Addùrant sos ammentos
de Romanu Adriani Lay

Setzidu in sa petza ‘e su giannile
su fronte si ti parat inchizìdu,
su contu ‘e sos annos t’ est fuìdu,
eàllu chi che ses in s’ atunzìle.

De s’ òlvidu no apas iscarmentu,
ch’ as imprentadu amènas poesias
ch’ arrèant in sas mentes sèmper bìas
ch’ in tempus benidore, sun s’ ammentu.

Che tottu, fusti siènda aisettàdu;
sos tùos da-i sas primmas anninnadas,
t’ ant bisàdu sas prendas pius fadadàs:-
ch’ in undas d’ oro essèras immannàdu.

A bortas jà lis asa postu mente,
prim’ in istudios, poi in su trabàgliu,
cabàle e d’ onestàde mai vagliu
e a sa paris cun sa mezus zente.

Disizu fust’ ‘e dèchiles bajanas,
abberadu as tottu sos dessignos,
isolvende ‘e sa vida sos impignos
e chertàdu pelèas soberanas.

De unore chintadu e balentìa,
cun fèmina ‘e dèngu cojuàdu,
pùstis t’ ant fizos tuos granzeàdu,
nebodes pro sighire sa zenìa.

Ne guvàrdu mai e ne pazosu,
ma cun s’ ispèr’ ‘e onzùnu remunida,
piseddu anìscu d’ esser totta vida
e chè traitzòlu, fort’ e musculosu!!…..

Ma tottu ch’est bolàdu cun sos bentos,
ca como ses tue puru pili-canu,
sas àncas ti las trazas appianu,
de s’ iscùrrid’ addùrant sos ammentos!!!

Ittiri Cannedu, Bennàrzu 2010


Premiata con “Dirittu de imprenta” a Thiesi il 20-06-2010