"AMMENTOS"

Cantu ses cambiada
o cara terra mia
da comente unu tempus t'hia connottu
ti ses ammodernada
creschida e abbellia
e sas usanzas c'has bogadu tottu
meda bi penso susu
chi no esistin piusu
sas cosas chi in memoria tenzo a notu
e cussa bella edade
su passu a zedidu a sa civiltade

in cussos bellos logos
intorno a su paisu
chi como sun tottu costruidos
organizzamis giogos
ah s'allegria e su risu
giogande a soldados e lbandidos
cun sos calzones culzos
male estidos e isculzos
cantas boltas mos semus diveltidos
cun sos caddos de canna
currinde allegros dae gianna in gianna

paris cun sos cumpanzos
in quinta elementare
sezzidos po chimb'oras a su die
leggimis sos romanzos
ass'accua tott'umpare
e chie pius cuntentu de ammie
como sos de sa quinta
poltana cosa ispinta
e cosa chi in gergo naran nie
e a sero sos bidellos
mundan sos restos de sos ispinellos

sos tempos de assora
finios, ilmentrigados
po dare postu a su tempus modernu
sutta de Eleonora
sun sezzios sos drogados
chi ch'an fugliadu allalgu su quadernu
ei sa mariuana
a sos giovanos dana
legalizzada dae su guvernu
finas d'ogni meighina
como est a base e oppio e cocaina

Renzo Rosa (Scano)