A Zuanni Perria
de Salvatore Deligia

Po sa sua dispedida

Boladu ti che ses Zuanni Perria
pro torrare a dom'e su Segnore
lassande tottu nois in su dolore
orfanande Sardigna e Narbulia.

Saludadu as Zuanni custu mundu
traessandelu cun dignidad'e onore
zirande sa Sardigna tottu in tundu
pro presentare cantigos de amore.

Como ses torradu a su Segnore
pro istare in paghe e armonia
e retzire 'e Issu meritada istrina.

pro s'operadu tou in custa nuina
saludas cun grand'onore Narbulia
abarrande pro semper in su core.

___________


Esimiu e apreziadu professore
ti ses bestidu de ateros pannos
distintu a fiancu de sos mannos
as dadu lustru a sardu folklore.

Carignadu de una manu santa
a sa ribalta elevadu cun onore
una chiterra e bogh'e cantadore
in sa rassigna e Sardigna canta.

Nobilidadu a tue sardu cantu
cun bravura amore e maestria
ligande su lumene de Perria
a rusignolas boghes de ispantu.

Ilartzi su 9 de Sant'Andria 2018