Issos benzesint, a duos tragos
Los affunesint cun nodos non pagos.

38.
Poi cun ferru a faladura forte
Los fracassesint a mannas feridas.
Clamesit sa giovona: «A mie morte,
A mie puru, gentes totu ìnfidas:
De custos frades, tales penas porte
E de s'isposu sas iscuttas fridas».
Naiat: e curriat pianghende,
Sos carnefices duros ìspinghende.

39.
S'isposu suo fertu e già morente
Fissende sa pizzinna meda amada,
Naiat: «Cara mia, o coro ardente,
Pro te sa vida mia est immolada,
Pro te innoghe seo languente,
Cun sos tres frades, Florida istimada.
Reconnoscat Sardigna su dolore
Ch'hamus patidu pro su tuo onore».

40.
Nêsìt; morzesit. Morzesint sos frades
In sa dolorosissima presenzia,
Postos in sas estremas crudeltades,
Pro essent accabbadu s'esistenzia.
Florida, Florida, macca, senza lenidades
Pighesit pedras clamende: «Insolenzia
Ses tue, o romuleu Tiberu,
Rude che tigre e che leone, feru!»

41.
E a su bellu capu fortemente
Las iscudesit, tantu inferocida;
Ma ecco lestra sa romana gente
Currer pro li frenare s'attrivida:
La mantenzesit geniosamente
Mentres s'isforzaiat affliggida,
E mentres chi Tiberiu li naiat
Chi issa a Roma partire deviat.

42.
«Partat - naiat - cun sa nave pronta
Ch'est in sas abbas de Kalare binta.
E tue, Marcu, de trassa non tonta,
Teraccu meu de annos trinta,
Guidala cun coro, e semper conta
Chi ti l'affido che cosa distinta;
In domo mia issa siet posta
E rispettada che matrona nosta».

43.
Ordinat goi; e ogni cosa faghe
Marcu teraccu, raru educadore:
Pigat sa sarda priva de ogni paghe
Subra de unu caddu curridore
E movet a Kalare, almu nuraghe,
Como nudu, copertu de dolore,
Ue su lidu est galu pintadu
De sambene a rizolos fuliadu.

44.
Florida, nara, proite passende,
Fissas cuddos solennes monumentos,
Carrigada de dolu e lagrimende,
Inghiriada de milli turmentos?
Proite ses sos nuraghes adorende,
Nobiles de Sardigna ornamentos?
Cale consolu in su fissare pigas
De sos gigantes sas tumbas antigas?

45.
Sunt in lidu. Trassosos navigantes
Hant una nave pronta a sa partenzia;
Bi ponent sa pizzinna e declamantes
A innos cun ardore e cun veemenzia
Pensant a Roma allegros e festantes,
A Roma, dea de onnipotenzia.
Gasi isligant sa nave e dae riva
Fuit ìspinta da' ispera viva.

46.
Partit, segat sas undas furiosa
Abbandonende su sacradu lidu.
Florida semper piùs restat graosa;
Su coro semper piùs hat affliggidu.
Dolorat totu die e cando umbrosa
Notte sas tristas undas, hat'estidu,
Piùs ancora tremet goi nênde
Che ferta e muribunda pianghende:

47.
«Adio, o logos de vera dulzura,
Ue creschida so' semper cuntenta!
Como mi gravat penosa amargura,
E sa morte non benit, issa istenta.
Arribba, morte, e tue mi 'nde fura
Dae su logu ue doloro tenta;
Beni; proite tardas? non mi bies
A venas siccas, fridas piùs che nies?

48.
Sardigna, Adio! Chie torrat a bie
De sos nuraghes sa solennidade?
Sardigna mia, non torrat a tie
Florida: morta in sa piùs dulche edade.
Chie tenet dolore che a mie?
Amantes de Sardigna, raccontade;
Chircad'in ogni terra, in ogni logu,
Ma che a mie nemos 'ettat fogu.

49.
Adio, o babbu, o mama, meu gosu,
Separados nos simus pro sa vida!
Cuddu bostru surrider graziosu,
Cudda serenidade alma e dechida,
Cudd'amore pro me meda fogosu,
Cudda cura distinta est finida.
Sa bostra fiza morit cantu prima
Tra crudeles dolores e intìma.

50.
U'est chi mi chircades, o parentes,
E ue passades pro me agattare?
Ischedas chi romanos cumbattentes
Mi giughent navighende in altu mare,
Tentende d'arrivare a continentes,
Ue mi cherent ponner e lassare,
Senza donare piùs un'ojada
A sa Sardigna, terra mia amada.

51.
Nave, firmadi; cessa su fuire;
Mira non tocches sas terras anzenas;
Innoghe fini, làh! cherzas finire...
Torra a Sardigna, sas rivas amenas...
Comente podes sas undas crapire
Giughende me cun custas graves penas?
A Sardigna, a Sardigna!». E goi nênde
Ruet et est che nie imbianchende :

52.
Issa morit, e s'ultimu faeddu
Est «Sardigna», sa patria jucunda.
Puru morta, est nida che isteddu,
Faci serena, assenta e lavrimunda.
Sos Quiritos, a coro nieddu
Li dant a bier cristallina unda
E l'infundent sa face pro torrare,
Ma issa morta est, e dêt restare.

53.
Pianghet Marcu cun aspru turmentu
Perdendo tanti donu preziadu,
E cantu piùs isperu no' hat tentu
Su cadavere a mare nd'hat 'ettadu.
Sa Sarda affundat, e undas a chentu
A su suo falare hant tremuladu,
Ammantendela bene e dulchemente,
Ancor'in logos de sa sarda gente.

54.
Rosea lughe apparit novella,
Dae sos astros de su firmamentu
E ogn'umbra si cuat cun s'istella
Che nue curta dae forte bentu.
Sos viventes, mirada s'ora bella,
Lassant cuntentos su riposu lentu
E torrant dae nou a disaogu
Pro sa vitale causa in ogni logu.

55.
Puru de Roma sa gente gherrera
Si che pesat e segudat sa via,
Bie sa Gennargentia fiera,
Logu signadu dae primaria.
De Manliu est manna sa bandera
E in sos sardos chelos s'alzaia
Declarende continua vittoria,
Isparghende ruinas e timòria.

56.
Su die astant a Dolianova,
Logu pro sa ricchesa nominadu,
Ma chi como pro s'irruente prova
Da' ognunu desertu est lassadu.
Ogni ricchesa, esset bezza o noa,
Sos abitantes s'haiant pigadu,
Ca connoschiant cal'est s'avarizia
De una manna passante milizia.

57.
Como ch'arrivant sos fortes Romanos
No' agatant inie manch'istilla:
Deserticos sos bacos e pianos,
Desertica sa bidda e tranquilla;
In silenziu posta: e no' umanos
B'hat in sas gruttas o in calchi villa;
No' appeddos, non beolos, non sonu,
Non cantos de amore o chistionu.

58.
Regnat sa piùs alta solitude
In terras, in sas aeras tristesa;
Totu cumparit un'isclavitude,
Mancari cussu logu esset dulzesa;
De cudda meda manna multitude
Non s'agatat un'anima in vivesa.
Sa 'idda tra silenzios cumpare,
Che nodu solitariu in altu mare.

59.
Dolia, dormis senza cumpagnia?
Dormi: su sonnu tuo non si segat.
Solu calchi puzzone in melodia
Cantende dae chelu paghe pregat,
E bidende tristesa in ogni via,
A piulos nieddos si renegat,
Faghende bier ca su sou cantu
No' est piùs armonia, ma piantu.

60.
Manliu narat: «Ah! si sunt fuidos,
Ma como esso pro los impiccare;
Dênt esser totu cantos distruidos,
Totu cantos a terra hant a falare.
Esso pistende montes, bacos, lidos,
Pro los bocchire e pro los iscannare.
Inutil'est chi fuant, ca dugone
Che lepore los cazzat e silvone.

61.
Miser'Iostos! Miseru Amsicòra!
Oh Desulina misera e Magone!
Misera ses, Sardigna, ca t’allora
D'aspra cadena Manliu Torcone.
Sos puzzoneddos de s'aera ancora
S'abbassant isdalados a muntone.
Sunt malos totus, ma un'innocente
Paghet sas culpas de sa sua gente.

62.
Dae s'ardente e manna mia fiamma
Piangant totus cun dolos nodidos,
Finzas sos fizos in bentr'a sa mama
Devent esser a ferru divididos.
Ogni bidda, ogni logu s'infiamma
E in su fogu morzant sos Pellidos».
Goi nât; e sos milites latinos
Incendiant sas domos e giardinos.

63.
Su fogu si che pesat cun ardura
E lestu passat in su logu asciugu:
Sonat in altu s'istracchiddadura
E brujat ogni buscu, ogni mannugu;
Curret dae cresura a cresura
E innidu non lassat un'orrugu,
Mentres s'alzat a s'astru ‘e su sole
Sa fumosa avraria mole mole.

64.
Su capu clamat: «Sigamus viaggiu,
Dolia bella lassemus brujare:
Gai 'nd'intendant su nostru passaggiu
Sos Sardos chi cherimus atterrare».
Ogni Romanu si faghet coraggiu
E segudat de nou a camminare,
E arrivant a Issi a su merie,
E pro sa notte si firmant inie.

65.
Su die pustis segudant camminu
Cuntentos d'avanzare a lughe nova
Passant baddes, pianos de continu
E su crudele fogu si rinnova:
Sos fantes current isparghende ostinu
Dend'in totue desolante prova,
Senz'agatarent ricchesa peruna
Ch'esset pro issos contadu fortuna.

66.
A tardu sero arrivant a Nurre
Senz'incontrarent alcunu vivente
Inie s'alzat sa superba turre
De Sardan Pater, fatta antigamente
Subit'a issa s'esercitu curre
E l'ammirat cun curiosa mente;
Intrant e in s'internu hant agatadu
Cosas ch'haiant sos Sardos cuadu.

67.
Intantu falat notte: ogni soldadu
Dormit cuntentu de trettos non vanos.
Prima chi nou sole esset faladu,
Dae sos bacos lontanos lontanos
Unu sonu 'e trumba est arrivadu
Dominende sos vastos Campidanos;
E Titu notat ca sun Quiritos
Chi Roma mandat contra sos Pellitos.

68.
Est beru! Non trascurret mancu un'ora
Chi non arrivant robustos e trinos,
'Estidos d'armadura lughidora
Ateros duamila Quirinos.
«Oh, ite noa manu protettora!
— Manliu narat — Fortes Brunchispinos,
Pro cantu nos ponzades dura barra,
Hazis a moler pagu meda farra».

69.
In Nurri intantu piattat fortesa
Pro ispettaret gai sos Pellidos.
Preparat pro s'offesa e pro difesa
Pustis d'haer sos fantes inaspridos.
A Roma poi mandat sa ricchesa
Cun bonos navigantes meda fìdos,
Promittinde de haer ater'oro
In sas intradas de su Logudoro.


Cantu ottavu

1.
Ogni idea Romana cumprendiat
Su bezzu venerabile Amsicora.
Pustis tres dies chi partida fìat
De Manliu sa gente non si adora:
Iss'ordinesit, comente cheriat,
Ch'essent pigadu arma distruttora
Puru sos Sardos, e ch'essent calados
A liberare sos logos pistados.

2.
«Partide - nêsit - gente a gherra fatta,
O mannos Sardos pienos de valore,
Montes, colles, pianos, ogni matta.
Liberade cun ferru difensore.
Deus proteggat vos in ogni tratta
E vos cunservet cun paternu amore».
Naresit e Iostos raunesit
Padu e Magone, e totu preparesit.

3.
Custos benint a Cornus e cun issos
Partit Iostos dae sa cittade.
Sonant trumbas gherreras; sos abissos
A fundu trement pro s'asperidade.
Sos coros sardos sunt a terra fissos
Prontos a sa romana crudeltade.
Abbattint ferros, iscudos, ispadas
E ispantant sos montes a sonadas.

4.
Boghes s'alzant fìeras, terrorosas
Chi causant in totu alta tremòria.
Cantant innos de gherra, fiduciosas
Si pesant sas paraulas de gloria.
Totus sas limbas sunt piùs che fogosas
In su narrer «Vittoria, Vittoria».
Non b'hat unu chi tristu si separat
Dae Cornus né contra si declarat.

5.
Oh cant'est bella sa Sardigna armada,
In ordine gherreri procedente,
Dae sabios capos guidada
Contra sas armas de s'istranza gente!
Cal'anima non restat infogada
Mirende tant'ispiritu potente?
Sa Sardigna est fogu chi accendet
Ognunu chi a issa coro estendet.

6.
Dae sa domo sua Desulina
Intendet tantas trumbas, tantos sonos.
Cumprendet; mirat cun vista ferìna
Mancari hapet ojos tantu bonos.
E nât; «It'est? It'est custa faìna?
Ite sunt custas boghes, custos tronos?
Oh, Iostos crudele partit isse
E cheret, lah! ch'innoghe eo mi fisse.

7.
Oh, no, non solitaria innoghe resto,
Ma fal'a gherra cun Iostos meu.
D'armas ìnespugnabiles mi 'esto
E a Titu preparo mannu teu.
Su chi accanta mi passat eo istesto
E anneos aggiungo subr'anneu
Si Amsicora m'ordinat chi reste,
Certu, ubbididu dae me no'este».

8.
Gai narat e pigat sa corazza
E si la ponet in su bellu chintu,
Liat un'elmu de antiga razza
E lorigas in cambas s'hat istrintu;
Ligat calzares; e de antiga cazza
Pigat s'ispada chi semper hat bintu,
S'ìnseddat unu caddu, sezzet, curret
E d'esser cun s'esercitu discurret.

9.
Passat cun s'altu caddu furibunda
S'ermosa Desulina e sighit prestu
Sa sarda gente trina e iracunda
Cun sa truppitta de Magone mestu.
Alzat s'ispada, si mostrat giucunda
E forte esclamat: «It'est custu sestu?
O Iostos, o Pados, lestru curre
E tra sos ferros su Romanu accurre!

10.
Vivat sa sarda forza chi distruet,
Ogni nemigu, né mai s'arrendet!
Vivat s'ardere sardu chi alluet
Sos coros e a binchida los tendet!
Vivat s'animu sardu chi non ruet
Ma ch'in s'aspru dolore piùs s'accendet.
O Pados, o Iostos, o gherreris,
Siades coraggiosos ventureris!».

11.
Iostos dae tesu custa 'oghe
Connoschet e incontrat Desulina
Nendeli: «It'est chi faghes tue innoghe?
It'est chi pensas o cara femina?
Su ti mirare solu a mie noghe
Cando intras de gherras in faina.
Eo t'hap'ordinadu de restare,
E tue t'armas pronta pro gherrare?».

12.
A isse Desulina: «Iostos caru,
Eo ponzo su pe' in custa via
Tenende cust'ispada pro imbaru,
Ca cherz'esser in gherra: est arte mia,
Ma custu pensamentu no' est raru
In sas cittades de Gennargentia.
Ca totus, coment'ischis, hant disizu
De pigarent in gherra aspru fastizu.

13.
Si ordinas chi reste in Gennargentu,
Non t'isculto, non ses mai ubbididu
Non mi cunvincet su tuo lamentu,
Mancari siet forte e attrividu.
Eo so' invincibile portentu,
E ti lasso delusu e atturdidu,
Mancari benzat su bezzu Amsicora,
De cust'idea non mi ponet fora.

14.
Sa gioventude mia mi cumandat
De falare furente a Campidanu
E deo falo; s'a rie no' andat,
Nudda m'importat, faeddas invanu,
E che in me disizo chi s'ispandat
S'odiu contra Manliu romanu,
Pro bier chi Sardigna no' est cosa
De cussa gente ignobile e felosa.

15.
Iostos caru, bio cantu amore
T'ispinghet bie me a fagher custu,
Ma considera chi nemos terrore
Mi ponet in fracassu e in trambustu.
Su brazzu meu semper binchidore
Totus lu narant, cheleste, augustu;
Isse non cedet rnancu pro su bottu
D'un'esercitu chi essat a fiottu.

16.
Lassa, lassami tegus abbassare
A sas insambenadas pianuras.
Non prives Desulina de gherrare
Né de donare a Manliu amarguras.
Non mi cunzes sas portas pro passare
A sas santas e nobiles alturas,
Si deo falo m'hat a benner gloria,
Ca participe so' de sa vittoria».

17.
E Iostos a issa: «O bella, o cara,
Cessa sas tuas longas chistiones.
Como tue mi donas pena amara
Piùs de sos Saturnios furones;
A esser cun Iostos bene impara
Non lu cogliunes cun falsas rejones.
Eo ti naro nò, e resta gai,
Si non m'iscultas, est tuo arguai.

18.
Finzas su venerabile Amsicòra
Chi t'abbarres innoghe hat declaradu,
E tue non intendes mancu ancora,
Lassende su consizu dispreziadu?
Su tuo fagher meda disonora
Su santu bezzu chi hat faeddadu,
Cuddu bezzu chi sas pellitas gentes
Iscultant cun affettu riverentes.

19.
Desulìna, non sies piùs dura
E non trascures sas rejones meas.
Opera cun critieriu e cun misura,
Ca si no' ti succedent cosas feas:
In te Torcone hat disignadu fura.
E semper tentat cun malas ideas
Pro chi pottat cust'opera accabbare,
Ca t'odiat e t'amat senza pare.

20.
Mira, chi non succedat cuss'ispantu,
Cussa beffe, surgente de ignominia,
Causa de ispasimu e piantu
A s'universa nobile Sardinia.
Mancari ruttos in dolore tantu
Simus de s'onestade in s'alta linia.
Sa Sardigna hat connotu su dolore
Senza connoscher mai disonore.

21.
Intende, Desulina e non insistas,
No' insistas nemmancu unu momentu:
Invanu in su pistone abba pistas,
Invanu feris cun virga su 'entu,
Ca si a Cornus tu'inerme istas,
A mie bastat Pados cun Busentu.
Senza necessidade non ti 'ettes
Né in sa gherra cun sa gherra prettes.

22.
Busentu l'agattamus in Belvie
Prontu cun sos tremendos cavalleris:
Nois como falamus a inie
Sighidos dae Punos ventureris.
O Desulina cara, isculta a mie,
Ca si no' de dolore mi coberis.
Si esset bisognadu atera gente,
D'omines m'esse fattu piùs potente».

23.
Narat; e Desulina narrer lassa,
Ma poi li cumenzat custa rima:
«Iostos, mostras una mente bassa
De non mi parrer piùs cuddu de prima.
Non mi 'nde furant, ma cun fera trassa
In sos nemigos semino s'intima,
E cand'intendent chi b'est Desulina
Hant a narare chi b'est sa ruina.

24.
De sa salvesa mia ista certu,
Ca tenzo cura de la cunservare.
Deus de tanta forza m'hat cobertu
Chi nessunu Romanu m'est a pare;
Issos l'ischint, ca medas hap'ertu
Pistendelos in montes e in mare
Non ti 'nd'ammentas cando a colpu solu
Tres 'nd'hap'ettadu cun mortale dolu?

25.
Iostos, no' in domo in bellu iscannu,
Inghiriada de lyras sonantes,
In piaghere posta dulche e mannu,
S'acchistant sos onores triunfantes;
Ma in logos pienos de affannu
Sudende samben tra ferros tronantes
Contra d'ogni nemigu chi s'apponet
E pro nos accabbare trumba sonet.

26.
Mai s'est bista sa sarda femìna
Istare tranquilla in calchi logu
Cando nemigos postu hant ruina
A sa Patria, a ferros e a fogu.
Issa fît semper ed est eroina:
Cherfìdu hat e cheret semper isfogu.
Lass'o Iostos, lassa chi eo fale
A gherrare cun impetu mortale».

27.
A sos faeddos de sa bella isposa
'Nde replicat s'isposu: «O coro divu,
O coro d'eroina virtuosa,
Coro pienu de valore vivu,
Chie non t'ammirat? vìrtude mannosa
Ti guvernat, eppuru pares privu.
O Desulina, mentres chi t'ammiro,
Fissadas de dispreziu a tie tiro.

28.
De te ite bisognu 'nd'hapo in gherra?
Bies chi pigo puru pagu omines?
It'est pro chi supères custa serra
A faeddos, e nudda 'nd'indovines?
Ite valet ch'iscottules sa terra
Cun sas minettas fortes che fulmines?
Basta! Restet innoghe ogni femina
Né intrent de sa gherra in sa faina.

29.
Né sa manna Marcusa cun me falat,
Né sas battoro fischidas Alteras;
Né Liana cun Lara s'egualat
In gherra: ambas potentes, ambas fieras.
E proit'una sola s'incanalat
In sas nemigas gentes bardaneras?
Cando bisognu 'nd'hapo avviso eo:
Pro como resta. Firmu goi seo.

30.
Si tue non m'iscultas torro a domo
E a Babbu proponzo custu fattu.
S'isse permittit, tue fala como;
Si non permittit resta in custu trattu.
Amsicora decidat. Gai iscomo
Custas alturas de su tuo attu.
Pensa ca si su re goi ti mirat,
Senz'alcuna clemenzia s'adirat».

31.
Pensend'a s'ira de su venerandu
Rege, furiosissimu Amsicora,
S'isposa mostrat unu visu brandu
E tristu, e piùs non dat faeddu fora.
Issa cumprendet chi s'altu, ammirandu,
Bezzu re non la cheret gherradora
E chi l'haiat a dare aspru precettu
De restaret 'e Cornu in s'almu trettu.

32.
Pustis pagos momentos, binta e trista,
Goi faeddat cun amara boghe;
«Iostos, parti, solu in gherra pista,
Ca Desulina restat sola innoghe,
Sias cuntentu; in allegria ista:
Deus semper ti tenzat e t'alloghe.
A me non penses piùs, ca tantu eo
Morzo, né cun dolore piùs mi reo.

33.
Su mundu gira e nara si agattas
Dolore mannu piùs de su meu.
Chirca cittades, concales e mattas
E iscoberi un'eguale teu.
Barbarissimamente tue trattas
Cudda da 'u 'ispettas su recreu:
Barbaru ses cun Desulina tua,
E miraculu est ch'issa non rua.

34.
Adio, o caru! fala, fala solu
E sola in custos montes lass'a mie».
Gai finit; e priva de consolu
Girat su caddu e partit da' inie;
D'amaresas piena e d'aspru dolu,
Che mama chi morente fizu bie.
Torrat a Cornus e, pro sa tristura,
Ue passat s'intristit sa natura.

35.
Seriu cantu mai Iostos mirat
Sa pizzinna gherrera chi s'avviat.
La fissat né da' issa s'oju girat,
Ca ischit cantu dolu in issa siat,
Esclamat: «Altu bentu a mie tirat
De dolore: chi' est chi mi lu ghiat?
Umana vida, cantu ses piena
De lagrimas, d'ispasimu e de pena!

36.
Desulì! Desulina! Desulina!
Isculta, làh! non trista ti cheria:
Pro bene tou est ogni faina:
No' est tua sa culpa e mancu mia.
Isculta làh! ...», ma trista sa femina
Senza girare face faghet via,
Né si cummovet a sa boghe amara,
A sos faeddos chi Iostos li nara.

37.
Issa camminat e isparit lesta
Subra su caddu altu a passu mannu,
Intrend'in una virgine foresta,
Chi circundat sa via tot'affannu.
Est Iostos cun cara trista e mesta,
Firmu, che bintu dae grave dannu
Mirat sa via, mirat su padente
E paret simulacru languente.

38.
Intant'intendet unu sonu altu
De trumbas, corros chi sos cumbattentes
Faghiant rimbombare in cussu saltu
Cuntentos de sa gherra, anzis ferventes;
E si movet a fua, casi a saltu,
Pro segudare sas armadas gentes,
Sacrifichende cuddu suo amore,
A sa paghe 'e sa Patria e a s'onore.

39.
Ma eh! cantu dolore in coro giughet
Pensend'a Desulina, amore suo!
Su dolore li pesat e l'indughet
Che corpus nudu subra ispissu ruo:
Intantu un'isperanzìa li lughet
De si bierent prestu ambosduo,
Gai, cun cussu dulche pensamentu
Sighit sa via a su cumbattimentu.

40.
Giucundu bellu, chi cun isse abbassat,
Connoschendelu tristu, lu consolat,
Vittorias l'ammentat e li passat
E in altu consolu Iostos bolat
Ca ogni mutu chi Giucundu lassat
Dulche da 'ucca che nettare colat.
Duas dies camminat e a Belvie
Arrivat. B'est Busentu Capu inie.

41.
Est Busentu naschidu in Ollolai,
S'antiga luminosa capitale.
………………………………………………..
………………………………………………..
Est forte; intrat e non perdet mai:
Sighit a pe' su muilante istrale,
E sos suos soldados, meda fidos,
Sunt che a iss'in gherras istruidos.

42.
Pro sos meritos suos est amadu
Dae su re Amsicora, su giustu
Giudice 'e ogni coro preziadu,
E in ogni giudiziu, augustu;
Su chi a Busentu sa sede hat donadu
In Beivi', pro difesa e non pro gustu,
Coment'in Ollolai b'est Iostu,
E Pados in Seulu occupat postu.

43.
Fît Belvi' capitale, et est ancora,
De s'imperiu sardu unicu e trinu,
Seschentamila fît s'abitadora
Gente, e ses milas passos de camminu
Fît longa; bella che aurora
In cussu dulche logu muntagninu.
Sardan Pater l'haiat fabbricada
E d'altos monumentos adornada.

44.
Inie como Iost'e Magone
E Pados e Busentu sunt impare.
Faghent totus fervente orazione
Pro chi Deus los cherzat aggiudare;
Poi Iost'a s'esercitu sermone
Posat, credende totu infervorare,
E goi mandat boghe: «O sarda gente,
Istirpe gloriosa e cumbattente,

45.
Bidides cantu male sa Sardigna
In custos annos ultimos hat tentu?
Bidides cant'est trista e fatta indigna
De cuddu antigu sou fìorimentu?
Bidides chi in briu non si signa,
Post'in amara pena e in turmentu?
Bidides cantu donos sunt finidos,
Cantu caros tesoros distruidos?

46.
Forzis est issa chi hat causada
Tantas mannas ruinas bergonzosas?
Non calchi atera manu est istada
A li turbare omines e cosas?
Emo! atera manu l'hat toccada,
E manos anzis, semper fracassosas,
Insreguladas e affroddieras
In chentu mila modos e maneras.

47.
E dae cussas manos maledittas
Sunt naschidas sas pestes e mortallas,
Turbamentos e gherras tantu afflittas
E dolos infinidos e battallas.
Si camminat per vias non dìrittas,
Subra distruziones de murallas,
Senza b'haeret paghe in Campidanu
Né in Quirra né in Sarcidanu.

48.
Ma cal'est cussa manu feridora
Chi mandat tantas cosas a contrariu?
Est Roma, Roma, falsa dae s'ora
Chi l'hat fundada calchi perdulariu.
Roma cheret chi morzat Amsicòra
E ruat su sardonicu sacrariu;
Chircat chi ogni Sardu hapet fine
In su centru de s'Isula in confine.

49.
Sos fizos e sas mamas 'nd'hat pigadu
Fizos mannittos e fizos lattantes;
Sas virgines in totu 'nd'hat furadu:
Bocchìdu hat sos fervidos amantes,
Babbos in ogni via hat marturadu,
Orfanos hat lassadu lagrimantes;
Sas sorres hat divisu dae frades,
Usende mai intesas crudeltades.

50.
Ogni sarda ricchesa est issoro,
E sunt nudos massajas e pastores.
Galanza, ferru, piumbu, argentu e oro
Non lassant in neddue sos istores;
Chirchende calchi nobile tesoro,
Iscavant tumbas, faghent disonores
Isconzant sos nuraghes sacrosantos
E non si curant de custos ispantos.

51.
A chie toccat solu unu nuraghe
'Nde li falet sa manu pudrigada;
Giret annos e annos senza paghe,
Famidu, senza beste né parada;
A lagrimas sas baddes totu allaghe
E no' incontret mai gente amada;
Sos vermes lu devorent sende vivu
E a totus diventet feu, ischivu.

52.
Eppuru senza legge sos Romanos
Dispreziant custos logos de rispettu
Cun operas chi sunt de inumanos,
Non de chie possidit intellettu.
Hant già provadu custas sardas manos
Pro pena de su barbaru irrespettu,
Né iscramentant; cherent segudare
Senza lassare pedra subra pare.

53.
Forzis custas sunt cosas de narare
Chi dae nou Titu est arrivadu
E ch'hat distruttu sas biddas de mare
E chi su Campidanu hat infogadu
E chi cherinde semper ruinare
Bie su Gennargentu s'est puntadu?
Chie no' ischit chi fridu piùs che nie
Cheret tenner Seulu cun Belvie?

54.
O Sardos fortes, o Sardos potentes,
O casteddos, o montes, o serragos,
O arbores, o corvos, o serpentes,
O flumenes, o agitados lagos,
Non bos movides? 'esside furentes
E de amore patriu imbriagos.
Sos Romanos bos falent dae sutta
E cun issos ispiret Roma rutta.

55.
Pusticras a sa gherra nos movimus
Pro riparare tanta prepotenzia,
Bie Nurri ferrados nos ponimus,
Ca de Manliu isco sa tendenzia.
It'est su chi sos sardos non podimus
Sende cun nos sa supera Potenzia?
O Sardos, mi! falade pro distruere:
Samben romanu sa terra hat a suere.

56.
Gennargentu, chi mai hat perdidu,
Annumerat un'atera vittoria;
Ponet in terra su lupu famidu
Pienu d'ignominia in sa memoria
Gas'hat a crescher dae lidu in lidu
Sa ricchesa, sa forza cun sa gloria:
Gloria chi sos omines ispantat
E chi su sardu geniu nos cantat».

57.
Nât; e si pesant boghes acclamantes
Chi andane a Gadono e a Tonara;
Totus giurant de ruer sambenantes,
Ma dae gherra non girare cara.
De tant'intantu alzant supplicantes
Preces e innos de fattura rara
Pro chi benignu su Deus forzudu
Det ispiritos bonos de aggiudu.

58.
Arrivat cudda die istabilida
De lassare sa manna capitale.
Ogni anima vivente est'apparida
Cuntenta che in logu triunfale.
Sos mannos sunt a face non sentida
E consizant sos fizos a s'istrale,
Los beneighent, nendelos forzosos
Che antigos gigantes valorosos.

59.
Sos soldados apparint ìnduridos
Che armas temperadas attarzinas.
Sonant trumbas e corros appuntidos
E rimbumbant sas puntas muntagninas
Abbattint armas, dant colpos nodidos:
E 'nde tremet sa terra in raighinas:
A sos Chelos arrivat su fracassu
E sonu b'hat in altu e sonu in bassu.

60.
Non fît in s'orizzonte s'almu sole
Cando sa sarda cun puna milizia
Moviat de Beivi', sa manna mole,
Pro calaret a Nurri, e in letizia.
Iradu cun sas dentes mole mole
Magone passaiat che primizia
Cun s'amadu terribile Dudosu
E cun Balare sardu valorosu.

61.
Segudaiat su mannu Busentu
Cun sos suos potentes gherradores,
Poi Pados tremendu, furbu, attentu,
Girende cuddos ojos feridores,
A sas muntagnas ponende ispaventu,
E a sos rios, e a sos arbòres.
Infine cun Giucundu accanta ancora
Falaiat Iostos d'Amsicòra.

62.
Pur'isse est forte; mancari pizzinnu,
Tenet brazzos e nerbu poderosu.
Bell'in su faeddare, e a s'accinnu
A ognunu cumparit geniosu.
L'aggiunghet meda forza s'altu sinnu
Chi hat, e pro su cale est già famosu:
Mirabile in sas legges, e supernu
Paret cando si ponet in guvernu.


Cantu nonu

1.
O santissima Musa, o Donu divu,
Fala dae su regnu sempiternu:
De cumpagnia non mi lasses privu,
Ma. megus sît su geniu supernu
In cantare su battimentu vivu
Ch'Iostos generosu hat resu eternu.
Eo debile so', e soe minore:
Beni tue, Fortesa e mannu Ardore.

2.
Pustis de duos dies de camminu
Iostos fît in Nurri a su merie.
Si 'nd'abizat su capu quirinu
E de sa gente sarda si 'nde rie;
Movendesi cun animu ferinu
Ordinat gherra su matessi die,
Crênde de bincher sos sardos soldados
Istancos de sas vias e sudados.

3.
«Pro Marte! - esclamat - o romanas gentes,
Armadebòs pro bellica azione:
Sos omines d'Iosto sunt presentes,
E cun nos dae nou b'est Magone.
Prestu movide che lupos furentes
Cando bient accanta calchi anzone:
In custos campos si dênt rennovare
Sos attos chi cumprestis in Kalare».

4.
Sos Romanos isveltos si movesint
Ca fînt pasados dae ogni pena,
De attarzu lughente si bestesint
Disizosos de currer a s'arena.
Totus ferocemente aboghinesint
E de fogu buddesit ogni vena,
Fortes alzesint sas tremendas manos
Pellitos minettende e Africanos.

5.
Iostos non perdesit su coraggiu
Bidende sos romuleos gulteddos,
Ma, mes'istancu dae su viaggiu
Aboghinesit cun custos faeddos:
«O Sardos, ecco prontos a passaggiu
De s'aspra Roma sos coros nieddos.
Ecco sos inimigos de Sardinia
Vasos de disonore e d'ignominia.

6.
Alzade s'arma. Deus bos protegat
E cun sa sua manu bos aggiudet».
Ogni Sardu s'infiammat, si renegat
E contras Titu menettas iscudet;
S'Altissimu Signore ognunu pregat
Pro ch'invanu s'ispada no' isnudet,
E s'avviat pro fagher mannu istraziu
In sas robustas gentes de su Laziu.

7.
Mentres totu s'esercitu si movet,
Ecco Magone narrer a Iostu:
«Capu, frena sa truppa, e nemos provet
S'arma sarda, ma istet a iscostu;
Lassa solu Magone chi renovet
Sas gherras e d'eroe pighet postu,
Pro ch'iscant chi no' est ancora mortu,
Ma chi s'agatat forte in bonu portu».

8.
Su sardu capu sa dimanda accettat
E prestu frenat s'amsicorea gente.
In su fracassu Magone si 'ettat
Cun Balare e Dudosu armipotente;
Passat ticchirriende e no' ispettat
Chi Manliu saturniu lu tente.
S'incontrant gai sas gentes avversas
Part'ordinadas e parte dispersas.

9.
A Magone Terenziu distinghet
E gosie l'assalit renegosu:
«Salve, Magone! Chi' est chi t'ispinghet
A renovare su fracassu umbrosu?
Ancora vivis? Ancora ti cinghet
Su sole cun raju luminosu?
Chie ti dat tanti coro pro torrare
A sa gente saturnia tentare?

10.
Avanza puru, Tyru maccu, avanza,
Si de gherrare non ses saziadu;
Tira s'ispada, sulleva sa lanza,
Ca tu'a bincher ses abituadu.
'Etta faeddos in manna abbundanza,
Ca de limba ses riccu e ben'armadu:
Incoraggia sos tuos a sa gloria,
Ca subitu ti donant sa vittoria.

11.
Torr'a Kalares, gira Campidanu
E a s'Africa manda casu e trigu;
Regogli prat'e oro e pone, insanu,
Ca poi ti l'agatas a pinnigu;
Bie sos deos sulleva sa manu,
Ca essis binchidore in s'inimigu;
A Karchedon promitti mannas cosas,
Ca restas cun sas armas gloriosas».

12.
Goi narat; e pro dìspreziu ridet,
Faghende rider puru sos cumpagnos.
Su capu Tyru tanti beffe bidet
E iscudet a terra sos calcagnos:
Paret chi naret ch'a totus isfidet,
Mentres fissat sos omines istragnos,
E intantu cun boghe ispaventosa
S'isfogat goi s'anima fogosa:

13.
«O superbu romuleu, non ridas
E non ti credas unu Marte divu.
S'in Kalare fis mannu in sas disfidas
Innoghe certu 'nd'has a esser privu;
Si che invulnerabile ti fidas,
Has a lassare su samben a rivu;
Si ti crês curridore in ogni costa
Non credas d'arrivare a ogni posta.

14.
Treme e abbassa sa superba fronte,
In custos logos seguru non sias:
Iscas ca sunt faladas dae Monte
D'Amsicora sas mannas cumpagnias.
Has a ruer de Nurri in s'orizzonte
E sos Sardos ti tirant a corrias.
Iscas ca est faladu cun furore
Pados tremendu, de Roma terrore».

15.
Goi nât; e giradu a sos soldados
Los incitat cun boghes d'uraganu:
«Balare, cun sos caddos animados
Sies fortesa contra su Romanu;
Aderezza sos Sardos attarzados
Cun sas armas fulmineas in manu;
In sos pruìnes de s'asperu Marte
Che primu cavalieri hapas parte.

16.
Forza, Dudosu, forzade, o Tyros,
Contra Roma superba e accanida.
Bos rendat infallibiles sos tiros
Marte supremu, nemigu a sa vida».
Cessat; e in totue faghet giros
Che terribile tigre infelonida,
Mentres fogosas sas avversas partes
Lassant suores in gherreras artes.

17.
Terrore mannu: bolat vivu fogu
Inter sos passos de s'allutta gherra;
De su fracassu rimbombat su logu
E dae sutta 'nde treme sa terra;
Punos e Quiritos a og'a ogu
Si sunt ferinde da' in perr'in perra,
E ognunu cun prontu de leone
Tra sos attarzos barbaros s'impone.

18.
Manliu saltat e cun boghe forte
Ispinghet sos Romanos a s'ispantu:
«O marziale gente, pone morte,
Ammanta Punos cun s'eternu mantu.
Intrade eroes, cun gherrera corte,
Iras 'ettade e distruide tantu.
Sos chi si sunt salvados cuddu die
S'atterrent como fridos piùs che nie.

19.
Benzat Iostos, ca meda si vantat
De liberare s'imperiu sardu;
Benzat Busentu, su chi totu ispantat,
S'altu Busentu piludu che pardu;
Su re sardu vittorias non cantat,
Ruet a terra s'antigu istendardu.
Est tempus chi sa gente d'Amsicòra
S'ingenughet a Roma binchidora.

20.
Passa, Romanu, fini s'ingiustizia,
Destrue custa gente maleditta.
De su punu Magone sa milizia
No' est che una fragile barchitta:
Movide undas cun fini malizia
Pro chi falet a fundu derelitta».
Custos faeddos inter sos milìtes
Causant novas e asperas lites.

21.
Sa gherra lampat che vulcanu ardente
E non b'hat che fracassu terrorosu,
Ch'ettat a pare bellicosa gente
In su terrenu, tristu e sambenosu:
Milite calat subra cumbattente
E istinghet su ferru disastrosu;
Fumiat su sambene e sos dolores
Passant colpinde cun mannos terrores.

22.
Attraversant sos tronos issurdantes
A sas boghes de morte e de ispantu;
Si biet faces totu sambenantes
A murmurìos de mortale cantu;
B'hat succultos in s'aera sonantes,
B'hat in terra mestissimu piantu;
Minettas essint, novos colpos falant,
Sos ferros com'iscambant, e com'ispalant.

23.
Saltant sos caddos in milli maneras,
Annigrant, pistant, calzigant sas gentes,
Sos ninnìjos ‘de pienent sas aeras
E pur'issas apparint pianghentes;
Sos mìlos de armas saetteras
Faghent tremer sos coros piùs potentes;
Pruer ispissu s'alzate intristit
Sos chelos e sol'umbra orrenda esistit

24.
Làh, làh, passare Furiu feroce,
Como turbende, como disastrende
Unu 'nde bocchit e curret veloce
E ateros 'nd'assalit minattende;
Girat in tundu s'arma sua atroce
E faghet ruer gentes pianghende;
Saltat, curret e intrat e distrue
Senza lu ripararent in neddue.

25.
Da 'ue est isse fuint che astile,
Che abes dae fumu e dae fracca,
Che furfurinos dae feru abìle,
Che lepores chi manna lupa attracca.
A isse ogni forte paret vile,
Mentres passat furente ispacch'ispacca
Cun d'un'ispada orribile chi lassat
Mortos a monte e totu los fracassat.

26.
Dae lontanu sos Pellitos puru
Si faghent meraviza e istant prontos
Pro ponner sos amigos in seguru,
Non lassendelos gai in malos contos.
Pados in altu dae unu muru
Abbaidat sos barbaros affrontos
E sa gana d'intrare in battimentu
Lu ponet in asperrimu turmentu.

27.
Làh, làh, s'insuperabile Tiberiu
In ogni logu fagher larga via
Chirchende sa vinditta 'e Valeriu
Senza lassare gente piùs 'ia.
S'ispada sua est de potente imperiu
E ue falat faghet mala ghia,
Ca semper in su sambene s'intinghet
E sos gherreris a sa morte ispinghet.

28.
Ammirade Terenziu, ca girat
Cun manu disastrosa feridora;
Dae sa bucca viva fiamma ispirat
Mentres passat in campu iscor'iscora;
Velocissimamente s'arma tirat
E sos Cartaginesos addolora,
E mentres duos Furiu 'nd'afferrat
Terenziu potente ses 'nd'atterrat.

29.
De sos fortes eroes adirados
Titu si biet cumbattinde in mesu:
Dat esemplos de arma e bellos nâdos
E si faghet intender puru a tesu;
Como fracassat, como sos soldados
Laudat, cando biet punu istesu,
E numerosos pur'isse 'nd'istujat
E sos campos a sambenes arrujat.

30.
Mannu valore, alta e bella idea
Infervorat s'esercitu romanu:
Faghet nascher piantos e pelea
In su debile esercitu africanu;
Istat tenacemente in ora fea
Movend'a sos nemigos uraganu
E isperende chi apet fortuna
Ruina donet a s'istirpe puna.

31.
Sos Quiritos 'ogant sa discordia
Pienos de terribile furore;
No' esistit piùs misericordia
Ma solu dura pena 'e languore,
Solu tra issos b'hat manna cuncordia
Pro causarent asperu dolore
E pro portarent morte a ogni passu
E mannu battimentu cun fracassu.

32.
In sos Cartaginesos leoninos
Si notat coraggiosa resistenzia;
S'opponent a sos feros Quirinos
Mostrende bona trassa e avvertenzia;
Pur'issos sunt atroces e ferinos
Abusende e usende sa potenzia,
Disizosos de bier iscorados
De Saturnu sos fischidos soldados.

33.
Renegadu, Magone est primu in gherra
E primu faghet mortos e flagellu,
De altas boghes pienat ogni serra,
E serras faghet isse in su macellu.
Pro Dudosu si tremet chelu e terra,
Dudos'armipotente, eroe bellu;
Isse ruinat totu su chi tocca
Mentres traessat rigidu che rocca.

34.
Balare curret, lampat e laorat:
Su ch'accanta li 'enit isfrighinat
Su ch'accanta li passat si divorat
E solu fertu manc'unu 'nd'inchinat;
Iss'afferrat, iscudet e iscorat
E a sa morte sas turbas confinat.
Tantu veloce cantu su fulmìne
Non si mostrat in oras de turbìne.

35.
Sa maestrìa sua nemos tenet
E nemos egual'at sa lestresa,
Nemos b'hat chi s'apponzat, chi lu frenet
E destruat de Roma tanti offesa.
In sos Romanos sa morte mantenet
E sighit, cun sas armas ru'e pesa,
Mancari de suore sos guttìos
Falent continu che pitticcos rios.

36.
S'haere tentu milli altas mentes
E milli limbas fortes in cantare,
Non dia poder sos attos ardentes
Narrer de su fortissimu Balare.
Ma tue, Musa, dae sos fulgentes
Arcos chelestes cala a m'aggiudare,
E calchi attu de s'eroe forte,
Canta solenne cun sa sua morte.

37.
Piùs de chentu 'nd'haiat atterradu
Su poderosu sardu cavalieri
Semper dae su carru pintogadu
Tiradu dae Abile Lizeri
E dae s'altu Caccu guidadu,
S'infallibile mastru carretteri;
Cando Marcu Nasone l'incontresit
E che tigre iradu li naresit:

38.
«Ses tue Pados, s'omine nodidu
Dae s'arcu d'Atlante a s'Oriente?
Lassa su carru, d'arghentu, fioridu,
Ca in terra ti cherzo cumbattente».
'Nde respondet Balare: «O Quiridu,
Pados non so', ma puru so' potente:
Credo ca in sas terras de Kalare
Has intesu su nomen de Balare».

39.
Nêsit; e unu crastu chi teniat
Subra su carru cun forza lanzesit
E mentres su Romanu si torciat
A s'ischina che lampu l'arrivesit;
Marcu ruesit: mentres pianghiat,
Caccu su carru subra li passesit,
Pistendelu che cane fuliadu
Dae ogni vivente dispreziadu.

40.
Caccu magistru su caddu ispinghesit
E si lanzesit subra tres Latinos;
Isse duos contones lis frundesit
Chi calesint sonantes che turbìnos,
Mentres Balare prontu iscarrighesit
Sos grussos istrumentos attarzinos:
In unu pagu sos tres Quiritos
Ruinant a su pruer mesu fritos.

41.
A unu puntu bie s'altu Abìle
Si bidesint ses canes avanzare,
Canes cun sannas grussas che astile,
Chi podiant su caddu istrazzulare;
Balare, prontu, cun pettus febbrile
Si 'etteit a terra a lu salvare
E puru non tenende arma in manu
Dispersesit sos canes in pianu.

42.
Che aquila superba chi ammirat
Accanta de su nidu sos margianes,
E falat, e da 'ucca fogu ispirat
Allarghende sas ungias immanes,
Cun sas cales afferrat e istirat;
Gai Balar calesit a sos canes.
Ma comente senz'arma lu bidesint
Chimbe fortes Romanos l'assaltesint.

43.
Balare piùs lizeri de puzzone
Bolesit a su carru e tot'in una
Pighesit un'orribile furcone
Chi finiat cun s'atta a mesu luna;
Dêsit tres colpos e tres a muntone
'Nde lassesit: fît tanta sa fortuna.
Sos ateros Romanos si fuesint
E cun ateros ses prestu torresint.

44.
Bi fît tra issos s'arcieri Marcu
In sas turres d'Aletriu naschidu,
Dae pizzinnu, amniaestradu a s'arcu
In sas puntas de s'Appenninu fridu;
Pur'a s'Africa haiat fattu imbarcu
E semper binchidore fît essidu,
E tanti s'arte sua fît galana
Ch'alunnu lu crediant de Diana.

45.
Custu puntesit un'aladu astile
De caddos domadore a s'altu Caccu,
Dae fronte l'intresit a s'attile
Tanti fît longu su crudele ispaccu;
Ruesit isse subra de Abìle
Che cando ruet unu pienu saccu,
Abbandonende pro semper sos loros
Chi arghentados teniant sos oros.

46.
Un'ateru Romanu tot'a fua
A su famosu caddu si 'ettesit
Ferzendel'a sa bentre e a sa giua,
E l'ittujesit, gai e l'ismattesit
Cun sa boghe chi non pariat sua
A ogni logu Abile tronesit
E isvenadu totu finalmente
Morzesit in su pruine rubente.

47.
A terra già Balare fît saltadu
Cun sa long'asta e cun s'iscudu tundu,
Bistu s'amigu caru fracassadu
E Abile famosu foras mundu;
Intresit piùs che bentu infuriadu
Pighende sos Romuleos a fundu,
De sos campos faghende un'altu mare
De sambene, bundante in su calare.

48.
Bocchesit a Plinìu, cando fiat
Chinu pro si pigare unu contone:
Pliniu, chi fuire si podiat,
Ma restesit pro fagher su leone,
Appena mastru sardu lu bidiat,
Li curresit lizeri che puzzone
E li ficchesit fìn'a sa corada
D'attarzu sardu sa puntuda ispada.

49.
Bocchesit a su forte cavalieri
Patriziu, su fizu de Virginia
E de Camillu; custu altu gherreri
Teniat manna fama in sa Sardinia,
E cand'a morte Balare lizeri
Lu trapassesit de ferrea linia,
Tra Punicos e Sardos su cuntentu
S'isparghiat, veloce piùs che bentu.

50.
Donesit Balar mortales supplizios
A Murena potente e poi a Mura,
Su famosu fattore 'e malefizios
Pro ponner a sos populos paura;
Bie Balare non baliant vizios,
Cando li 'ettaiat disaura.
Poberu Mura, ruttu in su piuere
Dend'a terra su sambene a lu suere.

51.
Mortos ruesint dae su Pellidu
S'armiportante e forte Decorosu,
Publiu Graccu de Manliu, fidu,
Metellu grassu e Caju fogosu,
Taziu, duos Marcos e s'infidu
Muziu veientu poderosu;
E a chentos e chentos in su piuere
Balare mannu 'ride faghiat ruere.

52.
Mentres goi curriat disastrende
Fattesit cun Terenziu attoppa attoppa,
Non fît a isse su Romanu andende
Ma li saltesit su Pellidu in groppa
E su tuju li fiat afferrende
Pro lu 'ettar'a terra, arroppa arroppa,
Ma cuddu lestru lestru si torcesit
E s'arma pro difesa sullevesit.

53.
Si firmesit su nobile Balare
Nênde: «Romanu, mi cheres respingher?
Si ti cheres cun me paragonare,
Tue non faghes ateru che fingher
De differenzi'in nôs b'hat unu mare
E chi si siat la podet distingher,
Comente si distinghet un'isteddu
Dae unu suttile lumineddu.

54.
Ite giras in sa Sardigna mia?
It'est chi faghes tue in custu logu?
Innoghe non tenides mancu via,
Non solu terras pro fissare s'ogu.
Poite 'enides? It'est custa ghia,
Cust'odiosu ferru, custu fogu?
Fui, lupu famidu, o mori innoghe,
E pro ergunza mancu 'ettes boghe.

55.
O bardaneri, de bardanas fiottu,
Iscas chi ses accanta d'Ennargentu
Ue nessunu resistit su bottu
De su potente sardonicu bentu.
Si ses crudu, ti ch'essis mesu cottu
Dae su fogu sardu violentu;
Si ses duru ti ch'essis mesu modde,
Isfacidu, furuncu, bezzu grodde».

56.
A isse gai s'aspru Quiritu:
«Ti connosco, o Balare tantu notu,
Nerbiu de s'esercitu Pellitu
E de s'Isula bella su devotu.
Mancar! forte, perdes che in litu
E forzis forzis perdes ogni motu,
Ca si ses ferru eo attarzu seo
E de Balares trinta mi che leo».

57.
Naresit. Meda fortes ambos duos
Tremendos colpos subra pare isferrant,
Nemos de sos gherreris cori cruos
Bidet ch'in su paris solos gherrant,
Cun sas ispadas si tessent che ruos:
Colpos poderosissimos atterrant:
Como fuint, si fìrmant, como lanzant,
Como si torcent, girant e avanzant.

58.
Sunt veros mastros in su manizare
Attas lughentes e feros iscudos.
Ecco respingher, ecco abboghinare,
Ecco falare s'arma mudos mudos,
Perder, currer, torrare e furriare
Unfiados de fele e pettorrudos,
Senza si dare pasu pro respiru
E senza tenner gana de ritiru.

59.
A unu puntu Balare, s'ispada
Fît abbassend'in testa a su Romanu,
Ma custu, lestru, girat un'ojada
E cun s'iscudu tundu alzat sa manu
Riparat totu, ma nova tirada
Dat su famosu Sardu e no' invanu
Ca li produghet iscarraffadura
De su bruzzu 'e destra in sa giuntura.

60.
Mai s'esset connotu iscarraffadu,
Su potente Terenziu fogosu:
Iscudet una boghe e hat sonadu
Peri su campu totu bellicosu:
Cale cherbu d'istrale trapassadu
Chi no' agatat logu 'e riposu,
E de sos corrighinos pienat campos,
Bacos, gruttas e fossos e istampos.

61.
De sa superba Roma su galanu
'Ettat s'ispada cun tantu podere
Chi pro Balare ogni riparu est vanu,
Ca nudd'accudit a si difendère.
Calat su colpu che un'uraganu,
E non lassat su Sardu a si movère
Ferindel'a su tuju in modu tale
De li finire sa vida mortale.

62.
Ruet Balare mannu, baluardu
De sos ispaventados Campidanos,
Tesoro de su nobile re Sardu
E viv'amore a sos Gennargentanos.
O Pellitos, chinade s'istendardu;
E pianghide totus, Isulanos,
Ca est morinde su bostru Balare,
S'isplendore de Cornu e de Kalare.

63.
S'altu Terenzu, felosu che gattu,
Lu turbat gai in s'ora 'e sa morte:
«Mori, cane e de goi in custu trattu
Morzat ognunu chi si contet forte.
Mori, Balare, su fattu est fattu,
Non ti 'nde pentas como 'e sa sorte».
Gai li narat, e su Sardu fertu
Custos solos faeddos hat offertu:

64.
«Tot'hapo fattu, o terra mia cara.
O Deus de sos Sardos mira a mie».
Accabbat e ispirat; già sa cara
Si faghet prestu bianca che nie,
Mentres Terenzu s'armadura rara
'Nde tiraiat, ma ecco a inie,
Ecco de Punos un'ala 'enire
Cun sas armas in altu a lu ferire;

65.
Ma si che fuit. S'almu corpus fridu
Connoschent de Balare cun ispantu.
Chi s'est a sa battaglia inferocidu,
Chi subitu s'est dadu a su piantu.
L'ischit Dudosu e curret intristidu
E lu nàt a Magone in tristu cantu;
Custu s'unfiat de fele e movet gherra
In modu tale chi tremet sa terra.

66.
Tremendos tronos insurdant innòe,
In cuddane sos lampos sunt lughende;
Paret chi ferros dae s'altu proe,
Sas terras universas distruende;
De vivos fogos su logu si eoe;
A nues su piuere est alzende
Mentres un'abbolotu totu tuppat
E de mannos terrores totu alluppat.

67.
Sos altos e robustos Quirinos,
Pro sa morte 'e Balare difensore,
'Essint allegros, ma pius caninos
Ponende sos de Africa in timore.
Magone passat cun sa morte in sinos
S'esercitu forzende perdidore.
Cantu piùs non b'haiat isperanza
Custos faeddos a Iostos lanza:

68.
«Iostos, cala, non tardes, attacca,
Ca sos Romanos sunt totus gherrende;
Dae manu ch'a ferru totu ispacca
Balare est mortu, pius non difende;
Dudosu, certu, est in mala tracca,
Ca sos Punos a turbas sunt ruende;
Accudi, curre, mi, mi sos nemigos
Beninde feros, fortes e pinnigos!».

69.
Iostos biet totu, totu intende,
Ca fiat in severa attenzione;
S'intristit pro Balare, e prestu estende
Subra sos Punos sa protezione,
Nênd'a Busentu: «Move e tue attende,
Para sos lampos de Titu dugone,
Essi, Busentu, non momentu istentes,
C'avanzant semper sas barbaras gentes.

70.
Sa vera gherra principiat crasa,
Chirca soltantu de las riparare.
Punta a sinistra ue Terenzu rasa
Senza mai si poder istancare.
E, ue dispreziende ogni pasa,
Cheret monte de mortos innalzare;
Si lu lassant cumbatter solu ancora,
Totu cantu sos Afros si divora».

71.
Busentu movet cun sos milli suos
E puntat a sos logos indicados.
Terenz'avanzat, dende colpos cruos
E carrigat sos novos arrivados,
Narende: «O Busentu, si sos tuos
Contras de me si sunt arrabiados,
Istent seguros chi cun gente puna
Ruent feridos de mala fortuna!

72.
Eo so' de Balare s'uccisore,
De sos Punos tremenda disaura,
Eo so' de sos Sardos su terrore
E de nemigos mortale amargura.
Timide, Sardos, su meu furore,
Time, fui, Busentu, faci dura:
Treme, Sardigna, dae mare in mare
Treme, sutta su meu disastrare.

73.
Sambene giugo de Romanu veru,
Iscaglia giugo chi nessuna segat.
Iscas ca non ti restat manch'isperu
Si s'umbrosu Terenzu si renegat,
E cando isse faghet su severu,
Custa vida l'inculzat e ti negat:
Sas gentes totu m'hant a laudare
D'haer mort'a Busentu e a Balare».

74.
Nât; e Busent'a isse: «Cessa, cessa,
Ca pro pagu mi faghes vomitare.
A gente che a tie sa traessa
Est sarda: non ti credas in Balare.
Si fortissimu ses, no' interessa,
Né m'ispanto si mortu has Balare:
Eo ti naro chi a pettus t'isto
E che vana superbia ti pisto.

75.
Si has samben romanu vigorosu
E iscaglia durissim'a crapire,
Tenet Sardigna attarzu luminosu
Chi sas venas ti podet aperire.
Fettas su dulche o fettas s'umbrosu
Su Sardu non si ponet a fuire;
Sa gente né presente né futura
De ti vantare no' hat haer cura.

76.
Ite faghides, barbara semenzia,
In cust'Isola nostra decorosa?
Cale malesa, cale prepotenzia
Bos ispinghet a via ruinosa?
Sos Sardos sunt'in manna sufferenzia
Senza s'antiga paghe gloriosa,
Ma dèt benire puru sa vinditta
Contra bos, o istirpe maleditta».

77.
Cando custas paraulas finiant
Arrivesint tres canes furiosos
Chi a Busentu lestros puntaiant
Cun sannarzos che furcas mostruosos,
E casi isfrighinare lu cheriant,
Tanti fînt mannos, fortes e barrosos,
Mentres unu Romanu dae segus
Naiat: «Carrigade custu pegus!

78.
Forza, Marte, Minerva, forza, Giove!
Isgranadelu, como bos frundide,
Sas sannas tuas, mannu Marte, move,
Minerva, Giove, como impiberide!».
Ogni cane pariat unu bove
E in issos b'haiat mala fide.
Accudesit Busentu a s'appostare
E duos bellos colpos a calare.

79.
Duas bestias rodulesint pistas
E una si fuesit orulende;
Busentu lestru cun trassas arbistas
Li curresit assegus surridende,
E part'a crastos, parte a boghes tristas,
Su cane mannu est allontanende
E cantu non l'hat potidu sighire
Lu lassesit a orulos fuire.

80.
Comente restat unu cazzadore
Ch'atturigat sos canes a silvone,
Chi cun sannatzos bi ponet terrore
Los disperdet o 'ettat a muntone;
Gai restesit cuss'aizzadore
De sas gentes de Manliu dugone,
Pustis chi su gigante 'e Bruncuspina
Si difendesit cun arte felina.

81.
Busent'intantu cun sa longa ispada
Intro sa dura gherra s'est ispintu.
Bocchit Romanos in ogni parada
Lassende su terrenu a samben tintu.
Sa gente 'e Roma lestru ìspaventada
Girat sas palas cun su coro bintu,
Mentres Manliu dae un'altura
La brigat durament'e cun tristura.

82.
Che a Busentu sos altos Pellitos
Passant disastradores, fulminantes,
Ferocemente ferint e granitos
Parent in resistenzia costantes;
Ponent a pé sos mestos Quiritos,
Non che prima forzudos e galantes,
Salvende gai sos punos soldados
Dae tantos dolores aggravados.

83.
D'Amsicora su fizu, bistu in pena
S'esercitu Romanu in su fuire,
Dat tres colpos de trumba a forte lena
E sas battaglias hat fattu finire,
Giamende sos Pellitos dae s'arena,
Senza lassare nemos a finire,
Ca sa niedda notte fît 'enida
E fiat cosa mala ogn'attrivida.


Cantu decimu

1.
Terenziu non dormit, ma in campu
Vigilat prontu che cane in cuile.
Est accesu de fracculas de lampu:
Su riposu li paret cosa vile;
Unde pensat de fagher calch'istampu
Cun impetu romuleu febbrile,
Pro intraret in sa parada sarda
E alluer battaglia in notte tarda

2.
Faeddat a sas gentes: «O cumpagnos,
Cherides totus pigare riposu?
Non in su lettu s'agatat balagnos
Né sutta tenda s'achistat su gosu.
Sos sanos 'essant, movant sos calcagnos
E non restent cun coro preizosu:
Mentres sa notte falat, nos intremus
In gherra e sos Sardos isfidemus.

3.
Eo non dormo, ma impugno ispada,
Preparo males, causo disastros;
Ogn'adde, ogni serragu, ogni parada
Insambenent d'Amsicora sos mastros
Tot'a mortos dêt essere ammantada
S'amara pianura 'e sos ozastros.
Sos Sardos ista notte in battimentu
Hant a tenner su massimu turmentu».

4.
Accettant medas, ma Titu dugone
S'opponet de Terenziu a s'impresa,
Portendeli de coro sa rajone:
«O Terenziu, notu pro fortesa,
Eo vanto sa tua opinione,
Ma contra te sa mia alta si pesa:
Eo ti naro chi si moves como
Forzis non torras a sa tua domo.

5.
Ista seguru chi nessunu Sardu
Dormit, e si attaccas battimentu
Inveces de fiores pigas cardu,
Ca ti torturant cun veru ispaventu.
Su Pellitu de notte est galiardu
E possedit antigu allenamentu.
Naro custu cun giusta cuscienzia
Formada dae manna esperienzia.

6.
Sa sarda gente no' hat s'eguale
Pro cumbatter in tenebrosa ora:
Surgent dae sa terra che canale
De abba e dae tana 'essint fora.
Sunt razza de mazzone, s'animale
Chi 'essit cando dormit s'aurora.
Lassa, Terenzu, lassa cust'opèra,
E cras faghela bella, manna, intera».

7.
Gos'arregat su Capu; e sos soldados
Cunvenint, ma Terenziu s'iscuntentat,
Nênde; «Si sos Pellitos sunt pesados,
Diversamente s'impresa si tentat.
Unu milite mando a sos tendados
Sardos, e d'ispiare isse istentat.
Visitet totu: miret ue sunu
Sas gentes de su Sardu e de su Punu».

8.
A lestru giamat unu cumbattente
E de goi lu lassat arregadu:
«O Enniu, ca tue ses ardente,
Pro un'opera t'hapo signaladu.
Bae e osserva sa pellita gente
Si riposat in campu piazzadu
O si vigilat pronta in logu alcunu;
Esplora puru su tendadu punu».

9.
Enniu ubbidit e in unu istante
Decidit de partire a ispiare.
Movet, passat lizeri e abizante,
Ma non intendet mancu murmurare.
Avanzat e silenziu regnante
B'hat in totue, e nudda sonu pare,
Mentres sos astros postos in s'altura
Proent pagu lugore e amurgura.

10.
Meda avanzat, e dae unu nodu
Parat bene s'origa cun sa manu
E d'iscultare faghet firmu modu
In su silente regnu oscuru e vanu.
Isse cumparit de marmaru sodu
Istatua ch'iscultat a lontanu.
Nudd'intendet apprima, ma infine
Segnalat de su campu su confine.

11.
Infattis benit murmuttu nodidu,
Bassu bassu che s'esset de furones,
E pesat lentu che sonu timidu,
Che un'ecu de mestas chistiones.
Enniu de notizias sididu
Camminat, chircat sas posiziones
E a sos Sardos s'avvicinat totu
Fina chi restat da issos connottu.

12.
Lu circundant, et vana est sa prova
Ch'isse faghet cherindesi fuire,
Est puru vanu chi isse si movat
Ca lu ciappant che mufla 'e bocchire,
Lu ligant e a gente totu nova
Lu portant, pro su fattu inquisire,
A Iostos, su cale cun dulzesa
Chi su cunfortu in ogni coro pesa:

13.
«Chie ses? D'ue ses? It'est chi faghes?
Cunfessa, non ti turbet su timore:
In sa terra sagrada a sos nuraghes
Nemos benit trattadu in disonore.
Giras innoghe turbende sas paghes
Cun coro de malignu ispiadore?
Cunfessa, si ses bonu, bonu seo:
Non ti toccat né ateru ne deo».

14.
Respondet: «Capu Sardu geniosu,
Eo mi naro Enniu poeta;
Naschidu so' in Rudie buscosu,
Sa terra antiga de trigos lieta
In patria vivesi istudiosu,
E Atene mi fît segunda meta;
Oscu faeddo e grecu e latinu
E canto in custas limbas de continu.

15.
In Sardigna m'agato, ca 'enidu
So' de Atene, pustis tempos tardos,
Pro ponner in s'ingeniu cupidu
Sa dulchissima limba de sos Sardos.
Hap'ammiradu ogni bostru lidu
E sos deliziosos bostros pardos,
E vivia felice, ma sa sorte
M'hat portadu tristizias che morte».

16.
E Iostos a isse: «O dulche coro
Italicu, proite como giras,
Che ladrone chi tendet a tesoro,
A sas sardas guardias t'attiras?
Cale sît sa tristesa eo ignoro
Pro sa cale mestissimu respiras.
Faedda, ogni cosa pone fora:
Tue ses cun su fizu de Amsicora».

17.
'Nde sighit su poeta: «O bellu lizu
De sas sardas cunvalles, m'est dolore
Estremu, su narare su fastizu
Chi sol'a su regodu, est terrore;
Ma gai chi d'issire has disizu,
Eo racconto totu cun amore
E t'espongo cun santa veridade
Chi si esse cun d'unu meu frade.

18.
Dae sa dotta Grecia ammirada,
Partesi in nave bella totu pinta
Cun coloridas fettas pandelada,
Dae bentos a Kalares ispinta,
E in custa bellissima parada,
Ancora non bi fia dies trinta,
Cando Cupidu, de Venere fizu,
Mi puntesit pro males e fastizu.

19.
Viviat in Kalare una divina.
Pizzinna, ninfa sarda, ninfa bella,
'Essida dae s'alma Bruncuspina
Che cand'in chelu 'essit un'istella.
Issa d'ogni bellesa est reina:
Credo non torret bellesa novella
A onorare su serenu mundu,
Chi cun issa soltantu est giucundu.

20.
Hat pro nomine Orfea, in sos viales
Kalaritanos eo l'incontresi,
Passizende tra fiores gioviales
Et estaticu gai la miresi.
A Venere giughiat uguales
Sos pilos e cun issos mi lighesi:
Blundos fiant, calados in sas palas
Che pintogadas aureas alas.

21.
Una limpida fronte circunfusa
D'olimpiaca lughe e piùs suave,
Duos ojos chelestes chi ogni Musa
A paris suo 'nde restaret grave.
Cand'issa mirat, a comente usa,
Ite cheres chi unu non s'inclave?
Cand'in altu sa cara pesaiat
Oscuradu su sole restaiat.

22.
Issa cavanos d'oro, laras d'oro
Issa teniat, issa visu divu.
Dae su pettus m'essesit su coro
E a Orfea andesit vivu vivu.
La signalesi pro meu tesoro
Ca mi credia de sorte non privu.
Mi restesit in s'animu pintada
E non l'hap'un'istante ismentigada.

23.
Ogni die passare la bidia
Leggende, cun papiros in sa manu
E semper pius sa trista anima mia
Ruiat de s'amore in s'uraganu;
Ma (miseru) niente li naia
E solu solu pensaia invanu,
Cantende cun dulchissima cantone
Sos sentimentos de dilezione.

24.
Una die però, mentres chi fiat
In su chelu su sole iscumparinde,
L'incontresi in su campu. Mi uddiat
Su coro, tanti forte fît ferinde.
Mi mudesi, ma issa nudda ischiat:
Su coro suo pro me fît dorminde.
La giamesi: li nesi totu cantu
E 'nde restesi cun serenu ispantu.

25.
Non rispondesit, ma mi cumpensesit
Cun d'una amorosissima oghiada,
E tale fît su colpu chi desit
Ch'isconfusa est s'anima restada.
Mancari jara non mi respondesit,
Sa boghe mia non fît dispreziada.
Gai mi paret, chie l'ischit bene?
Connosco custu solu: custu tene.

26.
Intantu chi Crisippu sapiente,
Magistru suo, lassesit Sardigna,
Orfea bella cun d'unu parente
A Bruncuspina torresit che digna
Alunna de sas Grazias, ch'in mente
Giughet ogni scienzia benigna.
Su die pustis a segus andesi,
Ma in nessunu logu l'agatesi.

27.
Oh, proit'est chi movidu non seo
Su die e totu cun sa bella Orfèa,
Nênde chi la cheria totu 'eo
E contendeli totu sa pelea?
Forzis forzis, comente penso e creo,
Orfea bella como esset mea;
Ma crudele fortuna non cheriat
E goi su Destinu m'ispinghiat.

28.
Giresi totu canta sa Sardina,
Totu chirchesi dae mare in mare:
Non b'hat monte, pianos o collina
Ue non disizesi de passare;
Ma mai 'idesi Orfea divina,
E nemos mi l'hat pottida indicare.
De ue fît? Non l'isco, isco solu
Ca est naschida pro mi dare dolu.

29.
Nuraghes, tanas, baddes e concales,
Casteddos e fortesas ispantosas
Ischint it'est chi sunt sos meos males
E sas oras chi passo lagrimosas.
Hapo 'ettadu cantos geniales,
Ma pro me nudda sunt totu sas cosas:
Sa rosa mia, su consolu meu
No' agato, restende gai in teu.

30.
O montes d'Ennargentu, faeddade;
Faedda tue, dulche Logudoro.
Ogni meu dolore raccontade
Ca connoschides custu meu coro.
Bois, deos, tenide piedade:
Indicadèmi su meu tesoro.
Vivit? Cun megusu la cheria fissa.
Est morta? Cherzo tumba accant'a issa.

31.
Già sunt tres annos chi perdida l'ha
E chi giro chirchende, a cantos vanos.
So lanzu, ca piantu solu papo
E dolores estremos, inumanos.
Puru s'amore meu no' iscapo:
Pro cussu mi so' giuntu a sos Romanos,
E pro cussu est giustu chi cumbatta
Fin'a chi custa dea non s'agatta.

32.
Non odiu a Sardigna, non furore
M'ispinghet a battaglia gherreri,
Ma sa benevolenzia, s'amore
Chi mi faghet andare feri feri.
Non cumbatto pro famas e onore;
Enniu coro feru non coberi.
Trabaglio, cumbatto, m'iscoloro
Pro 'nde bincher sa ninfa a pilos d'oro.

33.
Salve, Sardigna, logu 'e dulchesa,
Terra d'eroes, de trigu e d'amores,
Terra de alta gloria e bellesa,
De musica, de cantos e fiores!
Tue ischis chi Enniu non pesa
Manu contra de te cun sos furores.
Si 'eo enzo contra te in gherra,
Est amore soltantu, o sacra terra».

34.
Gai Enniu dulche non finiat
Cando su bonu fizu 'e Amsicora
A su piantu già movidu fiat
Mandende puru lagrimas a fora.
Ambos sos brazzos a innanti ghiat
Bellu che limpidissima aurora
E abbrazzende su poeta tristu
Goi li narat cun faeddu arbistu.

35.
«O coro de Sardigna innamoradu,
Innamoradu de Sardigna mia,
Enniu caru, hapo interpretadu
Cal'est su contu de sa tua ghia.
Orfea bella, sa c'has istimadu,
Cudd'a chi tenes massima genia,
Sorresta m'est, et est in Cornus como,
In sa regale amsicoréa domo.

36.
De Crisippu sas bellas leziones
Iscriet e cumponet poesia,
Tantu chi pro bellissimas cantones
In s'Isula hat ispartu s'allegria.
Non cambies d'amore opiniones,
Ma semper ama sa sorresta mia,
Et eo giuro chi ti la cuncedo
E chi richesas cun issa ti cedo.

37.
In custu nostru campu como resta,
Senza cumbatter: nemos dês tradire.
Cantu piùs vittoria est lesta
Tantu prima su dolu has a finire».
Finit; e su poeta faghet festa
Lassend'a parte su longu patire,
E cun Giucundu bellu restat, calmu,
De Iostos s'amigu piùs almu.

38.
A sa Sardigna, milli versos mandat
Pienos de melodia divina.
Ammentat patimentos e cumandat
Chi si distruant dae raighina,
Ca cudda, pro sa cale lanzu andat,
Iostos cun bonesa li destina:
Est agatada! Orfea dechida
Hat a esser sa sua in totu vida.

39.
A Iostos isvelat su pianu
De Terenziu forte, chi cheriat
Mover a notte umbrosu uraganu,
Mentres ogni Pellitu a lettu fiat.
Iostos non si turbat; rendet vanu
Totu su chi Terenziu faghiat.
Ca ponet piùs guardias armadas
Pro vigilarent bene sas paradas.

40.
Pettantis Titu animi turbadu
A su ghiadu Enniu ispettaia:
Su tempus de torrare fît passadu
Ma Enniu però non torraia.
«Forzis - naiat - l'hant inghiriadu
E bocchidu che cane in mesu 'ia»:
S'infeloniat e sa sua mente
No' ischiat decider su comente.

41.
Gai Titu. Terenziu nudda intendet
E decidit de cumenzare lotta.
«Ca forzis l'hant bocchidu, si cumprendet,
- Pensaiat - ma movo mala motta:
Peso gherra chi sa Sardigna accendet
Finzas a la lassare totu cotta.
O Titu, lassa, Titu, isculta a mie:
Movamus gherra prima de sa die».

43.
Titu respondet: «Med'allegru seo
De cust'idea tua bella e manna,
O superbu Terenziu, ma peleo,
Ca su Sard'a de notte nos inganna:
Sunt un'istirpe furba: solu 'eo
Sa Sardigna connosco canna a canna.
Sos Sardos non s'attacchent a s'oscuru,
Ca 'essint binchidores a seguru.

43.
Isculta custu fattu tantu bellu
Chi m'hat profundamente ammaestradu.
S'ater'annu cherio su sigellu
De sa gherra ch'aio cumenzadu,
In Nora. Marsu, giamadu Bastellu,
Omine dae me meda istimadu,
Cherzesit intro notte a gherra intrare
Credende de sos Sardos superare.

44.
M'hîat cunvintu (deo non cheria
Ca sos Pellidos, connoschia bene).
Ma it'errore! cando cessaia
Fît furriadu su logu a sambene:
Dae tres mila, milli 'nde tenia,
Sos ateros sa morte si los tene;
E sa cittade bellissima Nora,
Torraiat a manos d'Amsicòra.

45.
Su die pustis prestu nos sighesint
Che cando sighit s'abile sa piga,
In fua disastrosa nos ponzesint
Mentres los giughiamus friga friga.
It'est chi sos Romanos balanzesint
De provocare sa gente inimiga?
Una manna ruina, unu disastru,
Sutta sos colpos d'Amsicòra mastru.

46.
Terenziu caru, s'idea abbandona,
Cudd'idea chi com'has cuncepidu
A cras. Cras sa battaglia alta trona,
E ogni logu dêt esser movidu.
De cust'Isula Roma est padrona,
Cun su prepostu Marte insuperbidu.
Cras a Iostos si decidit sorte
Cun colpos de disastros e de morte.

47.
Appenas 'essit sa bella aurora,
Partide; custu est s'ordine meu.
Ognunu gherret, mandet forzas fora
E a Sardigna comunichet teu;
Si sullevet ispada distruttora
Subra su Sardu malignante e reu.
Sardigna nostra est: ogni camminu
Siet apertu pro su Quirinu».

48.
Titu goi decidit. Iscuntentu
Abbarrat de Balare su mortore,
Ma ubbidit intantu: mudu e lentu
Si ponet in sa tenda, che istore
Pusti de haer in cumbattimentu
Postu medas puzzones in terrore,
E pro non 'nd'haer ateros bocchidu
Felosu si ritirat a su nidu.


Cantu undighesimu

1.
A s'orizzonte sardu puru e bellu
Torrat su sole aureu e giucundu.
Sos tres campos a coro che flagellu,
Si che pesant cun odiu profundu.
Fante sanu non b'hat chi sît ribellu,
Solu sos fertos s'abbarrant in fundu.
A susu s'armant Punos e Pellitos
E a bassu sos fortes Quiritos.

2.
In unu mesu circulu disponet
Titu totu s'esercitu romanu:
A sa sinistra Tiberiu ponet
E Terenziu duru a destra manu,
In mesu istat isse e totu imponet
E cumandat arbistu e soberanu;
B'est a furriu suo Furu errante,
Noeddu de sos caddos cumandante.

3.
Iostos usat diversu criteriu:
Bie Terenzu mandat a Busentu,
Ponet Magone contra de Tiberiu
E a Pados in centra dat istentu;
Mentres isse, cun su supremu imperiu,
Ordinat in su feru battimentu,
Osservand'ogni cosa accant'a Pados
Riccu d'istrales crispos e alados.

4.
In s'aera s'ispiritu 'e morte
Traessat a fruscittos sorragados
E dae terra sa gherrera corte
Pesat d'odiu montes ispantados.
Penetrant innos in sa lotta forte,
Dae sonu 'e corru accumpagnados.
Sos ninnijos altissimos s'intendent
E a totue leant e s'estendent.

5.
Cant'omines pienos de armamentu
A sa lughe 'e su sole saettantes,
Sunt sididos d'intrare in battimentu
Cun sos caentes ferros sambenantes!
Tiradores de arcu a chent'a chentu
Passant cun dardos finis lucicantes,
Tiradores de frunda a lestru passant
E in totue disaùra lassant.

6.
In cue de pugnale armada gente,
E innoghe pizzinnos cun sas astas;
A bassu manos fortes a bidente,
A susu lanzas meda a medas castas;
Como si biet pugnale lughente,
Como s'ammirant faretras nefastas;
'Essint fantes, traessant cavalleris
E carros ben'armados e lizeris.

7.
Avanzant e s'attobiant a pare,
Face pro face sos campos armados.
A s'opponner su primu e a giamare
Est Terenzu chi narat: «O beffados
Pellitos de Busentu, altu mare
Sezis de samben; montes elevados
De cadavères ...». E sa 'oghe sua
Fiat che tronu cando chelu annua.

8.
E a isse Busentu: «O lupu feru
Chi avanzas tristamente a bucc'aperta,
Innoghe non ti vantes che severu,
Ca ti falat a palas calchi ferta;
Sos Sardos ti che mandigant interu
Comente faghet aquila a lugherta.
Beni, feroce lupu, accosta, avanza
Ca ti fatto provare custa lanza.

9.
A sa Sardigna mia chi' ti ghiat?
Nissunu Sardu, credo, t'hat giamadu».
Goi li nât; e su Romanu fiat
Che turmentada pibera unfiadu,
E cun boghe felosa repetiat:
«A nemos timo, memos azzardadu
Est a mi ponner frenu, mentres eo
M'accost' e fin'a morte ti peleo.

10.
Hapo lassadu sos Punos confusos,
Como sutta su pe' sos Sardos pigo,
E dênt restare totu cantu infusos
In su samben chi fatto e chi pinnigo
Benzat su ch'in sas armas hat piùs usos,
Avanzet, ca (miserrimu!) lu ligo.
Prest'a sa lotta, Sardos, e appustis
Totu hant a connoscher chie fustis.

11.
Prestu! benzat su re, benzat innante
De sa Sardigna su piùs duru eroe,
A esser cun Terenzu duellante
E provet colpos cant'isse 'nde proe.
Chie si siet s'alzet e si vante
D'accostar'a Terenzu in gherra oe;
S'azzardet a pigare su pugnale
Contra de su Romanu marziale».

12.
Su primu primu a su giamadu azzardu
Si movet Nolza, forte e nominadu,
Totu felosu nênde: «Eo so' sardu
E non timo sas boghes chi has 'ettadu.
Non paoria postu m'has, ma a lardu
E a iscalla m'has immanniadu.
Est de sos Sardos tenner alta fronte
Puni cando s'ispaccat unu monte.

13.
Oe 'nde pagas totu sa ruina
Chi fattu has in sas paradas mias:
Su grussu tuju, sa lardosa ischina
Has'a lassare oe in custas vias.
Tue ses dignu de morte canina
E che a cane ti fatto a corrias;
E si non rues mortu in custu logu,
Ti che 'olas che flacculas de fogu.

14.
Senz'ateru faeddu né minatta
Ambos duos si giunghent in duellu.
Falant sas armas e s'atta cun s'atta
Produghent terrorosu unu flagellu;
Su ferru ognunu in maestria tratta
Cherinde fagher subitu macellu.
E sas ateras gentes in cuss'ala
Si firmant ammirende s'alta gala.

15.
E, sende su duellu goi istrintu
Cun s'impresa tremenda e faticosa,
A meraviza totus hat ispintu
Una boghe potente e fracassosa,
Chi semper si faghiat in distintu
Che noa truppa forte e bellicosa.
Emo, fît truppa noa, truppa forte
Falada pro sa vida o pro sa morte.

16.
Piùs de treghentas femminas armadas
Arrivaiant dae ogni parte.
Dae sa Bruncuspina fînt faladas
Contra sas gentes de s'impiu Marte
Giughiant altas sas armas usadas,
Ca de sa gherra connoschiant s'arte:
E haiant sos coros disizosos
De agjudare frades e isposos.

17.
Tra issas b'est Matale, sa sorresta
De sa duce Marcusa arciportante;
Liana b'est, cun s'elmu grae in testa
Orribile che tigre minettante;
Cun issas Lara firmissima resta
Currende e zerriende dae nante,
E Furia si biet, s'alma isposa
De Nolza, oghi manna, face 'e rosa,

18.
Sas treghentas gherreras, senz'istentu,
Appenas arrivadas, cherent dare
Duru cumenzu a su cumbattimentu
Pro currer s'inimigu e s'isfogare;
Ma subitu su sabiu Busentu
Goi narende las cheret firmare:
«O imprudentes feminas, lassade
In cumandu su chi hat sa podestade.

19.
Chi est chi bos hat dadu cust'ordine
De falar'a su campu bellicosu?
Nobile e bellu est su bostru fine,
Ma su mediu est arrischiosu.
In s'imperiu nostru b'hat omine
Chi ghiet, sit in dolu o sit in gosu.
Istade firmas, firmas rispettade
Custu duellu cun seriedade.

20.
Forzis goi sas feminas antigas
Dae su monte solas si moviant?
Ah, issas fiant sempere pinnigas
E senza capu pe' no' 'ettaiant.
Ischedas chi sas gentes inimigas
Cun su solu coraggiu non beniant,
Ca bi cheret prudenzia e manna trassa
Pro superare fracassa fracassa.

21.
Si bos movides, ghio unu soldadu
A sa sacrada Cornus a narare
A su Bezzu su ch'hazis operadu,
Senza ordines suos osservare.
Isse poi, terribile, adiradu,
Comente ischit bos hat a pagare:
E bastat un'ojada de Amsicòra
Pro bos ponner de Bruncuspina fora».

22.
Sas gherreras, intesu su cumandu
De su capu Busentu, firmas restant,
Abbaidende cun s'oju nefandu
Sos colpos chi a Terenzu in testa assestant.
Issas a 'ogni tiru laudandu
Godint, isperant, augurant, festant.
Fura s'avanzat a oju fogosu
E connoschet a Nolza suo isposu.

23.
Tremet de fele, hat prontu malignu
E che mascu la faghet cumparire,
Forte e galana, de aspru disignu
Che abile chi curret a bocchire.
Giamat: «O Nolza meu, eroe dignu
De sa manna Sardigna, accomi 'enire!
O Nolza, feri, forza, como iscude
E mostra a su Romanu sa virtude».

24.
Nolza respondet cun isvelta ojada,
Mandend'unu surrisu 'e dulzesa,
Ma in cuss'ora, de gai fidada,
Terenzu falat s'arma cun firmesa
E sa pettorra lassat isperrada
A Nolza, senza tempus de difesa.
Ruet su Sardu, senza poder dare
Mancu saludu a sa chi dêt amare.

25.
Subitu morit. Terenzu surridet
«E mezus - narat - fît non t'esses postu».
E mentres goi narat e deridet,
Prestu si che lu tirat a iscostu,
Ca s'armadura esse bella 'idet,
Forte e lughente e de supremu costu;
Ma Furia cun coro impiberidu
Curret e faghet ponner su maridu.

26.
Che leonissa chi su leoneddu
Biet in bucca d'ateru feroce,
E movet aspra, cun coro nieddu,
A dentes foras e a pe' veloce;
Gai si movet Fura. Unu marteddu
Li feriat su coro a colpu atroce.
Issa non cheret solu su maridu,
Ma cheret chi Terenzu ruat fridu.

27.
Senza narrer faeddu, sicca e dura,
Atrocissimamente attaccat lotta:
S'ispinghet a Terenzu e nudda cura
Perigulos de tiru o mala motta.
Su Romanu li nât: «Cheres tristura?
Ti cheres crua si ses mesu cotta?
Lass'istare, non gherres, e custodi
Cussa tua bellesa e ti la godi».

28.
Non respondet sa femina, ma pesa
S'arma potente e gai dat resposta.
Su Romanu s'opponet cun difesa
Murmurende: «Mischina, ti ses posta!»,
Poi furriat s'arma cun lestresa
E a sa Sarda feroce s'accosta:
S'alluet su duellu e pro sos sonos
Sas paradas rimbombant che a tronos.

29.
A unu puntu isse alzat boghe:
«Ite sognas, o femina? Ti credes
Cun sa cannuga e cun su fusu innoghe?
Calchidas lanas a lizeris pedes?
Impastas pane? Cun gente chi gioghe
Trattas? Cun pizzinneddos? Cun eredes?
De su chi ses faghinde ti 'nd'agattas
Cando de s'arma ti falant sas attas».

30.
Como respondet Fura: «O mascu duru,
Eo non sogno, ma so' bene ischida;
Non so' in domo, ma so' foras muru,
Che in su buscu tigre impiberida.
Mancari tue ti credas seguru,
Sa filadora femina t'isfida,
Ca tot'in una su lizeri fusu
S'est furriadu in armas de mal'usu.

31.
E né calchido lana, ma omines
Calchido cun su pe' terrificante;
E né impasto pane, ma pruines
In su samben romanu fumigante;
Non mi credas piena 'e macchines
E debile che debile giogante:
Non giogo cun sos caros, ma s'ispada
Manizo contra gente a ferru armada.

32.
Su ch'has bocchidu fît meu maridu;
Et eo como intro in sa vinditta».
Goi tesset sa femina, e finidu
Ch'hapat, a s'inimigu istat affitta:
Movet su ferru cun brazzu timidu
E lu falat che turbine o saitta;
Torrat, replicat, puntat semper forte,
Giamend'a su Romanu mala morte.

33.
Ammirant sos de Roma sa fortesa
E su coraggiu veru e sa genia
De sa gherrera sarda, e s'alta impresa
Ue resistit sa bella Furia,
E Narant; «Cant'eccelsa nobilesa!
Biadu su chi l'hat in cumpagnia!
Sa sardonica gente, veramente,
De calchi deus fiza est, potente».

34.
Terenziu bidende sa femina
Resister che terribile gherrera,
S'iscottulat cun face piberina
E lassat unu colpu a tant'aèra
Ch'haeret dadu morte, e s'eroina
Alzat s'iscudu cun tale manera
Chi, a su colpu, sa pesante ispada
A orrugos in terra 'nd'est falada.

35.
Terenzu, postu senza ferramenta,
Si che fuit, timende calchi pena,
E Furia, narende: «Istenta! Istenta!»,
Sighiat de ferocia piena.
Ma sende de Terenzu piùs lenta,
Su segudare tot'in una frena
E girada a sos Sardos, goi altu
Los giamat totu cantos a s'assaltu:

36.
«Sardos e Sardas, movide che lampos,
Movide, gente d'istirpe gherrera:
Faghide cun su ferru milli istampos
In sas barras de Roma Bardanera:
Appettigade sos nemigos campos,
Turbade terras, abbas e aèra.
Lestros! Su fogu sardu sît alluttu
E su duru Romuleu distruttu».

37.
Orribilmente Fura esclamat, posta
In aria s'ispada mentres lassat
Sos pilos a su bentu ispost'isposta,
E che tronu sa manna oghe passat.
Comente riu forte in fini costa
Segat, erumpet, si drizzat, iscassat;
Cando sa gente gasi fî movende
Fura sa fera 'oghe fît ettende.

38.
Busentu capu dat accinnos, ghiat,
Faghet torrare, punghet e ispinghet,
Aizzat sos gherreris, mentres niat
Dardos e in su samben los intinghet;
Sas ideas nemigas bene ispiat
E pro livore sas laras si linghet,
E tot'in una intrat e distrue
Senza cunceder passos in neddue.

39.
Sas feminas sunt tessidas che feras,
E che mascos manizant s'aspru ferru:
Passant altas, terribiles, severas,
Furriende su campu a un'inferru;
Treghentas sunt, e parent sas aèras
Disastrosas, in muilos d'ierru.
Sos Romuleos, mentres las combattint,
Ammirant e a issas lodes 'attint.

40.
Mentres innoghe sunt in lotta dura,
In mesu trettu Titu contra Pados
Non movet manu, ma firmu s'ammura,
Ispettende momentos disizados.
Né Pados, furbu, de mente segura,
Si movet, né aizzat sos soldados.
Ambos duos s'ispettant e in mesu
Sas movidas osservant dae tesu.

41.
Ma in su logu ue Magone est postu
Gherra movida est a totu puntu.
Su terrore si fiat interpostu
E aspettu de morte hîat assuntu.
Ruinat gentes de galante costu
In su vastu terrenu a samben untu;
E sos succultos de piantu amaru
Né haiant accabu né riparu.

42.
Già innanti chi Nolza esset ruttu,
Magone cun Tiberiu fogosu
Accostados si fînt e a murmuttu
Intrados in duellu ispaventosu;
Ma pro unu Romanu apposta iscuttu
A ferrer a Magone arrischiosu,
Si fiant illobados, dende isfogu
A s'issoro coraggiu in nou logu.

43.
Dudosu passat cun afflizione
Estrema, a sos Saturnios domare;
De los pistare hat intenzione,
Lassendelos 'ettados subra pare;
Bocchit a su potente Patione,
A Baldus, a Romuleu e a Romare:
Ciappat a Caru, l'iscudet a terra
E tot'in una sa testa l'isperra.

44.
Saltat a fua ponende paura,
E mentres Balcar fuit, tot'in una
S'intendet trapassare s'armadura
E sa persona dae manu puna.
Ruet isse pienu 'e amargura
Istellas frastimende e sole e luna,
Mentres Dudosu su pe' in su tuju
Li ponet e lu lassat mudu e ruju.

45.
A Luciu e ad Alessi similmente
Ponet in terra cun Calvu e Mesteu,
Ferit a Capitoliu e a Galente,
A Nettolemu forte e a Nereu;
Isfrighinat a Nassu e a Morente
E respinghet Palladiu e Napeu;
E semper gai in su latinu campu
Dudosu si faghiat largu istampu.

46.
Né Magone est chietu: Aspros supplizios
Isparghiat in sas nemigas gentes;
Sueradu, faghiat sacrifizios
Mannos e generosos, frequentes.
Osservat sos romanos malefizios
Cun ojos fulminantes e dolentes,
Pienu de isperu in sa vittoria,
Carrigu de vinditta in sa memoria.

47.
Subra su caddu maestosu saltat,
Ferit sos vivos e pistat sos mortos;
De sambene sos Romuleos ammaltat,
Proet disastros, 'ettat iscunfortos.
A isse maestria nudda faltat
Mentres de petta accuccurat sos ortos:
Est un'eroe veru, e totus vantant
Sa sua forte manu e si 'nd'incantant.

48.
Altusonante sullevat s'iscudu
Mentres falat s'ispada fulminante.
Pro isse mortu est su grussu Arudu,
Etruriu pizzinnu, Caru e Zante;
Pro isse in su terrenu est ruttu mudu
Palamedes, Oenu e Floridante;
Pro isse ruet fridu Fescenninu,
Totu gente de prontu leoninu.

49.
Mancari tantas mortes isse fettat,
Tiberiu 'nde faghe piùs ancora;
E in sa truppa puna ispantu 'ettat,
De sambene faghende alta cora.
Magone, prima in sa battaglia ispettat.
Mancar'a Roma lugat s'aurora,
Ma poi chi si biet meda istrintu
A Iostos de goi hat boghe ispintu:

50.
«O Iostos, innoghe simus bintos,
Nos distruent: avanza ateros fantes;
Sos meos casi totu sunt istrintos
E in tremenda gherra dolorantes.
Non tardes, beni, ghia sos distintos
Pellitos, cura sos perigulantes».
Goi esclamat; e poi in mesu gherra
Falat, e sos ch'agatat los atterra.

51.
Fracassa mannu b'hat e feridade,
Tremore, morte, turmentu, furia,
Massimos tronos, fera crudeltade,
D'affannos disastrosos istrazzia.
Non si cumprendet ordine, unidade
Non b'hat tra cussa gente in tribulia,
Mentres fin'a sos altos de s'ispera
S'alzat nue de pruer turmentera.

52.
Iostos mandat su tremendu Pados,
Però senza sos suos cumbattentes,
Ca issos fiant prontos, preparados
A riparare de Furu sas dentes,
Giustu dae Iostos guidados,
Sabiu capu tra sos sapientes,
Med'espertu, mancari in gioventura
De sa piùs dilicada fioridura.


Cantu doighesimu

1.
Si movet Pados: li gravat in testa
Un'elmu mannu, nidu che arghentu
Chi non trapassat ispada funesta
Senza restare issa in perdimentu;
E cando passat lestru, totu istesta,
Non los salvat perunu movimentu.
Non b'hat mazzones chi si vantent gai
De fuire de Pados s'arguai.

2.
Una corazza meda grussa giughet,
Cun arte summa a varia pintada;
Una chintorza chi allargu lughet
Subra de sa 'entrera inattarzada,
E ferreos cambales. Nudda addughet
Graesa a isse s'arma, né in parada
Né in camninu, né cando segùdat
Sos nemigos e meda gente istudat.

3.
S'iscudu suo podet ammantare
Unu nuraghe, tantu fît estesu;
Ponet ispantu ebbia a lu mirare,
Non solu a sullevare tanti pesu.
Su chi Busentu portat in gherrare
A su de Pados no' est mancu mesu;
Eppuru isse lu chinnit comente
Chinnit su bentu una fozitta ardente.

4.
Rutundu est e totu pintogadu
Dae s'artista nobile Orthobene,
Ch'in su centru cun arte hat istampadu
Sa giusta forma chi Sardigna tene,
E in altu su Summu Increadu
Divinamente surridente in bene
Portend'innanti sas manos impare,
In attu de la cherrer abbrazzare.

5.
In mesu a destra unu gherreri mannu
Chi giughet in sa manu longa ispada,
Mirat Sardigna cun potente affannu
E cun face d'ispasimos turbada:
Paret chi penset pro immensu dannu
Chi falet subra s'Isula istimada,
E pro cussu disizat de pigare
S'arma pro la difender e salvare.

6.
A sa sinistra unu Pellitu istat
Cun sos ojos a s'Isula fissados;
Hat istilu e paperi, e nudda avvistat,
Tanti tenet sos sensos dolorados.
A lu mirare su coro s'intristat
E sos ojos non restant pausados,
Ca comunicat lampos de dolore
E colpos de tristesa e languore.

7.
In bassu un'alma femina sezzìda
In una pedra: bezza e posta in mantu
De luttu, desolada, attripunzida,
Coperta de terribile piantu;
Sa sinistra venosa est ficchida
In sa destra venosa e lanza tantu:
Ambas duas istringhent sos genugos
Giuntos che duos ligneos orrugos.

8.
In giru a sos disignos geniosos
Current battoro circulos, ornados
Su primu a ramos crispos ispinosos
E su segundu a omines armados;
Hat de olia ramos maestosos
Su terzu, de ispinas traessados;
Su quartu hat palmas e frunzosos
De lauru mazzittos incantosos.

9.
A s'iscudu s'ispada s'egualat,
Manna, robusta, ispaventosa aberu
Ch'in unu nudda omines ispalat
Senza lassare manc'un'ossu interu;
Ruinat totu cantu in ue falat
E d'acconzare non lassat isperu.
Li fît dae Amsicora donada
E bintighime baccas fît costada.

10.
Cun custas armas su tremendu Pados
Movet pe', tirat boghe, totu ispantat,
E rimbombant sos bacos intimados
E s'alma ispera milli ecos cantat;
Sos puzzones a buscos attupados
Fuint, sa fera fischida s'incantat,
S'abbarrat; e sos abiles 'olantes
Mandant piulos malos, dolorantes.

11.
S'iscottulant sos caddos fieramente
E no' iscultant sos guidadores.
Timet e tremet sa romana gente
E profetizat noeddos dolores,
Nênde: «Chi est cust'omine potente
Chi arrivat cun totu sos furores?
Forzis est Marte? Sardan? Isse solu
Nos hat a ponner in disastru e dolu».

12.
Pados intantu si ponet in mesu
De sa gente romulea e abbassat
S'arma disastradora a tale pesu
Chi soltant'orrugaja in terra lassat.
Su nemigu ch'incontrat est estesu,
E isse non considerat, ma passat
Atterrende sas gentes, che massaju
Chi falzat erba modde in mese 'e maju.

13.
Cando lu mirant feru e disastrante
Mentres sos inimigos lestros ruent,
Nemos s'opponet a s'altu gigante,
Ma in su currer de foga s'alluent.
Isse esclamat: «Saturnios, innante!
Proite sos timores bos distruent?
Ispettade ca subitu bidimus
Chi bois sezis e nois simus».

14.
E gai de fiammas infernales
Alluttu, passat, faghende camminu.
De samben format turbados canales
E montes cun s'esercitu latinu.
'Ettat timore e morte, milli males
Faghet proer allargu e a vicinu.
Sos Romanos s'isparghent, e in una
A sos Punos surridet sa fortuna.

15.
Proite sos Romanos timent gai,
Senza riparu postos in sa fua?
O Roma, est ca non bidesti mai
Gigante tale, né in terra tua
Né in ateru logu. S'arguai
Est in sas forzas chi Pados non cua,
Mentres passat in mesu 'e sa gente
Benida a bincher s'Isola fiorente.

16.
Su Sardu dae prima lassat mortu
Ad Aèda, ad Ammone, a Picu, a Paru;
'Ettat a terra totu pistu e tortu
Pelasgu, Samuleu a Titu caru,
Mandadu hat a s'eternale portu
Tarconte e Triton cun Fuscu e cun Raru;
A Triviu poderat e in terra
L'abbandonat isgiuntu perra perra.

17.
E non si fît Alseidu salvadu,
Mentres cheriat a si che fuire,
Cand'accanta de Pados fît passadu
Timidu, lestru, senza proferire.
Né Amsantu pro bene hat fatigadu
Cando pro cherrer subitu isparire
S'est cuadu, mischinu, in una grutta
Ue Pados l'hat dadu estrema iscutta.

18.
Miseru Lesbos mentres chi fuiat,
Pados in tundu li passat s'ispada
E colpu ferocissimu li ghiat
Chi a terra sa testa nd'est falada;
Su truncu tristamente si moviat
Faghendesi a s'isvelta una ballada
Fin'a ch'est rutt'a terra pro pastura
De sas rapaces aes de s'altura.

19.
E de te hapo pena, o bellu Alciide:
De te ca mentres curres che saitta,
De cussa cursa Pados si che ride
'Ettendedi a muntone a carre fritta.
Rues che lizu, che lièra 'ide
Sutta sas dentes fortes de crabitta.
E Pados passat senza considèru
A pe' veloce e cun aspettu feru.

20.
Lamento te, o jovono Antenore,
De su Laziu fiore, e te Dardànu,
Ruttos a s'improvvisu in su furore
De su mannu sardonicu uraganu.
Memoro te, o Rutulu, fiore
De sos colles campanos, dulche, umanu:
Piango te, o Scilla, su piùs bonu
Tra sos Romanos, bellu in su rejonu.

21.
Ma totus non bos potto memorare,
O giovonos de Roma geniosos,
Mortos subitamente subra pare
Dae su Sardu cun colpos fogosos,
Che pischigheddos bellos in su mare
Sutta sos lados cavos mostruosos
De sas balenas, e che mufloneddas
In sas ungias de s'abile nieddas.

22.
Cando Manliu biet tale ispantu
E sa gente romana fuidora,
Clamat: «O Romulèos fortes tantu,
Prite de campu bos ponides fora?
Ite succedet? Cale malu incantu
Bos faghet gai ruer in mal'ora?
Forzis Pados timides? It'est Pados?
Ah, Romanos perdentes e beffados!

23.
Bie Pados torrade e opponide
A isse ferros cun mannas iscuttas.
Non timedas, o fortes, ma 'esside
Pro li lassare sas carres assuttas.
Bos avvilides? Nò! Pigade fide
E sas timenzas abbarrent distruttas».
Goi naiat; però sos soldados
Fuiant semper, meda infuriados.

24.
Pados semper los sighit e distrue;
Fantes e caddos a boghe ispaventat.
Sos Latinos non firmant in neddue
Né a tenner su Sardu unu bi tentat.
Titu, bidende totu rue rue
A riparare non piùs istentat,
E ordinat chi totu s'esercitu
Essat contra su Punicu e Pellitu.

25.
Intant'Iostos non movet ancora
Sos soldados de Pados, ma ispettat
Attentu semper, piùs urgente ora
In sa cal'isse puru gherra fettat.
Dae su campu prùine 'essit fora
E tot'a pare su logu si 'ettat.
Sos caddos saltant, fuint annigrende,
Mortos e vivos in terra pistende.

26.
Iscudos sonant, ferros falant, dardos
Muilant in s'aera anneulada.
Sas gentes de Terenziu a sos Sardos
Si giunghent in un'atera parada,
Ue bi sunt sos punzos galiardos
De sa femina sarda arrabiada.
Tremenda lotta; paret ogni cosa
Pianghente, turbada e lagrimosa.

27.
Piantos 'essint e faeddos malos,
Cantones e succultos de ispantu;
Samben iscurret a fumantes calos:
Sa terra tenet rubiu unu mantu;
E sambenosos sunt sos ferreos palos,
Iscudos, elmos e ogni impiantu.
Sa furibunda morte girat trista
Isparghende disastros pista pista.

28.
Intantu sos Romanos gai unidos
Resistint a s'ispinta e a s'offesa
E, foras d'ue Pados ponet didos,
Riparant sa sardonica fortesa.
Cumbattint gai fin'a chi finidos
Sunt de su sole sos rajos d'altesa.
Tando cessant, ma medas d'ambas partes
Cheriant segudare in malas artes.

29.
Si ritirant sos Punicos e Sardos
E in s'opposta parte sos Romanos,
Lassende vigilantes galiardos
In sos cunfines tristos e istranos,
Non s'essent in momentos piùs tardos
Movidos sos tiranos cun tiranos,
Pro segudare s'odiu malignu,
Ponende, forzis, notturnu disignu.

30.
Falat notte niedda e intristida
Mancari in s'inchieta e alta ispera
Est calch'istella tremende apparida,
Cuntemplende sa terra turmentera.
Sos soldados riposant e sa vida
Ristorant pustis d'ora 'asi gherrera.
Silenziu bi regnat; ma a s'iscultu
Calchi piulu 'essit e succultu.

31.
Reposu dade, o de Sardigna gentes,
Dormide in su serenu. Non pensare
Devides a sas miseras, dolentes
Oras cand'est su campu subra pare.
Dormide, ca sos ojos languentes
Vigilant de sa mama 'e Balare;
Vigilat Fura, vigilat Ennìu,
Lagrimende cun Orfea che riu.

32.
Cando su sole si fiat cuadu
In s'orizzonte tristu, e ogni fante
Sutta sas tendas si fît ritiradu,
Pro si gosare ora reposante,
A Enniu notizia hîant dadu
Chi Orfea, de cale fît amante,
Fît in su campu, casi moribunda
Pro unu colpu siccu 'e fionda.

33.
Issa non fît falada pro gherrare
Ma pro descrier sos cumbattimentos,
Pro bier ogni cosa e pro cantare
De sos Sardos sos altos ardimentos.
Et ecco, mentres fît a osservare
Da' una rocca sos largos turmentos,
L'arrivat una pedra a sa memoria,
E sa manu romana non 'nd'hat gloria.

34.
Sa ferta est minore, ma su puntu,
Est dilicadu; e issa a terra rue.
Unu fante su fattu 'nd'hat assuntu
E isparghet notizia in totue.
Torrant a la chircare a coro puntu,
Giamant, ma non l'agatant in neddue.
Mancar'esset 'essidu meda gente
Cun cura affettuosa e diligente.

35.
Enniu fittianu est chirchende,
Ma sol'a tardu obiat s'amada
A suspiros estremos lagrimende
In su nudu terrenu fuliada.
Pustis l'haer connota, boghe alzende,
Goi Enniu dulche l'hat giamada:
«O divina, ses cue? It'est chi tenes?
Nara, nara, cun me nudda ti frenes».

36.
Orfea a isse: «Nâmi, chi ses tue
Chi affettuosu mi giamas divina?»
E su poeta sighit; «E ses cue
Ettada, posta tra tanti ruina?
Eo creìa ch'in cheleste nue
Bolares che olimpica reina,
Inveces posta in custa nuda terra
Ses costrinta cun dolu a fagher gherra!

37.
Orfea mia, ses ismentigada?
So' su poeta dulche e amorosu:
Cuddu chi de Casteddu in sa parada
T'hîat apertu su coro fogosu.
Cantu tristura pro te m'est falada!
Cantu male pro te m'hat fattu umbrosu!
S'amore forte chi a tie hapo giuttu
Casi casi sa vida m'hat distruttu.

38.
Cantu tempus chirchende hapo giamadu
E in nissunu puntu t'hapo bistu!
Como t'agato in logu desoladu,
Logu piùs de morte fattu tristu.
Como t'agato, donu meu amadu,
In nuda terra postu e mesu pistu.
Como t'agato non piùs sorridente,
Ma in dolore estremu, languente».

39.
Sa Sarda a su poeta: «Ses benidu?
Ecco connosco cussa 'oghe bella ...
A mie una pedra m'hat colpidu
Pro perder gai s'edade novella.
Pro cudd'amore chi ti ch'hat movìdu
Inchinadi: su corpus si ribella:
Pigami in brazzos ca goi 'ettada
Non cherzo morrer trista, isconsolada.

40.
Eo morzo. Ringrazio s'amore
Chi tue nutris in su coro bonu:
S'animu tuo est unu fiore,
Su narrer tuo est amorosu sonu.
Dae custu mundanu languore
Eo mi ch'alzo a su cheleste tronu,
E dae inie cumpenso sos benes
Chi pro me tu' has tentu e como tenes.

41.
Inchinadi, pigàmi. Ecco fino!
Ti raccumando sa limba galante.
Dae sa via a ue m'incammino
T'hap'a mirare cun ojos d'amante».
Nât su poeta: «Orfea, m'inchino,
M'inchino a ti mantenner un'istante?
Aberu moris? Moris tue? Nara,
Nara, nara divina, o bella, o cara».

42.
Goi nênde, lizeri s'est chinadu,
E in sos brazzos si ponet s'amada;
Si sezzet lentu, casi estasiadu
Cun s'anima mestissima e turbada.
Est mudu; poi: «Orfea!» - hat giamadu -
«Coment'istas? Proite ses cagliada?»
Narat; ma restat Orfea silente;
Issa s'est morta cun suspiru ardente.

43.
Enniu si 'nd'agatat e devotu
L'istringhet a su sinu, in altu nênde:
«Orfea bella, t'hapo reconnotu
Propriu cando tue fis morende?
O deos, eo so' in abbolotu,
O puni est beru su chi so' bidende?
Orfea mia, Orfea divina,
Responde e move sa 'oghe arghentina.

44.
Oh, morza eo puru e reposemus
Postos unu cun s'ateru vicinos.
In vida no'; ma in sa morte istemus
Paris a consumare sos destinos.
Orfea, custu solu dimandemus:
A nois lu cuncedant sos divinos!
Sos ossos si mesturent e su prue
Non cumparzat chi sia eo o tue.

45.
O Musas, bois a sa nostra tumba
Falade cun cheleste melodia;
De su Parnasu sonade sa trumba
Cantende me, cantende Orfea mia».
Goi narat; e flebile rimbumba
Sa 'oghe sua trista in ogni via.
De suspiros d'amore e de piantu
Fît pienu su logu totu cantu.

46.
Enniu gai; ma puru sa manna
Fura, torrada a Nolza pianghiat,
Senza reposos; su coro s'affanna
Fin'a chi fogu vivu foras ghiat.
Segadu Nolza fît che una canna:
Su pettus isperradu e pistu fiat,
Ma lu faghiat che nie limpìdu
De s'isposa su lagrimare 'uddidu.

47.
A tesu duos tiros de istrale
In una rocca a grutta fît penende
De Balare sa mama e s'aspru male,
Chi la colpesit, la fît accabbende.
Su corpus de su fizu geniale
Accanta accanta sua fît mirende,
Sezzida subra d'unu siccu truncu,
E frittida comente unu giuncu.

48.
O mama, cando eo penso a tie,
Su sambene si siccat in sa vena:
Ruo dolente e fridu piùs che nie,
Copertu de pungente e aspra pena.
A ti 'nd'ammentas cando rie rie
Miraias su fizu dulche e lena?
A ti 'nd'ammentas cando lu 'idias
Torrare triunfante in allegrias?

49.
E tue li daias mannos donos
E carignos d'amore e de dulzesa,
Chi mostras semper in sos ojos bonos
E de su coro tou in sa bellesa.
E isse cun amados chistionos
Ti naraiat contos de mannesa
E ti faeddaiat cun amore
De sa Sardigna e de su sardu onore.

50.
Como ponèdi in sa niedda aera
E pianghe cun coro trapassadu.
Pianghe cando lughet s'alta ispera
E cando s'almu sole est tramuntadu.
S'anima tua limpida e sincera
Estremu dolu como hat incontradu
E no' agatat perunu consolu
In cuss'oscuru logu, nudu e solu.

51.
Rappresentas in totu, o mama mesta,
Custa Sardigna bella e dolorosa:
S'Isula totu est sutta tempesta,
E ogn'anima ruet lagrimosa.
E che a tie giughet in sa testa
Una grussa corona lagrimosa,
E hat a esser in seculos tantos
Supposta a milli dolos e piantos.

52.
Mama, naschida ses a su dolore
In s'umbra desolada nuraghina,
Circundada d'ispantu e de timore,
Ispinta a battimentu e a ruina.
Pro te non naschet piùs giucundu albóre,
S'aurora pro te no' est divina.
Sunt tristas in s'aera sas istellas,
Mentres tue dolente ti flagellas.


Cantu treighesimu

1.
Sa dechida aurora torrat trista
Che a Sardigna, e in sos largos campos
Si pesant pro noedda conquista
Sos turmentosos e oppostos lampos.
Iostos furbu e de virtude arbista,
Pro learet a Titu sos iscampos
In duos hat s'esercitu partidu,
Dae meda cunsizos istruidu.

2.
A destra manu ponet a Busentu
Cun su punu Magone, e in s'atèra
Sas femminas cun Pados; isse attentu
Semper in mesu istat e impera,
Armadu che gigante, cun talentu
De dar'a sos de Titu die fera
In modu ch'esser rutta finalmente
De s'alta Roma sa barrosa gente.

3.
Sa gente sarda haiat tentu avvisu
Dae su capu nobile e galanu
De restaret esercitu divisu,
Si 'essiret unidu su Romanu;
Ma si pro casu Titu hiat decisu
D'essire ch'eris a isparta manu,
S'essent sos Sardos postos a tenaja
Ponende su nemigu in fiamma e braja.

4.
Manliu oe cheret cambiare
Modu, movende s'esercitu unidu
Cun sos tres capitanos tot'impare
Chi su cumandu vantant che nodidu.
Issos parent tres aes chi salvare
Cherent sos minoreddos in su nidu,
Contra grussos serpentes minettantes
Chi a saltos arrivant sibilantes.

5.
Sos Sardos e sos Punos bidu custu,
Si disponent a modu disignadu.
Iosto dat cumandu meda giustu
Chi solu s'ala destra esset gherradu,
In manera chi Titu a su trambustu
De cussa sola parte esset faladu,
Mentres Pados, attentu dae palas
Lis hiat a frundire iscuttas malas.

6.
Sonant intantu cantone gherrera
Sos punicos arbistos trumbitteris.
A sa sonada bellicosa e fera
Respondent sos saturnios gherreris.
Sa truppa puna e sarda tot'intera
Isvelta avanzat, a passos lizeris
Che ischera 'e lupos chi si 'ettat
Cando famen l'ispinghet e l'apprettat.

7.
Su furente e ferissimu Magone,
Accumpanzende s'ispantosu sonu,
Mandat boghes chi punghent che isprone,
E cun Dudosu si movet che tronu.
Issos avanzant in distruzione
A trassa fini e a talentu bonu,
'Ettende mortos testas a s'arena,
Pistos, a sambenosa gorgoena.

8.
Dudosu dae s'arma 'ogat fogu,
Poi dae su fogu 'ogat morte;
Sos Quiritos si pigat a giogu
E in totue tenet bona sorte.
E cando, tristu, de Terenzu s'ogu
Mirat sos Punos falados in forte,
Leat a Titu, nende chi rinforzet
E dae ogni parte gherra forzet.

9.
Manliu mandat medas Quirinos
Aderezzados che persona sola,
Giughend'idea de fagher camminos
E d'avanzare desola desola.
Fortes issos si mostrant e terinos,
Magistros veros in gherrera iscola,
E pariant decisos a destruer
Sos Punos totu e sa Sardigna alluer.

10.
Ma Busentu a sos suos boghe mandat
Nênde chi totus falent in furia,
Poi cun voluntade lis cumandat
Chi nemos restet firmu in mesu 'ia.
Sos Sardos no' ispettant chi s'espandat
Piùs sa 'oghe, ma in tribulia
Lotta cumenzant chi Titu romanu
S'est bidu istrintu sutta s'uraganu.

11.
Cue sa forza sarda viva ispirat,
Cue si biet su valore altu:
A mesu trettu s'esercitu tirat,
Ponende cantu piùs serradu assaltu.
Medas nemigos mortalmente mirat,
Passende subra cun veloce saltu.
Magone ferit, Dudosu devasta,
Busentu mannu fulminat cun s'asta.

12.
Estrema gherra; nudda si cumprendet;
Su mundu paret turbidu e movidu;
Fin'a su mare su prue s'estendet,
Abbas turmentat e ammantat lidu;
Fin'a su chelu s'aspru sonu ascendet
E Gennargentu 'nde restat chinnidu.
Prue si pesat a nues tremendas
E sas aèras cumparint orrendas.

13.
Caddos e caddos saltant feros cue,
Innoghe e in cuddae saltant feros;
Irrumpent in sa gente rue rue
Isfidende sos lentos arcieros.
Su sonu non disturbat, ma destrue,
Abbolotende sos campos interos.
Meda no' ischint ue si cumbattat
E chi tanti rumore in gherra fattat.

14.
Tra totu custa lotta ispaventosa
Si notant binchidores sos Romanos.
Iostos tando, bista ogni cosa,
Ponet in gherra de Pados sas manos,
Nênde: «S'arzola como est bentosa:
O caru Pados, cumpi sos pianos.
Deus ti sigat e a d'ogni iscutta
Ti che fettat falare trinta sutta».

15.
Intendet Pados, e che temporale,
Movet a lestru cun s'iscudu pintu,
Prontu pro fagher proer'ogni male,
Lassende su nemigu a morte istrintu
Assegus current Fura cun Matale
E sas cumpagnas, a coro cunvintu
De ponner fine a s'ergunzosa offesa
Fatta a s'amsicorèa nobilesa.

16.
Da'unu nodu, senza tenner fine,
Su terribile Pados aboghinat,
Pro sa timenza tremet ogni omine
Tra sos nemigos e tristu s'inchinat.
A sos debiles causat macchine,
E de terrore sos fortes fulmìnat,
Ca connoschiant cun cale turmentu
Pados ponet su pe' in battimentu.

17.
Sos caddos fuint senza nudda istentu,
No' iscultende sos guidadores:
Annigrant pro s'ispantu in su turmentu,
Saltende mannas roccas e arbòres.
Titu non piùs pensende pro Busentu.
Iscoperit, in totu, sos errores,
Agattendesi bene inghiriadu
E dae sos Pellitos assaltadu.

18.
Dat ordine chi falent bie bassu
Pro fuirent de Pados sa potenzia,
Ma custu curret cun veloce passu
E los firmat in propria presenzia,
Cunzende ogni via e ogni iscassu
In vera maestria e avvertenzia,
Mentres Iostos tra nues de dardos,
«Forza, paris!» - esclamat a sos Sardos-.

19.
Propriu como cumenzat s'ispantu,
Sa gherra, su disastru, sa ruina,
Cando Manlìu intimoridu tantu
Impuntat resistenzia leonina.
Ecco Furu pistende totu cantu,
Ecco Tiberu faghende a frighina
Sos ch'incontrat et ecco a Terenzìu
De sambene formende altu riu.

20.
Ma, o Romanos, sezis circundados;
Totu sos Sardos bos faghent corona!
Issos, dae Iostu allineados,
Giughent posizione piùs bona;
Avanzant piùs istrintos e serrados
Faghend'e samben alta e larga cona,
In modu chi sa forza 'e Amsicòra
Esset lughidu piùs che aurora.

21.
Dant trumbas noas ispantosu sonu,
E 'nde rimbombat s'intera natura;
Sas alturas respondent cun rintronu
E in totue produghent paura.
Sos morentes, ruende in abbandonu,
Dimandant: «Da' chi 'enit disaura?».
Sonos, piantu, lagrimas e morte
A sa pedrosa Nurri faghent corte.

22.
Ecc'a destra Busentu, andende innante,
Destruende sa gente quirina.
Est lestru che fiamma fulminante
In su fagher de sambene pischina;
A faeddos de impetu galanu
Tot'infervorat sa gente sardina.
A destra sua traessat Magone,
Faghende montes de distruzione.

23.
Che a Busentu, Dudosu hat valore,
De Karchedon su ferreu gherreri;
Isse passat che fogu distruttore,
Senza cessare, semper feri feri,
Sos Africanos tenende in onore
Cun brazzu verarnente turmenteri.
Gai Magone dae tantu in tantu
Lu coronat cun laudes e vantu.

24.
Matessi Iostos, noeddu Amsicòra,
A pettus forte operat segazzos;
Passat che lupu feru, iscora iscora,
Pighende sos nemigos che istrazzos
E nende d'esser como astada s'ora
De orrugare sos romanos lazzos
E de lassare sa Sardigna in paghe
A s'umbra de su nobile nuraghe.

25.
Sas feminas sunt tigres renegadas,
Sunt aquilas a ungias velenosas,
Sunt piberas. Manizant sas ispadas
Notendesi piùs che valorosas.
Sas gentes quiritas ispantadas
No' ischint esplicare tantas cosas,
E restant solamente in meraviza,
De sa Sardigna vantende sa fiza.

26.
Salve, virtude sarda, chie cantat
Sa forza bostra, su bostru valore?
Su coro meu teneru s'ispantat
E non podet cuntenner tanti ardore;
Sa mente mia non totu aguantat,
Ca debile est pro bois e minore.
Matale, Fura, Lara cun Liana
Esigent una mente soberana.

27.
Ma si feminas totus e omìnes
Cumbattant forte, los superat Pados.
Zerria' e sas boghes sunt fulmìnes
Chi faghent tremer totu sos soldados;
Girat in mesu trettu e in cunfines,
Lassende solu corpos fracassados,
Mentres samben a riu fumigosu
Iscurret in terrenu pruinosu.

28.
Non bastat; passat a ispada in tundu
Furriendela forte a ogni via;
Ferit a su galanu Varibundu
A duos Tiberanos e ad Archia;
Tenet a Vivue Altu e a Giucundu
E los atterrat cun Fantucalia;
Isperrat a Tarantu e a Tarcua
E ittujat a Paulu e a Balua.

29.
Girat e girat, e da 'ogni manu
Li fuint a sa vista solamente.
Est morinde s'esercitu romanu
E parte s'allontanat languente;
Però Iostos dae ogni manu
Los circundat a impetu irruente,
E iscampu non b'hat, soltantu morte
'Ettat a issos sa crudele sorte.

30.
Med'intristidu Manliu dugone
A Pados maleighet e frastimat,
Poi giamat su forte Maurone
E contra su Sardonicu l'intimat.
Maurone respondet: «Pro Plutone!
Chi est de nos chi cussu Marte frimat?
Non bies tue chi portat sos males
De totu sas potenzias infernales?

31.
S'esse giuttu d'attarzu un'armadura
Grussa chi bene m'esseret copertu
E una pedde che diamante dura,
E unu coro a ogni male, apertu;
S'esse che unu deus de s'altura,
Che Marte e che Minerva in gherra espertu,
Mai m'hîa attrivire a Pados forte,
Chi sol'a lu mirare ponet morte».

32.
Manliu tando cun vultu severu
E cun boghe feroce e renegada
Subitamente giamat a Tiberu,
Nêndeli: «Bae lestru a sa parada
Ue s'astutu Etruriu Seberu
Tenet sa bella lupa ammasedada
E chimbanta mastinos. Isligade
E a innoghe sos canes portade».

33.
Partit Tiberu e torrat senz'istentu
Cun sos canes mastinos affunados:
Cane' mannos chi faghent ispaventu
Cun sos sannarzos longos appuntados.
Los aizzant e current piùs che bentu
A divorare su gigante Pados,
E l'hant inghiriadu in modu tale
Chi dae ogni parte tenet male.

34.
Ferit a destra, però dae manca
Sas bestias l'attaccant senza fine;
Ferit innante, ma assegus l'istanca
De sos felosos canes su turbìne.
S'alzat un'appeddaja chi ogni tanca
Rimbombat forte, e causat macchine,
E paret chi non solu in sa bassura,
Ma chi b'hat canes finzas in s'altura.

35.
Bistu chi Pados fît tessidu gai,
Tiberiu s'avanzat cun s'ispada;
Su Sardu connoschende s'arguai,
Faghet in tundu in tundu una girada
(Gai lestra non girat roda mai
Né in molinos de abba forzada
Né in carros, chi caddos curridores
Tragant piùs veloces che istores).

36.
E s'asta segat totu su chi agattat
Senza lassare nemos accostare.
Bistu comente s'arma Pados trattat,
Tiberu fuit senza piùs tentare,
Mentres chi s'avversariu minattat
In manera de fagher ispantare.
In unu pagu trinta canes ruent,
E in fua sos ateros s'alluent.

37.
Pados los sighit e che los isviat
Tra sa gente sardonica gherrera:
Ogni Pellitu tando colpu ghiat
A furba e trassosissima manera,
E in pag'ora sos canes chi b'hîat
Fint furriados tot'a un'ossera.
E narant chi in Nurri, in notte 'e oscuru
S'intendet appeddaja ancora puru.

38.
Pados movet veloce che istrale,
Portende morte disastru e ruina;
Causat in totue aspru male
Faghende sas ischeras a frighina.
Su campu est de sambene canale;
Pruine e fumu in s'aera molina.
Sa natura s'isconzat, ca su sardu
Passat che attarzinu baluardu.

39.
Sarda virtude, cant'est su furore
Chi tue moves, cant'est s'ispaventu!
Si tremet ogni rocca, ogni arbòre
Si chinnit che si tiret forte bentu.
Segudat su fracassu e su rumore
Faghet piùs aspru su cumbattimentu.
E cumenzat a Titu una perdida
Chi l'est regodu pro totu sa vida.

40.
Ca casi totu sos Romanos ruent,
Solu treghentos restende in salude,
Sos cales a de campu si ch'escluent
Non piùs ammentende sa virtude,
Ma chirchende su logu ue si cuent
E ue non los biat Pados rude;
Fin'a chi Roma ghie noa gente
Pro atterrare su Sardu furente.

41.
Fuint sos Quiritos, né si curat
Iostos de ghiare a los cazzare.
In camminu sa notte los oscurat
E si 'ettant de gai a reposare.
In coro suo Torquatu giurat
De cantu prima piùs forte torrare
Pro cumenzare nou battimentu,
Mancari senz'offender Gennargentu.

42.
A sos soldados narat: «Ringraziade
Sos deos si ancora sezis sanos.
Eo vanto sa bostra asperidade,
Ca operadu hazis che Romanos.
Ma chie resistit a sa crudeltade
De sos Sardos potentes, soberanos?
Hamus gherradu, ma cudd'Amsicòra
Nos hat fatt'arrivare mala s'ora.

43.
Amigos, cantu 'oltas sunt tentende
De suggettare s'alta Gennargenzia?
Eppuru nemos s'est bistu passende
Peri sa sua bella possidenzia.
Punicos e Romanos sunt benzende,
Ma issa nemos lassat in presenzia.
Mai unu est potidu isaccare
Pro sas suas cittades devastare.

44.
Bruncuspina est terra meda amada
Dae sos immutabiles destinos;
Est difesa, diretta e prosperada
Dae sos potentissimos Divinos.
Inie Marte e Minerva est istada,
E gustadu hat Baccu sos festinos,
Mandados dae Sardan protettore
Pro mantenner sos Sardos in onore.

45.
Est cuddu logu chi hat popoladu
Propriu Sardan deus, su potente,
Chi cun Giove in su chelu hat cunfirmadu
De non lassar'intrare atera gente,
Né de permitter chi esset passadu
Mancu popolu amigu de Oriente,
De cuddos chi si nant Medos, Caldeos,
Egizios, Fenicios, Ebreos.

46.
Gai custos Pellitos hant vividu,
Tranquillos in modu piùs serenu.
A su nemigu chi s'est attrividu
In sos cunfines l'hant postu su frenu.
Cun su matessi iscettru, forte e nidu,
Vivint ancora, saldos in pienu,
Prontos a istudare e a distruer
Sos fogos chi non cessant de alluer.

47.
Inutil'est chi nois Quirinos
Benzemus ammentende atera gloria;
Inutil'est chi fischidos mastinos
Ponzemus pro ispargher sa paòria,
Ca sos altos barbudos Bruncuspinos
Restant semper potentes in vittoria.
Issos sunt collocados in certesa,
Ca tenent Sardan deus pro difesa.

48.
Benit sa die chi Roma forzosa
Suggettet su frunzosu Campidanu,
Chi bincat sa Quirra areneddosa
E conchistet s'interu Sarcidanu,
E chi tenzat sa Nurra preziosa
E Logudoro bellu in sua manu;
Cun totu custu no' hapat idea
De superare sa Gennargentea.

49.
Saltet puru su mundu totu cantu,
Ma Bruncuspina est insuperada.
Sa boghe'e su potente Sardan santu
S'alzat semper comente s'est alzada
Ponende sos nemigos in piantu
E lassende ogni gente fuliada
Pro fagher bier chi su Gennargentu
Tenet unu divinu fundamentu.

50.
«Barbaria» giamade cussa terra
E «Barbaros» sos suos abitantes».
Naiat; di'a pustis, cando in serra
Fît s'aurora cun rajos galantes,
Partiant calmos, lassende sa gherra
E sos logos de ferros ispantantes;
Pro si cuarent in s'umbrosu lidu
De Kalares a mattas abbuschidu.

51.
E gai Iostos est vittoriosu:
A isse libertade cun onore
E gloria d'essire maestosu
A Cornus santa, de cittades fiore,
Ue rispettat su Bezzu famosu
E Desulina bella, suo amore,
Tra sos giardinos de sa Bruncuspina
Illuminados d'aera divina.


Cantu battordighesimu

1.
Amsicora amorosu non si calma,
Ma istat fertu de malinconia;
Mancari de vittoria hapet palma,
Pianghet; pensat a sa tribulia
De Campidanu, terra bella e alma,
In totu desolada e fatta a via.
E unu die ruttu in su fastizu,
Goi faeddat a su suo fìzu:

2.
«O dulche e caru Iostos, fizu meu,
S'anima mia estremamente est trista.
A undas mannas mi 'enit su teu
E su coro circundat e conchista.
Campidanu non tenet che anneu,
Non domo in pe', no' innida un'arista.
Kalares manna e bella est como rutta
E che bezzu cuile a fogu allutta.

3.
Kalares rutta? Chie, o gentes, chie
Hat superadu sos suos portales?
Ogni sarda bellesa posta inie
Como est ammantada a milli males.
Prestu mi movo: como falo bie
Sa 'idda cinta a turres triunfales,
Sas turres chi a sas nues astaiant
E dae Gennargentu si bidiant».

4.
Goi narat su bezzu desoladu,
E prestu, prestu cun soldados chentu
A caddu, falat a s'inchinisadu
Campidanu, teatru in battimentu.
Su dolu ogni sensu l'hat leadu
Comente in estremu patimentu.
Passat in Nurri: biet ogni male,
E in coro s'intendet aspru istrale.

5.
Bie Dolia bella pigat via
Pienu de ispantu e de fastizu;
Mirat in ogni 'adde sa vraria:
Ogni giardinu postu pro passizu.
«Dolia cara e bella, o terra mia,
- Nât - non fîs de Sardigna veru lizu?
Proite como goi inchinisada
Istas, perdida, morta e sutterrada?

6.
It'est chi has fattu tue a su Romanu
Pro t'haer postu tanti mannu fogu?
Pobera 'idda, poberu pianu,
Poberos Campidanos, tristu logu!
A bois est faladu un'uraganu
E finidu bos hat su disaogu».
Narat; e passat, mirat e s'ispanta,
E cumpatit su logu in pena tanta.

7.
Ma de dolore non fît gai pienu
Fin'a bier sa nobile Sinnài:
La mirat: est brujadu su terrenu:
Cottura tale non bidesi mai.
Esclamat: «Paradisu nostru amenu,
Sinnai bella, proite ses gai?
Tue ses sutt'a barbaru fracassu,
S'altura tua como est in bassu.

8.
O Deus, como bio sa tristura
Chi hat portadu s'istranzu fatale;
Bio non mai bista un'amargura,
Bio Sardigna posta in truce male.
Deus, prite de nos non tenes cura?
……………………………………………………..
Proite lassas su populu tuo
Allorigadu tra buscos de ruo?

9.
Sos nemigos nos hant appettigadu
E nos hant postu barbaras cadenas.
Sas giovoneddas nostras 'nd'hant leadu
Isclavas tristas, a terras anzenas;
Sos babbos a ispada hant trapassadu;
Sos isposos ficchidu hant in penas;
A ciaffos hant pigadu ogni mama
E a sas domos postu hant fiama.

10.
Subra de issos 'etta fogu alluttu:
Senzas ferire no 'nde lasses unu:
Grandina ferru, ponelos in luttu;
Distruelos a peste e a digiunu.
S'issoro logu 'nd'abbarret distruttu
E a isse non furriet nessunu;
Si disperdant in terras e in mare
Senza tenner momentu 'e gosare.

11.
Avverte; cando tentant de torrare,
Move sas undas cun sos malos bentos:
Affundalos e falent in su mare
Cun disperazione e cun turmentos;
Curzant sos pisches a los divorare
E lassent ossos solu in fundamentos.
Nemos de issos tenzat sa memoria
Si non pro ignominia, e mai gloria».

12.
Goi sullevat sa pregadorìa;
E sighit, e arrivat a Kalàre,
E mirat s'ispantosa tribulia
Dae sas altas costas a su mare.
Su logu solu, misera s'arìa:
Mancu puzzone s'intendet cantare.
Su sole falat, ma sos suos rajos
De su logu non calmant sos trabajos.

13.
Amsicora, pienu 'e s'ispantu
E imbaradu a unu ruttu muru,
Pianghet che minore, e totu cantu
A lagrimas s'infundet, tristu oscuru.
Su coro suo sonat forte tantu,
Ispintu dae dolu aspru e duru,
E pustis mannu isfogu, infelonidu,
Goi custos faeddos hat movìdu:

14.
«Ehi, Roma, cant'annos nos turmentas
E nos pones in desolazione!
E forzis a torrare no' istentas,
Ca dês fagher ancora su leone.
Beni: sas baddes sunt a fogu tentas:
Ruina b'hat, non trigos a muntone.
Sos buscos, de sos montes ornamentu,
Tue los has ispartos a su bentu.

15.
De custu logu nudda tenes pena,
Belva feroce, ca l'has destruìdu?
Pro totu cuddos chi has postu in cadena
Su coro tuo niente hat sentidu?
Mira: sas biddas como sunt arena:
Su triunfu 'e s'arte est isparidu.
Isco chi torras: terra, curre ancora,
Ca faeddas cun Padu e Amsìcòra.

16.
E si poi conchistas totu cantu
Su Campidanu cun su Logudoro,
A Gennargentu non faghes ispantu,
Ca s'opponet a tie feru coro».
Finidu su faeddu, e non su piantu,
Mirat galu s'isperdidu tesoro;
E paris cun sa sua cumpagnia
Pro torraret a Cornus pigat via.

17.
Inie poi, pro s'alta vittoria
Subra de su nemigu esiziale,
Ordinat festas, chi restent memoria
De tanti avvenimentu triunfale,
E a Deus innalzent manna gloria
Pro haer accabbadu tanti male.
Gai su coro sardu addoloradu
S'esset a modu suo consoladu.

18.
Cheret intantu chi sa festa sie
In sa lughe 'e sa decima aurora,
Contende dae s'almu e mannu die
Ch'in Nurri fît sa truppa binchidora.
Da' ogni parte curret a inie
Sa gente sarda allegra e festadora,
E in pagu sa nobile istranzia
Sas paradas de Cornus pienu haia.

19.
Ogni die b'hat novos abitantes,
Novas e novas populaziones,
Chi ispettant cun coro oras festantes
E isperadas consolaziones.
Arrivant carros d'omines galantes
Chi cantant mutos bellos e cantones.
Subra caddos, fioridos, grassos, altos
Sos giovonos a Cornus faghent saltos.

20.
Su re intantu faghet abbellire,
Via Sardan chi est tremila passos,
Tra sa regia d'ue dênt 'essire
E s'altu tempiu de marmoreos assos,
Ue sas gentes devent cunvenire
Pro dare a Deus sacrificios grassos:
Tempiu copertu de oro e arghentu,
A sos visitadores ispaventu.

21.
Pesant potentes arcos triunfales,
Grussos, tantu solennes, altos meda,
E fioridos a pannos reales
Riccos de bella purpura e de seda.
A destr'e manca b'hat monumentales
Istatuas chi Cornus santa ereda
Pro memorare omines nodidos
In s'Isula sardonica naschidos.

22.
Inie eroes mannos, res potentes,
Eroinas, poetas, iscrittores,
Sacerdotes, antigos sapientes
E tremendos superbos oratores.
Tra totu custas figuradas gentes,
Pienu de artisticos fiores,
B'est de Sardan su mannu monumentu,
Riccu, solenne, altu cannas chentu.

23.
Pendent in sas fenestras istendardos
Fronzosos, indorados, coloridos:
Signales de sas glorias de sos Sardos
E de sos males in gherra patidos.
Issos si bient finzas a sos pardos,
Trementes, e lughentes, e nodidos,
Fattende meraviza dae tesu
A sos istranzos e a su Cornesu.

24.
In sa regia sunt travagliende
Nessi battorochentos servidores,
Sas domos amsicoreas ornende
A mantas de medissimos colores;
Da ogni parte fiores portende
Tantu ch'in ogni muru b'hat fiores;
E preparende totu in sos giardinos
Pro sos sacrados prossimos festinos.

25.
E piùs de treghentas servidoras
A ordine 'e Inoria muzere
De Amsicòra, occupant sas oras
Preparende su ch'issa in festa chere.
'Ettant suaves abbas fragadoras
Cumponende sas domos de su mere
E acconzende pro sas dies mannas
Sos vestimentos de piùs riccas pannas;

26.
Piattant mannas mesas ammantadas;
Preparant pappos cun delicadesa,
E dae sas cantinas sutterradas
'Ogant licores de ogni dulzesa.
Tazzas d'oro o de plata, delicadas,
Sunt postas in filera in ogni mesa.
E gai su chi cherent in sa festa
Cun vera diligenzia si assesta.

27.
Arrivat cuddu die finalmente
Ue sa festa si devet cumpire.
Sa piatta reale est totu gente
E solu un'agu non podet capire.
Ispettant s'almu re ardentemente,
Ca da 'inie deviat 'essire
Pro andar'a su tempiu divinu
Cun s'almu sacerdoziu sardinu.

28.
Ecco dae sa regia falare
Chentu soldados pro fagher camminu;
Ca sa gente fît meda istrinta a pare
E semper accurriat de continu.
Issos faghent su logu 'e passare,
Separende su populu vicinu.
Ponent ordin'in totu, e totu cantos
Ubbidint bene e cun rispettos santos.

29.
Segudant poi chimbanta teraccas
A bestes de piùs pura candidesa,
Cintas a fascias rubias che fraccas
Chi dae tesu mostrant lucidesa;
Issas sezzent in fioridas traccas
Cantend'a boghe lenta e a dulzesa.
Custas pizzinnas in manna allegria
Isparghiant fiores in sa 'ia.

30.
Dae unu balcone unu soldadu
Donat a trumba superbu signale
Pro chi hêrent sos coros preparadu
A bier sa familia reale
E s'almu sacerdoziu, ordinadu
In bellu paramentu orientale,
A su tempiu santu procedentes
Tra laudes e innos, gaudentes.

31.
Ecco: dae su regiu palazzu
Tres sacerdotes 'essint a sa via:
Hant bestes birdes, fluentes a mazzu,
E hant manta a ricamos d'allegria.
Giughent incensos in desteru brazzu
E in manca profumos de Sirìa.
A s'issoro passada ogni gente
Falaiat sa testa, reverente.

32.
Pustis de issos doighi pizzinneddos
'Essint, tenend'in manu incensadores:
Mandant profumos fin'a sos isteddos,
E cantant dulches laudes d'onores.
Avanzant poi cun cantos noeddos
Trinta giovonas bellas che fiores,
Bestidas de biancu e ammantadas
Cun purpuras de Tyru ricamadas.

33.
Segudant gai sas armas reales,
Onore de su bezzu soberanu
Sacerdote. Poderant tres signales
…………………………………………….
Figurantes sas bellas capitales
De s'imperu sardonicu galanu.
Gai 'essit su re cun tanti onores
Sighidu dae chentu seniores.

34.
Segudant poi Pados e Busentu,
Iostos e su candidu Giucundu,
Dudosu cun Magone, e a passu lentu,
Desulin'e Inoria, e unu mundu
De miiites ornados d'armamentu.
…………………………………………………
'Essint poi sessanta sonadores
De launeddas, liados de fiores:

35.
E un'immensa populazione
Sighit allegra, cantend'innos bellos,
Ringraziende cun devozione
Deus, su distruttore 'e sos flagellos.
E semper in santissima unione
Arrivant de su tempiu a sos cancellos
Ue cun visos totu lagrimados,
Si sunt, de goi nende, ingenugados:

36.
«O Deus, sies semper laudadu
Pro cuddos mannos donos cuncedidos:
Eternu ses e ses insuperadu:
Protegge sos mortales affliggidos.
Ama semper sa terra chi has salvadu
E allontana sos males timìdos».
Nânt; e in su pomposu sant'edificiu
Offerint su promissu sacrificiu.

37.
Accostant duamila vitelleddos,
Milli mascos, e chimbemila anzones,
Milli columbas, milli crabiteddas,
Chimbechentos tra betas e muflones,
E los bocchint cun aureos gulteddos
Nênde sos verbos de devoziones.
Los coghent, los presentant a s'altare
E los ritirant pro che los leare.

38.
Los ponent subra carros bene istrettos
E dae boes candidos tragados,
E totu cantos si torrant derettos
A sos regios ortos preparados.
Inie pappant cun santos rispettos
Osservende sos ordines ‘ettados.
Poi pro fagher sos ringraziamentos,
Cumenzant cantos e divertimentos.

39.
Medas cantant a coro sas cantones
Chi ammentant sos attos de vittoria;
Medas pesant sas laudaziones
A Deus, re de forzas e de gloria;
Chi esaltat in populazìones
Amsicora, su dignu 'e memoria;
Chi glorificat s'alma Bruncuspina,
Terra amorosa, nobile e divina.

40.
'Olant sos sonos de sas launeddas
Che armonias in chelu cumpostas.
'Essint sos colpos de sas trumbitteddas
E s'isparghent in tancas e in costas.
Sas dulches notas de liras noeddas
Estasiant sas gentes in sas postas.
Cantu musica bella, cantu innos
Cantados tra balladas e accinnos!

41.
Cantu bellas sas sardas danzadoras!
Passant, lizeras che coas d'ispada,
Ojadas isparghende incantadoras
In su fagher trassosa molinada!
Deh! Non siedas mai attittadoras:
S'anima bostra non siet turbada.
Deus bos ghiet semper s'allegria
Né connoschedas mai tribulia.

42.
Mentres de goi sa festa lieta
Tra sos ortos regales si cumpiat,
In una turre alta unu poeta
Tristu che in sa morte istaiat.
S'anima sua fît tantu inchieta
Chi reposu perunu agattaiat,
E cantu piùs si pesaiant cantos.
Tantu piùs falaiat in piantos.

43.
De sa Sardigna sos annos penosos,
Sos luttos ispantantes, sos disperos,
De sas mamas sos cantos lagrimosos
In coro suo viviant interos.
Non b'haiat ispasimos umbrosos,
Piantos atroces e dolores veros
Ch'isse non custodiret in su coro
Che unu nobilissimu tesoro.

44.
Isse naschesit in sas virdes serras
D'Ennargentu tra Spada e Istiddì:
Amesit e cantesit cussas terras
Esaltende Gonare e Tascusì;
E si pesesit nemigu a sas gherras
Cun sa paghe 'e sas baddes de Belvì,
Coro silenziosu e de amore
Pienu e radiante, e de dolore.

45.
Visitesit sos mannos ateneos
De Grecia, de Tyru e de s'Egittu,
Ue s'adorant infinitos deos
Cun fide e cultos contra su dirittu,
E si firmesit meda in sos Ebreos
Chi hant cun Sardan comune s'Iscrittu,
Nobitende sas suas scienzias
Cun sas eternas de David sentenzias.

46.
Cantesit dae virde gioventura
De Deus sa potenzia e bonidade,
De s'omine s'amore, sa tristura
Chi lu trapassat d'edade in edade.
Cantesit de Sardigna s'amargura
Naschida dae umana crudeltade,
De sos Sardos sa forza e sa bellesa
De sas pizzinnas totu candidesa.

47.
In sos dies de gherra e sufferenzia,
Isse, totu amore e sentimentu,
Sacrifichesit a s'Onnipotenzia
Subra su soberanu Gennargentu,
Ue su summu templu hat imponenzia
E maestade bie ogni 'entu.
Ei como de Cornus in s'altura
Pensat a sufferenzia futura.

48.
Eo ti canto cun pienu coro
E a tie m'istringo cun affettu:
Su dolu tuo cun versos coloro,
In musa bella e d'incantante aspettu.
Eternu restas in su Logudoro
E de s'alma Sardigna in ogni trettu.
Sos Sardos semper t'hant a nominare
In montes, e in tancas, e in mare.


Cantu bindighesimu

1.
Pro ses boltas notesit s'aurora
In su deliziosu sardu mare
Manliu Titu, in sa costera ancora,
Cando bidesi naves arrivare.
Fînt luntanas, però sa limpida ora
No' impediat de las avvistare,
E de connoscher chi fiant romanas
Mandadas a sa terra de sas janas.

2.
Manliu las incontrat a su portu,
E d'allegria meda manna esultat;
Allargat dae sé ogni iscunfortu
E sa Sardigna acerbamente insultat;
S'imperu chi teniat mesu mortu
Como est meda vivu e non s'occultat:
Mirat fissu sos conchistados logos,
Ispirende fiammas dae ogos.

3.
Sunt bintiduo mila fortes fantes
E cavalleris milli e battorchentos,
Totus a sa vittoria aspirantes,
Totus ubbidientes e cuntentos,
Bene provvistos, riccos de galantes
Armas, ispaventosas in turmentos.
Los haiat portados a sebèru
Catone Marcu Porciu severu.

4.
In primis su ferissimu Catone
Giamat a Titu goi nênde forte:
«Manliu, salve! Cumenza sermone,
Mi racconta sa tua noa sorte».
Titu, pienu 'e confusione
Li raccontat comente s'aspra Morte
Lu lassesit, cun perdida e cun minore
Parte de cudd'esercitu in fiore.

5.
Marcu Catone firmissimu istat
Intendende sa sorte maleditta.
Cun ojos duros a Manliu avvistat
Et est ogni ojada una saitta;
Cun d'unu vultu turbidu s'attristat
Ca graves pensamentos hat affitta.
Manliu Titu, bidendelu gai
Sì defendet isveltu cantu mai.

6.
«Tristu mi miras e a ojos trinos,
O Catone, ca non bi ses istadu.
Bisognat chi racconte sos ostinos
E sas duresas chi hapo incontradu,
Pro condugher sos pagos Quirinos
Contra su Punu semper rabiadu
E contra de sos Sardos tronadores
Ch'in gherra creant massimos terrores.

7.
Pustis de mill'ispantos e de males,
In un'aspra battaglia ue Valeru
Pighesit, deos! feridas mortales
Lassendemi su coro in disisperu,
Sos Punicos curzesi a sos portales,
S'issoro solu iscampu e solu isperu.
Dies a pustis a s'arma torreimus,
E turmentosas lottas rinnoveimus.

8.
Tremenda gherra: est notte, non die:
In su 'olare armas muilantes
Pruine b'hat e umbra; e non si bie,
Ma sos gherreris cumbattint errantes.
Tronos s'intendent; paret chi si sie
Movidu Giove cun manos lampantes.
Sa terra tremet, sas naves in mare
Si chinnint; est su chelu in rimbombare.

9.
Caddos pistare faces e ischinas
E orulare canes e fuire;
Boghes de morte estremas e mischinas
E piantos terribiles 'essire.
Sas gentes punas fînt meda caninas
Tentende de nos poder circuire.
In sa Sardigna mai haia bistu
Punicu gherradore gai arbistu.

10.
Ma pro virtude nostra (ca coraggiu
Ponzesi cun furore e cun intima)
Subra Karchedon, Roma in su passaggiu
A fulgida bandera essesi prima.
Magon tentesit noeddu viaggiu,
Bie sos muros totu arrima arrima,
Senz'isperanza de torrare a foras
A cumbatter sas gentes binchidoras.

11.
Però in pagas dies sa cittade
Restesit dae nois superada
E cun furore estremu e crudeltade
Dae 'ogni romuleu trattada:
Mannosos fogos cun celeridade,
Che cuileddu si l'hant divorada.
Gai falesit ampia vinditta
Subra de cussa rocca maleditta.

12.
Sos Punicos chi a morte non sunt ruttos
Fuesint dae inie totu cantos
E a su re pellitu si sunt giuttos
Pro pedirent aggiudu e cumpiantos.
Re Amsicòra, creadore 'e luttos,
Iscultesit sos punicos ispantos,
Mandende manna ischera pro nos dare
Iscutta de non poder raccontare.

13.
Nois lassende sa rutta Kalare
Passeimus s'amena e suave 'irdura
De Campidanu, cuncordes, impare,
Prontos a superare ogni tristura.
Pigheimus de cosas unu mare,
Cosas d'utilidade e de bellura,
Restos antigos de cudda Sardigna
Ch'in ogni nazione fiat digna.

14.
In Nurri ponzo Campu. Ispetto lentu
Ch'abbasset de sos Sardos s'esercitu
Pro rinnovare inie battimentu
E no' in logos de su re Pellitu.
Calat Iostos, babbu 'e turmentu,
Ponende sutta ogni Quiritu,
E pariat de giugher in sas manos
Sas forzas de sos deos soberanos.

15.
Ma bisognat chi nare su motivu
De tanti perdimentu ruinante:
Prite Titu de binchida est privu
Mentres est su Pellitu triunfante.
Tue ischis chi so d'animu vivu
E ischis ch'in sa gherra so' galante,
Si, duncas, hapo perdidu, o Catone,
Ista seguru chi b'est sa rejone.

16.
Como assumancu s'intera Sardigna
Est in su Continente dispreziada,
Ca la credent tontissima e mischina
Senz'haer gente d'esser valorada.
Iscat chi no' est gai sa faina:
Sa Sardigna est male interpretada,
Sa gente chi dispreziat custu logu,
Mai hat tentu mente e mai ogu.

17.
Su Senadu romanu naret puru
Chi pro tenner suggetta custa terra
Né hat a cherrer brazzu meda duru
Né una manna e turmentada gherra.
Isse narende goi, istet seguru,
Chi de totu no' ischit mancu perra.
Pro poder sa Sardigna giudicare
Si dignent de benire a la provare.

18.
In Bruncuspina b'est galu Amsicòra,
Su bezzu venerabile famadu;
Cuddu capu ch'hat triunfadu in Nora
Lassende su Romanu ispaventadu.
Pili biancu est, ma puru ancora
Podet intrare in gherra bene armadu,
A suscitare su tremendu ardore
Tra sos Pellitos, de sas gentes fiore.

19.
Est isse chi hat postu sos riparos
Contra sos colpos punicos ingiustos;
Est isse chi hat respintu a brazzos raros
In totue, de Roma sos robustos.
Est isse chi sos logos meda caros
Hat resu venerandos e augustos,
Mantenende su sardu sacramentu
In s'immutadu sou fundamentu.

20.
Chi' est chi mai potesit gherrare
Contra Roma e Karchedon, mundiales
Che a su sardu re, senza falare
In dolos, in ruinas, e in males?
Sunt semper altas, mirende su mare
Sas tres famosas sardas capitales:
Sa gloria de Sardan fundadore
No' hat potidu tenner disonore.

21.
Né Cornus santa, regia cittade,
Ruet, ma est che Troia murada.
Antigamente forte, in ogni edade
De creschente fortesa s'est ornada.
Mancar'issa no' hapat majestade
D'esser in Bruncuspina collocada,
Restat firma che monte, e che vulcanu
Chi 'ettat de fiammas uraganu.

22.
Nessunu che a isse hat dottrinas
E d'alta sapienzia sas venas.
Su babbu, coro de altas fainas,
L'hiat tentu tant'annos in Atenas,
U'imparesit sas cosas divinas,
Senza mai lassare sas terrenas.
De s'Oriente sa sabidorìa
A s'alta mente sua hat tentu ghia.

23.
Né sos Romanos 'ettent in disprezzu
Iostos, fizu sou, a limba atroce.
Isse est espertu che omine bezzu;
Bonu, ma ischit fagher su feroce,
Est forte in gherra che brunzeu pezzu,
Distruttore, che fulmine veloce.
A sos suos infundet tale ardore
Chi a fiammas furriat s'astrore.

24.
Cando faeddat li falant da 'ucca
Rosas e lizos, dalias e gravellos.
Cando si turbat tot'in un'isbucca
Muros, turres e ferreos sugellos.
Chi' est chi hat bidu Iostos cun sa frucca
In gherra causare altos flagellos?
Cant'eroismos, cantu rnanna gloria
Raccontant de Iostos in memoria!

25.
Est como sa vittoria quarta
Chi godit subra sa respinta Roma.
A isse sa Fortuna est apparta
E sas nostras potenzias iscoma.
Sos inimigos che fozas iscarta
Binchendelos, e puru a sé los doma;
Né mai unu pede quirinu
Hat pistadu terrenu bruncuspinu.

26.
Pustis d'Iostos nomino Busentu
Altu che una turre, chi eguala
Mercuriu pro furbu sentimentu
E sas Furias tres pro s'arte mala.
Ferit sas gentes a deghes, a chentu;
Los bocchit e pro pagu los ispala.
Eppuru custos duos nudda balent
Si a su mannu Pados s'egualent.

27.
Pados su baluardu de Amsicòra,
Pados su chi nos faghet ispantare.
Simil'a isse mai s'aurora
Dae s'altura hat potidu mirare.
Pados, su chi sas truppas si divora,
Totu sos campos faghende franare.
Che monte est altu, grave e meda ladu
Chi a trinta caddos est pesu avanzadu.

28.
Custu! Custu est ateru che Marte
Cando intrat in logu 'e battaglia:
Distruet, faghet fogu in ogni parte,
E, cando ferit, colpu no' isbaglia.
Isse possedit d'ogni trassa s'arte,
A caddu, a pe', in terra e in muraglia.
Catone caru, mancari m'intendes,
Su chi ti naro forzis non cumprendes.

29.
Figura unu chi a manna ispada
Ispacchet montes e nodos estesos;
Unu chi solamente cun s'ojada
Siccat buscos, lassendelos accesos,
E chi a boghe, non mancu forzada,
Fulminat fantes e los lassat resos;
Unu ch'israighinat sos arbòres
Comente nos coglimus sos fiores.

30.
Ite tentamus? Si deus o dea
Non lu colpit faghendelu finire,
Mai si pigat sa Gennargentèa.
Hant tempus sos Romanos de morire!
De nois chie hat face ferrèa
Chi lu fettat o ruer o fuire?
Si a isse Terenziu s'oppone,
S'opponet una musca a su leone.

31.
Miliones d'isforzos 'essint vanos:
Est Pados un'insuperadu pistu;
O lu tentent in montes o in pianos,
Nos andat semper male s'acquistu.
Fin'a chi s'alzant de Pados sas manos
Sos Quiritos sunt in logu tristu,
Né cumplint in Barbagia s'alta impresa
De la 'ider in terra nuda e resa.

32.
E in Sardigna non solu s'omìne
Cumbattit, ma b'est puru sa femina.
Chi est chi non connoschet su macchine
De s'abile e tremenda Desulina?
Chi de Marte superbu in su pruìne
No' ischit sas Alteras, fama trina?
Ti nomino Marcusa, e Liana, e Lara,
E Furia, e Matale, forza rara.

33.
Timide, gentes sa sarda femìna,
Non bos incantet sa sua bellesa,
Ca est una bellesa leonina
Formada de virtude e de duresa.
Issa est dulche e d'incantu 'entina,
Ma che feroce tigre si che pesa;
Naro, anzis, chi belva no' esistit
Che a sa sarda, cand'issa resistit.

34.
Sa Sarda est mirabile gherrende,
Pronta, decisa, pro cumpire impresa.
Mai torrat assegus pianghende,
Ma istat firma pro morte e difesa.
Mannas pizzinnas current dimostrende
Sas forzas de 'issoro fieresa,
Né una si cunfundit in preizza,
Ma s'ultim'una forte s'addirizza.

35.
Si sos omines tando sunt leones
E sas feminas tigres infernales,
Narade cantos Manlios dugones
'Ettant a terra cun colpos mortales?
Hamus tentadu chimbanta istradones
E in totue hamus tentu males;
Sa sarda forza est vigorosa,
S'ispada sarda ancora est gravosa.

36.
Catone meu, hapas un'idea
De custa gente naschida a mattana!
No' ismentighes poi s'alma dea,
Sa terribile virgine Diana,
Chi amat sa Sardigna cun pelea,
La ghiat e la curat, e la sana,
Avversa a nois che Giunone, cando
Contra d'Enea 'essiat gherrando.

37.
No' ismentighes Sardan fundadore,
De sos sacros imperos de Sardina,
Chi de s'Isul'intera est protettore
E protegget a parte Bruncuspina;
Sardan deus, potente e gherradore,
Nemigu de sa gente quirina.
Nudda t'ispantes, si Titu dugone
Est persighidu che unu puzzone».

38.
Marcu si calmat e a Titu 'ogat
Custos faeddos: «Titu, non t'avvilas.
Ecco su tempus ue Roma nogat
Senza timore a sas pellitas filas.
Vanu est chi Amsicora forrogat,
Sos Romanos sunt como medas milas.
Faghedi coro; de nou si gherret
E s'imperiu sardu si sutterret».

39.
Goi nât Marcu Cato; e Titu, ardente,
Sullevat altu su superbu visu
E «Non m'avvilo - narat - ma potente
Mi creo, e los attacco a s'improvvisu.
Si Pados est restadu surridente,
Cunvenit como a Manliu su risu,
Ca porto gente forte che a issu,
Gente ch'istat in gherra a coro fissu.

40.
Aùna, aùna, Sardigna, sos fantes
E torra contra Titu in sa parada.
Ses tue tra leones minettantes
Anzonedda mischina, fracassada.
Timas, tremas, piangas e t'ispantes,
S'estrema ora tua est arrivada.
In te b'hat un'esercitu novellu
Chi ti 'ettat ispasimu e flagellu.

41.
Pettantis, o Catone, alta protesta
Fatto narende chi si Logudoro
Cun Campidanu e cun sa Nurra resta
A sos Romanos, chi eo infervoro,
No' est seguru chi matessi festa
Si fettat de Sardinia in su coro.
De Bnuncuspina naro, cudda terra
Contra sa cale non balet sa gherra.

42.
Est seguru chi ruent piùs mannas
Cittades de cust'Isula gherrera,
Chi furibundas nos mostrant sas sannas;
Cun gigantes e turres in filera:
Est puru certu chi che finis cannas
Ruent sas forzas de Cornus altera;
Ma no' est certu, nò, chi Ollolai
Cun Belvì'e Seulu ruat gai».

43.
Nât; e sa die pustis isse guidat
Sas gentes e a Campidanu tendet:
Bie Sinnai como pe' non fidat:
A manu manca de passare intendet;
Sos rios Cannas e Coghina isfidat,
Poi cun Mannu bie sus s'estende!
E a sa paris de sa trista Nurri,
Pustis tres dies si firmat in Turri.

44.
In cue da' ispia astada a coa
Ischesit (ma pettantis fiat tardu)
Ch'AsdrubaIe cun truppa totu noa
Haiat postu pe' in portu sardu.
Cust'annunziu a Titu est una roa
De fele! e cando pensat a s'azzardu
De su capu Asdrubale arrivante,
Si ponet forzas che un'elefante.

45.
Fremet, sos ojos che abile girat
E che fulmine hat su movimentu;
Fiammas giughet, fiammas respirat
E su fele est su sou nutrimentu.
Cantu piùs tempus passat, piùs s'adirat
E pensat solu a su cumbattimentu.
Sa passione sua solu iscultat
Mentres de goi sa Sardigna insultat;

46.
«It'est Sardigna? Diana crudele,
Diana falsa. Diana corruda,
Diana pro Romanos totu fele!
Solu contra sos bonos ses forzuda!
Sol'a sos malos tue ses fidele
Faghendedi potente e pettorruda?
Tue ses beffe; tue in sos chelestes
Ses una fera de sas piùs arestes.

47.
E tue, Sardan, maccu e traitore,
Turmenteri immortale e tribulante,
De barbaros furones protettore,
Sol'in delittos restas dilettante?
Ma non si movet Giove tronadore,
E Marte e Quirinu saettante?
Sardigna mala, Sardigna pedrosa
Che oceanu mannu burrascosa!

48.
O Romanos gherreris, ecco s'ora
D'alzare pro vinditta bostra manu.
Astende a sa parada gherradora
Movidebòs che fischid'uraganu.
Sa Sardigna de samben siet cora;
Siet Sardigna sutta pe' romanu.
Esset mezus chi s'infecundu mare
L'ammantaret in una e tot'impare».

49.
Goi naiat; e Marcu Catone,
Intendendelu, forte l'hat brigadu:
«O caru Titu Manliu dugone,
Prite gai ti ses arrabiadu?
Faeddas tue che imbriagone
In mesu 'ia ruttu e fuliadu?
Frena s'ira, non sies che minore
Ch'incher si lassat dae su furore.

50.
Tue ses incostante piùs che luna;
E connotu ti ses in cosas tantas.
Como 'nde cheres chimbe e como una;
Como pianghes, e subitu cantas;
Segundu coment'essit sa fortuna
Disprezias a manzanu, a sero 'antas,
Anzis cando t'agatas in turmentu
No' ischis it'has nadu in su momentu.

51.
Lassa puru chi 'enzat Asdrubàle
E ponzat in Sardigna soldarìa.
Sa truppa nostra como est temporale
Chi tragat su ch'agatat in sa 'ia.
In Sardigna est Roma triunfale,
Senza sufrire manna tribulia,
Ca su ch'hamus suffridu in su passadu
Creo ch'hapat vittoria preparadu.

52.
Ateras gentes Roma hat inviadu
A sos famosos portos turritanos
Pro esser Amsicòra inghiriadu:
Tremila sunt cun bonos capitanos.
Forzis eris inie hant isbarcadu
E mandadu gherreris uraganos
Contra sos Sardos de cussos terrenos
Chi hant haer oppostu a Roma frenos».

53.
Ripitida cust'ultima notizia
Dae Marcu, misteriosu omìne,
Titu Manliu lassat sa mestizia
De cudda briga fatta cun macchine.
Sa die pustis movet sa milizia,
Rispettende 'e Barbagia su cunfine,
E a su sero in Laccu sa Vitella
Firmat cuntentu de parada bella.


Cantu sedighesimu

1.
A su portu 'e Cornus Asdrubàle
In sa die segunda 'e sa festa
Astesit: e cun voltu gioviale
Miresit s'unda tremenda in tempesta.
A sa potente e sacra capitale
Andesit pro Amsicora a sa lesta,
Notende a meraviza s'allegria
Chi bi fiat de Cornu in ogni via.

2.
Coros de liras a divinu sonu,
Launeddas e trumbas recreantes,
Ballos, ispassosu chistionu,
E giovonos e giovonas cantantes.
Naresit: «Ma it'est custu rejonu?
Proite custas gentes sunt festantes?».
Ma intantu derettu si ch'andesit
E cun sos capos punos s'incontresit.

3.
Si saludesint cun faeddu caru
E cun modos de manna, cunfidenzia,
Poi Magone nêsit: «Pone in jaru
Proite retardesit sa partenzia.
Arrivas como, Asdrubal, pro riparu
Contra de sa romana prepotenzia?
Sa vittoria nostra est già cumpida,
De Manliu sa forza est distruida.

4.
Ma de tou placidu ritardu
E ca rinforzos non nos ghiaias,
S'est lamentadu meda su re sardu
E sambenadu hant sas gentes mias.
In Campidanu non b'hat mancu cardu
Culpa de sas romanas istrazzias;
Kalares cun sas ateras cittades
Sunt in distruzione e crudeltades.

5.
E mancari vittoria piena
Hapamus cun segura posizione,
Sos Punicos hant tentu manna pena
Dae sas armas de Titu dugone;
Numerosos sunt ruttos in s'arena
Difendende s'onore 'e Karchedone.
Finzas Balare, mastru 'e duellos
Hat incontradu mortales flagellos.

6.
Ringrazia sa gente coraggiosa
De cust'Isula antiga gherradora».
Cumprendesit Asdrubal'ogni cosa
E meditesit dolora dolora
De Balare sa morte lagrimosa,
Astada 'asi veloce in trist'ora.
Intantu pro si fagheret giustizia
Custos contos naresit in mestizia.

7.
«Caru capu Magone, fît destinu
Su ritardare e nudda culpa mia.
Ischedas totus chi unu Divinu
Nos hat martirizzadu in mesu 'ia.
Nettunu, su potente re marinu,
Nos hat colpidu cun manna istrazzia,
Ca prima de nos ponner in su mare
Nudda l'hamus offridu pro aggiudare.

8.
In su tempus chi Manliu romanu
A sa Sardigna si fît avviadu,
Eo timende pro su Campidanu
Già fantes deghe mila haia armadu,
E prestu dae lidu mauritanu
Mi so' a custa terra incamminadu,
Ca 'eo previdia tantu bene
Sos males chi Casteddu como tene.

9.
Propriu cando fît s'abbarcamentu
Innanti de sas Isulas Balares,
Su re Nettunu, cun coro in turmentu.
Abbandonesit sos profundos mares,
E cun carru veloce piùs che bentu,
Chi tirant caddos ses bellos e pares,
'Essesit a su pianu 'e sas undas
E giamesit cun boghes iracundas:

10.
«O Giove frade, divu annuadore,
E de tempestas mere, in logu meu,
Gente senza mi dare mai onore,
Passat a modu suo, a disaogu.
Cumanda ch'essant nues cun furore,
Oscura totu, poi manda fogu,
Grandina, proe, ghia ogni male
Subra sa turba ìnfida mortale.

11.
Si guvernamus nois s'universu
Proite no' ubbidint sos omìnes?
Si tenent coro impiu e perversu
Provent, pro pena sos tuos fulmìnes.
E tue, Eolu, su monte conversu
Pungas: totu sos bentos mi declines
Cun ordine chi custu logu meu
Innalzent a s'aera intreu intreu».

12.
Intendesit s'Olimpicu Regente
E accettesi, chinende sa testa.
A su chelu, chi fiat risplendente,
Giamesit mannas nues de tempesta:
L'ammantesit in totu lestramente
Fin'a cumparrer notte oscura e mesta,
E poi, cun fragore senza fine,
Mandesit fogos, abbas e grandìne.

13.
Eolu puru, bistu su potente
Giove mover tempestas e turmentos,
Iscoberzesit su monte istridente
Lassend'essire sos veloces bentos.
E issos, cumprendende su regente,
Falesint subra sos abbarcamentos;
Ei s'issoro fracassosu sonu
Superaiat s'olimpicu tronu.

14.
Velocissimu Notu si dirighe,
Umidu, furiosu a mannas alas,
Cun sa face niedda piùs che pighe
E carrigu de neulas in palas.
Euru narat: - Cres chi non ti sighe? -
E passat lestru cun ideas malas
E rintronende che turbine feru
Chi movet siccu dae s'altu imperu.

15.
Turmentesint sas abbas totu cantas
Isviende sas naves in s'oscuru,
Mentres de chelu sas fianìmas tantas
Faghiant bier logu non seguru.
Sas undas toccaiant a sas antas
Isprumosas, beninde a mannu muru,
E tanti tanti s'abba sì moviat
Chi s'arenosu fundu si bidiat.

16.
Tando Nettunu a colpos de tridente
Piùs ancora sas abbas movesit;
E che fozittas in s'unda furente
Ogni nave forzada si giresit,
Mentres a mannas boghes meda gente
Isbattida che pruine affoghesit.
In pari tempus Tritone a conchiglias
Sonaiat faghende meravighas.

17.
Sas isperas nieddas, annuadas
A rios s'abba faghiant falare.
Sempere dât Giove fogosas lampàdas
Chi dividiant su profondu mare.
Sa natura s'isconzat; sas tiradas
De sos bentos nos cherent accabbare
A ue leat Asdrubale punu
Sutta de Giove, d'Eolu e Nettunu?

18.
Senz'iscultare 'oghes, su re mannu
Nettunu segudesit s'istrazzia
Multiplichende su nieddu affannu
A me, mischinu, e a sa gente mia.
Pustis de meda lagrimosu dannu
In sas costas balares nos ponia.
Ma de sas naves ch'haia pigadu
Undigh'ebbia mi 'nd'hat abbarradu.

19.
Inie gai hamus acconzadu
Custu restu de naves fracassadas;
Sacrifizios hamus innalzadu
Pro no' essent sas vias turmentadas.
E finalmente como hamus toccadu
Custas costeras fertiles amadas,
Custu dulche e serenu paradisu
Ue d'amore vivit ogni visu.

20.
It'est chi hat a narrer Amsicòra
Cand'ischit chi sas naves chi mi desìt
Senza haer ottentu iscopu ancora
S'atroce mare 'nde las ingurtesit?».
Nêsit; e a Magone est trista s'ora
Comente cando Casteddu perdesit.
Intant'andesint dae su Regnante
Chi los pighesit in domo esultante.

21.
Però cand'intendesit ch'in sas undas
Sas naves de Sardigna fînt restadas
Alzesit boghes piùs che iracundas
E paraulas casi disperadas,
Lamentende sas sortes furibundas
Chi a s'Isula sua fînt astadas,
Isula de dolores e piantu,
Mama d'eroes posta in tristu mantu.

22.
Ateru die giustu cun sos rajos
De su sole astesint lestos lestos
A sa sacrada Cornus tres massajos
In alta meraviza e meda mestos.
Nânt a su re: «Amsicora, trabajos
Ancora b'hat e de dolore restos!
In Campidanu 'essit unu mundu
De Quiritos cun vultu iracundu.

23.
Via hant pigadu como a manu manca
E bie Cornus lestros s'incarrelant;
Abbrujant ogni buscu e ogni tanca,
Dìssipant e desolant e flagellant.
Prestu move pro lis segare s'anca,
Ca sì no' totu cantu nos macellant.
Issos 'essint che bentu piùs veloces,
De leones famidos piùs feroces».

24.
Credet su re; bi pensat; poi esclamat:
«Maleditta s'origine maligna
De Roma turpe! Semper est chi giamat?
Ancora nos turmentat in Sardigna?».
Gai in totue sa 'oghe diffamat
De su ch'in Campidanu si disigna,
Mentres carrigu d'odiu e de velenu
Cumpariat che nue in su serenu.

25.
Cessant cantos, e sonos, e allegrias;
Ogni face giucunda torrat mesta.
Dolorant totus passende in sas vias
E piùs non si connoschet s'alma festa.
Totus alzant a s'altu manos pias
Preghende pro cust'atera tempesta,
E pedinde vittoria e onore
A sa Sardigna rutta in nou errore.

26.
Gai s'intera populazione
Cun clamores confusos a s'ermosa
Regia leat, e firma propone
A su re de torrare vittoriosa.
Isse s'accherat da unu balcone
E, bista tanta turba numerosa,
Cun boghe chi andaiat fin'a tesu
Goi bellos faeddos hat estesu.

27.
«Misteriosa gente, o germen santu,
O istirpe naschida a su dolore,
O populu gherreri e forte tantu,
Est torrende s'istranzu distruttore!
A bois certu non faghet ispantu
Ca sezis coros de altu valore.
Movide, preparade novamente
Su ferru nostru a sa maligna gente.

28.
Invanu tantos males nos preparant
E a Sardigna si frundint che mostru.
Invanu contra issa forzas parant
Difesa dae s'aspru bruzzu nostru.
Sardos, atera gherra bos declarant,
Difendide su sacru logu bostru.
Si galu de Sardigna hazis sa fide,
Noeddos sacrifizios faghide.

29.
Sardigna bella, perla in mesu mare
E de sas terras lizu, hat divina
Manu chi la succurret in gherrare
Pro 'nde respingher sa gente canina.
In Deus nois cherimus fidare
Piùs che in s'arma sarda diamantina.
O Sardos, a sa gherra! O fizos meos,
Preparade ispantos e anneos!

30.
Coro 'e tigre, coro 'e leone,
Coro 'e ferru, brazzos de gigante,
Ojos superbos de aquilone
Hamus e de serpente sibilante.
Sardos, ponidebos in s'istradone;
Obiade s'istranzu minettante.
Hazis a bier Amsicora puru
'Essir'a gherra che giovonu duru.

31.
Ca, si si movet su populu interu,
Mannos, minores, eo solu resto?
Nò? 'Esso cun sas alas de s'isperu,
E d'armadura ferrea mi 'esto.
Sas manos mias de bottu severu
E sos consizos totu a bois presto.
In campu rua, m'ispacchent su coro,
Ma morzo pro Sardigna chi adoro».

32.
Goi su Bezzu cun face intristida
Lassat sos fizos suos, aizzados;
E dae s'ampia turba impiberida
Clamores senza lè si sunt pesados.
Totu sa gent'a boghes s'est movìda,
E sos Punos 'nde restant ispantados,
Ca no' haiant bidu in vida issoro
Populu tanti feru, unicu coro.

33.
Sa die infattu Iostos e Magone
Raùnant sos soldados dae nou.
Su Punicu 'nd'hat milli; e 'nde dispone
Ottomila su re a contu sou.
Como a sas truppas apportat rennou,
Ca in tres partes faghet divisione
Pro sos tres capos sardos; isse restat
Capu summu chi manu a totus prestat.

34.
O santu bezzu, nobile Amsicòra,
Nara, nara, proite pagos gai
Tue 'nde pigas e nudda t'iscora
De Roma populosa s'arguai?
Ah! Sardigna non piùs est possessora
De numerosos populos! Chi mai
L'hat de sa gente sua isprovvidida?
Prite ses, O Sardigna, impoberida?

35.
Sa noa die donant sacrifiziu
A Deus, pro 'nd'ottennerent s'aggiudu.
In s'antigu marmoreu edifiziu
De Via Sardan nemos restat mudu.
Poi fidados in Deus propiziu
Falant die infattu a gherra, senza dudu
Chi s'amada Sardigna esset rutta,
De sos istranzos abbarrende sutta.

36.
Primu passat Magone guidende
Cun Asdrubàle sa minore fila.
Isse dae lontanu est minettende,
E che serpente fischidu sibila.
Assegus, bene postos sunt falende
De Sardan Babbu cuddos ottomila
Cun sos tres capos. Su rege est s'ultimu
Tra sos Sardos pro glòria su primu.

37.
Goi succurret s'esercitu sardu,
Sa sarda gente, su sardu fiore.
Musa, ca su talentu hapo tardu,
Portami tue cun mannu vigore
A cantare sa fama e s'istendardu
Chi a Sardigna hat dadu altu onore.
Musica tue cun sublimes bolos
De Bruncuspina sos estremos dolos.

38.
Camminant sos Pellitos di'e mesu
E si ponent in campu quirinu.
De su viaggiu no' intendent pesu,
Ma cherent prestu cumenzare ostinu.
S'idea Titu Manliu hat cumpresu
E si pesat cun vultu leoninu,
Cumandend'a Terenziu chi 'essat
Cun chimbe mila fantes e si tessat.

39.
Senza chi su re sardu esset dispostu
Bene sas cosas a suo talentu,
In gherra lestru Magone s'est postu
Avvelenadu che serpente tentu,
E nênde: «Turpe gente, a ogni costu
Deves falare como in su turmentu».
E gai cun coraggiu soberanu
Si frundit a pistare su Romanu.

40.
Terenziu cun boghe ispaventosa
Clamat: «O Punu, como de Romanos
B'hat truppa piùs dura e numerosa,
Capace de bos mover uraganos.
S'Italia fecunda e virtuosa
Novos eroes hat ghiadu istranos.
Poberos Punos! Sezis totu cantos
Postos tra sos turmentos e ispantos.

41.
Como in piùs de Titu e de Tiberiu,
In piùs de s'altu Furiu e Terenzu
B'est Marcellu, trassosu e de criteriu,
Forte che Marte, e poi b'est Laurenzu
B'est Lucintu chi su sardinu imperiu
Hat a pistare solu a su cumenzu;
B'est Quintu Murena e Triunfale
Ch'ammantare bos podet de ogni male.

42.
Mill’ateros bi 'nd'hat; e b'est Catone
Chi disponet cun alta sapienzia.
Bio sos Sardos in perdizione
E Punos in estrema penitenzia».
Narat; e lestru respondet Magone
Senza tenneret nudda passienzia:
«Bene! Curride medas. Accostade
Mostrendenòs sa bostra podestade.

43.
Attribuide puru a ogni eroe
Forzas supernas e mente divina.
De totus sos chi sezis como innoe
Balet piùs de Sardigna una femina.
E si si movet e a Romanos proe
Su mannu Pados, totus bos ischina.
Pro mente poi piùs de Catone
Balet de Amsicòra su taccone».

44.
Ancora s'Africanu non finiat
Cando Marcellu s'avanzat clamende:
«O Punicos, o Sardos; unu siat
Como, chi megus benzat duellende.
Marcellu so'. Su chi su re mi ghiat,
Lestru lestru lu bient ispirende.
Benzat Pados, Iostos e Busentu
Benzant a unu, a unu milli e chentu».

45.
Iostos, traessende l'hat intesu,
E si lu fissat cun furore insanu,
Nênde: «Mancari Padu esset cumpresu
Non s'abbassaret, ca est testi sanu.
Non t'abbaidat mancu dae tesu,
Non si dignat pro te, omine vanu.
Eo minore so': accosta a mie.
Sos minores accurrent totu a tie».

46.
Intesu custu, si pesat in ira
Su fieru Marcellu, aboghinende;
Istringhet s'arma e a Iostos tira
Chi a lotta est veloce preparende.
E gai, un' a s'ateru a sa mira
Si ponent e che tigres sunt fremende.
Su primu colpu chi Marcellu dona
'Essit vanu, mancari a trassa bona.

47.
Ogni atera gente bie custos,
Girant sos ojos pro los ammirare,
Però Magone hat diversos gustos
E non si dignat mancu a los fissare.
Cun faeddos acerbos e robustos
Iss'ispinghet sos suos a gherrare
Turmentende cun coraggiosa gala
S'esercitu romanu dae un'ala.

48.
Como però su Punicu non conte:
Iostos cun Marcellu ebbia contant.
Issos sunt addiridos fronte a fronte
E de ira s'alluent e s'attontant.
Sos sonos 'essint dae monte in monte
E issos piùs sempere s'affrontant,
Sos puzzoneddos si cuant lontanos
A piulos nieddos e istranos.

49.
Milli favillas girant in s'aera
Tra su pruine ispissu zacchidantes.
Nemos timet e nemos si dispera:
Sunt de attarzu sos mastros gherrantes.
Como favillat una visiera,
Com'un'iscudu dat fogos lampantes.
Avanzat s'ira, creschet su terrore
Tra milli colpos, girat su furore.

50.
S'arma tenet ognunu agile pronta;
Si mandant lestros furibonda ojada;
Ognunu mirat, sos accinnos conta
E sas movìdas de s'anzena ispada.
Pro connoscher si s'ateru s'attonta
Finghet de dare forte una calada.
Puntant a testa e ferint a pettorra,
S'arma puntada a pês sa testa iscorra.

51.
Ecco Marcellu ferrer a costajos
De su nemigu a s'attarzina maglia:
Mandat su colpu favillantes rajos
E si notat in totu sa battaglia.
Multiplicat su Sardu sos trabajos
A su Latinu, né gai si caglia:
Falat s'ispada tantu incrudelidu
E s'elmu de Marcellu 'nd'hat colpidu.

52.
Su Romanu si movet, e in venas
S'intendet currer unu forte frittu;
No' est fertu, né hat sas carres lenas
D'abbandonare s'arma, derelittu.
Piùs forte paret, e a forzas pienas
Renovat colpu a su nemigu invittu;
Su Sardu si ritirat e impare
Lassat a terra s'ispada falare.

53.
Faghet in terra unu profundu fossu
De su Romanu s'arma est fichida;
De Laccu sa Vitella s'ampiu dossu
E totu sa campagna s'est chinnida.
Marcellu gai fremet fin'a s'ossu
E respirat cun foga inferocida,
Mentres Iostos torrat e non lentu,
Dendeli colpu cun forte turmentu.

54.
E li trapassat s'attarzina 'este
Faghendeli minore una piaga.
Tando Marcellu piùs che boe areste
Clamat, e li minettat aspra paga.
Curret gai che nunziu cheleste
E una manna pedra si che traga:
L'alzat e cun potente 'e lestra manu
L'iscudet bie s'abile Isulanu.

55.
Ma custu, surridende cun fieresa,
Pustis ch'a terra sa pedra est falada,
Lanzat s'ispada a muilu e lestresa
E in bentre 'e Marcellu est restada.
Custu ruet pienu 'e amaresa
Dend'a Iostos felosa mirada,
E frastimende deos e omìnes
Est ispiradu fac'a sos pruines.

56.
Pettantis cun Asdrubale, Magone
Non hat pro nudda sas armas cessadu
Imprudente s'avanzat e s'impone
Mentres su re no' est interpretadu.
Gai sas gentes de Titu dugone
L'hant dae ogni parte circundadu.
Ite faghes, o Punu in sa parada
De Roma, numerosa e ben'armada!

57.
Ecco pag'ora est e ruent mortos
In disisperu noeghentos Punos.
Su restu tando tra sos iscunfortos
Connoschet sos ingannos e cogliunos.
Magone che in mare senza portos,
Abboghinende 'nde giamat alcunos
Pro currer a sos Sardos a chircare
Aggiudu chi los pottat liberare.

58.
Ma non b'hat tempus. Undas de Romanos
Istringhent de sos Punicos su restu,
Los ciappant e lis leant dae manos
Sas armas cun dispreziu e meda prestu.
Sos tres de Karchedone capitanos
Sunt postos in cadena, a coro mestu.
Como, Magone, maledighe s'ora
Ch'avanzadu ti ses senz'Amsicòra.

59.
Che cando burrascosu s'oceanu
'Nd'ingurtit una nave facilmente;
Gai, feru, s'esercitu romanu
'Nd'ingurtit prestu s'africana gente.
Intantu de sos Sardos su suvranu
Connoschet de Magone su comente
E, cobertu de ira e de velenu,
Cun custas boghes sos logos 'nd'hat pienu:

60.
«Ah, Punos imprudentes! Lestos lestos,
Senza chi mancu mi 'nd'esse agattadu
Hazis gherradu? Ecco manifestos
Sos profittos chi hazis acchistadu.
Bois perdidos sezis, nois mestos,
Ca solos como nos hazis lassadu.
Chi' est innoghe su capu supremu,
O Punos tontos finzas a s'estremu?

61.
Cand'unicu non b'hat imperadore,
Su regnu ruet. Sunt sos Punos ruttos.
Custu no' est coraggiu, no' ardore,
Ma imprudenzia chi generat luttos».
Goi nênde, pienu 'e furore
Pensat sos de Cartagine distruttos.
Po' a su fizu goi hat naradu
Cun vultu de tempesta anneuladu:

62.
«Innoghe, duncas, cumandat Magone?
Eo cumando o tue? Ma proite
Senza tenner cunsiderazione
Hazis subitamente postu lite?
Ecco su fattu! Nara, hapo rejone
Chi ti brighe cun forza e chi m'irrite?».
Goi li narat; poi bie Padu
Custos tristes faeddos hat ghiadu:

63.
«Como m'est arrivada sa notizia
Ch'a portu turritanu est astada
De sos Romanos atera milizia
Pro esser sa Sardigna inghiriada.
Essi, distrue s'issoro malizia
E cantu prima faghe sa torrada.
Piga sos tuos. Deus in giudiziu
Recumpenset su bostru sacrifiziu».

64.
A sa boghe solenne e imperiosa
D'Amsicora si movet su gigante
Sen'opponner a isse alcuna cosa,
Obbediente che serenu infante.
Pigat sa sua truppa gloriosa
E s'indirizzat cun passu 'olante
Bie sa ricca Nurra, ue passant
Sos istranzos e totu bi fracassant.

65.
Arrivat gai de sa notte s'ala
Ammantende su miseru mortale.
Manliu cessat sa movida mala
E si cuntentat d'esser triunfale.
Puru su sardu re sas armas fala
E si disignat su logu campale.
Notte 'e terrores, notte lagrimosa
Pro sa trista Sardigna, ispaventosa.


Cantu deghesettesimu

1.
In su romanu campu fînt dormidos
Cuddos chi dae gherra fînt torrados;
Ma restesint sos ateros, ischidos
E a mannas impresas preparados,
Ca los tenzesit Terenziu unidos
E d'offenner sos Sardos, accertados;
Pustis chi Furu, Tiberiu e Lucintu
A noa gherra Titu hiant cunvintu.

2.
Avanzesint trassosos, tot'impare
Mentres altu fracassu si faghia,
Ca non podiant in totu cuare
De sas sonoras armas s'istrazzia.
A sos Sardos chi fînt in vigilare
Nota restesit s'alta tribulia,
E pianghesint su esset mancadu
Pados su distruttore insuperadu.

3.
Su santu re, de ogni cosa certu,
Sas sardonicas gentes 'nde pesesit;
Cun manna sapienzia e modu espertu
A noa gherra totu disponzesit.
A isse ogni coro fît apertu
E a suo cumandu si chinesit.
Gai su bezzu re donesit signu
De moverent cun minimu ìstrasignu.

4.
Si 'nd'agattesi sa romana gente
Chi fînt sos Sardos a sa gherra prontos
E fattesint rumore apertamente
Trumbas, corros sonende e milli contos.
Su firmamentu pariat fremente
Contra de sos mortales gai tontos
Chi die e notte non restant momentu
Senza si darent penas e turmentu.

5.
A sos altisonantes istrumentos
Sighiant boghes fischidas e malas
E de gai sos milli issurdamentos
Passaiant cun piùs veloces alas.
A destr'e manca pariant turmentos,
Turmentos dae 'nante e dae palas.
Ogni coro si chinnit de ispantu
E si pienet de tremendu incantu.

6.
Annigrant caddos a contos de milla
E appeddant a millas sos mastinos.
Sas armaduras dant calchi favilla
Illuminende sos tristos camminos.
Pera non restat in buscos tranchilla
E in concales umbrosos e trinos.
Sa morte est pronta e chircat giusta s'ora
De falaret a campu feridora.

7.
Sos Pellitos intesu su fracassu,
Donesint prestu resposta tremenda.
Non solu de Vitella in s'aspru giassu
Ue bi fiat sa gherrera tenda,
Ma sonaiat dae s'altu a bassu
Sa Sardigna cun ira alta e timenda.
In sa niedda aèra a istrasignos
Giraiant ispiritos malignos.

8.
Ecco chi cun trassosa abilidade
Sas truppas si sunt postas fronte a fronte.
Dae sos fundos a sa summidade
Tremet pro su fracassu ogni monte.
O Musa, avanza tue in majestade
E faghe 'ogni cosa eo conte;
De sos antigos eroicos attos
Dami como figuras e rettrattos.

9.
Primu de totus s'avanzat Lucintu
Cun terribilidade abboghinende,
Coronadu 'e fulmines e cintu
De potenzia tanta. S'arma alzende
Intro sas sardas gentes s'est ispintu,
Mìnettas disastrosas isparghende:
«Re Amsicòra, Marcusa, Busentu,
Iostos, Desulina, eroes chentu,

10.
O Sardos totus, ecco sos Romanos
Beninde cun coraggiu a su disastru.
A ispaccare montes e pianos
Benzat puru veloce Pados mastru.
Bos superant sos nostros uraganos,
Chi dae terra arrivant fin'a s'astru.
De tempesta sos tronos intendide;
Lagrimade, mischinos, e fuide.

11.
Sas armas nostras oscurant su die
E podent notte oscura illuminare.
Su Romanu de bois si 'nde rie
E bos disperdet dae mare in mare.
Sardos Pellitos, iscultade a mie:
In sa fua chircade 'e bos salvare.
Intendat e cumprendat sa natura:
Pur'issa tremat e restat oscura».

12.
Goi nênde, si movet, alzende
S'arma, e passende che leone a taju.
Cumenzat cun sos ferros, fulminende,
A fagher nascher ispantosu raju.
Est sos Romanos totu incoraggiende
E totu los ispinghet a trabaju,
Mentres isveltu che cheleste lampu
Lassat mortos in su sardinu campu.

13.
Furu e Terenzu cun matessi ostinu
Si 'ettant a sighire tantu esempiu;
Tiberu puru si faghet camminu,
Su facibellu, ma de coro empiu,
E b'est Murena, s'animi caninu
De disastros fattore e d'altu iscempiu,
In Aletri naschidu, gente altera
Dae s'antigu, e in sas gherras fera.

14.
A destra de Terenzu, no' allargu,
Passat Titu, cobertu 'e velenu;
Iscudet e si faghet logu largu
Ammantende de samben su terrenu.
Sardos, su tempus est pro bois argu;
Sos Romanos bos girant in pienu,
Che cando in una tanca, in logu aprigu
Bentu potente furriat su trigu.

15.
Est distinta sa bostra resistenzia
Dae mill'eroismos valorada,
Ma mancat cuddu chi sa Gennargenzia
Senza sos muros hat resu murada:
Pados! 'essidu pro s'ubbidienzia
Bie s'atera terra inghiriada.
Manchende isse, mancat certamente
Sa forza de Sardigna pius ardente.

16.
Non sa via tessalica hat provadu
Virtudes che sardonicas, gherreras,
Né similes 'nd'haiant ammiradu
De Ilio sas cupolas alteras;
Non 'nd'hat in Babilonia passadu
In cuddas longas e ferreas eras.
Mi caglio, ca no' hapo sa paraula
E su chi potto narrer paret faula.

17.
Est invitta sa parte quirina
E de sa sarda piùs bene posta;
Avanzat cun ferocia leonina
E semper piùs s'addirit e s'imposta.
A rizzolos su sambene declina;
Sos cadaveres faghent alta costa.
Cantu piùs sos Sardos restaiant
Tantu piùs distruttos falaiant.

18.
O mannos Sardos, fizos de valore
E in gherra magistros, como ruttos,
Bos miro, fulminados de dolore
E in ojos mostrende milli luttos.
Duamila 'nde morint cun amore,
Sos ateros de samben sunt asciuttos!
It'isperades? Cherides vittoria?
A bois restat solu alta gloria.

19.
Amsicora dat ordine 'e fuire
Pro chi sos vivos si pottant salvare.
Pro unu pagu los cherent sighire
Sos Romanos, tra sambenes a mare,
Faghend'a tempus meda a 'nde ferire
E a bettare corpos subra pare.
Gai finiant sutta trista istella
Sas battaglias de Laccu sa Vitella.

20.
Pro duas boltas albeschidu fiat
Cando sa sarda gente fuidora
In sa sacrada Cornus intraiat,
Impare cun su nobile Amsicòra,
E pro s'istranzu chi arrivaiat
Preparaiat forza difensora,
Cun coro trapassadu 'e dolore,
Ma cun animu pienu 'e ardore.

21.
Tra sas pellitas gentes totu dolu,
Su re traessaiat maestosu,
A totus dende cunfortu e consolu,
Cun faeddu robustu e portentosu.
«O Sardos, - naraiat - prite solu
In su dolore, chircades su gosu?
Perigulos e males dispreziade
E che roccas graniticas istade.

22.
Forzis a Sardan, Deus no' hat nadu
Chi semper Bruncuspina dêt durare?
Hazis de goi prestu ismentigadu
S'Omine forte chi hat a ghiare?
Ismantigades chi est decretadu
Chi Custu devet s'Isula salvare?
E chi sutta su suo altu furore
Ammantat su nemigu a disonore?

23.
O fizos, fide! Ca si su Romanu
Ponet sutta su pe' s'alma Sardigna,
In Bruncuspina mai 'ettat manu
E mai alzat de Roma s'insigna:
Prima ancora chi lasset Campidanu,
Sa sardonica gente l'istrasigna.
Mai hant a connoscher Laziales
Sas tre mannas, antigas capitales».

24.
Gai naiat; ma in suo coro
Giughiat sos dolores de su mundu,
Pensend'a Campidanu e Logudoro,
Casi postos de dolos in profundu.
Mancu Pados, de Sardan su tesoro,
Est presente, pighende s'arma in tundu
Contra Titu chi 'essit che leone,
Pro ponner sos Pellitos a muntone.

25.
Cun Iost'e Busentu b'est Marcusa
Duce de milli feminas gherreras.
Issa est una femina chi usa
Gigantes superare in artes feras.
Amsicora l'istimat; e diffusa
Tenet sa fama fìn'a sas aèras.
Est avvesa cun s'arcu, ma manizat
Totu sas armas chi tenner disizat.

26.
Cun issa b'est Matale; b'est Furìa,
Lara e Liana, sas battoro Alteras,
Rosas de sa reale familìa,
Naschidas a sas bellicas maneras:
Manliu Torquatu connoschia
Cantu issas in gherra fiant feras,
Cantu distruzione haiant giuttu
A s'esercitu sou a boltas ruttu.

27.
Sunt totus sos Pellitos trabagliende;
Suerant totus in grave suspiru,
Pedra subra sos rnuros collochende
De sa cittade santa in s'ampiu giru.
Sunt lanzittas de arcu preparende
E allenende macchinas de tiru.
De sos gherreris sos grussos marteddos
S'intendent forte fin'a sos isteddos.

28.
Intantu donos sacros offeriant
A Deus, pro sa santa libertade;
Pregadorias fervidas faghiant
Peri sas turres de s'alta cittade;
Innos bellos e cantos alzaiant
Pedinde dae chelu piedade,
Pro chi Cornus santissima non ruat,
Mentres sa gherra semper piùs incruat.

29.
A sa quarta bolta chi albeschiat,
Mentres sos Sardos cheriant remediu,
Su binchidore Titu arrivaiat
E a Cornus poniat duru assediu.
Sa cittade chi mai bidu haiat
Nemigu, de nemigos est in mediu.
Dae sas turres esplorat Busentu
De sos istranzos ogni movimentu.

30.
Sos Sardos falant a los incontrare
E sa prima est s'alma Desulina,
Ch'in s'ora chi hat potidu gherrare
De sambene creadu hat pischina;
Ma subitu su re, pro los salvare
Lis proibit sa bellica faina.
Gai torrant felosos a sa santa
Cittade, chi d'amore los ammanta.

31.
Però tra sos chi salvos intraiant
Non bi fiat Giucundu, su tesoro
Chi sos ojos d'Iostu adoraiant
Cun affettu profundu totu coro.
Isse, mentres sos Sardos cumbattiant
Cun s'arcu si fît postu in mesu issoro,
E tenendelu carrigu in sas manos,
S'incontraiat cun duos Romanos.

32.
Sos istranzos li narant: «O pizzinnu
Ancora piùs bellu 'e s'aurora,
De cumbatter non dones mancu accinnu,
Ma dae campu 'essi lestru fora.
Non ses coro 'e armas, ma ses sinnu
In sas tanchittas de sa diva Flora.
Simus dulches cun te: non ti toccamus,
Ca sa tua bellesa rispettamus.

33.
Chie t'hat generadu? A calchi dea
De Venus piùs dechida restas fizu!
Sos ojos tuos ponent in pelea
Finzas su coro duru, e dant fastizu.
Su vultu tou ogni bellesa lea,
Sas laras tuas sunt che rosa e lizu».
Goi li narant sos mannos Latinos;
Ma isse lis respondet cun ostinos:

34.
«No' est tempus de laudare visos,
Ma de mirare brazzos de fortesa.
Abbandonade sos serenos bisos
De cuntemplare sa mia bellesa;
Infattis eo non frundo surrisos
Dulches, ma ferros chi dant amaresa
E si dae su campu mi 'nde fuo
Est c'a bos superare non ddha giuo»

35.
Goi narende, tirat sa lanzitta
E a unu de issos in su pettu
Profunda si la ficchit e diritta,
'Ettendelu a muntone in cussu trettu.
S'ateru, bista tanti barra fritta,
Sulleva s'asta cun feroce aspettu,
Segudat a Giucundu, li fraccassat
Sas palas e a tuncios lu lassat.

36.
Ah, invanu, o Giucundu, ti cherias
Salvare cun sa fua! S'inimigu
Fît piùs veloce, pro ti dare in vias,
Colpos de ferru che a birde trigu.
Puru vanu chi boghes 'ettaias
Lestru giamende su dilettu amigu!
Ispira, dulche coro, su gravellu
De Gennargentu, profumadu e bellu.

37
A Iostos intantu in sa cittade,
De s'amigu li nânt s'estremu dannu:
Pianghet cun suprema asperidade
E cun profund'ispasimu e affannu.
S'amore tenet tanta podestade,
S'amore est tanti forte e tanti mannu
Chi arrivat a ponner un'omìne
In estremu de vida o in macchine.

38.
Iostos est biancu piùs che chera
Cun sos ojos de lagrimas turbados,
Suppost'a passione turmentera
E cun sos sensos dae sè isviados.
Pianghet isse e casi si dispera
De viver tra dolores tanti armados,
E de goi s'isfogat: «O Giucundu,
O Ammirandu, sole 'e custu mundu,

39.
Ue risplendes como? Ue, ue
Ti cuas como, senza chi mi ghies
S'isplendore ch'haias solu tue?
In cale notte giro, non mi bies?
Cale neula ispissa, cale nue
M'hat pienu de tenebras sos dies?
Non torras, o Giucundu, a mi mirare
E cun s'ermura tua a m'incantare?

40.
Mortu tue? Proite ti ses postu
De sa niedda gherra in su pruìne?
Proite sos consizos de Iostu
No' has mantentu finzas a sa fine?
Prit'a tesu de me ti ses oppostu
Cun imprudenzia, a su nemigu omìne?
O dulche coro, de Sardan amore,
Gosu pacificante in su dolore!

41.
Chie podet pensare senza ispantu
A s'affettu chi tue mi cherias?
Chi podet ammentare senza piantu
Sos gosos de sas tuas cumpagnias?
O tempus de bonesa, o tempus santu
De sas nostras ridentes pizzinnias!
O regordos pungentes, non benzade
A mi ponner in noas crudeltades.

42.
Mezus non t'esse bidu mai in vida,
Né sa tua bonesa esse connotu.
A chie como s'anima affliggida
Dimandat cudd'amore tantu notu?
Ah, puru s'amicizia est cosa infìda:
In custu mundu est vanidade totu!...
S'isperanza est binta. Nudda est beru
Si non de su dolore su misteru!

43.
O dilettu Giucundu, almu tesoro,
Naschidu pro m'infunderes dolores,
Non piùs t'accheres a su meu coro
Cun cuddos ojos tuos feridores,
Cun cuddas laras coloridas d'oro
Limpidas che virgineos fiores».
Pianghet isse, mentres sos Romanos
Pensaiant a mover uraganos.

44.
Fabbricant catapultas e balistas,
Arietes a testas attarzinas,
Iscalas, turres mobiles arbistas
E de tiru fortissimas macchìnas,
Pro sas cales in Nora si sunt bistas
Chinnire de sos muros sas ischinas.
Fabbricant mazos e traes puntudas
Pro forzare sas turres pettorrudas.

45.
Milli ateros varios attrezzos
Ponent contra su santu baluardu.
'Nde los carrant interos o a pezzos
E mirare los podet ogni Sardu.
Re Amsicòra cun ateros bezzos,
Dae chito manzanu fin'a tardu,
Osservat in totue s'istranzia
E s'idea cumprendet e ispia.

46.
Pro ateros ses dies su Romanu
Attaccaiat s'alma capitale,
E mancar'esset postu forte manu
A Cornus no' hat giutt'alcunu male,
Ca su bezzu pellitu capitanu
Opponiat difesa triunfale,
Non permittende chi pe' profanante
S'esset dae sos muros fattu innante.


Cantu degheottesimu

1.
'Essint sos rajos de s'ottava aurora
Dae ch'in Cornus fînt sos Laziales.
Custos cun mann'idea gherradora
S'accostant a sos altos ischinales,
Ispinghende cun forza ispantadora,
Sas fortissimas macchinas murales;
E, arrivada s'ora 'e s'assaltu,
Titu cumandat cun faeddu altu:

2.
«Mort'a Cornus, d'Amsicora sa sede!
Pados bidu non s'est e non si bie.
Totu la giret su romanu pede
Prima chi finat custu bellu die.
O Cornus, treme, rue, a nois cede,
Ca intrat s'alma Roma rie rie.
Amsicora si biat in cadena
E sos fideles suos in s'arena».

3.
Gol lis narat; e prestu sa gente
Ponet forzosa manu a s'armadura.
Sos Sardos pro difesa prontamente
Si disponent feroces in s'altura.
Ogni coro sardonicu est ardente
Pro ponner s'istranzia in amargura.
Amsicora traessat e consizos
Donat continu a sos gherreris fizos.

4.
Movet sa gherra. In giru a sos muros
Altas turres romuleas s'ispostant,
Tenende gente armada in sos cuccùros
Chi che in terra a su nemigu accostant.
Sos grussos arietes testiduros,
Sas lapides graniticas iscostant,
Produghende rumores ispantosos
Chi astant a sos Marghines buscosos.

5.
De part'in parte lestrissimas bolant
Sas saittas che grandine irosu,
E pro issas sos sambenes iscolant
Lassende su terrenu fumigosu.
Sas catapultas ogni muru ismolant
A culpu meda siccu e fracassosu.
Non si biet che gentes in frundire,
Gentes piangher e gentes morire.

6.
Mentres chi sos sardonicos omìnes
Istant bie su muru orientale,
Ue Titu, pro suos giustos fines,
Hat postu manna forza laziale,
S'alta Marcusa, a ojos che fulmìnes,
Est accurta a sa parte occidentale,
Ue tentant cun massimu criteriu
Sos gherreris de s'abile Tiberiu.

7.
E terrìbile est issa saettende
Senza fallire colpu pro perunu.
Isvelta carrighende, iscarrighende
E bocchinde, mancari a unu a unu.
Sos nemigos pro fele sunt narende:
«Su gherrare pro bois est communu
A totus, o bottudas Isulanas,
Pesadas cun sas tigres in sas tanas?»

8.
Da'issa ruet mortu Paulinu
Mentres poniat un'altu iscalone
Pro alzar'a cumbatter su Sardinu,
Face pro face in su muralione.
Falat fridu Patriziu, e Aventinu,
Chi avanzende cun unu burdone
Giamaia cumpagnos pro ispingher
E pro sos muros fortemente cingher.

9.
Gai ispirat su forte Torquetu
Chi cun ateros trinta fît pistende
Sas fortesas, bottudu e inchietu
E casi duos bucos fît fattende.
Cinziu morit, e Linos, e Letu
Chi fiat a balista appedrighende.
Finint sa vida Luciu, Colonu,
Publiu, Duce, Pliniu e Matronu.

10.
Né tue, o ferissimu gherreri,
Muriu, tentu has sorte deretta;
Né tue, o Antoniu arcieri,
Ch'in cherveddos has hapidu saetta
A tie, Marcu, duas ti 'nde feri:
Una t'offendet, s'atera ti 'etta;
E appresu de te ruet Lucanu,
Ursus, Taburnu, Regiu, e Lucianu.

11.
Fissat oju Lucintu a s'arciera
Chi sa gente romana est pistende,
De mortos estendende alta filera,
E a issa s'accostat zerriende:
«Ite ti credes, o manna gherrera,
Chi pro cussu vittoria est benzende?
Ten'a contu chi oe pagas totu,
Mancari ponzas gente in abbolotu».

12.
Goi narende, testudines pigat,
S'arma s'abbrazzat e in un'iscala
Alzende, che lugherta s'allorigat,
Totu felosu e de idea mala.
Superat colpos, ca bene si ligat
De sas grussas testudes sutta s'ala.
Ma cando de sos muros est in punta
Unu furcone Liana l'appunta.

13.
E a s'iscala lestra si lu pone,
Firmamente tenendulu abbrazzadu;
Ispinghet e in una su furcone
S'iscala cun Lucintu hat ispostadu,
Totu faghinde ruer a muntone,
A unu fossu d'abbas altu e ladu.
Ma Lucintu cun trassa e maestria,
Salvu si ponet subitu in sa via.

14.
Tando Liana narat: «Prova a nou
Gai chi prima no' as fattu nudda.
Impara, ca non ses in logu tou,
Né confundas sa femina cun pudda.
Istet Roma furunca in logu sou
Inie ebbia mostret dura zudda.
Roma! Roma! Hat a ruer in su modu
Chi tue rutu ses ojos a brodu».

15.
Si movet tando de fele tremende
Su Quiritu senza pauria,
E s'alt'avvilimentu cumprendende,
Sa resposta torrare li cheria,
Ma sa foga ch'in pettus fît buddende
De faeddare non li permittia,
A murrunzu che lupu incadenadu
E che leone in buscu saettadu.

16.
Irnbrazzat una trae, e, a sa sola,
Contra de sa muraglia s'isfogat:
Accurret Dara, frundit una mola
E sos brazzos li pistat e ìslogat:
Su samben, vivu e fumigosu iscola
E a rizzolos in terra si giogat.
Lucintu clamat, poi, a bruncu duru,
S'appizzigat a mossos a su muru.

17.
Ma sas Sardas l'avvilint dae susu
«Mossiga — nênde — catteddu famidu
Mossiga pedra, ca tenes cuss'usu,
Mancari restes sempere buìdu».
Narant; poi lu lassant iscunfusu
Pro una grussa lanza chi hant frundidu.
Lucintu mortu est, senza narare
Mancu mesu faeddu a s'isfogare.

18.
A isse current medas cumbattentes
E, senza sos perigulos mirare,
A furriu si ponent pianghentes,
Determinende de che lu pigare,
Ma ecco rios de abbas caentes
Dae sos altos muros abbassare,
Abbrujendelos totu cun calura
Chi produghiat subitu cottura.

19.
De Lucintu Marcusa non si curat,
Ma senza alcuna pausa saettat;
Faghet samben, cadaveres ammurat
E de Roma s'idea a terra 'ettat.
D'occidente sas partes assegurat
Né d'Amsicora ordines ispettat.
Sos istranzos, turbados in mattana,
Nânt: «Custa est sa virgine Diana».

20.
Da' una punta s'abile Furia
Frundit abba caente e pighe allutta,
Flacculas, farifari a istrazzia
E pedras disastrosas in s'iscutta.
Gai e totu Matale in mesu 'ia
Traessat cun Liana, e mirant sutta
Prontas a fracassarent cudda gente
Chi alzat a su muru prepotente.

21.
Non bos nomino sas sorres Alteras:
Battor sunt, ma che milli pro fortesa,
Sas ch'ispaventant sas gentes fìeras
Chi s'alta Roma contra Sardan pesa,
Sas mannas, famosissimas gherreras
Ch'intrant in lotta semper cun lestresa.
Issas sunt in Tonara, Arzana, Atzara
E Meana, naschidas in Limbara.

22.
Issas in 'ogni arma sunt famosas:
A ispadas, cun arcos e furcones,
Pugnales e fiundas muilosas,
Cun longas astas e cun ischidones.
Decidint de andare a sos pianos
De sas ateras truppas quirinas,
E ue Titu tenet vivu isperu
De fracassare Cornu interu interu.

23.
In cue veramente sos Quirinos
Binchent, ca b'hat de macchinas mann’usu.
Arrivant cun assiduos ostinos
Sos arietes de sonu diffusu.
Sos muros trement, trement sos Sardinos
E su logu nd'abbarrat iscunfusu;
Sunt pro si ruer sos antigos muros,
Credidos semper saldos e seguros.

24.
Tres turres chi possidint sos Romanos
Superant meda sos muraliones;
E collocant da' issas passamanos
Assegurados cun fortes burdones,
E gai gherrant che in veros pianos
E passant che in veros istradones.
In custu modu sas avversas gentes
Sunt in altas muraglias, cumbattentes.

25.
Est puntu malu: sas flacculas bolant,
Falant saittas, codulos s'iscappant;
Sas catapultas movent e ismolant
Totu sos logos chi su colpu acciappant;
Sos arietes fischidos beòlant,
Sas balistas a pedra totu annappant,
Sas mannas turres mobiles muìlant
Ca restant fulminadas e fulminant.

26.
In mill'iscalas provant a balzare
Sas coraggiosas gentes laziales;
Parte torrant a terra a rodulare
Sutta sas grandinadas de istrales,
Parte renessent a si collocare
Subra sos muros, superende males,
Ma pro esser suppostos a piùs duras
E piùs ispaventosas disaùras.

27.
Puru sos Sardos dae ogni altura
Mostrant prontu firmissimu e gherreri
Chie cun fogos 'ettat pampadura,
Chie cun pedras sos alzantes feri,
Chie cun colpos de saettadura
Si faghet bier pro mannu arcieri.
Abboghinant, avvilint e lis pare
Chi sos sonos aggiudent a gherrare.

28.
Ma chie si est mostradu piùs potente?
Non si cumprendet nudda. Mortos solu
Ruent medas a piulu dolente,
Tra su samben chi scurret a rizzolu;
Solu turmentu b'hat in tanta gente,
Tra boghes de battaglia e de dolu.
Sos mannos ardimentos, sos terrores
Ammantant totu cantos sos valores.

29.
Su bezzu re da' un'altura osservat
De s'aspra gherra su procedimentu,
E semper isperanzia cunservat
Chi Cornus santa nudda haeret tentu.
Biet chi ogni sardu forza servat
Tra sos cales Iostos e Busentu,
E mirat chi sa nobile Marcusa
Est accurta a s'aggiudu, coment'usa..

30.
Ma tot'in una (colpu meda malu!)
Ecco chi sos Romanos hant iscuttu
Una graosa pedra in unu calu,
Lassende già su muru mesu ruttu.
Manliu tando, chi fit firmu galu,
Si movet cun su coro ardente, alluttu,
Giamende: «O Romanos, accurride
A innoghe, puntade e destruide!

31.
Ecco chi est su muru fracassadu:
Liberamente si podet passare.
Curride, ca su sardu, arrabiadu,
Est isveltu chirchende a lu cunzare».
Goi cun boghe grussa lis hat nadu;
E sos Romanos current subra pare
Bie su muru apertu, pro finire
De fagher su passaggiu 'e si ficchire.

32.
Sos Sardos dae s'altu sunt tremende,
E frundint ferros, flacculas e braja,
Iscappant truncos, fracassu fattende,
Impare cun acuta codulaja,
Totu cantu su logu contundende
A colpos, a rumores, a fumaja;
E connoschende sas oras estremas
'Ogant a campu sas forzas supremas.

33.
Pettantis sos Romuleos in bassu
S'azzardant e cumenzant a intrare
Peri su muru ruttu e fattu a passu
Pro s'alta conquista iniziare.
Terenziu est primu in su fracassu
E totus amant de lu segudare:
Totus lu sighint, creschent sa battaglia
E saltant poderosos sa muraglia.

34.
Manliu los ispinghet dae fora,
Ma, da' sé sunt ispintos, senza issu;
A faeddos ardentes los incora,
Ma dae prima ogni coro est fissu.
Pro su tumultu in sa fatale ora,
Ognunu est nieddu che abissu;
Su sambene si turbat in sas venas
Mentres s'ispettant sas fortunas pienas.

35.
Intro Cornus sa gherra est meda fera,
Ma sunt pagos sos Sardos difensores.
Lah, Desulina contra s'aspra ischera
Accurrer de sos duros binchidores!
Issa non paret solu una gherrera
Mentres passat tra ferros lampadores.
Sos chi la bient narant: «No' est custa
Pallas, de Zeus sa fiza augusta?».

36.
Passat sa Sarda tra sa pistadura
De milli ferros, bella che fiore.
Gherrat, causat dolu e amargura
E introdughet morte cun terrore.
A ue frundit s'arma sua dura
Sa gente ruet posta in biancore,
Fulminada che cando dae s'altu
Nos fulminat sa nue a unu maltu.

37.
Sos Sardos perdent, ca sunt meda pagos
E hant minimas forzas in parada.
Issos ruent che ruinosos tragos
Sutta manna bistrale inattarzada.
Sas vias sunt de samben totu lagos
Tanti sa sarda gente est fraccassada.
Mai su re hat bidu tanta urgenzia
De tenner s'altu Pados in presenzia.

38.
Sos Romanos si calculant padrones
De sa cittade, casi conchistada,
Mentres Busentu tra sos istradones
Pro unu pagu non falat s'ispada.
Esclamat: «O Romanu, si mi pones
In morte, l'has a fagher in parada.
Cumbatto, ferzo, do ultimu tiru:
M'isforzo fin'a s'ultimu respiru».

39.
Passat forzosu, ma mentres fidadu,
Si giraiat de fele nieddu,
Un'istrale furente est arrivadu
E affundadu s'est in su cherveddu.
Busentu ruet immortighinadu,
Però 'ettende sinceru faeddu;
«Pados u'est? Nos binchent sos Romanos,
Ca bi mancant sas piùs fortes manos.

40.
It'has a narrer tue, o Amsicòra,
Cand'ischis de Busentu sa ruina?
Cara Belvie» ... Ma s'alidu fora
Restat, e 'nd'essit s'anima tigrina.
Gai Busentu, forza protettora,
S'istudat sutta manu quirina,
S'eroe mannu, su fainosu omìne
Abbarrat fracassadu in su pruìne.

41.
Girat Iostos, pienu 'e dolore
E s'incontrat cun Furiu ferinu,
Nêndeli: «Non ti credas binchidore
Pro chi sias de Cornu in su camminu».
Gai l'assestat cun summu furore
Un'asta longa a culmine attarzinu;
Si tremet su Romanu, e tot'in una
Riparat, e si salvat pro fortuna.

42.
Et ecco chi Romanos piùs de chentu
Accurrent lestru abboghinende: «Iosto!
Ecch'Iostos, su lupu, su turmentu
De totu cantos sos soldados nostos!»
Est solu; che muflone siet tentu,
Ca gai restant bintos custos postos.
Lu boccamus che cane; e sas corrancas
Benzant a lu distruer dae tancas».

43.
Iostos liberare si cheriat,
Però s'est agattadu inghiriadu.
Gherrat, s'isforzat, duros colpos ghiat
E piùs de trinta a terra 'nd'hat 'ettadu.
Ma isse puru pro fertas ruiat
E mesu mortu restat fuliadu.
Tando ogni Quiritu una ferida
Li formaiat in sa carre nida.

44.
Ispirat gai su giovono giustu
E istat isconfusu in su terrenu.
Marcusa ch'hiat bidu su trambustu
Dae tesu, torradu su serenu,
S'hat pigadu su corpus augustu
D'Iostos, e in unu buscu amenu
L'hat cuadu, pro finzas a li dare
Sepultura distinta a l'onorare.

45.
Su re, già senz'ischire s'aspra sorte
De su fizu, dat ordine 'e fuire,
Pro non lassare piùs cumparrer morte
E de Sardigna sas gentes finire.
Sos trumbitteris dant sonada forte
E sos Sardos cumenzant a bessire,
Lassende sa cittade inabitada
Dae gente romana appettigada.

46.
Pur'Amsicora fuit, solu solu,
Senz'haer manc'a tesu difensores.
Isse non timet, ca su suo dolu
Faghet iscudu contra sos timores.
Senz'isperare minimu consolu,
S'est postu in unu nodu totu arbòres,
Cuadu a sos nemigos e lontanu
Dae Cornus chi como est romanu.

47.
Desulina chirchende 'e si cuare
S'est posta giustu ue Marcusa arcera
Hiat cherfidu bene collocare
Su corpus de Iostos! Tue has vera
Connoschenzia, amore, e d'incertare
Tue possedis semper sa manera.
Sa bella Sarda connoschet s'isposu
Mortu, tot'iscunfusu e sambenosu.

48.
Musa, eo no' isco ponner cantu,
Eo no' isco narrer sas lagrimas
De Desulina! S'altu suo ispantu
Mezus est chi cun ateros esprimas,
Ca non possido pro dolore tantu
Né potenzia, né geniu, né rimas.
Chie podet cantare a Desulina
Subra s'isposu di' e notte china?

49.
Su sole fit giradu a s'orizzonte
Cand'in sa santa Cornus non b'haiat
Che Romanos (sos Sardos fînt in monte
Cuados, sos chi morte non teniat!).
Catone tando da' un'altu ponte
A totus sos Romanos chi bidiat
Clamat: «Est de distruer custu logu
Fin'a s'estremu, cun ferru e cun fogu».

50.
Cumprendent; e sa nobile cittade
'Ettant in tremendissima ruina.
Sas operas de longa antighidade
Falant, fattas a debile frighina.
Sos logos de famosa majestade
Benint alluttos che mattas d'ispina.
Sas columnas superbas, geniosas
Sunt in terra che gentes lagrimosas.

51.
E sos Sardos bidiant custos logos
E cumprendiant de Cornus s'ispantu.
Bidiant fumiare mannos fogos
Divorend'in totue totu cantu.
Su re dolente, a lagrimosos ogos,
Intendiat a tesu sonos tantu,
Ischinde chi sa bidda geniosa
Falaiat distrutta e pruinosa.


Cantu deghennoesimu

1.
Falat notte profunda, triste, amara
E d'ispaventos piena e de terrore.
Sas istellas pianghent Cornus rara
E mestas mandant debile lugore.
Ma sa face 'e Amsicora est jara:
Intensu centru de vivu abbrujore:
In una pedra isse s'est sezzidu
Dae milli dolores affliggidu.

2.
Non pianghet: su coro est siccadu
E sos ojos no' hant perunu isfogu;
Fissat su logu sardu desoladu
E frequent'a Cornus girat ogu.
Poi dae mestizia forzadu
Narat cun limba ardente piùs che fogu:
«Deus, ecco su tempus de ghiare
Cuddu chi dêt Sardigna liberare!

3.
Ecco perdida est sa terra mia:
Sunt ruttos Logudoro e Campidanu,
Su Gennargentu est in tribulia
E subra isse Roma alzat sa rnanu.
Beni, Liberadore e salva sia
S'Isula bella dae s'uraganu:
Arribba prestu, dividi s'altura
E fala pro calmare s'amargura.

4.
A nieddu Sardigna est ammantada,
De dispreziu piena e disonore;
Ogni bellesa sua est pistada,
'Ogni coro est cintu 'e dolore.
Su nemigu pesadu hat s'ispada
Pro isfogare s'insanu furore;
Fiammas hat postu, dardos hat lanzadu
E invanu su Sardu s'est pesadu.

5.
Dae Casteddu fin'a Logudoro
Senza destruer non b'hat una 'idda.
Pianghe dolorosu, o sardu coro,
Tue t'infundas, o sarda massidda!
No' hant sos ortos sos gravellos d'oro
Né sos cuccuros fragant de armidda;
Sos buscos sunt brujados e sos pianos
Sunt senza fruttu perdidos e vanos.

6.
In sas fertiles terras solianas
Non seminant allegros sos massajos;
Sos grassos boes, sas baccas ispanas
Com'hant lassadu sos sardos trabajos;
Sas crabittas pintadas e galanas
Non bient de su sole piùs sos rajos:
Issas sunt mortas sutta su nemigu
Chi totu cantu hat cherfidu a pinnigu.

7.
Sas binzas nostras sunt senza su muru,
Dae manos anzenas bindennadas;
In neddue b'hat orriu seguru:
Sas incunzas sunt totu devastadas;
Sos binos bezzos e sos novos puru
Sunt como in lontanissimas paradas;
In sas baddes non b'hat perunu fruttu:
Ogni arbore posta est in luttu.

8.
O baddes de Sardigna allentoradas,
Conio faladas totus in chinisu!
Serenas pianuras cultivadas,
Postas com'in dispreziu e in risu!
Prite sunt sas piantas atterradas
E distruttu su sardu paradisu?
Proite sos giardinos a crabone
Sunt ruttos, e sos muros a muntone?

9.
Sos cuiles sunt buidos e tristos,
E in issos non vigilant sos canes;
Sunt sos medaos brujados e pistos,
Desolados che tanas de margianes.
Non b'hat regalos, non b'hat acquistos,
Né tascas gravant cun biancos panes;
Ogni arula bella, ogni concale
Est desertu che nidu in s'istadiale.

10.
In sos rios non cantat s'ortulana,
Né in s'umbra riposat su pastore.
Sos pizzinnos accant'a sa funtana
Non si faghent cantende mannu onore.
Sa launedda, divina e galana,
S'est iscordada pro s'aspru dolore;
Sas serenadas nostras de dulzesa
Como non sunt che boghes d'amaresa.

11.
Non b'hat logu ue ponzant sos puzzones,
Ca non b'hat nae frisca né frunzosa;
Sos piulos issoro sunt cantones
D'una tristesa viva, ispaventosa.
Corrighinant a notte sos mazzones
Cun boghe trista funebr'e umbrosa;
A de die su dulche rusignolu
No' 'ettat che piantos e che dolu.

12.
Subra sas ruttas aridas forestas
Sos abiles si pesant renegados
Dend'in totue muiladas mestas
E tenende sos biccos allargados:
De turbines sunt pienos e tempestas,
Ca non bient sos logos istimados,
Né bient piùs sos nidos isfidare
Sos tempos in su ramu seculare.

13.
Kalares bella, Kalares distinta,
Kalares, murialta a totus cara,
Est a rios de sambenes intinta
Senz'haer una domo o sol'un'ara.
Cittade sacra a summas artes pinta,
Prite nos mostras una vista amara?
A cuntemplare simile tesoro
S'ispaccat in piantu ogni coro.

14.
Cuddas turres eccelsas e munidas
Sunt che bassas columnas, ispuntadas;
Sas vias sunt che tumbas intristidas
Sas domos ruttas, nieddas, brujadas;
Sas portas in sa terra sunt frundidas
E liberas s'agattant sas intradas;
In su portu triunfat s'istendardu
De unu regnu nemigu a su sardu.

15.
Ue sunt sos giardinos geniosos?
Proit'ogni fiore a fogu cottu?
Ue sunt sos pinnaculos festosos
De su geniu sardu raru e dottu?
Comente sunt falados fracassosos,
In unu solu die, in unu bottu?
U'est de Cornus meu sa delizia
Ch'a la mirare daiat letizia?

16.
Cornus est morta! Mancat sa salude:
Sos Romuleos l'hant a par'ettada.
Sa cittade piena 'e virtude
Est a terra che debile famada;
Su nemigu passend'iscude iscude
Che a femina mala l'hat frusciada
Narende: «Est custa Cornus, sa potenzia
De cudd'insuperada Gennargenzia?».

17.
Prite de Cornu in sas mannosas vias
Non passat sa dechida sarda gente?
Ue sezis, o gioventudes mias,
Gioventudes d'istirpe fiorente?
Ue sunt cuddas bostras allegrias
Estesas dae 'idda a su padente?
Sas giovoneddas nostras bellas, santas,
Si che las hant pigadas totu cantas.

18.
Sos pizzinneddos in sas cantonadas
Fuiant disperados e trementes,
Senz'ammirare sas faces amadas
E de sos Sardos sas manos potentes.
Sunt mortos cun sas carres piagadas
Sutta sos ferros o fogos ardentes,
Narende: «Prite su Babbu Amsicòra
No' hat postu sa manu difensora!».

19.
Gai cun bois, o meos giovònos,
Moriant bezzos e bezzas distintas.
O bezzos de Sardigna tantu bonos,
O bezzas sardas de amore cintas!
Bois faciles tantu a sos perdonos,
A morte bos hant giuttu cun ispintas
E sezis ruttas sutta sos gulteddos
De sos nemigos feros e nieddos.

20.
De sas sardas cittades sa reina
Est tot'inchinisada, a terra posta;
Movida finzas dae raighina
Senz'haer in sos chelos una costa.
Miseramente in su terrenu est china
Sa rosa sarda de s'Isula nosta.
Sa cittade piùs bella 'e su mundu
Est como senza contu posta in fundu.

21.
Sa cittad'e arghentu est posta in terra
Che unu nodu ruttu dae s'altu;
Como est che cuile in nuda serra;
Est che tristu concale in tristu saltu.
Aspros disastros e tremenda gherra
L'hant pistada, l'hant posta a unu maltu.
Ogni nemigu l'hat insaliada,
Ogni limba, ridende, l'hat beffada.

22.
Distrutta est de gai ogni cittade
In su deliziosu Campidanu:
Si notat solu ira e crudeltade
D'unu populu forte e inumanu.
Como no' est che in antiga edade
Su suo fruttuosu e vastu pianu:
Campidan'est distruttu totu cantu
E infusu de sambene e piantu.

23.
O dulche Logudoro, tue puru
Ses postu sutt'a s'inimiga gente:
In te altu non restat unu muru,
Non giardinos intattos, non padente.
Cornus, bastione piùs duru,
Est rutta rumorosa e languente:
Cuddas turres piùs altas d'ogni serra
Si sunt ispartas totu terra terra.

24.
Ue sunt sos solennes monumentos,
Sas artisticas moles, sos tempìos,
Sas sublimes columnas, sos arghentos
Chi ornaiant sos palattos mios?
Ue sunt sos costosos ornamentos
……………………………………………………..
De via Sardan? Tumbas seculares,
Com'ue sezis cun cuddos altares?

25.
Pianghe, Sardigna, terra 'e onore,
Mama de gentes fortes e d'eroes:
Tue ses como sola in su terrore,
E pro tanta amargura già ti coes.
No' has piùs allegrias, no' amore,
Non cun amigos sas lagrimas proes.
In dispreziu ses, e non ti dona
Nemos un'ammirada dulche e bona.

26.
Ammenta Puru sas oras serenas,
Sos mannosos triunfos, sas vittorias,
Sos onores supremos, sas pienas
Cuntentesas, sas galas e sas glorias.
Certamente pensende t'avvelenas,
Ca sunt velenu sas tuas memorias.
Su nemigu si ridet de sas tuas
Glorias, e si ridet ca ti cuas.

27.
De totu su ch'haias de piùs bellu
Nudda ti restat, niente possides?
Tue, de ogni logu su gravellu,
Ricca de melas, de trigos, de 'ides,
Ses ispozada, ses posta in flagellu.
Comente ses, o patria, non bides?
Ses avvilida che unu insolente
Bandidu, dae ogni gente.

28.
Istrinta ses in simile cadena
Chi acerbissimos dolos t'hat a dare.
In terra ses, e s'affogante pena
Non ti lassat nemmancu suspirare,
E solu bies ogni gente anzena
Beninde pro ti ferrer e beffare.
Cudda ch'a totus consolu daia
Solitaria suffrit in sa 'ia.

29.
Ue sunt cuddos tuos difensores?
Sos fizos tuos notos pro virtude?
Ahi' Sunt ruttos cun milli dolores
Privos de isperanzia e de salude.
Bidu has isparire sos valores
E arrivare su nemigu rude,
Abbarrende che unu rusignolu
Fra puzzones de biccu e altu 'olu.

30.
Dolente sos amigos has giamadu,
Ma nemos, mama santa, t'hat respostu,
Ca est su mundu tou ispopoladu,
E desoladu est su logu nostu.
Sas fizas tuas hant a morte dadu,
Sos fizos tuos sutta ferru hant postu.
Sa tribulazione est tanti manna
Chi ses tremende, debile che canna.

31.
Tue ses de ispadas circundada
E ti girat accanta s'aspra morte.
Sa libertade tua est cessada:
Como no' hat che dura e mala sorte.
Sos chi ti difendiant, in parada
Los hat distruttos su nemigu forte.
Tue suspira, mentres isse biet
Ogni tuo disastru e si che riet.

32.
Sas naves tuas chi haiant giradu
Sos mares de Occasu e d'Oriente,
In profundos abissos hant firmadu
Cun sos fiores de sa tua gente.
Aberu! Totu vanu est istadu
Ogni tuo naviliu potente.
Si alzas ojos e miras su mare
Non bies vela tua navigare.

33.
Lagrimosa Sardigna solitaria,
Chie cumprendet su tuo penare?
Ses affogada, non tenes manc'aria
E non ti podes mancu lamentare.
T'hant ligadu che fischida corsaria,
E gai, duncas, deves ispirare?
Si salude donare ti podia,
Milli 'oltas sa morte non timia.

34.
Sunt veras, ma, sunt veras custas cosa;
O, faeddende, so' eo su maccu?
Sunt veras, veras, veras! Piedosas
Gentes, benide, so' che in morte istraccu:
Apporridèmi sas manos amorosas,
Ca piùs non tenzo manc'unu teraccu.
Ecco chi su dolore mi trapassat
E sos ossos mi segat e fracassat.

35.
Mort'Inoria est! Busentu meu
Mortu est in lizera gioventura:
Cuddu dulche tesoro est mortu in teu;
Su lizu s'est siccadu in sa 'irdura;
S'allegria hat finidu cun anneu;
Sa lughe s'est girada in notte oscura.
O Busentu, Busentu totu caru,
Ue agatto senza te riparu?

36.
Invanu ti cheria cunsacrare
Sos regalos de oro lughidore,
Invanu eo fia in isperare
Chi t'esses bidu bezzu in mannu onore;
Invanu postu t'hapo in altu mare
Naves fortes, bestidas d'isplendore.
Ogn'isperu est ruttu: s'aspra morte
Nos hat portadu durissima sorte».

37.
Mentre goi suspirat, sa gherrera
Marcusa passat cun chentu femìnas
E in s'oscura vasta e muda aèra
Intendet sos lamentos de ruinas.
Firmat sa potentissima arciera
E connoschet su re, tra sas ispinas
Subr'una rocca sezzidu, in tristura
Estrema, carrigadu 'e amargura.

38.
Issa li narat: «0 nostru sustentu,
O mannu venerabile Amsicòra,
Comente tra suspiros e turmentu
In custu logu ti che passas s'ora?
Times chi su superbu Gennargentu
Ruat sutta sa manu binchidora?
Dubitas tue de cudda promissa
Ch'in nois semper est istada fissa?».

39.
'Nde respondet su bezzu: «O duce cara,
Arciportante, fervida Marcusa,
Si mi bies 'ettadu in pena amara
No' est pro pagu, no' est pro iscusa.
Sa mia passione est dura e rara,
E piùs che mare est alta et est diffusa.
Nissunu hat dolore che a mie
In custu mundu cantu mannu sie.

40.
Non dubito de s'almu Gennargentu,
Ca s'altissimu Deus lu difendet,
Ma m'opprimet un'ateru ispaventu
E fin'a morte su coro m'offendet:
S'inimigu cun duru battimentu
In sa Sardigna superbu s'estendet:
In Sardigna cumandat s'istranzia
E passat distruttora in ogni via.

41.
Has bidu a Pados? Non torrat ancora?
Esset Busentu che a isse vivu!
Desulina comente passat s'ora?
Iostos mortu est o fuggitivu?
Vivit su dulche fizu 'e Amsicòra
O d'isse puru so' restadu privu?
Su tesoro de s'Isula dechida
Tenet ancora cun su re sa vida?».

42.
Marcusa a isse: «No' hapo bidu a Pados,
Anzis si isse in Cornus santa b'esset
Non fiant sos Romuleos passados.
Ma goi chi a bincher bi renesset?
Medas sunt sos Sardonicos salvados.
Desulina est viva e sana, e tesset
Trabajos mannos; ue issa passat
Sos inimigos de morte trapassat.

43.
Ma Iostos in Via Sardan santa
Eris est mortu, faghinde ispaventu
A s'inimiga gente totu canta,
Chi ammiradu l'hat cun oju attentu.
Non lu piangas tue, ca pro tanta
Virtude non bi cheret patimentu.
Iss'est forzis s'eroe piùs mannu
De sa Sardigna. Termina s'affannu».

44.
Musa, eo, pro tua reverenzia,
Non mi ponz'a cantare su dolore
D'Amsicòra! Ca solu sa potenzia
Tua diat renesser cun onore,
Trattende tanti aspra sufferenzia
E tanti ispaventosu languore.
Isse faeddat: «O Marcusa mia,
Eo non suffro, custa tribulia.

45.
Fizu meu, gravellu profumadu!
Fizu meu, su sole lughidore!
Fizu meu, de totus istimadu!
Fizu meu, de s'Isula s'onore!
Deus, proite goi m'has toccadu?
………………………………………………
O Sardan babbu, mira sa ruina
Chi est falada subra sa Sardina».

46.
Narat: e restat in pregadoria
Pro sa trista Sardigna in luttu tantu.
Poi, mentres Marcusa nudda ischia,
Isse s'iscindet su piludu mantu,
E cun d'unu gulteddu chi giughia
Si tirat unu colpu, senza ispantu,
A s'almu coro, de venas giuntura,
E ruet sambenosu in pena dura.

47.
Marcusa a bucca aperta, troppu tardu
Si movet pro lu cherreret salvare:
Mes'intontida, li narat: «O Sardu,
Ite faghes? It'est cust'operare?
O de Sardigna lughidu istendardu,
Goi tue devias ispirare?».
Narat; ma su sacradu e santu omine
Fît casi mortu, ruttu in su pruine.

48.
Nênde: «Non sa ferida, o sarda gente,
Mi bocchit, ma s'amore a sa Sardina».
Gai naiat; e solu dolente
Est, pro s'Isula posta in sa ruina.
Sa cara sua fît amore ardente,
Sa face sua fît bella e divina.
Marcusa cun sas suas militantes
Sunt ruttas pianghende ispasimantes.


Cantu bintesimu

1.
Non fît ancora sa lughe falada
Cando Pados cun s'abile Marcusa
S'incontresit in Cornu. Ispaventada
Li nêsit sa gherrera: «Alta Medusa
De sos Romanos, como ses torrada?
Roma subra 'e Cornus s'est diffusa!
Tra sos Pellitos non b'hat che dolore,
Che timenza, piantos e terrore.

2.
Non solu est distruttu Campidanu,
Ma sa santa cittade, e s'alma gente
Sardonica, de morte est in sa manu;
Sol'una parte si fuit gemente.
Amsicora, su santu soberanu
S'est bocchidu, de cantu fît dolente.
Iostos mortu est in battimentu
Cun su forzudu nobile Busentu».

3.
Pados est turmentadu; a lu mirare
Ponet terrore, ponet ispaventu.
L'intendent sos de Roma abboghinare,
E narant: «Est torradu su turmentu:
Est Pados! Non podimus avanzare.
Simus mortos, si movet battimentu.
Intendide: soltantu cun sa 'oghe
Custu mostru renesset a nos noghe».

3.
Intantu Pados a Marcusa manna
Goi donat resposta: «O forte, o cara
Gherrera, si sa mia acuta sanna
Pro meda s'est trattennida in Ardàra,
E Comus santa rutta est che canna,
Fît pro salvare su sacru Limbara
In un'atera manna tribulia
Dae Perfùgas a Funtana Istia.

5.
Tue già ischis comente su Bezzu
Appena intesa noa incursione,
Mi mandei pro esser d'aderezzu
A sos sardos in mala occasione.
Infattis riccos de potente attrezzu
Sos soldados de Manliu Torcone
Isbarchesint in Turres, e calende
Totus sos logos fiant distruggende.

6.
Eo fia cun paga cumpagnia,
Cando d'Ardara bella in territoriu,
Firmesi sa latina soldarìa,
Faghendeli sa pedde a un'illoriu.
E pettantis ch'ancora ispettaia
Pro liberare su logu antigoriu,
Ecco chi so' a totu inghiriadu
Dae brazzu romanu innumeradu.

7.
Eppuru cun s'aggiudu 'e giovònos,
De bezzos e de feminas gherreras,
Hapo frundidu subra Roma tronos
Pro li pistare totu sas ischeras.
Però mancari in gherra simus bonos
E hapamus a binchida maneras,
Meda tempus b'hat cherfidu, ei como
A Cornus so' torrende, santa domo.

8.
O Campidanu, o Cornu, o Amsicòra,
O Iostu, o Busentu, o gente mia,
Prite perdidos sezis in pag'ora,
Falados pro eternu in agonia?
No' ispetto chi lughida aurora
Benzat, pro cumenzare tribulia;
Intro subitu; como. Basto solu
A ponner sos Romuleos in dolu.

9.
Mentres goi naiat frie frie,
Ischinde de Sardigna s'aspru male,
Ecc'arrivare lestras a inie
Sas Alteras e Fura cun Matale,
Liana e Lara biancas che nie
Pro su dolore massimu e fatale,
Pustis de issas ecco Desulina
Cumparrer e de omines chentina.

10.
Pianghent totus sa morte graosa
De s'ultimu de Sardan successore,
Ca Marcusa raccontat ogni cosa
E cun degni faeddu dat dolore;
Ma Desulina, faci geniosa,
Non lagrimat, ma falat in siccore.
Su coro suo est ardente fogu
E rappresentat de Cornus su logu.

11.
Pettantis torrat su noeddu die,
Die d'ispantos e de mannu dolu.
Su Romanu si armat e si bie
A ischeras movende a mannu 'olu.
Titu puru si movet da'inie,
Lassende Cornus fumigosu e solu,
Pro cherrer sa Barbagia destruer
E pro sos logos virgines alluer.

12.
Pados potente s'iscudu podera
E cun sa destra zanzigat s'ispada.
Iscudet una 'oghe chi s'aera
In rimbombos estremos est restada,
E de su colpu sa parada intera
A gemitos abbarrat ispantada.
Connoschent sos Romanos chi est Pados
E pro fuire si sunt preparados.

13.
Ma Catone chi vigilat inie
Bidende Roma timida che cherbu,
Esclamat: «Quiritos, gai rie
Su Sardu, chi bos superat a verbu?
Est Pados, o Romanu, est che a tie,
Mancari si presentet piùs superbu.
Proite, duncas, che canes fuides?
Provade a lu cumbatter, e bidides.

14.
Forzis tenet idea 'e torrare
A si pigare Cornus, sede sua?
Com'impossibil'est ogni tentare,
Benzat a passos lentos o a fua.
Incontradelu; bazi subra pare,
E pro isse battaglia s'allua».
Custos faeddos Catone iscadenat
E sos soldados cunvincet e frenat.

15.
Saltat a mesu, senza paurìa,
Unu forte, giamadu Tisifone,
Narende altu: «Oe manu mia
Pistat interu su sardu furone.
Pados s'accostet, superba istrazzia,
Ca fracassadu lu lasso a muntone.
U'est, u'est su Pados chi timides,
Ca prestu fridu e mudu lu bidides?».

16.
Che unu vasu fragile de terra
Chi contra d'un'incudine frundidu
In chentu modos segat e s'isperra;
Gai Tisifon restat ispartidu,
Cando Pados lu pigat e l'atterra
Che unu puppu lebiu e dormidu.
Mirabile 'nde restat s'isbattida
Chi sos presentes appena l'hant bida.

17.
Mortu Tisifon, Pados s'arma piga,
Terribilmente saltat e si pone
In sa vicina parada nemiga,
Afferrend'unu certu Mareone,
Che molente tirendelu a s'origa,
Poi grave ponendelu a muntone
E unu pugnu lassendeli forte
A su cherveddu, chi dadu l'hat morte.

18.
Pados avanzat; tenet a Teraccu
E dae manos li leat s'ulteddu;
L'alzat, poi lu falat a istraccu,
Lassendeli pistadu su cherveddu.
Su Quiritu che pesante saccu
Est post'in terra, pro morte nieddu.
S'eroe sardu s'avanzat ancora
E ciappat a su mannu Maragora.

19.
Sos Romanos bidende tanti male,
Bidende chi su sardu, senz'ispada,
Ischerzaiat a pugnu mortale,
Fuint e nemos restat in parada.
Ma unu forte, giamadu Vitale,
Si firmat cun paraula forzada:
«0 gente tonta, e pro cussu t'ispantas?
Cun me cammina, ca vittoria cantas.

20.
L'incontro eo su chi tue times;
Ista segura chi eo l'istrazzo.
Proite senza causa t'opprimes,
Ca, pro sa tua fua, fele cazzo?
Isfida sas timenzas chi esprimes,
C'has ammirare su chi eo abbrazzo».
Vitale goi narat; e s'ispinghet
E bie Pados sos passos istringhet;

21.
Narendeli: «O tremendu e infernale
Mostru, chi a vista nos faghes fuire,
Lassa chi como s'avanzet Vitale
Pro bier su piùs ch'ischit ferire.
Oe faghes de sambene canale
Ca no' acchipis a ti 'nd'isparire.
Mancari sies forte, altu e grussu,
Su Quiritu non timet pro cussu».

22.
Pados non li respondet, ma s'avanzat,
Afferrat unu codulu rutundu
E a su minettante si lu lanzat,
Chi avanzaiat piùs che iracundu;
A fruscieddos sa pedra l'agganzat
E de su tuju li ferit a fundu,
Lassendeli su gutturu pistadu,
Pro su cale Vitale hat ispiradu.

23.
Pados li narat: «Pensa, o Romulèu,
A sos dannos ch'in sa Sardigna has fattu:
A sas lagrimas pensa e a su teu
Causadu pro te in custu trattu.
Sa patria, su dulche logu meu,
Mai cun te de paghe hat cuntrattu,
Ca cun totu sas forzas ti ses dadu
A esser ogni coro tribuladu.

24.
Ma oe finis s'operazione
E s'opprimida Isula respirat».
Narat; pigat de linna unu cannone
E a Terenzu felosu lu tirat.
Custu, pienu 'e confusione
E de timore, pro currer si girat,
Cando su Sardu nou colpu lassat
E sos lumbos li pistat e fracassat.

25.
Su Romanu non podet piùs fuire
E ruet treme treme cun lamentu.
Pados li curret subra a li attire
Noas beffes e nou turmentu,
Ca sa bucca li faghet aperire
E li pistat sa limba a colpos chentu;
Poi li segat sos pes e sas manos
E lu lassat in dolos inumanos.

26.
Bidu Terenzu, totu sos Romanos
Non paraiant; però Tarantinu,
Chi giughet semper arcu bellu in manos,
Tentat d'offender su mannu Sardinu.
Carrigat s'arcu e chimbe colpos vanos
'Ettat, e maledighet su destinu;
Renovat s'arte, nou colpu tirat
E de Pados sa camba destra mirat.

27.
Ma sas lorigas bene attraessadas
A su Sardu riparant sa saetta.
Ma pettantis a laras unfiadas
Movet: in giogos piùs non diletta;
Si pigat s'asta, dat duas saltadas
E inter sos Romuleos si 'etta:
Bocchit a destra, ferit a sinistra
Terribilmente sas armas ministra.

28.
Comente fuit turma 'e crucculeos
Pro sa mala cumparta 'e s'istore;
Fuidos si che sunt sos Romuleos
A su mover de Pados tronadore.
Isse però los sighit cun anneos
E a su timer aggiunghet dolore.
Los obiat che cando su procarzu
Obiat sos furones in gennarzu.

29.
Marcusa dae sus cun sos gherreris
Tremendamente posta in battimentu
Respinghiat sos fortes furisteris
Che cand'ispinghet sas fozas su bentu.
E Desulina a passos turmenteris
Est ponende su campu in movimentu
Mentres sos Quiritos timorosos
Fuint sos colpos suos ispantosos.

30.
Cando passant accanta, ogni Romanu
Mirendela si ponet a narare:
«O Romuleos, contu b'hat istranu:
Ecco sa bella Venere gherrare!».
Medas narant: «S'aspettu galanu
Est de Diana, Diana cumpare.
Fuide, ca Diana est passende
Totu sos Quiritos destruende».

31.
Sos Pellitos sunt semper ideados,
E d'ogni parte semper accurriant,
Chi a saettas e fustes, armados,
Chi bidentes o furcas portaiant,
E ischidones acutos e lados,
Chi cun ferros diversos cumbattiant.
Gai cun fieresa alta, e galana
'Nde respinghiant sa gente romana.

32.
De tale fua discuntentu resta
Su distruttore Pados, segudende;
Frundit a ogni passu una tempesta
E dae ogni parte est fulminende;
Passat sa 'oghe sua 'asi funesta
Et est puru sos montes ispantende,
Semper in mente teninde s'idea
De distruer in Sardan sa pelea.

33.
S'esercitu de Titu fît penante
Cando Pados pienu 'e furore
Raddoppiat sas forzas, disastrante,
Tra rios de fumosu rubiore.
Passat in su nemigu sambenante
Seminende ruinas e terrore:
A ogni colpu ch'isse falaiat
Non sol'unu, ma medas 'nde ruiat.

34.
Titu matessi nât: «O infernale,
Una femina non t'hat partoridu.
Ses mostru senza forma, colossale,
E dae calchi monte ses naschidu.
Poi in logu ue regnat solu male
Ti ses a lupos e tigres nutridu.
Chi ti dat tanta forza pro su ferru
A fagher a esercitos interru?

35.
Intendet Pados e li dat resposta;
«Como t'abizas chi eo so' forte?
O distruttore de sa gente nosta,
Isperas galu surridente sorte?
Sa Bruncuspina est virgine costa;
Cue Deus hat postu eterna corte.
Non t'isforzes nemmancu, ca intantu
Non pigas che ispasimu e piantu.

36.
A Bruncuspina sos Marghines 'etto
Dae Cornus pro finzas a Pattada;
In cue porta non siet Cupetto
Ma su riu turbadu 'e Posada.
In cussos logos fin'a morte ispetto,
Né cherzo chi una foza sit leada.
Lu cheret Deus; e sa manu mia
Castigat ogni azzardu e tirannia».

37.
Marcu Catone, bidende s'ispantu
Chircat manera de lu riparare.
Giamat sos Quiritos forte tantu
E fogosu cumenzat a narare:
«Proit'est chi lassades totu cantu
Senza discurrer né cunsiderare?
Firmadebos, o tontos, e pensade
De torrar'a sa bostra podestade.

38.
Milli Romanos circundent a Pados
Cun sos arcos in manu e lu trapassent;
Poi succurrant ateros armados
E mort'in terra che cane lu lassent.
Sos ferros bostros semper fortunados
De cuddu Pados in sas carres passent».
Goi narat; e Titu tot'in una
Chircat de fagher gai pro fortuna.

39.
Medas Romanos de arcu provvistos
A s'altu Pados si ponent in mesu;
Totus isveltos e a gherra arbistos
De lanzittas iscarrigant su pesu,
E milli ferros a muilos tristos,
Movidos a vicinu e dae tesu,
Passant e ferint dae ogni parte
Cuddu Pados tremendu, cuddu Marte.

40.
Isse forzat e mai in vida sua
Hat mostradu de gai altu valore,
Ca dae s'amargura acerba e crua
Si cheret liberare cun onore.
Ma est invanu chi gherret a fua
E chi pro cantu podet det terrore,
Ca s'ischera romana circundante
L'istringhet semper piùs ispaventante.

41.
Pados est trapassadu bene bene
Ue no' est copertu 'e armadura;
Milli feridas, mill'istampos tene,
Anzis est una sola pistadura.
Sa face sua fuliat sambène
Mancari semper si dimostret dura.
E poi, bintu dae su dolore
Ruet a terra grae che arbòre.

42.
Sos Romanos idea mostraiant
De cherrer Pados a ferru pistare
E piùs de mill'ispadas 'ogaiant
Pro si cherrer in totu vindicare
De su chi prima cun fele timiant,
Cando podiat s'arma manizare;
Però Catone currende a su postu
S'est cun custos faeddos goi oppostu:

43.
«O Quiritos, nessunu s'ispada
Falet subra su forte eroe mortu.
In custa terra sua meda amada
Isse mannos esempios hat apportu.
Sa carre sua siet venerada
E hapat onorevole cunfortu.
Sos posteros non narent, ispantados,
Chi sos Romanos hant risu 'e Pados».

44.
Sas lanzittas 'nde tirant dae Pados
E gas'a sos Pellitos pianghentes
Lu lassant. E sunt subitu cessados
Cussu die sos tiros offendentes:
Sos Quiritos si sunt ritirados
Pro sa manna vittoria gaudentes,
E sos Sardos, pensende a su gigante,
De sa Sardigna gloria galante.

45.
Cantu piantos s'alma Desulina
‘Ogat cun sos gherreris e gherreras!
Cunsiderant s'ispantu, sa ruina
Ch'enit a issos in milli maneras.
Invocant semper sa forza divina,
Sos ojos innalzende a sas isperas,
Pro chi Deus consolet sa Sardigna
De Sardan Babbu divu, sede digna.

46.
Sa sesta die dae chi sas miras
De Titu fattu hant Cornus suggettu,
Si movet gherra tra Concas e Piras
Ue Roma de bincher hat ispettu.
Ma sos Pellitos in supremas iras
Non cedent de Barbagia mancu trettu,
Frundendesi a sa gherra cun impegnu
De morrer in sas costas de su regnu.

47.
Vanu est cue chi Roma s'ispinghet,
Ca sa pellitta gente difensora
Cun coro firmu de armas si cinghet
Intro de sa Barbagia e a fora;
De meda samben sa terra si tinghet
E a Posada mandat alta cora,
Arrenegada cantu s'arrenegat
Tigre crudele chi cadena segat.

48.
Su matessi b'hat gherra in sos cunfinos
De totu sa Barbagia sacrados
E causat ispantos e ostinos
Mai bidos e mai nominados.
Cantu current sos filos cristallinos
De Posada, gherreris b'hat armados;
E dae Genna Sercula a Pattada
E a Rasu sa gherra s'est pesada.

49.
Aspra battaglia b'hat in Bolotàna,
Poi in Silanos, in Lei e Birore.
Est in Birore chi da' una tana
De Sardos unu grustu gherradore
'Nd'est essidu che nodu dae frana
Ponende sutta su devastadore,
Soltantu cun lestresa una metade
Si ch'est fuida a Sagama cittade.

50.
Ma de totus sas gherras sa piùs manna
'Essit in Cornus, cittade maggiore,
Dae ses dies Manliu s'affanna
Cun s'esercitu suo distruttore.
Ma Desulina a perdida lu danna,
Duce de su sardonicu furore.
In ogni passu 'e sa Bruncuspina
A sos Romanos arrivat ruina.

51.
Titu disisperadu piùs non giamat
Sos timidos gherreris fuidores,
Ca de fuire isse puru amat,
Pro non restare sutta sos terrores
Chi ogni Sardu fabbricat et tramat
Chirchende sa vinditta cun onores.
Isse si che ritirat e currende
A sos suos de goi est faeddende:

52.
«Aberu est chi unu forte divu
Protegget totu sa Gennargentìa.
Chirchend'a issa, eo resto privu
De sas ateras terras, cosa mia.
Giuro pro Babbu Quirinu vivu
De non toccare piùs sa Barbarìa,
Ca ogni bolta chi l'hapo toccada
A mie sa ruina est falada».

53.
Goi faeddat cun limba fogosa
Su capu Torquatu, e paghe signa.
Issa s'alzat solenne e maestosa,
Ma in sos coros non lassat insigna.
Ruent sas armas. Calma est ogni cosa
In sa martire e nobile Sardigna.
Foras Marghine restant sos Latinos.
E hant sos Sardos sos sacros cunfinos.

54.
E gai, o Barbagia adorada,
Vittoriosa ses cun Desulina:
De gloria ses tue coronada
E restas in eternu leonina.
Sa cara tua meda est desolada
Però apparit fulgida e divina:
Sos ojos tuos in dolu profùndu
Hant incantadu s'universu mundu.