Abbracciami….
de
Quirina Ruiu

Lìami in un dulci abbràcciu,
candu nasci lu sòli
e candu ci cabbòla la séra e mi dispéra.
Lìami a tutti l’òri,
attirami e strignimi folti
finu a lacammi li signi,
suffììgghjami come dulci frina,
ricamami la péddhi di bàsgi e di carigni,
palpami
e misurami a palmi,
tìssimi una ‘esti in culòri d’amòri
e cusgila cu lu filu di lu còri;
abbracciami
e laca andà la menti,
lìbbara da pinsamenti.
Cilca li cunsòli
in chistu abbràcciu chi no menti.