Amore lontanu
de Antonio Monni


Canta ancora rusignolu galanu
Cussu cantu zentile de Amore
Dae su niu supr'e s’arvure in fiore
Gosu isparghet su durche beranu.

Cuddu sonniu chi tenia in manu
Ch’est boladu lassende dolore
E ‘onzi notte su malu livore
Mi turmentat fintzas a manzanu.

Tue chi bolas dae monte a pranu
in s'aera biaita incantada
Bae a chircare cudd’amore lontanu.

Tue connosches su zeniu e s’istrada
Bae…! Arrimali custu lizu in sa manu
E li naras ca est issa s’amada.

Roma, su 10 de cabudanni 2019