Amigos Isposos
de Elettra Vidili
Sa lughe at bidu in d’una luna ona
s’amore ostru naschidu in beranu;
fortzis so cussa chi l’at dadu manu,
e in lampadas ponet sa corona!

Sa die, Tue, diventas padrona
de cussu bellu giovanu galanu
e issu at esser prinzipe, sovranu
de cantu amore at sa tua pessona.

Minde cuntento si cun s’oju meu
mira apo tentu comente Cupidu;
e-i custu est pro me mannu recreu,

d’esser presente a lu ider cumpridu
su sognu ostru, chi de fronte a Deu
pro durare in eternu s’est unidu.

Menzione d’Onore Concorso Flussio Il 14/12/2013