A ZUANNI PAULU SEGUNDU

Operaju, in miniera ses'istadu
Connoschende, famene e suore
Seberadu, tind'hat su Segnore
E a su postu e Pedru collocadu.

Lumenadu, Zuanni Paulu segundu
Tottu su mundu as meravizzadu
Cun su tou serviziu 'e apostoladu
Visitande, ogni cuzz'e mundu.

Amadu, dae onzi razza 'e zente
Poberos, riccos, mannos e minores
Finas a sos tirannos mazores
As de paghe, illuminadu sa mente.

Puru, in cussa tua, mala sorte
S'est cumpresu, ca non fiasa solu
Una manu, hat tranzidu su dolu
Cando Alì, t'hat attentadu a morte.

Pro tottus, unu faeddu 'e cunfortu
A chie, colpidu dae calamidade
Sequestru, o atera infamidade
Ses'istadu sempre de acunnortu.

Visitadu, as Ebreos e Tibetanos
Abbandonande, ogni pregiudiziu
Cun corazzu e tantu sacrifiziu
As istrintu, coros, e manos.

Dimandau, as iscusa a su mundu
Pro pecaos de sa cresia in passau
Cun animu sinceru l'as implorau
E cun sentimentu pius profundu.

Como ses accant'e Babbu tuu
E a Nostra Segnora Immaculada
In sa gloria a mannos riservada
Cantande cun coro “Tottus Tuus”.

Deligia Salvatore - Ghilarza 02/04/05