Adiosu Paulu Pillonca
de Salvatore Deligia

 

Razuntu as Paulu s'eterna Gloria
tzirriadu dae su babbu Divinu
primariu t'at inditadu su caminu
lassandodi in sa nostra istoria.

In eternu allozzas in memoria
che omine de intellettu finu
de sa cultura sarda paladinu
mentore de cantores e poesia.

Pro nois est una di'e tristura
c'amos perdid'unu frade Bonu
e unu putzu profund'e curtura.

Oe rezis su premi'e su padronu
de bona paghe reposu e durzura
chi pro tene at riservad'in donu.

Poetas cantadores ti ringraziana
de ti narret grazie mai si saziana.

Ilartzi su 26 'e Majiu 2018