Amantes
de Gesuino Curreli

Como chi ‘enit s’istajone amena,
ricca de milli cantos e dultzuras,
laras amantes pro unu basu a fura
s’incontrant in cudd’ora prus serena.

Lontanu dae onzi umbra terrena,
che cuccos amorende a lughe ‘e luna
andant a conc’ a susu e, a una a una,
contant istellas respirende appena.

Bolat in su profundu firmamentu
donzi mirada e donzi istrinta ‘e manu,
finas sos montes istant a s’attentu

chi su sole s’ischidet a pianu
supra custu mortale turbamentu,
prite su sonnu isvanit su manzanu.