A unu barrista Ardaulesu

Chi fettas su barrista so cuntentu
Ca in su barre es bellu s’ambiente
Passas tottu sa die in movimentu
Serbis saludas e faeddas zente

Ma ti cunsizzo de istare attentu
De non buffare prus de su cliente
Ca si cotturas pigas freccuente
Ti pones vida e barre in perdimentu

Zertu non es buffare unu reattu
Si bene ti controllas cun misura
Cussos tesoros chi asa in cantina

Si no che finisi in domos de cura
Cun macchine cirrosi e tremeddina
Penzande tristu à tantu abbusu fattu

Serafino Putzolu - 1999