Aboghios de campanas
di Giuanne Chessa

Campana disamparada ses sonende
Sola chena peruna cumpanzia
Brunzu iscossoladu e melodia
Arridas cantones se cantende.

Campana mazzore a tramuntana
Cunsonu chirchende i sa zirada
Grama a tenore sa mezzana
Paris las abboghias a sa sonada

Gramada in donzi biccu de entu
A cantigu a farzitu e mesa oghe
E ghillias a trinchitu sonadore

Ca est toccu chi no pone pore
De manna mezzana e minoraghe
Drinnidan e cunsonan a cusseltu.

08.08.04