Adios Antiocu
de Tonino Fancello

Sonetto dedicato all’amico Juanni Antiocu Mura

 

Ghilarza como estit su curruttu
po su poeta issoro Antiocu Mura
sa idda pranghet lacrima madura
su poeta ghilarchesu mortu ruttu.

Sa notte ‘ettat frinas a suguttu
sa luche istudat cust’anima a fura
e sa cultura tessit amargura
sa terra cada lacrima nd’hat suttu.

Adios amicu che bonu cantore
sola has dassadu muzere e chiterra
tintas a pache istiddas de dolore.

Pintu sentidu chin groria unore
lazaru frimmu postu in suttaterra
Pasa in su chelu solenne s’amore.