A unu cassadore

Su sartu nostu és tottu asseliadu
De cando ti ses fattu cassadore
A cassa manna nanca ses andadu
S’attera die a Funtana Mayore

Sirbones deghe nanc’as isparadu
Noe mannos cun d’unu minore
De sos mannos tres d’às regaladu
A su Sindigu Preide e Dottore

Cussos deghe non faghen pius dannu
Tantu sa Idda non pones in luttu
Ca fin de sa campagna sa rovina

Sa conca e pes los faghese a ladina
Su restu a salamu e a prosciuttu
Gasi pappas sirbone tottu s’annu

Serafino Putzolu - Parigi su 10 Frearzu 2004