A unu perdidu amore
de Antonio Monni

Unu lillu de mare
In su diariu segretu
Chi non tenet profumu e colore.
Chissai cale dolore
Silentziosu e discretu
A turbadu s’innotzente candore.

A un amore mi faghet pentzare
Ismarridu in su pienu lugore.
E cun cussu dolore in su sinu
Cantas lagrimas claras as piantu
Cale cantu as ispesu ‘e dolore
Invochende su chelu serenu

Totu pienu ‘e colores e undas.
A onzi istrada ti frimmas …preguntas
…chie l’at bistu s’amore adoradu?
Unu cantu a su chelu apo imbiadu
…fortzis cràs a manzanu tue ispuntas
Cun su sole lughente ‘e s’aurora
…e mi basas e abbratzas ancora.

su 10 de Cabudanni 2020