Abarra
de Teresa Piredda Paoloni

Ti cicu
me i’ nuis de su celu
is frundas de i’ matas
is i-stampu de i’ murus
in s’arrisitu siguru de is pipius
in su mudimini chi tzerriat
in d-unu tzerriu citiu.
Ti cicu, paxi
in su fueddariu miu
in su bonucoru pendi-pendi
minetau a i-sprupuddu
de tupas de i-strufuddu
chi creia arrefudadas.

Ti cicu
me i’ domus isbendonadas
billadas de su tempus
de is ’ennas chene crai.
innui
si fessi tui
i ’a crocai
candu i’ bias tzichirriant
e is pentzamentus pitziant...