Amore meu
de Carla Casula

In sas àndalas rujas de sa mente,
passizas, lèbiu, unicu segnore...
mistura de fastizu, de amore,
mastru zeniosu, pitzinnu dischente.

Tue mere intr 'e s'anima donosa,
anneu imboligadu, lenu lenu,
puntorzu chi n'inferchet su velenu,
arbèschida nuscada e carignosa.

Muda t'abbàido chena murmutare,
pro chi m'adduret custa visione,
ma sas laras s'aberint a resone
e cun disizu ti cherent laudare.

E canto s'ermusura de sa cara,
su nuscu de sos ogros lugorosos,
pilos de mele, càvanos ditzosos
e bella ‘oghe bia, durche, giara.

Sas manos fatas sunt pro sos carignos
e sanant cada male e timoria,
bratzos iscarpeddados cun maghia,
chi de unu deus grecu parent dignos.
Cando m'istringo a sa carena tua,
bido su paradisu totu in terra
e ismentigande onzi cuntierra,
m'allugo de colore, a sa cua.

Ma, belligheddu, fintzas a s'inferru
mi c'as mandadu prò sa gelosia ...
e cuss'amiga prena 'e galania
bortat onzi beranu in igerru.

Ischiava como so, o prenda mia,
de su disizu chi mi dat anneu,
làgrima, risu, dolu e recreu,
isporu mannu, giogu e poesia.
Ti biso in su biaitu de su frore,
in s'arcu 'e chelu, in donzi ranu 'e rena,
e pro tene mi pinto de sirena...
sole nuscadu, lizu ruju, amore!

Primo premio sez.B XXII “CULLEZIU” Sassari