Affannos volade
de Peppe Montesu

Affannos dae mente esside
in chelu innedda volade
in’ umbe est’issa chircade
de messaggeris m’acchide

Affannos piccade su volu
annade derettos a cue
non bos firmedas neddue
de mene aidenne dolu

Piccade bollu s’impignu
fachidemi custu favore
de dolu meu e dolore
mustradeli a issa su signu

Canno a issa vidides
de chie sezzis li nade
cun sa risposta torrade
volanne lenidos venides

S’ issa bo’ at carignadu
calmade a mie sa penas
samben torrademi in venas
su chi m’azzes succutadu

Sambes torrade e alenu
forza torrademi e briu
de piantu onzi guspiu
firmade su currere lenu

Sorrisu torrademi in laras
a mente torrade s’ispantu
lassademi ancora s’incantu
cessen sas dies amaras

Lontanu da issa vivenne
amara m’est tribulia
est su coro in agonia
continu a issa chirchenne

Sant’Andria, 2014