Alla eroica brigata Sassari
(154° e 152 ° Reggimento fanteria)
XIV NOVEMBRE 1915
Strenuitate viget Sardo a potentia Martis

1

A repiccu sonade sas campanas,
giaganos dae Bosa e Terranoa
e dae Campidanu a Logudoro!
Ca Sardigna alazandu si hat collanas
De brunzu antigu pro sa bella proa
Ch'at fatt' in gherra cun antigu coro...
S'alemannu coemnte i su moro
Hat feridu in su mes'e e Sant'Andria!

2

Maraviglia no est, patria mia,
pro chi su Sardu de pettus brunzinu
sempre hat leadu pannu ind'ogni logu...
Né podet una barbara zenia
Bincher,mancari tremet su terrinu,
sos chi non timen né ferru né fogu...
su morrer pro sa patria unu gustu!

3

Valore no nde hn bidu chei custu,
né in tempus bighinu, né lontanu,
su Sole ei s'Istella ei sa Luna!
Cumbattin pro su veru e pro su giustu,
cando si tuccan cun s'ispada in manu,
e curret fattu insoro sa fortuna.
Issos hana eredadu tottu ind'una
de Roma e de Cartagine s'ardore!

4

E it'importat chi siat minore
Custa zente ch'est nada in Cadossene
dae sas roccas de granitu duru?
Hat dadu cun su propriu sambène
Tintas a s'istendardu tricolore
e cun sa vida sa gloria puru....
Pius non vives, Sardigna, a s'iscuru
pro sos fizos ch'in sinu has allattadu

5

Ogni Eroe chi dormit seppultadu,
a sos dirruttos nuraghes vicinu,
torrat in bida a respirare aera,
e gridat saludende ogni soldadu:
Ca los nutresti a samben genuinu
tou, Sardigna, mustradi fiera....
Ten andare che remos de galera
ma lobrana sa palma 'e sa vittoria !

6

In s'attaccu lis benit a memoria
Amsicora, Iosto, Eleonora
Heredia, Angioy e Pedru Are....
Pro cossu, turres, repiccade a gloria.
Totta sa gioventude essat a fora,
allegras in sas piattas a ballare,
e fettat tai tai a bogne istesa
a sa santa brigata tattaresa!

Giuseppe Calvia Mores - 18 novembre 1915