A unu Fedale meu de bassu morale
de
Serafino Putzolu


Coraggiu Fedale finza a Chentu


Mi n’as fedale tristu e airadu
Chi sa ezzesa ti faghe paura
Isco c’à barantannos tribagliadu
Cando fû forza vera e sa natura

Poi d’eris notte nas ti ses sognadu
In Campusantu in d’una sepoltura
Cun d’unu iternu bene decoradu
S’esternu in marmu Sardu e perda dura

Mancari sognes Tumbas importantes
D’altos decoros cun perfetziones
Cun frores e istellas a corona

Ma menzus sognadi bellos Ristorantes
Ue arrustini crabittos e antzones
Cun Cannonaos bonos de sa zona
_______________________________
Sô certu a brente prena non t’attristas
E in prusu dromi bene e menzus istas

Gompare
Serafino Putzolu

Courbevoie Arbile 2015