Amentos sinceros
de
Serafino Putzolu

A s’amigu Poeta Bolotanesu Giuseppe Concas

Sas sese ottavas mi sunu arrivadas
E caru Peppe sô meda cuntentu
A oghe arta l’as appo cantadas
Innoghe in Parigi in saposentu
Bene fattas precisas assentadas
Chi mi rendene festosu su momentu
La lezzo e canto e ti lu naro francu
Comente chi chesses tue a su fiancu

Chimbanta duos annos sô lontanu
De sa natale Ardaulesa dimora
Ma moralmente a sero o a manzanu
Sempre a sa Idda mia penzo ancora
Cando s’ispettu e tribagliu fû vanu
M’es toccadu affrontare in logu e fora
Ma che Santu Tomasu non camorro
Appena potto a Bidda sempre torro

A battroghentos bintunu e su mare
Tottu Ardaule intreu es sittuadu
Ispero chenzas Peppe a nos chilcare
Cun Signora Maria e Luisu Ladu
E cun muzzere mia prepparare
Bos podimos su pranzu afrancesadu
Culurzones e petta Sarda bene intesu
Ma cun scampagne e cun binu francesu

In Sardigna b’à binos eccellentes
De custu semus tottu a connoschenzia
Ma es bellu a de provare differentes
Pro biere si ba calchi differenzia
Unidos in fraternos ambientes
Ca sa paghe es sa richesa e s’esistenzia
E certu imbreagheras non pigamos
C’a dosa controllada los buffamos

Da custu vastu Parigi sovranu
Cun s’alta Turre superba e dechida
Ogni iscrittu in poesia non es vanu
Ma Peppe s’ora e finire es benida
Rezzi de coro una istrinta e manu
E su chispera tenzas in sa vida
E pro finire da custa dimora
Saludo a tie a Luisu e sa Signora

Courbevoie, 20/3/2011