Amo custa terra mia
de Franco Piga

Amo totu de custa Terra mia
e la prefèlzo a ogn’ateru logu,
amo de montes e baddes su giogu
de limbatzos e sonos s’anninnia,
amo de su ’entu nuscos e majia,
sas biddas ch’a sa vida dan allogu.

M’ispantan de sa terra sos colores
e de piantas ogni calidade,
de sas funtanas s’antiga beltade
pro cunsolu de feras e pastores,
de su tempus caldanas e rigores,
de s’aera sa neta immensidade.

Mi piaghet s’ido ’amas e cuiles,
buscos ue cumandat sa natura,
cunzados, binzas, padros e asprura
in istios e friscos beraliniles,
comente amo in s’ijerru sos foghiles
e de s’atunzu frutos e figura.

Mi piaghen campagnas e caminos,
muros in pedra a lacana pesados,
iscias, saltos, cussolzas e tancados,
pontìjas in cannalzos e trainos,
rocalzos de granitu e terravinos
chi da-e abba e bentu sun pintados.

M’incantan de su mare sa costeras
e s’abba chi s’abberit a su ’entu,
gai chi nascan undas e chimentu
proende a che pigare in sas aèras,
inue totu morin sas chimeras
ma chetza pasu, sighit su fermentu.

Rispeto zente onesta, chi rispetu
tenet pro custa terra ch’atraessan,
cussos chi cun amore s’interessan
e parte issoro faghen in cuncretu,
Rispeto de sa paghe su cuntzetu
e cantos custa paghe la professan.