Ammuttu 'e soledade

di Benito Saba (2004)

In ándalas redossas, irrainadas,
movende a s'intrinada, peleadu,
traessadu apo s'adde 'e su ruínzu,
a fundu prenettende, angustiadu,
in sa pélcia neulosa ammajada,
rezettu de sa trista soledade,
fin'a su trémene… fin'a sa ribba…
Accheradu mi so in su pittu 'e s'oru
a s'ispéntumu nieddu de s'arcanu,
a su silentziu frízidu iscramende…
Perunu intumbu, perunu nde torrat,
peruna 'oghe, peruna nde cramat.
Assustadu, fuende, mi so iscuttu…
mi so 'idu in s'ispiju turpu cuadu:
su mundu mannu intreu fit tancadu
in su cunzadu de sos ojos mios…
chi fin serrados… e si fin mirende!…

E tue… inue ses tue? Tue ses bera!
Tue no ses un imbentu o un'illusione!

Iscuru bóidu… che tzegu rundanu
notte notte isporadu so chirchende…
pius non b'at a s'essida caminera!...

Ultres su muru 'e umbra, una carpida,
biancura 'e tíviu de s'antigu istróppiu,
chera galu inchelada, ispera 'e lughe,
de sos chintales guasi primu avrore...
Solovrende s'est s'astrore 'e sa duda,
creschet s'afficcu de peraulas tuas,
su pistighinzu de s'abboju nostru…
Mattanende tirriosu cun balía
s'áidu happo abbertu a su mundu 'e fora!...
In su lugore cálidu 'e s'avréschida
lèbiu est su passu a domo recuende,
bolat su coro, curret, bolat, curret…
a tie, a tie so torrende, amore!…

Gai fia sonniende…
ma cun su 'asu tou m'as ischidadu!

Benito Saba


Questa poesia ha conseguito la Menzione d'onore al XV Cuncursu de poesia in limba sarda "Sa Madonna 'e su Nibe" - Setzione Poesias chene rima - TETI - 2004