Acumpagnami
de Angelo Maria Ardu

Acumpagnami in ue
Su tempus totu tenet,
E sas dies, oras e minutos
Sun coment ' una nue
Chi niunu tratenet,
E sighin a passare risolutos.

Leamiche in s ' andera
De lontanos ammentos,
Prima chi mi fuan a s ' ultimera
Sos sognos de cussera,
Cand'in sos sentimentos
Maliscia non bind'ait ancora.

Acanta a cuddu riu
Frimmadi un'iscuta
Si tinniende l'intendo che tando,
Solu su murmuriu
M ' ammentat cussa muta.
Si est « lassam'incue » ti racumando.

Ch'in su tempus m'imberghe
E gustu nd'assapore
De lontanas e druches passiones.
Chi de nou alberghe(t)
In coro cuss'amore
Umpare cun sas bellas visiones.

De sos ojos c'an b'idu
Ateras duas prellas,
E sas urigias ch'in cue an'intesu
Sillabas chi ant fuidu,
Cumplices sas istellas
Mirendenos curiosas d'atesu.

Giughem'in cussos logos
In ue sas chimeras
Dies e notes tando mallegriant,
Cun brullas e cun giogos
E prummissas sinzeras
Chi ancora su tempus delusu non m'iant.

Ma pianu-pianu
Sustenemi ogni tretu
Cand' a sa realtade m'nde torras.
Istringhemi sa manu
C'at bisonzu 'e afetu
Custu coro chi zoccat in petorras.


Menzione Speciale "Premiu Literàriu Poesia Sarda Sèdilo" - 2012