A Zuanne Battista Pes
di Franziscu Rosa (tzizzu roseddu)

Sa limba mia, brusiet su fogu
si como deo sò faeddande male
tue istimas a sant' Antiògu
e nachi l'as affetu cordiale
però si si siccat su enale
malaighes su santu, ei su logu
si sas bundantes venas restan siccas
lu malaighes e faghes sas ficcas.