Ammentos de Maria Zuseppa Pinna e de Bachisanzela Longu
di Giuseppe Concas

Ammento de s’istoria carchi appuntu
De Pinna Giuseppa Mariedda
De Bachisanzela Longu dae pisedda
Nde scherzo faghere unu riassuntu.

A vivere bi cheriada pius fadiga
Ca fin pius pagos in sas iscolas
Imparaian sas fainas solas
A criaturas in cuss’era antiga.

Tantas cosas narrere bos cheria
A vivere tando su tempus fi duru
E chissa’ cantas nottes a s’iscuru
Han triballadu Anghela e Maria.

A lampadas de ozu e chera ebbia
Ca inoghe non chend’aiada lampadinas
E pro s’isbrigare sas fainas
Finas solas chena cumpanzia.

Eppuru fin cuntentas e allegras
Cando su pane faghian in domo
Fi saboridu pius de sue como
Chi lu leamos in tantas buttegas.

Pro s’abba cantos sartios mortales
Senza condotta rete rubinettos
A bias dae puttos pagu nettos
Cun broccas brocchittas e buales.

Fin pagas sas funtanas naturales
Chi fini e sunu in varios trettos
Pro samunare in rios discrettos
Sor de accurzu in custos canales.

No es chi tenian lavatrices
Ne utensiles rnodernos costruidos
Ma cun fizos e fizas e maridos
Fin pius serenas e felices.

No fi de domo su triballu a sa sola
Ma a su bisonzu teniana obbrigu
A zappittare orzu fae e trigu
E chirrare su laore in sarzola.

Pro tenner sa pagnotta genuina
Chissà cantu suore versaiana
Finas in tempus de gherra la teniana
Orzu casu e petta cun farina.

A bezzas sun bistadas fortunadas
Bachisanzela e Zuseppa Maria
Han suffertu in zoventude e pizzinnia
In su modernu bene sun bistadas.

Su progressu las ha recuperadas
Ca fin sanas de mente e de coro
Medas nebodes e nettas insoro
Laureados e laureadas.

A sa parentela minores e mannos
Dao custu sentidu auguriu meu
In terra chi bos assista deu
De poder festeggiare sos chent’annos.