Ammentande a mamma
de Pietro Cui

Pro sa virtude Deus t’at beneittu
Ca che mamma sa menzus ses tue
A minoreddu in sa titta sue sue
Su vitale fruttu m’at dadu profittu.

S’ateru ch’appo in su coro iscrittu
Abbarrat finas chi sa fatale nue
De sa morte colat e distrue
Inutile cun issa ’ogni conflittu.

Ses esemplare e isplendida mamma
Tue m’as su caminu illuminadu
Fattu aias pro me unu programma.

Ma oe m’agato de te privadu
A settant’annos giamende mamma
Ca mai mi so de te ismentigadu.

Iglesias, 06.05.2012