Abetu
de Vincenzo Pisanu

 

In custa cantonada
de tempus e stasonis
aspettendi beranus infrorìus
e paxi disigiàda
cun cantus de pillonis
e nottis de lugori chene frius
pàsidadas e sulenas,
friscurosas, serenas
comente bisus fattus de pipìus,
abetu speranzosu
una boxi cun cantu armoniosu..

Abetu a solu a solu
disigiosu ‘e cantai
accumpangiau a sonu de sonetu
versus cantaus a bolu
po podi regalai
una curba, unu gocciu, unu mutetu.
Melodias soavis
po trenus e po navis
po is calis allogu su billetu,
ma no ndi biu passendi
aintre custu merìci scurighendi.

In is nottis de bentu
fridas e dolorosas
est marigosa custa cantonada
pintada de turmentu.
Umbras scuriosas
passant in mudesa a cambarada
chen’e si furriai,
chena de s’acatai
de cantu siat gèlida e tostada
custa perda nodìa
posta in sa cantonada ‘e custa bia.

E deu abetu ancora
in custa cantonada
de perda nieddigada che ossidiana.
Abetu sa bonora
chi forzis est passada
incuranti, deretta e risulana
po contu su’ andendi
e innoi lassendi
manc’unu pimpirìd’e cudda gana
chi sebit po cantai.
Speru ancora e sigu a dd’aspettai.